B No. MIDDELBURGSE Ao. 77^ COURANT, 'gêmtèirèi vXrfSle"''O»»."»*»'». Z'L h V ,EcbVe»«h? 121. Dingsdag, den io» Oötobeï. b.'lacg vao du N. CORSICA. 1 PI T A L I E Deo 31 December 1772 heeft de dirgeerende Se- e®a'^cör ,e vergrooten, In de Heerlykheden Buccari]naai aan hei Ktmer G"e: cht k-nnts gegsevêo »ar do ]{u .^rus a"eeD men 40 OomhesreD. Aan de fctiikkingeo welke haaie Moeite!' voornemens was Jo0S-" -°d mv P,ie«ersdie V ffets, Boeren eu Dag*t„ te ma: ken, omtrer' bet Ke kryk oeftuu', 11 gangj uu ?>y hun gewcoae«- arbe d wederom her vatreo. R U S L A N D Pete» sburg, dmii, Augustus. Koris Is het Naam feest va haar Kcizerlyke Hoogh.id, de Grootvo/ftin alhier met de gewoone p'echt gheden gevierd. Desmid. dags was by den Geaeraa!-Mel maarfchalk Vorst Gal litzin een prachtig geDrveerde Tifel van Co Couverts By bet Defert werd onder andetefyne Viucnten ook op. ge;er «ene vVate,meloenin den Tu n der Graavin van fforonzoff geteeldd.y met alleen wegens haar ftnaak lykneid maat voota wegens baar onyemeene groote verdiend gemeld re worden. Zy was4, en een half Ponó zwaardaar aezwaarfte. die Jaar, »t rcch.e Vaderland der beïie „V yks Wfa,c„anhet herwaards worden i/ehmor ^roo,®fi Water-Meioenen, daar over «Sg Z* 4° "00,? fraaye Kaart der van h2.Mar|vtP nry,'ni: ,m °et ]f' '74l «aren d,e uit kan bii ykyo^ëSr 3' 738 Z,el°°' derlnwoonderen van'h LV "tif 6p| ó'eta! .fcfaen in die Provicce 7vn X 'U m 4 M"'.0en Men. Haasten by zoo Vwkrvk l n e dUl 'S a6,'*6 een en 7.n„z. a s Deennemarkenb\!00r fSrnï*e,kanij6'- De Moscovifcbe Gub^n3 gtzinde in i» V Mmkking tot de Roomjcb- Waoorer R>k w waoorer een hnn J'*Z K E „moet Aar vau ,ea1ef Geesielyke komt te ftetven ir. »e eersten agg het Kamergencüi nu Kaozelary dar Voogdyfcheppcu alhier betfald". ssïifl, den 2. September, De rust en Veiligheid, f die in geheel Corftca he-lbld s, maken dat men Mits ,- zonder bet minste gewaarbtfchouwen en doortrek ken tan- Die droevge (yd van Regeeringlocsheid en ^«warrng 'S voorby gedtnr~er.de welks de Wetten ^ac.ueioos waren, de Regeeritjg zonder gezagcd be? weiit fan ten u-uge! was; ónze rampe": zy.: in voorfpoed ver ^nfaerct, eo her Franfcb biftaur bcrft over tlte hinde Pi(Ü£ 6ezsgeDPraald d e het wezeoiiyk BDlJ 'n den weg (Jonden. ^■OMen, den 13- SeptemberDe Paus heeft eergis ®ren een Corfiftone genouden, in welke ;by den Heer fean Charles BandsBisfclinp »an Jmola :ot Kard Pnesier der H Kerke vetk'aard beeft. Deze ver. -"z'ng heefr een o'gemeeie toeja ching. He' is de ge woonte dar, wanneer de Paus een ryerraht-ftwande 101 "SI Pürper verheft, her Ka< o.« van K steel gelost word, öog zy h. heeft niet gewild dat su;ks ter dezer ge 'égenftetd zoode gtfchiedec. Vitehbo, den 8. September. De Graan-Oogst is d t jaar 10 den gebeden Ke.k yk n Staat zoo wel als k» de uabuurïge Provintien zoo rvkeiyk n tgt wal endat den Prys der Graanen retds een derde gedaald 'S. V TI-R \'rST *en l2* September. De eertyds Je/uiten Aerk alhier s tot een Domkerk getbaak'en aan onze- ritsfcfiqp en zyn Kap'tte; irgemimd. Ieder Domheer beeft jykhy-l!S D'et raee'r öac 200 Guldens inkomen. DeGeesN ql. "Id aen da Zu'dkost is zeer talryk, en beter zoude pij"» indien men goedvond bun getal voor een groot KeciËfiile re verin ndereo, om de irkomlïen der overige Lyf-eS'.len en Finland kennis gegecven worden ea «een au tiet in Oeszeifs p'eats aker aangekomen „zyr.de, moet deze zy, met petotffchtif er van zyn goed gedrag, by het voornoem-"' K m»' G rc^'t aandieoen, dat bem vervolgens, in de Room/CieK.^ ky Cen Eed van hu'dig'rg door t en Secretaris ooet} ere- Eleti wtar na byeBiide befluunrg w»o öet Supet flir is overgelaten. Do Superieur zelve word door de »t-1 Natiën der Gemeente, in re( er woord gbeid Ven eer.ets "afgevaardigden u i de gemelde Kamervokco'èn, en jg gehouden na deze verkie2 ng sa ftondsaar den Heer Gedeputeerden een Rtve>s rer band ie (lellen waar in by beloofd de Ketze lyke verordening DBUWku- rig te zullen opvolgen. Zyné bevestiging ;n die waar* digheid word door de Kemerdet Buitenlandfcbt za- ken by de Keizerin utzewerki. - Anno 1705 vergunde Czaar Pet&r san de Kapaej- nenom te Moscou een K ik en Klooster te mogen t> u. wen, rite be e tor hier toeooder bet beftuur vaneen Pater Preefe&us eo een ander geftaacoiasr nu olargS de wryfae d inkregen hebben vaD uog een iweede Pa- Ier, lot medehelper, leverkiezen. Jtt onderbrge rwist zaken tusfehen deze Paters, of wel met bun en da Gemeeire, fteao zy irsgeiyks onder he? bovengenoem de Kamer-Gericnrdar bun op dezelve wyze behan deld als de Roomfcbgezinde binneo deeeS'ad. De Op- ztenders by de Colo s ec zyt otider de Regee'ing aldaarj die :u alle twj ff-lacht.ge ziken met het Kiimer-Ge- ir - - n rebt Correfponcent e houden; ock moeten oe Upzen- ders alvorens hun postte aanvaarden vooi heizelTQ bun eco alhier afleggen. aoorgnans voo'ZiooDen op Bepasfeerbe Jaar ;s albiereer, d>ö thans h 1 u Mosco^(cie Guleme vervsMd/cd die thans bet licht zer. Qezeïve is eeo der elf Pf0 het Meofchrt L wa{ yverfca vlyt ten nu-'a ïa, cie» nietteeero 1 ü,,'ch'en vermits dezs Pr0,)n grond, voorm, de onvruchtbaarheid «an bBar,.0 door de opeti^1!n"f't omtient deHoofdllad, rocbrfcaos 0Bn Koora hoeT»-d 451 hewoooertn, geen gebrtkhief, «Ik Recbts^ebiei lrv;uchten. De Hoofd Proviccetso Jn geen W,uwoodfcW.aar *aD "ef den naam ontleend, en onder de Gouver e-1apPan verdeeld is, maar onroidneiyk genoemd. Bebalveo n,ei''s~C»nfelaty ftiat, word Guberi 'ne behooreu tot d~ze p 6'ooieStad Moscou of Moskwa een onbepaald Sa. tv °A'nci9 "°K '5 anoere S,edenen S ot d" Kerke vk rpcn" Keiïeriyka M-i, Vs,°rder.ng vao baar Ras- ¥orl" re wo d eo, aai wien men bei opz cbr ove'r elïe Rotmcö*. gezinde Kerken en Kloosters, n et alleen in de s-,. - g8wo;ve Piovintien, maar door het gcbeeie Rus/iscB ^>'k, zou opdragen, met mscb' om op de begeer ent der byzondtre GemeeMecs de Pa.-ers en Pteêkheeteo in hun dienstwerk -e bevestigen, en om alk Kerke- .yK« zaakeo tusfehen de Gemeenteos cn Leeraars' volgens hunne Geloofsleer en Ketkelyke orde, te on- derzoeken en e fct fl sfen te» welken einde by zig - W' moeren gedragen na bet Reglemect van den 12 February 1769". D ze Bislcop der Rocmsclgeztnde zal, tot onder- hoort van zig zeiven, zyo cuishoudtnp en Conflftorie, de u komfteo genjeten van de ff i.'dafche C do- cale t'Obendens, de tegenwoordig onder he. Rusfiscb Ryic ftaan bd tosge vks de voordeelen van het I wyea de' Pciesiersn er Prefkueeten. Alk Paasfelyk Buüeo en O'donnanrien, welke aan den Roomsebgezin,den 8'sfchrp zuil n gezonden word»n, za; öy aac auU Gouveroeur Generaal *ao Wit Rusland er hardftél- tencm oezelva aan haara Maj ikj, ,,g p zander Diet te mm beeft Booystged^chte Vo. IJ ;t den ge- Coemdeo Gooverreu' Generaal, '00 we.' ais her Sy% r node diertaaDgaande haare bevelen re ds bekend „gemaakt. Kort ca deze yemaskfe fch kk ngen bs- bosgd - bet de Ke'zerin den Heer Stanislaus Sfftren- zewitscb tot eerden Bnfchop var, tiie ftoomsebgee zincte Kerken en Gemeenia: s «an bn Rusfi/cbe Rvfc „ie benoemen. Tot Be» jaar 1774 fcenonroeo onaec het gezeg der Roomjcbe K'rk ie Moscou, alwaar »er drie ?yn twee ie sSStracban; twee; re Nifcben ia de Ukraineoen te Moslek, Kis/are- JWanenwerder r ia de Ukraine Aan d e »-, n ?.e Pk„;s dcf -e e- gen s o. i- fch kr ne Duttjcbe Colooif re Jam- burg m Ir.germanïanddoch de Kerk aldaar w?s ia gepssfeetue j tr oog o et gebouw,i. D: over go Roomscbgezinde Colonic d'e onder barne byzor.dere P tters ttano, zyo Kaminkava ic8 F m'i eo Se- menowka van 45 F.m lie Kresr.nïiaAa«a» 4o. Paniowsboy, var e°'t Marientbalva So; Robieder, vuo 70; Katfcbitzkaja var. jo0, r=n Krasnofolte va- J20 F mi i o- In alle d?z- Colonien lubben de Roomscbgezinde K rken en Klokken, en hunne Pries- te s, die Franctskanen ?yi- worden atle door de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1