MIDDELBURGSE 'rusland. No. 107. Donderdags Ao. 177j. COURANT, den 7. September. T U R K Y E N- teefi by *y™ opwachting by ïyoe Eminentie den Kar *by bem ecbiet 6 Scudi JO de Maaua beeft toege den ia. Augustus. De Ridder Mur tay Atnc sfadeur van zyn Gfoot-Br'Uamtejcbó M*j? t»y <ie Porte, overleed bier don 9 dezerden 'aa<fter dag «r» zyn Quarantaine. Hy iaat groote beztutoge. aan zyn eenige Oogter na, mei bem uit Conflanttnopo- fe» gekomeadie. Zoo mea rekend, ic®,oco Ducaten faatlyks opbrengen. "d*E e N N E M A R K E N' p O O T. E N- W arschau, den 16. Augustus. de Pool\cbe keooQiW eu frolykhe.d loi drie uurea de» Morgens, «WMervloed, dte grooie V erwoestingen beeft eeo gerecbj, Constantinopolen, den 7. Augustus. Vao Smirna meld men dat 'er op nieuw verfcbeUe voorgevallen en oenige Turkenby die gelegen- gekwctsf waren dog dat de Capiian Pacba aldaar Aangekomen den betuch'en Aivas Aga gevangeo gekregen eo hem met rog 80 andere Oprooi makers hadi doen ontbooften, en een emot getal dergelyfce LiedeD na de Galeien verweezen. Verfcaede aanzienlyke oog flecot gezinde Lieden zvn'ermeld men tevens, in groore a dfiWy'l 2y voor eene welverdiende fiafvre «n Ondertusfcben had da gemelde Ex cut e de pub e *e rost Weder berfteld. De berugte Caimacan nbEgyp Mebemed Bty Aboudabab, overleedec. I T A L I E N. Romen, ding. Augustus. 'sNagis tusfcben den 5 en 6 doier j de gewonne Postkan' bier op Milaan 'Vdende. niet Ter buiten de Poort del Populo vanzyc Vïiics beroofd. Van de Brieven is alleeii-yfc net Augs- burgfcbe Paquet vermitst, behelzende de Brieven niet a« leen naar Augsburg. maar ook naar het gebeele Duit fcèt RylrVlaanderen, Holland, Engeland en het ge hele Noorden, In bet zelve Wflten ook oe Brieven »an Napels vao dec eerflen dezer. De treroordeelinp van den Ex-Generaal, Abt Ricci, in de overige Ex-Je/uilen die nn oog op het Kasteel $t. Atlgelo gevangen zuren, tot een eeuwige gevangeni» adat Kasteel is ia zoo ftrenge uitdrukkingen begrepen, dar »y aldaar zitten fine fpeof zonder hoop om ver mindering of oniflag ie verwerven. Meo verftaat, dat le Abl Gatlano Sertori, voor den Scbryver vao bet be kende Dtama il Conclave gehouden db dat hy in vry ®e d berfteld wasz'g aaar Cori in bet K.oosier der ylw.M k.rtt. ka.n... O", hrr llnrp «ItttU rfill'öt. JKSMI&a bywerd door denze,ven r..et &!S fOO'beeo I en alc Hy z't; oo'ooftfci Men rcbo Pstersbub n, den 8. Augustus. Den 2 de er heeft het Co.pt Adelyke Land-Cadetten, onder befter vac bunnen Gouverneurden Geheimraad en R'ddec Heer vae Betkoy, he. Vredes-Fetjt meteeD prachtig Schouw- Tpil gevleid. Tasfcnsu 4 byzondere Toneeien whs een Amphitéuer, uit 15Lokeshoven elkander beftaando, die JUim 700 Pertooneu bevaiteden en °P fU k eeDe wyze gemaaktdat het met alle de ToezieDe,s koode omdtaai jen om bun gevoeglyk voor elk der Toneeletj te pi86t_ «en, op welke bet eene Schouwfpel na het andere door 400 Adelyke D sc pejen wierd ui'gevoerd. Djt be gon van den ondergang der Zon tot n« H»dderDacil,. /ervolgens begaven zich de Toeziende», de fe(_ m dt Thoió, die fltft Op Dingsdaf», daaraan vo'gende, «Jen 25 faststl., zag men, met het vallen van den Avond,op den Newa-Stroom, voor het Hu 5 van den gemeldeo werklykeu Geneimraad en Ridder Heer van Bezkoy eene ongemeen fchooi.e eu bekoorlyke Veitooiuog. Zy befiond ie een Elaod op bevelen kosten van zyn Excelieotie gemaaktwea» men eerst eeno Landftreekdoor den Oorlog verwoes' met vervellen» Muur-o en ingeftoneToiene, zag; dog oa eene fCDielyka verandsrine vertoo-,de ztg daar opeen Drachtig geïllumineerde T<mp.'l, en wat verder eena v?rmaaklyke ftreekLaads, aaefBoèra Wooningen bezer. Uit dezelve kwam eene menigte Inwoonden ten vcorlchyn. >p wier Aangezigteo blydfchap en vergenoegen te leszea was, en djp zig over de voo'gevallene groore en gelnk» Cige vitandering enden heerlykenTempei verwonderden. Voor dat lu atertyk geft ebt zongen de blyde Landl'edea eeo Lofgedicht op de groote Catbarinadp Moeder dei Vaderlands, rechten baar ter eeie een Obelisk opeu daesren rondom dezelve by ryett naar eeo aangenaam Veldmuziek. Om dit iuoeemend fchouwfpel te'zidU waren nieta!« leen alle de Balkons en Veoftera der Huizen lang den Newa-Stroom naar beneden roet Heeren eu Dames, tot dringers 10e, bezetmaar ook de gebeele Kaay op gepropt vol Koetzen en Volk. Ook was het Biland en den A'ewa-Stroom met een verbazende meorgte bpeel fagten en andere Vaatiuigenalle vol aanfehouwers, om» Koppenhagen, den 15. jiu$ustus* Vöd Jis/ens, 'u Jutland, meld men,o«t,den 2 g. Julyio net Grasf- febap ffedelshurg 83 by elkander ftaantie Rutdetbeesten door den Bl x m gecood zyn. Ukratne heeft men dat de me. s e In woondersj aldaar -y... e^uarraac ae laatste 00- T y ,ne, do eudeen netgtonieer üe Gr lo ken vereenigd hadden. Doch nu zy zien, datvoigeoa den laatsten Ryksdag de mst in het Land volkomen weder berfte.d is, bebbea zy otk weder begoooeo dft geffleenfehep met de onde Grieken ie verlaaten. en zig op n euw wet de Roomfeèe Kerk te vereeotgen. Van deo eersten dezer af moet te Fordan de Pruis- ft/cbe Tol volgens het nieuwe Tarif betaald worden dog dezelve is zoo onmatig hooggefteld, dat atdehao» del ganifchlykdaar door te gronden moe' gaan. Dus moet, ny voorbeeldvac een Schepel Terwa een Tol van 4 Gr. worden betaaldvan een dito fiogge 2 Gr j van een diro Boekweit 3 Gr.; van een duo Eiweteo 4 Gr. 6 Penn.van een diro Garsi 2 Gr.; van eer- d >o Haver 4 Gr.; van een g} Koffy 4 Gr.; vaneen fff Suker 4 Gr, *an een fg Peper 4 Gr. 6 Penn.vao eet Querc Fran/cbe Wyn 4 Gr.vat) een Centner Har ng 9 Gr; van een duo Yzer ig Gr.van röwe Osfebaideo 30 per Centen van Woiie 'nsgelyks. Deter dagen hebben de Voorftacders de Luiierfcèa Gemeente alhier de vootntamfle Lsden 'O een Verga dering keODiSgegeeven, dut de JJisfideuteo eec Synode, te Lis/a, it» Groot-Poolen, zulleo nondenbet welk den 1 deptemier eeo aanvang oeraeo zat, zyode hun zulks per M;-fjva bericht dooreenige Edelliedenparro» vao eens kua- GeJeputeerde Kocht »BWW uw ln„ o- ttowtt Alléén, TriUmph-Boogenenz. eene erooie Zaal ver- ne" der Lutberlcbe Gemeentenmet verzoek van insge- fceelde, waar men onder eeo befterdig Veld-Muziakdyks bunnc Ocar-yn errde aast up rC zenden, dewyl mea wet allerlei Ververfchiogeu bediend wierd. «oorremeDS was vtrfcheide Keiklyke inngtingen to Nopsos de Vteugdebedryvecwegens d« e«steYtr vetbeteten. Tot nog 10e is meo 't Dier niet ee «nnlw.x*80, den g'orieiyke Vteede den ar July des im ontali 'isfcoen du Ryk en de Turkengefl0. '.ino.nl' op een Zondag met Dank P>ed,katlet) en h«' Te Deum alhier begonnen;, kan men sog het volgende meldeD> raMtzinTZ ,6if de Genera»! Veldmatfcbalk Vors. n.« waa.bl n Ke,zerlyk Paie seen groot gemaskerd maskerd ve^tv 0ct iweaduitend Perzooneo, uliege- Kn gU, fcrn- Toi ho^oe verkwikking ftond voorzien Buffet m 8"'» ,nsrcfled de Zaaleo, een wei en voor de geew *"koelende ltf"?kuDiereed te fouoeeren le IBS' en genégetvbeid hadden om nedekte Tefal V°nd mfï0 'n e*n Vooriaal eene grooie daar od aanp.'r.Tt?1 Wa,m* en RoodQ fpyze01D overvloed .(.nn.oan V ^e' ®a!1 duurde met bet grooifte oen worden over bet benoemen waar tegen zich veele verzetten. O U I T S C H L A N D Ween en, den aa. Augustus D Aansherrog», Gemalin va.i d»n Aartshertog terdinandö'p 1 f 'b»®s alhier bevind, heeft alie batten, zoo wel van bet Hof als ia de Srad, ingenoomeo en't geen voorai d Duit/cberg beh»a(,d s dar diePrinfrs zor we' de Duit ft le Fran- jibe en Iea/iaan/cbe T-uilen ev*n vaartbg IP''fckr. ReOEnsburo, den 23 Augustus. Op den Ryks« (jjg is tnen p onv fioneel over ec, .komeo bet Paafch- feest der Christenen >n 't Jva- «278 dagen later to tieren, om n et mei de Jooaen g vk «e zyn. Stolberg, bet Hertogdom Gul/kden 14. Aug. Gisteren acnt dagen 'cadden wy bot een Icnnkvelykerj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1