Middelburgse No. Donderdag Ao. 177j. COURANT» den f. O&abctf I T A L I E N. Z W E EDEN. Stoihoim, den 11. September. Den 26 dezer zal zyn Majt. de reize naar Car/skroon aannemenonder andere om de nu byna voltooide Scheeps- Dok dewelke voor eeo Meesterftnk gehoaaen wordte bezien. POOLEN- ®eurd'. Met Paier Panp, die dit Jaar herwaards ge-1 W genen den 11. September. De Graaf van Wal- «omen is, om deo Keizer te porireiteeren heeft hy\lenflein heeft eeu Estaftl e uit iïofowze»onifaogenmei. *°'fcbeid- uuren met een zichtbaar genoegen gelketen RUSLAND. tyomg, dar de, aan bem behooiende, klei&eStad Lito- FR A N K R Y K. - - - en flyt) Jaarlyks tusfehen de 10 en l2,ocoL'*res kon 'nbreugen. Dit ampr, 't geen zyn gehee! Fortuin „inmakte, was genoegzaam tot een eerlyk beftaBn v0o.c betnzyo Vrouw en 16 Kinderen. Hier van beroofd, begaf Z'g Mevrouw Leon caar Parys, om by den Abt da TorWy destyds Coimarolleur-Gsneraal, eentg medely- den te verwekken. In het eerst ontfiog zy goede woor deninaEr etadelyk begon men baar verzoek lastig ra noemc", zoo dat zy treurig re Revues te rug keerde. Meo belloot, om ztg met bet gebeel gezin voor dien M:o:&'er te vertoonen, van door dit.middel eeoig etn- ploy» °f fcb8-vergoedmg «oor den Heer Lton'-e ver wer- ,eD maar ook dit ba'e ner; men kee:de andermaal na Rennis. Hier flset deze Eerwaard ge Familie dre Jaa- 1,7*1, S-ïïffiZZ""KeIze,m° Ondefdaaoe. omen, den 4. September. Ex reet uil een Bref lv »an Pater Coltas io bet voorleden Jaar, uit Pe~ king aan deszelfs Vrienden in Europa gefebre- ven- A'öier in Peking zya v er Kerken of Huizen der M.sfiannarisfen, waar in zig 25 Europeers bevinden, n By den Keizer durven wyons nimmer vetftcuteo ,otn «over zaken, onze zending betreffende, ie fpe£kec, waartoe twee Hofbedienden aangelfcld zy° aan welke 0 belaBeens van dien aart moetea voorgedragen wor ®n en die dsar omtrent de noodige voorziening doen. .elö ,Wee beampten onderzoeken de bun voorgeftelde 'aak "aauwkeurig, en aan buene utfpraak, 't ty vo°r of nadeelig, moeten wy onsottderwerpen. Zooda. n'Be '-'"Bmiafarisfen vind men insge'yksoveral met op tot de Aangetegen beden *an 'sKvizeis eige Oader- Herword in oir Land als een Hoofdmisdaad aan- gezienwanneer zig retnond in Perzooa met zyn ver. zoek tot den Keizer wend. Wel is waar, dat dezen- delingen,'f ve'warde omftandigbedendit bevel wei ■w er.s overtreden bebben, ten einde bun belangens te 1 fpoedtger voort ie zetten, zonder'er evenwel iets an- ti ts by te winnen, dan alleen, dat men ons, over ber vertreeden »ao 's Lands Wetten niet geftraft beefr wanr de zaken Wierden met geen meerder verhaasting n voortgezet dan gewooniyk, en wy bleven vau betgoed- nu'jkes der twee Hofbedienden, volgens gewoonte ,®fhaagen. Evenwel genieten wy Europeers het ge- tuk n Irouwè - gen, pen zyn, om het Rootnfcb Geloof voorl te piatn ten, maar om Opziendeis en Beftuurdets hun- Ij oer geiollereerde Kerkte zyn. He! getal hunner Gees- n telyke in deze tegenwoordige Hoofdlied is op zes be~ paald» de Snperieur daar ooder gerekendeomoeitnt van de Franciscaaner Orde zyn. Voorheen wasbec hun fl ebts geoorloofd vier Jnar den dierst waar ta neetnen eo dao door andere afgelost te wordtn docht rhans Js die tyd tot 8 Jaar mtgerekr. De Gemeeota veikiest den Pater Superieur, wiens plcbt het is. 10e te zien, dat boven het genoemd getal alhiec zig geen meerder Geesteiyke in Lyfestben en in lnger- man'and b.yven ophouoen. Hy mag zoo min cis zya mmdere Geesteiyke niemand töt den Room[c6en Goos. denst overhalen zoo als reeds door baar Majt. in *c „Jaar 1763 is bevolen geworden. De Gerechts-Kamer vao Lyf-ejtbcn en Finlandalhier rtfideetende is net I, Gerecats-Hof der Roomfclgeztnde in de buisboudelyke Z8ken, de beftiering der Kerke beirtffende, zonder^ zignochthans in '.e Jaten met bunne grondecleeiftel-' liogen". Het vetvolg in een volgende Courant. Daar Warschau, den 11. September. Daar loopt eeo a»t je Vorst oris fteeds met eeo zooit van ver- gerucht dat de Oeide Graven van Panin in ongunstby "*'en behandeld 't geen zeer zelden zyn HovePn-lbaar RusKeizerlyke Majt. zonden gevallen zyn. en sog veel minder deandere Onderdaanen ge-j DUITSCHLAND- j-ÜÜ- by Pater Eenoit ars tolk diep de. By. gelegen h,>e IRj glT boe iheo »Tflaar gewboo was in rerfebcido a?fi- ken te bandeien, en welke onderrichtingen hem by- zonder aaf^oaam fchepen flc'\ Pbte*sburg, den 30. dugustus* Kerkelyke veror- oemcg vanhaar /?aj-Keizetlyke Majt., met betrek king tot de Roomsgezinde in het Rusfijcbe Ryk. n Zederd de Regetring van Czaat Iwan PFapliewitz n omtrent twee Eeuwen geleden, hebban de Rusfifcbe Vorsten de Geroeentens *an andere Christen Kerken met uttneemenoe Godsdienst vryheden beguttfti^d. Se t* Rt/Sfifcie Geesttykheid is, wegens de oude haat tus vi fcbeu de Latynfcbe en Griekfcbe Kei kan, en welke 'enlt|yk met de Geloofsleer zullen ingezngen hebben, benoorivke bltol mn fenie'en de Katbolyke 8l|e Ai n y 0efchernlidg, en zyn, met opschttot Ker- n rtelyke zaken, eveo zoo we! be^oorrrent als de Pro- iepanten, hoo wel eeoigz;nls meer bepaald, 't geeD rvinnftüo 'S C°0r de drift bnoner Geesteiyke, 0m Den Eenoolen ,e maken. Onder Keizerin dnaa He. Jz,y,i*®vaaralle'JUcoeverkreegeD voorteebtenopeens AiLJln"' «n hunner Priesters zig op zag an ie Sfasce(f pf0feIy,en ,e w;|]en maken WaQf ttigg'5.jïgaÉl"wa7 benevens de groole Brouwerv ook aan den Graaf toekomende, waar nit alle zyn On~ derdaanen bier moesten hebben. By het vertrek vaD aea Courier was het vuur nog fmeulende en da wyze, boe het aangekomen wis, niet bekend. Alton n, den 24. September. De beroemde Deaoc Prtesm beeft aangemerkt dat de eige&fchap dergroei- Jexióe regetabhia of Planten, Bocmen en Kruiden, ook deze is, dat dezelve de b;do»ve Lucht na zig trekken ea die zuiveren. Men kan zegd bymet zekerheid on- dejftslen dat de natuur, tor dit gew ebtig oogmerk9 iwee wegen fchynd uitgedacht te hebben, de gewasfen, de Zee en andere ptooie Rivieren, waar uit hy onweer- leglyk Pbogd re bewyzen dar de befmette Lnchtdee/ea de Voeoirgrappen der F'egetahilia zyn en wil derfial- ven ^at meh in naauwbebouwde Sleeden, en omtrent de Kerkhoven vee'e booraeo behooide te planten, om daar d°or tot ber zuiveren der Lucht, zoo noodzaaklyk; y00r den Menfcn mede te wérken. Parys, den 15. September. Oöds'zoo veel Familieo welke in dit ryk, by in fmantie febikking van 't Jaar iyl2, door 't vernietigen hunner bedieningen, ia hec uiterfte verval geraakt zyn is onder andere die van dea nn o»meMo v .ws.j.tu ,ewmcu u.»»-» waar Heer Leonre Rtnnesdesiyds Direfleur-Generaal vao boa deed aftD1^10' deQ22February 1736een ver.'de aldaar, een der beklaaglykfte. Zynwasrdig- - »1|tondigcii^a, hec 8an geen buitealandfche foeid had bem 100,000 L'vres gekost, die hem, door ien ir, de kommerlykfte en drokkeDfieomftandtgbeden toen eindelyk hunoe rampfpoed ge (lam l,B Kon ngin ter 00- ren kwam. Haar Majt., van atle omftandigbeden onder" reo «oordeel «an dit droevig bu:s- VfiQ 'er den Koning over te «Uliea Geestelvk-fl n-„„ ,ëc? dat bet aan geen buiteblanclfche »A„ aat of Gocsdiensïaan te zetten om van - L .gte te veranderen, met verder belofte van pePaane g,dhA° he! biyveD e«K eten van de eens !0e. M Gemeenteos enft 6e vryh"6" aan de byzondere M Naderhand bóo^'en deze,ve z'ebe!aamlykgedroegen. b ne fteeneKerk de Roomfcbgezinde albter een klei. de Geesteiyke chd« Gemeeuteniet te vrede met zonden had wenAelk® meB hen van R"nen «e" n thaes regeerende Mai.2'8 'D der' 17ÓÏ. '°l hu8r «ttnug te eriaoeen fcm daor omtrent centeeverbe des volgende T».,' gelïk dan ook den 12 February ..f Jhars aan fchitn, 9b V) verd ter baoj CeftB,®.aD bon een politieke fchikkkg ke de HoogduitCr/, h Volgens we'ke hunne Geestely fcie Taaien tv0,Hne' Ftanfcbe, Jtaltaanjcbe an Pool- nett deze Srsd uit diPmMeien ,Prwyl de Gemeente b.n- geen Misflonaaricr 8,'eo beftaat. Ook mogen zyzig - *0 Zielzorgers der r roemen maar wel Preekbeeren r cbt verklaarde z g wemee0te# terwylzy hier niet beroe-'geztn» met belofte v

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1