Z: Srg*,?aïEOg MIDDELBURGSE A o. COÜRAN T, SbSio Va^e!!J« de Pausde CoDKU'8ö,i^"o No. .1 22. Donderdag I77J- den 12. O&ober. 7 W E E D E N- bitgezoglle beoden de Stad van de andere RYde aan(as,*nieei)e verwoesting daar te. plaats leverde een alletaak. e' waar "00r dezelve in minder dan èen halfuur lykst teaeel op, Indien deze Siormwind niet eerigziata ^yds vermeesterde. De Plaats weui ter pl P O O L E n. hptember. Ifaacs loopt hier een Vn, maar oaiatig blyvea de gewopne Intresten* aao de Kas der ^pvoedipgs. Coromsfis tebeialen, dat zy.het aart nun zeiven zullen moeten ;wy:enwapneer men genood zaakt word na rechten met bun ie bandelen, fjog word ia d t zelfdeInftrument gezygd, dar,indienzy, aan weika me» de Capitaalen, eertyds de Jefuiten toebehoorende, op lor rest beeft toegezegdbinne'. dpn jyd yan 6 Weé- ken geene behoorlyke zekerheid geven die. ge.den pp een atsöere wyze zuilen worden uitgezei. Het Synooe der Djsfidewen in Groot-Poolen isgAlokk.it tor Hand gebrachten de eendraebt tusfehen de Gereformeerde an Luiberfebe bevestigd, ZUilecde.dezalve, voortaanntaar een Lcbaam unmaktn. E G Y p X E N- gerucht, op hef gezag van zommige particuliere Br'eVer» CviM),## 17. 7"f>y. Vol^cus tei le'.r.rjs, 't geen'<la' moociyk eerlang een Oorlogook tn Eurépa, tuv- wy siiftier ,»an net i irs-n «s.- Jaffa o. tf<ngeo'lffe!Jèr- Apanje» eis Portugal ftond gedeclen eic te worden, b'böen, was een Engelscb Ingénieur., 8 i-v»'en mtnJieliEfenwti is het algemeen gevoelen dat deze tydingcon- beflou< ov-r de bemger ntï ha) tórbeitouwd, oa eenigs 6 m# ie «er kent. Livorno, den 18. SeptemberIo een particulieren Brief woid »6» ilcmt'i gemald, dat de betuchte P.o- ,pSe tsfa vgn PalentatiO ot.\nr>£$ den dood van tvcpejyio- «orzaak van ,fcet berpsoh igep .,dv piaatatp-var.roüj hy, door gebrek aan ,ge(>oegeVii'na Arthlefy om breste fcfLe 'en Mekempd Bey .a^hradeeen .der myoen tr doen fpnp-, Eer Pe èei(ia weed iónfipf' d,è m.njtt.e nderiog ti>>' ?8.n de Stads milMr .fte'e d, jpaar 10 d<zelve een aa zier,-' -opari.njj mankte. Op dit gelukkig beg'.n urnen- 'eerde de Bey om aiiDflonds ftórm te lóopen 'docbl Tf'Upap er omtrent zwartheid /r.;.k.i,de g f>, voort met het ondermynen. D «oort vau^inrai ,t(iet ver waeöl eden, begonnen toen eer» le C0;j(ram tteerpn, wipn ber gelakte een tweede ttyr. hunner Vyaftdep te-doorgraven ep daar doordeb •erdefep vpottgang der ^'1,heideren ie (loiienwelk,ien fie'ale van 40 Manoe oa'zen 'afgefaedeu w erden. Kort naderhand gaf Mebemed .fi^y order. om een derde m,yr, ie doar fpr<?.gen., onder dan Noordlyke. Xhoren der Sad, die Cbeik Eabvr tot .zyn Buskru.d-Magazyn deed c.et.en j doch <mer de rechte plsais,, c et te mfr .vefwoes e iJcza myntiet^tpoiftfi gedeelte van dep Thoren, wmb» üpof tap Man jp de .Lucbt fprpngen in.sgèlyks san een'ge Soldaten van Mebemed Bey het leven koste, tyncle de (lag zoo bovfg, dat. men dié te Rama gevoei- d«. Toetj on otn^m pa0 ftotm j,e lopen doeft dit mis lukte, en meo was, ,-iper verlies van zeer .veel volle ««naoiajakt te retrveren. en ao Meymet Zonnen opgang werd .andermaal, Itornigefopscmiddejprwy! dat een gedeelteder T<ou- pen de gtjnaakie bres beklom, en Murat Bey met de gen spaden in Europa sou voorzegd heboeo, waaronder een der z^oó. ep iaa de Kerk zjh' moest. Stokjho lm, den 18 September, la bet Dat,p Le- beiesdiaars ,"dïeiaw»r, bjr fEenersburgis onlangs eeti pUfrysfelykst on^ w«er eeweestverzelo van een bevlge Orkaan. Omirent den Middag, zynde de wind Noordenrees in 't bf'es. ten een zwaare Or.wéeiwok op, die eerst caarhet Zuï.. den dreef, envervogens naar bet Noorden; toen begon het flerk te weerl chien *t geen langer dan 3 uurea aanhield, met (tonregeas eo hagel, zoo dat de oudfte Letten z g niet weten te herinneren een diergeiyk Weer beleefd te hebben. Geen dekken waren d ebt genoeg voor tje aanbpndenae Regenvlagen. Eec ui'gedroogde gracht onder andere, zwol iu weinig tyd zoo boog als of,()ie door een Herken watervloed aangevuld wierd. Het llóoi en Koorn'f geen op '1 veld Hondzag men overal verfiroüijen verfebeide Hutten wierden van den woedenden Orkaan omvergerukt, endoor den aandrang; van 't wafer weggtfpoeld. Een arcot geul huizen zyn dakloos, en bet reeds mgemeode Koorn ligt indefchuu- reti voor den regen blnot. De Biixero was .-p eenige plaat- zen ipgeflageo, zonder nochthans, God dank aan Meo- fchen bf Vee febade' ;o gebracht te bebben De alge» ■rkf..MU.e^9alnkv W-^"/irVb",~i33«-rö-r Siuvcn gefliask" wierdeo. Vyfbogderd Man, welke door de •Mauglibrnt van alles u rgepiucderd waren, wierde; MoedïtPasltt voor Mebemed Bey gefleept, die ,zs aüe bet Hoofd deed afllaae, zonder het mttifte mededogen te beiooaen >'m«ar in tegendeel hunne hoofdenajs e<jti •xagenteken, *ocr zyn feot deed opftapelen.' De Cocfal der Franfche Natie te Jaffo wierd insgelyks *oor peo ,^ey.«ebracl*t, ooch da Engtl[cbe ingenieur deed Mebe- medbe: gevaar.begfypen van cot dsze te rotsbaridelen,tjam nem in ?yo tent, en is veuojgeos aan den Ondet-Con- ful 'e Ratna op deszelfs verzoek u tgeleverd De Grieken, welka, omtrent een JSar gdeden, CaptiJem tjfeard vermoord heObeo bevonden zig desiyds te fX d e men mede de hoofden he"ft «r n huiice Ovetfte Po-ha Manoü sfKeflaKcn U ^°1°u0"3 ïwearder ftrsf hQ I Manolyv0Of wien der keiyk een Tfifmoorde Inor worö' Men rekend bet .getal fel •vermoorde Inwooaders op omtrent raoo Ma<». J {Bet Slot in onze volgende') j;^°„M,E|N'den 1§. Septbhter. Menmreodf'darin. dinaleu r lo^t<eoEx-Je!aiten vao. de v,er alleen «of bad. »fi:el,'.n86.B -d««l»e nter feest zyn ondermsfehan Ts evenwel de febada yan den armen Landman zeer aanzienlyk. Waksch au, den 20. September, De Doorlacht» Commsfie, op denlaats:en Ryksdsg door de Republvk. benoemd, om de nodige fchikk,nsen onnrent de goe! deren der eertyds Jejuiten"te maken gaat met allen yver voort in de bm: opgedragen Pos-, dog vermits de zelve ondervind dat de Commisfarisfenmet het raxee- en verkoppen dier goederen z.er langzaam voortgaan, .'W ge,melde.Cammsfie niet slleec hiöderd, om bsa' zittingen ten etpde te brengen, maaropJc de Cos», mtlia der opvoeding builen fttat «eld van beiioorlyk ta bepaUc wat daar van diend afgenomen te worden tot ftat'dboudmg det Schooienzoo beeft de Doorluchte Com Blisfis den 10 dezer een üaiverfaal doen bekend mak kenwaar by de Heepeo Commisfarisfen aangemaand wcfden, dar, tngevai(zy aiedeo|ntet tegen deneeisten No- Vimber aanftaar.de voor baar Vergadering verfebynen 0m reketrfebap eu ver^twoordiag van bunoe verr-ebting; ie doen, dezelve vetfloken sollen zyn van de beloning, by de Canunisfievpor mpe te bepaald maar daac en boven ,v.oigj(t)S <te. gelireoghe d der ïVetien zulletr. eervolgd „worden. Opder deBze-'fdeo datum is van we- gecs.\deze Coramiifia tvpiaebn ander Univèrfaal u.rgevaar- *aak, merWnlD"^»^00'u0iUk beflo°! zyn H. de dtg'd» waar by.dezulke gewaar,fcpouwd.,wp;dpn 41e.vaa u,P *8n ÖEB Heer <4ndrettlZelve l8 OB .eeuwige gevaoeen s zouden v8r«eren r ftvef ood- befloo' 1 derzofilrpn n>,VA~V"t US" "eer ndrettiJ A 'WSa:.door bei Straf-Vonnis geneel van gedaante r tot croor poinlr hoflnn» 2HH li D van ooder de voodge Reeeertcg Parfjtdjg gehandeld ,e h.Ki. mogen teeen 0m W8!ke reden hu° geheei »et ï>e zaak der °ordig maa''"«o tn öen naam beftaat. *ens die van p,°fê(esfö vao Valentano, bene: Au.1b*—Jefuit Sicilianoworden, ihacs on derzocht en beid» L heid zomm ge «/iii"Cyn 0 e' but D hooP ,0'. hanf)ev/y. 'Medeftande's,-lioeeiriIdflt de Generaal Ricct, en zyn ken genieten. bet Zelfde voordeel zouden km, Vbnetien, d.u Brieven vaD Madrid.^' SePtemM' Men bcef{ alhier den Graaf. d<e «eggen dat de Gemalin yao om de 'ftfoi es va h 8 'D een' K;oos,er begeven had pedetlaag voor «*>»«en ie ootwyken, 'tgaande gemeldenGraaf aan °"'ewand anders, dan aan beo Genua, den 6 '"^ry,en. de goweezo Socieren goederen of geld onder zig.heb» De onvoorz chtise S'a.p de ;Stad Djmtzig in het yBt. bieden aan basre 1 woondets, van op de Pruisfifcbe M'« te rdltfobollandgeen Koopftandei te d'y ven t breegd bun van wegecs den Ko.iing vso Prutsfen op r.irtiw in gr oote yeilegeckeiddoor het bezwaren bunoer Korp

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1