DUITSCHLAND. F R A N FC R Y K- t G R O O T-B RTTTANNIEN- NEDERLANDEN- 7't MTd~DE ITbUR G gedrulcrtiy j. J. c A L L R k b L b A. i,. ACois oiadt- Ltukker. Rrtpdersn met 34 per Cent waarvan zydoor gsrir,gelee- geeflykheid demcelyfc bevryd zouden gebleven zyn. Ze ker üiliaodfcb Nieuwspapier d'ükt 'er zig niet or>8Brd u over u?». De zwakke zegd hy geven zelden getoo' n aan de Staatkunde, wanneer ze tegen de Overmacht k niet beftand zyn (leeds denkende op wraak, wenden zy alles aan om de te voldoen, dog nauwlyks bsrei- n kenze hun oogmerk, of eene gevaariyke weerwraak verhaast hun ondergang. Regensburg, den 21. September. E?nige weken geledeo is 'er ee zwaar vetfcbiigereren msfcnen de Magflraat van Neurenburg en de Regeerende Mark graaf van Anjpacb over her ontfangeovan tolgelden op den gem3anen weg by de Pourt der genoemde Siad tyelke inkomften de Markgraaf, als G ondhier, onder field bem re behoorendoch die bem door de Magi- fhuat van Neurenburg betw st worden. Vanwceiskao- »en is eenig Volk gedetacneerd gewest, om dksrech (taande te houden, die ook Hiel elkander handgemeen geweest zyo. Men zegt, dat zeker Duitscb Vorst, dun aangaande, een emftgen Brofaan de MagiRraat zou gefchreven hebben waar vac den Inhoud aan de Fran- kt/cbe Kreits was medegedeeld, behelzende een Waarfchoo- wing, van den Markgiaaf van Anfpacbio 't ontfan gen zyner rechten, niet langer hindërlyk te zyn. Neurenberg, den 29, September. In ten der Eo- getfcbe Paperec ontmoet men nei volgende Uittrekzi-i «ener^ Leerreden van Zekere Predikant Smitb te Piita dtlpbiain druk uitgekomen, waarin de dmericaan fcbe manier van danken nietadeeo zch baar dooitraaid, maar die te gelyk bewyst hoe gevaariyk bet iswan neer de welfprekeuheid torcadeelige oogmerJkec gebrn k word. m Onze Broeders, het Huis van onzeVader, zegdby, M is tegen ons opgedaan. Waren wy door onze Vyan- n den'verdrnktzoo zouden wy bet tnoöglyk mei geduld M gedrögeo hebben. Maar neen gy zyt hetwien wy m ons eigen noemen; gy, onze Leidsiedeo en bekende, *1 met we.ke wy (leeds weimeeoetid te rade gingen. Had gyl eden door uw gedrag eene wezsnilyke weldaad voor het algemeen kunnen hopen wy zouden de hand op den mond gelegd, en door gewoone flilzwygenheid gehoorzaamd hebben. Van boe weinig belang is aao- zien en beerfcbappy, wanneer men deze by bet alge- mee.; entby eene erenredige rechtvaardigheid enden M waaren zin derConflituiien vergelyke.' Een vry Volk, w eo Reen Slaaven te regeeren, daar.in is eene wezent- r lyke waarde gelegen, en in nuttige daden uil lerich- n teo daar in oedaat do heerfchappy. Hot is tyd ja m meer daa tyd voor eou groot «O var!leut Volle o alle ghofterendo Esriytejs niet te achtenwanneer bet n op bouneeige befcbermingaaökomt. Voorbeelden van andere, zoo wel als deonbepaa'deesfcneo die gedaan worden zyn van te weioig gewichtom eeo groot r Ryk te doen waggelen. Ontbreekt bet opssan wysbeid, I over slle Natiën vat! des Aardbod?mfe w:ileti ocff-tnrnl Dcch k w.i my niet langer vermeeien met v-uebt- loozek'scbten over /aken,die gefch eden konden. Thani, 0 daar ru ks niet gefetied, blyfJ alleen da vraag: naoe- 0 ten wy 00 maar, zonder tegenfpr.keo een gedeelte n onzer geboorte rechten of de handvesten der Privelegieu «weggeven, diewy nttt alleen als ons Erfdeel, maarook van wegens de u tdroklyke voorwaarden*, by het op- 0 rchten der Calouien, bezitten? Dit verhoede de He- 0 me:enz". M arseillb ^«18. September. Vo gens be> ver haal van C«p em Gasfsn, wolkeden 4deztr «an Algiers herwaards gereild s., wss aldaar alles wederom '.ntust, en men duch e, ten jn rften voor eers geen tweeden annval van de Spaanfcbezyiewsatom verfebfide Con- (o s, v er Vrouwe en Kinderen in onze Havende wyk .'erom n hadden, dezen morgen wederom naar Algiers aan ooord gegaan zyo. Lokdos den 28 September. Men verfp-S'd airiier dat 'er rnsfeher; ons Hof ea de Hoven »arr FratikrykeD Spanje» een triple sliaofe op 't tapyt zou zyn, waar by de drie Mogendheden e kanderovet en weder» hunr.e Stateo in Europa en Jlmerica guatandeeren» Amsterdam, den 1. O&ober. Oen 30.laaisiedenij alhier overleden zeke Hartog Salomms van de Hoog- duit/cbe Joodfcbe Natie, in oen Oudeidom van 105 Jaa- ren en 4 dagen betu'^ende kort voor zyn dood nooit isk geweest te zyt. Hy Isa! 3 Kinderen, 2 Kinds Kn ieren en een Vronw ca, waai mede by 62 Jaar getrouwd gewees1 is De Schepsn, d:t Jaar na Groenlandzyn op 2 na wede- t rus gtkomso, als de Commandeur j. en F. Blankmande dsgeiyks ledig verwagi worden: de Vangst s a s volgdt va- jJmftcldam45 Schepen38, en 1 halve Vis, 1323 Q. Spek, waar onder 5 Schepen ver-ongeluk; en 14 dn;-. Dordrecht 1 ScVp 3 V. 6r Q. Rotterdam 8 - 6 - 208 - «aar onder 3 ledig.' Krimpen 1 1 - 40 - Zaandam 18 23 ea I b 908; waaronder 5 led, Weitzaanen 3 4 en I b. e" 1 Combaars207Q. Zaandfk 2 1 b. V s 20Q waat oud. 1 ied» de Koog 3 o o ffjormerv. I o O de Myp 2 4P— --«ar ond ~_ji ta zamen 88 Schepen 86 V sfen er 2 Comnaarfeo 3070 Vaten Spek, waar onde 5 verongelukt e' 24'edig. Midoelbuii, den jt. Oiïober. De Ed: Achib. of aan vrymoedighaidom volgecseen welberedeoeerd[Regeering dezer Stadneefraan beteerde Bat aillou Zwit~ - - zen tan den Heer Co'lonel Sturlertbans alb er <n Gn- n ontwerp alle de Leden van dat Ryk te vereenigen w het eenigfte Bolwerk der vrybeid en v8n den Prote- r Jlantfcben Godsdienst. Zooieis uit te denken zou oa- n eindig beter zyn, dan door hatelyke twist bet gewigt n dier Staaten te vergrooteo welke vyand?n der vry- heid, waa-heid ec mcnfcbely«he<d zyn. Mog'en wy r dn zen geb;uren dat de Britfcbe Colonien zigin d t m u tgefttekt Land overal verbreidedeo met eenpar ghe'd r voor de rechteo *an een vry volk y verden eo het voor- ik ff lyke in dea Vaderlyken Staat navolgden. Du lS m onendg lU'Steryker, dan eene wettelooze beetfebappy aratzoen tot bet 01 ff nen vao de Godsdienst door hunoo Pred kantgesccordee-d de Gastbuis-Ketk, op dea voor Middag vsn de Zondagen. Ook hebben Hun Es: Achtb. tot Exam:nateur van de Gaogesrders b nnen deze S'ed vonrtaao te admiteeren, aangefteld Daniël Pruimelaarop een Salaris, daar toe byRefolutie bepaald. Van Tboten neeft m«o, dat hy Hun Ed. Acbtb., de Magiflraat dier Stad, tot Pecfioi,aiisHonorair is aange- fle d o'Heer Kvffeter. Uit d* Hand te koop DRIE SWARTB MERRY KOETS PAADBN waer onder Een iqsf-o. de 6 eo 7 es de Twee overige tusfen de 9 en 10 Jaar ond; 'e bevrsgen by den U tgever van tei* Courant. Uit de Hand te koop 8 E1KE STAMMEN lang v»" 9 tot 23 Voetenen dik van 14 tot 3oDumover't Kruis; Te bevaenn by Pteter Pasfenier te Domburg. TACOB KOEVELD Smits— Baaswooosgtig tot MiA&ilbufg 'O dé Lü2!8fy MoIPtlitrati by de DaiTl-Poorff pra*" feoieerd zyn Dienst, aan alle Heeren en Baafeo om AVEGAARS ie verbekken en Nieuw» te makentoe v.n redeiyke Prfs, 'tetge Zoon, zoo a's Zy door bikram en Jacob van den Boomgaard zyo «erkogt. DEG1NSELEN eerter VOLMAAKTE NATUURKUNDEvan den Hoog Geleerden Heer J. H. W1NCKLER, Hoog Leerraar in de Wysbegeerte te Leipzig &c. naar den tweeden verbeterde, Hoogduitfcben Druk vertaald 'D gr. 8»o., utoor o«er de 700 BLaDZ. bebaiveneen VOLLEDIG REG/S m TER en INHOUD der HOOFDSTUKKEN&er zinnelykgedrukt«oorzien met XV FRAAlJE UIT' r SLAAN DE P LA ATENword aao de Eerstkomende zoo iaog ne; Geiat van aoo ExempU ftr.kt, nfge- w leverd voor de ongemeene laoge Prys vsd I- 16.'D de Botkwinke' van H. H. VaN i RECHTv 's Hag& en alom by de vooroaamfte Boesverkuoperi, alwaar een breedvoerig Berichtaangaande dit FRAAIE JVERKf voor Niet te bekomen is. "TAN DOLL te Amsterdam bepft "edrokt ec is a'of "«'zonden, als hier in Middelburg san BOHEMER W.en J JOH. ABRAHAMS, en te Vtinfingea aan CORBELYN Het Leven en de Gevoelens vau den Eerwaarde Heer SEBALOUS NOTHANKER, Evrsiu Dael met Plaaten uu bet Hoogduit/cb vertaald, volgensden derden DtUZ, ïn gr. 8vo. h i: Ja: In de Boekwinkel van J. van de Sandejac. Z op d» Groo'e Markt is gedrukt en word by Continna'te gedebiteerd Het Nieuw verbeterd en aermee derde AXCYS-80EK ,in zig bevattende den Inpost van dé tDyn en Azyrt zoo ais die bmuen de Stad Middelburg en Resfort «a» di»r, on'fa gen w^rd: Alsmed- Open Aj'gank van dé JCraneWyn Brandewyn en Aiynzeer dien/hg vo°r tPynkoopersKuipersTappers eo olie andere. Kost 14 S/ayvers. By J. J. CallenfelSi A. L. Zoon Boekvetkooper op den langen Borgt over de Wal, te Middelburgis te bé' komen PONüE PAPiER, d ensf g om Zakjes van te plakken en Goed in te Joeu, toot alleiley Zoort vad WiDkeliers tot een zeer matige Ptys Pond.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2