L Middelburgse COURANT, HZxtni Der«™..s No. 116. Donderdag Ao. 177j. den September. DUITSCHLAN D- Schuldige met alle Geftieogbeid ie vervolgen zelfs ook prefect van 100 Daaldets ontficg. lu ba; Leger aldaar wanneer de beledigde Party al niet kiagtig zyn mogt.iheeft de Koning de Arme uit die Stad by een laten ko- w f O O L E N. o F R A N K R Y K. O R O O T-B rittann IE N- POR T U GAL' onder (leid hem reeds in Littbauen aan gekommte zyn, doch ISSabun, den 27, 'Juiy Ver»o'g en Stor van dat ny zig aldaar nog eeuigeo iy" za, Myven opnouden oe Ordocoan'ezy at ^ilier gttfouwjie Majt.jdeKo ning vod Portugal, Bet is veifoe-.lyk en 'orbeiaamlykdat de Sebeo- der* van de Esrder Familien voordeel trekken «ao hun- ne ftombeid en bai enfpoor gneidin plaats van daarvan "veriu ed )e worden zoo ais zyvolgens de Stem der Gerecbr'gèe,(j) Vl.,dimdenziet men hun in tegendeel de Hoofden opfteken er. aanzienlyke Verblntenislen ®8keo. ]yj16ls is ftrydiger met de goede Order, dan 0lergelylte gedragipg&u» dio hoe langs boe meer Veld *'n0tn ongeftrafr te lateo vcor al wanneer dez.- S-Weldadige Perzoonen Z'g daar door tot een hooget «Siaat verheffen. Eindelyk her is niet billyk, dat dt wyie fchikkingen der Bisfcboppen tor ftsndhonding van de rust der byzonder^Huisgezionenen tot »oor- ziening omtrent de veiligheid van élks Eer, langer tl Zonder fterke Handen krachtige ooderfteoning blyven zouden. Om orze reden beef' bet ons, met A.dyys van on zen Raad. behaagd alle zoodanige Perzoónen, die (met dat verdeifl>k oogmerk, om zig in een ftaod te dringen geenz ots overeeskomftig met hunne Geboor te, of wier bedorven zeden bun den naam van een faizotnlyk Man onwaardig maken,) jonge. Dochters weten over te balen, te verbinden, en haar, die an ders gewoon waren zedig en betaam,yk >n't Huis der OudereD cf Vóogden televen, op deze wyzerot baar va' te brengen fcbuldig »e verklaaten aan Schaking tot onderzoek vao de bekende Z3ak der Tartaaren. Dere hebben echter nier gemeenfeh ,p!vkof met onderling over leg, de handen aan 't werkdagen, tftaar ietier foor 8ig in 't oyzonder gearbeid. Van Jen Wejxel, Jen i. September. De Ruif' febe Troupen welke zig teeen woord10 Poolen bevo elen bedragen een getal ven 34396 Mao 3844 zyn irl den oeorager, een getut t?d -j- fp'ar/éóou eo derzelver Voordeden geinquartiera 20248 Man ftaao in net Poolfcb gebied en 11304 in Littbauen\ aoch onder deze bebooreu die Regimenten n e'we k# een gedeelte van de Atmse aan den Donau hebben uit gemaakt. Van dt Grenzen, den 8. September. Ais een ze- kere zaak wcro tbaos Terbtald, dat 10 alle Pool\tbe lol» Reden, welke aan de Pruisfi/cbe Staaten liggen de Pfuts- ftfebe Adelaar opgedoken zou zyn. M«ohadZ'g'n de0 beginne hier over zeer verwonOerd dog PU zegd men, dat alle deee Tolfteden door Pooien aan Pruis/en ver pacht zyn, en dat Poolen daar toe is overgehaald om dus doende meerdere febade, die anders door den Sluik handel te duchten was voor te komen. Deze vet pach ting f-u zou de oorzaak zyn vac het door den Koning van Pruis/en gegeven beveldat alle vreemde Koopgoe deren Dy de Tolftedeu moeten ontladen en uitgepafcf worden. Bebiïn, Jen 10.'September. zv. Breslauvo in «Sr/s- ijlen heeft men dat de Prins van PruisfcbenoGiangs met zyu en Verleiding. Wy ordonneeren derhalven iogevolgi'Paard geftruikeld beeft eo zeer zwaar zoude gevallen tyn, vao deze Verkleuring, I. Dat in zoodaaoige gevallenjzoo niet een Burger zyu Koninglyke Hoogheid gegrepen de Juftitie haar volkomen loop zal hebben, io dejof opgevangen bad, waar voor by van dien Prins een iL_fe._e«r de fchujd.ge Ambags.ieden rwn.jwl fos» boT ICdilO Zy Edellieden eyD xditeii dezelve IC* -- o_*._ - v_j.. (TT P.t.,1.. A. lO/aarente ^»gö/n opgcfloien worden, llï. Gelyke fimfzal praats hebber, onJtrect zoodanige Vaders, welke, ren hunne Hui ze Jon«elineeo aaoboudeo met oogmerk om Verbid- tecisfen met burnie Dochters aao te gaan oni hun qa- n derbaod tot een Huwelyk te dwingen. IV, Dochters van Pamieije, welke nog ouder bet opz'cbi vao hunne Ouder» of naasib.ftaande leven, die zig laten ver- winoec «u vérvo,g»r.s verleiden, begeren wy, dat om w deze M sdaad a'leen uir de ouderlyke Woouing zullen veiftoot-.n en onwettig verklaard worden tot eenigregt vao Eifos, en beroofd zyn »an bet Recht, omeenig onderhoud te kunnen vragen. V. Aan dezelve ftref worden by deze Ordonnantie onderhevig gemaakt ai[e E Z 10Dee Doch!e,s van aanzien, die gé. de !on ZOnd£r t08ftetsimingdernabeftaan. l 'n u j 8811 te eaan' Het VI. Artikel behelsd ge n fieellyk de Rechisplegiug die m rebr gecome0 Z8| wordeD by de uitvoering dezer Kouingiyke Ordon- ff DQOI r3BTM» .SiCH A den 5 September. Zoo wehu dczeRe- J1. dls ln, «ehaet Poolen iegeerd de Loop zeer fterk en Veroorzaak» vee) or.hBits eo byna 0 emaod blyf, d r :an8ev,yfm Van Dantzle word' in dato den a8 X gusus, gemeld: de Pruisfifcbe houden alle Scbepen a n en begeereu dat ^dezelve voor het vaarwater uitladen eB al.es ftuk vobr fluk vertollen zuilendoch tot nu roe toe w«fen Da^tzke*' Burger nog vreemde Schipper daBr «n daïnoVB,fttan' Ja de Schipperi van vreemde Natieo de geheels iVd- 'eD ^"gfteo misnoegd en wtllen lieven met melde begeerte6,,'! ru« keeren, als zig aan de «oorge. van den 20 ^"^rweipen. De Brieven uu Lemèerg tin Lubomirski die»!3- m d„a' Ilfr,- nenrnrt onk a eeoige bon derd Mannen Militie aan- door een Commando 1 erS1 bad dat de '^^^«TOetde reo geëifchrmaa» dl, J.om,reDt 80 M8»»6"'®r°g Vorst otrwapend w. d" Commaodo door den voorn, gekomen zy den m dat hier °P be,el ,8n Weenen te rug komst van ri«rBomelde Prins °P ,e l0ek6°* De van de Kroon, Gra«f Brantekt, groot Generaal groot ongeonld v« J 0:cou 10 deïe Slad word me'1 «Udail Zaakeavan!» COt' Vïrm»*m«D van gevoelen IS an Zee'*eel gewicht iu yetneemen, Men wen van een Schat,verder gegaan is als des Konicas in tentie was, hebbende by daar roe een Kerkhof weggeno men dat de Buigery behoorde, waar over dezelve by deu Koning geklaagd beeft. By dezelve revue beef, da Generaal *an Palckenbatn 2 Ribben en deGetetaai vaa Taucnzien een arm gebroken, zynde beide deze ongeluk ken door bet ftru keien met de Paarden veroorzaakt, Par^s, Jen 9, September. De Graaf de Muy, Mi- nisier en Secretai s van Staarin het Departement v§o Oorlog, zederd lang overtuted zynde, dat de Franfebs Soldsateo in dezeregecwootdige duure Tyden, cie< ia (laat zyn om van hurne teiinge bvtolding te kunnen beflaao hcefr teridlen einde aao den Koring voorgtfteld t dat het zynè Msjr, behagen nrogte van hun loon eeui- ger msaie te,verboogen. De Koning, vol van goedheid, ontdek'e ras her blilyke in 't vootftel vau tyn Minister, heeft zyn verzoek goedgekeurd, en aan ieder Soldaat, daaglJks, eert Je/meer toegeftaac ,'t geer, een algemeena VreagU onder de Troupen veroorzaakt. Eiktferblyd zig in Fratkryieven welmteoend, ove» den gelukk geu keer der zeaken van den beroemden Heer Je Cbatotais die, benevens eyoe Famitie gedonrende den futlcben tyd der eersre en laatste Parlemects verandering, zoo veel febande eo oneer heeft moeten verdragenmaar DU dat Leet hetft ieeien vergeeren door de Guusibe- ntyzeD, welka de tegenwoordig regeerende MoriBtch [bemheef: gelieven te betooDeu. Zoo triuropbeetd ver drukte Deugd in 't einde, over de laaae Kunstgrepen haater Vyanden. London, Jen 12. September. Te JUverpool om (lood dezef dageh een hevigTumuit, dóór irn-ercao 3000Ms- trooïen veroorzaaktdie wegens bet verval v'andeu flaa- fe0 handel, en bet opleggen van alle de Schepen welke van de Kust vaü Cuinea eo uit Groenland te mg ko men» zonder werk zyo. Zy zyn alle gewapend, som mige met Musqneties andfe met zygewee», ook heb* ben zy 6 Stukken Kaoou. Zy dreigden de Beurs re vet. Dtelen indien tje Koepiieden h'un geep wetk bezorgder. Daar door werd de Beurs door iaö M«n be*er, d e op de Ma"oozeo, welke ze omringden«uur gaven er a van hun dooiedep. Zederd beeft bet Scheepsvolk vet fcei- de Huizëu geplonderd. Docb ca dat 'er een Detócbe- pent !B de Stad is gekomen, en lUsfchen de 40 en ga

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1