^ssa.x^ss. No/ MIDDELBURGSE <»V," TT W»r, »S d9KÖ.'S 102. Ssturdag, Ao. 177f. COURANT, den a6, Augustus. T U R K Y E N- tf o n sr a n t i n o f o lb r< den g Juty. De Baron van Ti/ttwelk zig zcderu een geru mee lyd bezig Udftq haefr «o he' Uitvinden vari een zeker Mecba- ii,0'3 WérkiujR ora met zeer weinig Volk de grcoie m een Schip te zetten, waar toe anders rEtm 200 •leEfcher! BotT'g Waren, nam den 2 dezer ifi't Arfenaal, n tegen woord,gfte'd ,ga0an Qroot-lfizir ÓetsMufsis 0 üoch f"J-n Ambasfadeur, de Prtoéfaezer utvmoing ciar:s> tegen verwachting van ceo Ridder, tbMniil- uitgevallen en heeft dus de genoopte »a gemistwaarom by voornetnensis, naeenige u vieringen aan net Werktuig gemaakt te hebben, de Proef eerstdaags te herbaaien. Öndertosfchen heeft de Sui- 'an> tynen iever ziende, hem ccchthaas een Ëeikleed t®n gefcbenke gezonden. I T A L. I EN. Nap els, den 3. udugustus- Het Hof heeft een ver- ht>d tegec de Luteryoo ea alle andere Hazardfpeiendie *pderd eenigen tyd bier menigvuldig waten gewor. <enbekend doen maken. Romen, den 3- Augustus. Na dat hier zederd eent- gen tyd op aanhouden van het Hof van Frankrykover de vernietiging of vereenig'ng van de Orde der Monni ken van S(. udntontusie Ntenne in Frankryk en elders refiJeerenda met de Maltbeezer Ridder en andere or den gehandeld was, is die zaak eindelyktot eenbefluit gekomen. De Pans bad eene Congregatie van 5 Kardi- naaien benoemd, om onderzoek wegens die zaak te doen, en na dat by bun gevoelen daar over geboord bad beeft hy het Breve ter vernietiging en Vereeoiging dier Orde met die van Maltla gemaakt. De Monniken de zer Ordedie te Fienne ir, Dauphins zich ophouden fcf,-l'.l rj'pcderii Kspelleanea overjn da Orde vau Mal r de "Moinoiken ui: bet Klooster van St. dtntonivs -wa V.ZB S;ad zullen Wy»en, Ondertasfcbeo weet tnen hpiae Goederen geasfigceerd zyn aan deKetkslyke Luie die voorbeen door de fejui'tenbfü'mü werd, Da reden'bier van is, omdat bat St. ^ntonius vuur een Lite die voorheen zeer gemeen was en voor welke man destyds Gods-en Gasthuizen ftebte, thans naauw- tyks meer bsképd is, ea deovo|jeDS dagorde geen ge. leges beid beeft om Ban nat hoofdoogmerk van deszelfslo. ftellicge te voldoen. Hier komt nog by da: de inkom- flep dier orde ia Frankryk Js8riyRs jr.est dan 3ooooSe' de Orde van St. Stefbanui. Men weet nog niet Srefce ais ook in het geheel D (Ir £1 van het Mila» neejeb gebied, groote Produö-o voorrgebraet. Livorno, den 3. jivgustus. Twee Turk/ces Ga- lioieouit Natoliën, haddenniet lang geleden, de fl ut- bsid in. de Haven van Palermt cp bet E land litio binnen te iepen, en de voointiamfte Inwoooders van de Piaats weg te voeren. Docb zoo dra de Husfi/ebe Gene raal te Paros van deze moedwil detyding onifiug, de- pecbeerde by aanfionds twee welgewapende Schepen em de Rovers te acbterbaalènwelke ook kort daar na te Paros opgebracht zyn. Men beeft de beide Capi- jeins zoo lang in verzekering genomen tot dat jnen- Antwoord uit Conflantincpolen, wetwaards aanftonds éen Expresfs gezonden is, zal ootfangen hebben. Z w E E D E N. Stokholm, den 7. Augustus. Onze rydende Post van den 4 dezer, naar Hamburg, is, tweeuuren van bier, zyn Valies ontnomen bat geen men naderhand wei we der gevonden heeftmaar van verfcheide Brieven en Pa- kétten beroofdin welke de Rovers zekeriyk ooderfteld moeten hebben, dat dingen van belang geweest zyn. Men zegd ook dal de Depecbes van de albier refideerenda Minister? insgelyks vermüst wordenmaar dat de En- gelfeit Minister alleen bet geluk gehad heeft de zyn« weerom ta vinden. Onlangs is door zyne Majt. een Ordonnantie uitgevaar digd, voor de bcoge Sehoolte Gtyfsvialde. By dezelve wor den ten beste der Univerflteit verfebeida oude fchik- kicgen en gebruiken, met opzicht tot het beftuurendet fludeerende Jeugd, merkeiyk veranderd en verbeterd. Insgelyks zouden in de gemelde Ordonnantie de nodiga Maatregels voorgefebreven zyoom san de Landlieden en Militaire Perzooneu at het nodig en nuttig ondetwyg te doen etlangen. NIsïEMARKEN. r andere Jaarengewonnen word. Het Room oeefr de gett'opoe hoogte op de halmeo mlêr gekregen' zoo dat hst Siroo denklyk duur zal worden egtet heeft men veel goeos van hst Koorn te wagtet. ind en het fti/blyfd diti ^ezer <l8BeP begonnen is, gun- Zsdert 14 dagen hebben wy groote hitte en verfchei de onweren gehad, waar door, volgens logekomeuu betigteubier en daar fchade veroofzsakt is. P O O L E N- WagscHAu,den 9 Augustus. Uit de Ukrains beeft men ca: 'er, <?p bevel van haar /Joj-Keizerlyke Kloosterlyke Wetten, die huo doof de Pausiyke Buiien cn 08 feiten vüo bet Kooingïjk waren vnor^fciirevea, Kotlens op een Zondag des mo»g<?ns optdiskte m'eo kier een hevige Braad 10 een Hooizolder, \kCe>mp0 Var cino tegen over de Kerk va» 4 TleoJorus Slepen. Dezelve was, zoo men verzekerddaar door vi;root?»nrf' dat eea Hooikooper in dat Magezyu Hobi bad 0 2' weikniet recht droop u,«c Om dal hv Hp Uo.. Qaan weut_niet recht droott was OmdBlhvdeW». de Gedeputeerde ovt6 drz.,rgK» ?S» jfïï j811s in Art sd» ïathy udatcogelSS^ over.redfn had, ïs hy cpba.el vin den Pa^' dr"k1^ fDfS' 1,Rdler' hy bet p'°»^ verliesd, /bArr de fchads, voor zoo verre zyn vermogen toètefj V1® mosten vergoedente meerom dat toe elfaffi^ Magezynen daar door in btacd geraakt en vnrr.,e dom van. nua JaarWks eerekend. ,do op 50000Seqai- pen id Skilim betiecd ^èït^t0t ?Dderboüd BfltTroU Vbnstibn, den 7 Jaar zpo overvloedig d« ^siusn Oogst is dit gevallen, dat ze, raa'r h-t ^eele ^ePuW5'k d°or, utt- fnmtie van drie a vier lag, 8 6emeeo gevoelenter con- Lomlardyen is een gelvke e° 6eD°ega«am zal zyn. Io Zydewottuea biibhen in berT„,b-arfceid Beïe€,r* Ds U8Ï ierritoir v#n Berganto ea pemasit zy t zynde aan de zulke onder hundiè Rtts- •fijcl/t Iriwoosders zyn, vryheid gegund om naar hunna verkiezing öf ïq den Echt te tredoo, of onder de Co- zakken-Pulks ta dienen of zïg naar bunn'o woonplaat- zen te vervo-gen en aldaar in rust te leven terwyl men de Vreemdelingen onder bun ook heeft toegeflaso om te trouwen en het Land te bewoonén, of onder de Re«' gwiete Cozakken-Puiks van Klein Rusland te gaan- Verder zal he; gaotfebe Difttift, daar de Satfcbers ge woond behbeodoor êenige ooizend Grieken, «io uit Turkyen komenbebouwd worden. De Permanente Raad heeft thanseen gewichtige zaak (er onderzoek gekregente weteo een nieuwe Land- ♦erfadery. Het was in den nacht tusfeheti dan 5 en 6 dezer, dat alhier een gróót complot ontdekt wierd, uit hoofde van welk zich da Tartaaren, die in Postiche dieost (laao.vetboDden baddeo mt het Land te gaan. De Cftf f van deze Verradery, zynde de weleet ib diénst gewe. zen Overfte der Ublanen, Kortkiis, nog io dien eigen nachtmet omtrent j8 a 20 andere Peifconen, gear resteerd. Da Secretaris vao den Pruisftfele,> Gezant die ook mede déar by was msar die men op reqa fif'e van dien Gezant los liet is teriload van b;erverdwee- oen. Volgens Bti^ven uit Kaminiec beeft de Generaal van (Fit, Commandant dier Vesting, om-de oude gewoo no eO de goè(fe Verft8ndbouding met de Portetavernen- #en, verfebeide Officieren »ao zy» Guatn zoen aan des Pscba van Cloczim om hem wegens zyn aankomsieal- daar re complmen:eerengezonden, die hun m«f *eel d-aiinöle onifangeoen te gv'yk syue Selidtar stga met 20 Turktn kegsleid naar Kminiecgezondeubad, «teda fitiWS CD Sf, Z*azart4S, cn~~3ió"*'uh ''jfnuo ft/1 ft 1 feen crnniA t verzeke

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1