'Udrum SSÈSW^SöfS f""?? «%X£2* WS^S&sS&Xl MIDDELBURGSE C O U R- A No, IQ$, Dingsdag 9 Ao. I775-; den 12. September. I T A L I E N- ZWïTZFRLAMD. P z W E E DE. N. ■e,g' •VtvW" OM 4.reel»k, ScMP«» „.a'»»,.!. mm V enetien, den iS. sfugusius. Meo geefd hier vooi Brieven ven Madrid ie nebbenmetiydmg, ^t" j«Portugeefen t ,D de.IWaai d ^/rrV'ss'S'Ieedea ,niei 5 0Q,ic.sfcb peo en Land Tmupea Poule f^ideohanden ®*'nA'erastoog door de Spaa»(cbe terug neflagen warer, ®et ve-les fan eeD Sclip» d»! 0 dcD GrO'd gebOOrö was. Zedero oeed meo tefisrente van verdere vyan- ykeaaovaneo, Buenos Ayres «.oooMan %er-, VBO d>e Plee M®1' »e-wgcbt met on geduid <je cocfilnvjIie vs0 d e iiflpnuaoie tydicg. 4*n 16 Augustus. Z«derd kort vetfprere *8 een geruchr, dfii te Toutonzo 0>'log-Scm=peo wier- O'H Btgerust, die aoooo Man Troopen aan Boi ramoe ten neme» j aopr. me» fprreki niet wattier oogmerk dt. *e' lirraa.nre zyn iai. Livobno, den 20 Augustus. De Koning .»«£#««- Jt», Mad rpker puoii k N u*»PaP t"r een V0'*' v-n bü engem éne ftar.U»as' .«beids tfU W "ftd- fctyp niet f kat £aar tqn al'oos ferzeksfd *yn« Om f fcïe reden vau het bezwnarlvk tegeloye dei de Graaf O-ReiUy by zyn CaibolykeMaji. in ongenade zou ge taileo zyo. Boio.on a, den i6. Augustus. Van Romen word het volgende gemeld: De Paus- indeo grondondeirigi m w lfenie wezen, wat 'er wes^n bet ge'Ugt, dat de ovetieedtn Patlf Cfe/deos deo XIV door yergif' zooce m Réftorv h /yn veinam welbssstda' een^ge Minder broeders e» w;-l vaorntiamiyk de Pater MarlinelliRaad .„rreo fi bi et by vernieuwd. Wyder dat de Prtfid»nt VBO bet Koniajlyk A»m tal 'e'tsColfehie/ zyne segtrrenis, ipnien ie zelve .e KareUkroon r^fcbied» met even zcq v*el fcooieo alt hetLyk «ao «n Ved®a febalk vereerd zal worden ook tel voor de OfllCieren vao tje Admiraliteit eep geïyk getal floten als Vooi öie tan do Amilery eenaao wo-Oep. Over weiD'ga Dagen is einde'yk erjie Konntglyke Ur» dopnaztie, van den 8 Mey latitstleeden ip cuuk u>r- ni-lcoitieowar in zyne Majafteu die van der. 6 juny 76aó, door Kon.ng Guttaaf jtdotf wi&nvfyin'■*- dei«aod büvesngd. en wa*r öyb paajd wss datdeRd. ,e,fcr,r,p en Adei in Zweedeti en Fin/andzoo yve. de p. e a's ei'Uwe, zig op Oe-* Rtdderto t bénevers de Gr(lagteBwaar vsn iy af|Iam®e',| moester, doen opteke- en, f'01 alleen vttrt euwdmaar daar en hoven belast, da' d«aoike, die reecsme' Gtaaflyke en Viyheeriyke waar» d gbeder Oegenad gd zyoaisrrede die Ed'el'ied. d welka i g gerech'igd oosdee eo tot den R'daetfland ingeleid te worden binnen een jaar na dato de afkondiging dezer O do ant e, zig op bet Riddetbuis toi zoodanige Io» irodofte, moetei) aar. melden, en aanwyzing tot debets» Ime -var de daar oploopeode kosten doen allea op ver- benite van buo verder recht tot eeoe oiergelyke nleiding in den Rdderftand. Te Skarbeeft pen geduurendo de droogte> die aldaar vao den eeiften tot den ai jnnj zeer groot geweest opgemerktdat die Kruiden welke op Heunelteqandereboogtensgroeien ennatnur» lylc meest voor debrpndtng der Zonne bloot ftaao, ft' ede van de"ir*qaij|]iié" verfpjeU baJden, d&t ae overleden groen gebleven zyo en geMoe dhebben. Men heelt «an M Paus Ciement dc'xivkorr voor z.yn dood, aan den:de byzpndere footien ti er Kruiden eeu Ly«opgemaakt, - Genetaai der Minderbroederen zou vetklaard heboeniten einde ook in aodtreBetgag'ige Pl.ïtzen gelyke waar- m ï.ker te wezen dat by aBü 'i Ve>«t'fl k«t welk meo jnemrgen io de Maanden July tö Augustus, te doen. hem ingegeven badz ude fter vent ndac by w*' vieUoig lyks is met' «ootoeVenS bat Zaad deièr Gewasfetl ne'-h;m £eKe*tD ft; d.og «lai by de» dader nu t uad.ia Hnc gr.oiyfc,r l;''.vi.\- déH'iVLjy(gi.^'.n«>lf>ip4vi;ar.' mts erroote misdaad W»S, gemerkt mon daar dooroetet vrierd om derge'yke ftrafoaare misdaden in het vervolg te voor- f vomep Na dit berigt dped zyn H. dien Generaal on- dervragPC of het waarheid was, bet geen zyne Gees Z felvke'deswege verfp.e.deden2 dog bv gaf daar op te. ant'wootd, dat Clement de XIV. bein uog by zyn Ie h ven nog bV 'Söifi8 oogecolikken van vergift of vab 'iemand die hei bem zoude ingegeven hebhep gtfp' k«n had. Zyne H., dit antwoord gehoord h;b brndegaf daar op bevelca' de Generaal bem d<e w veilt latfflg in gefchrift en m« zyn ba. d Ó4fterigekn-d y, moest overgeven lia alvorens onder Eeoede waa-beid n vao héf eetaigeDK, het weik by flood 'e gevenbeve-S' iirtd re bebbeu. Dit bevel IS naar da lei'0' J0' "o m gebragt 00 de getekende verklaring den 3r/«{V, 'aaisi ,p, v ^ea ')"WS 'er band gefteld. Bsul. den 19. sjugusius. M'vf ,s ee,lLBlWefee fciatid in do 5raaa-Sial en gewee»'door w-keeen^j gazyn met boot een Graati-P«kt>utfwaar in 300 lasten Tarw iagen benevens bet StadSAtfcnaal, me a'les ^,a, 'et id was geheel t afgi CD ftnOOOO Rvks-Guldeos. V VV|1|V OM »IW U MVUff w«r»"" W» ftt ken ezaayen, om e onderzoeken of men ZoodCatMiViM(cbrirker- U»odfo, --"SB georu kor. E E N N E M A R K v xr PP ENHAGBh. den 22. Augustus. 'VoiJens^r. -n gedo (.enomen Eï ?u'fa'fftvóuwd en ttfj j j -fff *<ru 11/ ni ':_l_dr-'f_Geme^,e,ns y 468 Perzoonen gedoopr en t""o? nrleden Jaar, Ledemaaten der Lutberfebèit,UuaêeiiomeoKtïi^ zoonen zyn geftp/.en 14 Paaren get,huwd en Petzoonpn hebbe» gecommuniceerd^ Het gan tfche etf/i '®r 1 kbO0kop-tfchceven Perzoonen, zederd dea öeie ïe,id'n8 b?;00pt 14060. De Tarnu- B Sr ™Sme/>a PtrzonU vermeerderd vind Zg "toe geheele Marattifcie Famiil^' de, Leve. sm.ddelen welke in het verlooaeo Taar Veel Mot-fcbeu v,n honger beeft doen Wen j. cn!- hfioden door dien'er uu Benealen R«e» P2®" De zeuding zou noe veel hn.,f was ingevoerd. en de Leer t^n eeD s,.to VJ* in eei'Ketk bpw liigea E N. w»i Oiiefte d®e^d?n? 'ftfle? be^dVnkkeW'^ Stokhoem, den ao-Augustus. De<er dfige» j,e f. g0 |en Motet in de Tamulitcle T..1 „r, v>f men omftieeks Gottbeniurgtoo Viscb gevangen, die R.um pprWfei* Gea«ncb00k werd v.l'i y et het mei of Komul genoema wotd, wn'kevan ber zoort der,w»»r s°emen uit Detnntmarkenro r«Lr00vfgev#^,eD Biltk ljaauweo ïs*, de Rtrtde, Linnens noemt dt r00r papieren Mde.e noodSgffn fT1™?be' Cadui Meluciuilec ig dezelfde, diedeEngel/fle tiake v P O O 8 0 8e^reg9Q «efu iio^meo. Hdt cpra-.k'yk,ae 1»«tat de var gst vao dozo W a r1ch AU. J,„ A' E N- Visfebvo, eeaigu E-uwsn (elsden in onze Zr® zeer groot k" M** W8s, 'log zederd zoo me k yk vermndetd is» dat meo je nauwiyks meer kend. He> vertrek vao dn zoort >an Vtsfcnen »H de eeoe plaats naar de andere waat van men Z -et veel voorbeelden vind n de H «ior e der by. Bondepe LaBden, iï de.t,0fp0tjü„ ,/er NaiUOikennets 9. yarw-a'h'8- De Kóaicg beef. eene redere verklaring doen uitwar- Aigeo over bei Realemént, aer welk 'm fcet voorleeden i8ff' y r6' losfef» van bet Kanpaln deze en geene vn !ii« vflf8ek0Dd'"gd 'S. Volgens deze verklariog autéO Bjle Koopfeardylchependie 8 ftukkon Gefcbut 'Dg of Kasteel begroeien met even 00 veet fchooieu be&ntwoord wnriendog het averij berbod voor bet ein'de "»an"dii ^en dtnkt nog uitvoering gguS^gSffif^ omtrent onze Cavallerv zoo mt. n '®n vetheteerg ercitie, «Isto.bulneM^-' °pïchf <P! b»^8 Er van den Vorst Reonin en z.ntn ^8D de" HofÜapt a'biet eeae breedvonnVe hJ h *tlge Èqa'pags zie' roe» 'er wel 0o tS et- rrer 'wvfa|dof wees?'s. Defpraakoaaf P 'n CooJIantinopolen go»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1