ssSTiaart!. ro,e° Middelburgse f«5W« .ïiTw. No. Ao. 177;. COURANT, Ö6Ü G'^f /WrrwVyr-'de'van te, NEDERLANDEN^ Dingsdag den 22» Augustus. n 'yH Natiën, m het werk gefteid, te gebruiken, om «door de tosfehen be;ge komsnde MopeDdhedentedoen'» wederzydste fequeöreetenhet ovetfebot der Lacdioe- zv ffiicep) de hulde van_ ai!e de Onderdanen van de®« derec »ao hun oie bunnen pligt overtredenbebbeudoof P-: b men-pmaa' ]n 2U k ee[, - utfeqoestreereo bet ove,fChö, dm'tandén"van dfe,ÖÏ Peen'der Inieo- daoion zyner Finacuendsn Heer Cadett Apothekeren jj'td van de Academie der Weteufcbappengslastom tef zyne Huize ondér het opzigt der Heereo Lasfotse fl/tflCquer Jusfav de la Motte en de Cttrburyda P[Otvend?ar van te ceeiren. Deze Getetsbeertn heb ben zich in gevolge vau d eD raar het Hou van den Heer Cadet begeeveo, alwaar de Proef vao du hulpmiddel fepctnen is aan vyf Perzoooen, door het gewelde onge mak of den Lintworm geai'aquserd en de lordies'ng V0O dat hulpmiddel, volgeasde bandelwyze, in dekotte Befcbryvngaangewezengedirigeerd, beeft het ailerge- lukk'«fte 6e*°'g gehad. De Prlrs BaratinskiAmbas- fadeOr 'an Rusland aan dit Hof, ,s cok door dit mid del vsn d e geouchre Kwaal genezen. H,en deze Stad heeft indeszelfs aigemcene Vergacericge, IOO. POOLEN- 9 De Vors» Radzivildez# Nota aan den Baror Keote* arschaü, den 5. Augustus. Men weet dar'iy overgegeven, b'boe. de fte de daar op eer Ptoust »a« e Ko-irg *n» Prutsten h-: open Bricen vcn|den volgenden inhoud aan den Pruisjtjcbe» M nistet 3i stpril ts<s<Iscte*-- de" I woonders der Diftoc-iHeer Betoit'6' baud. n Qe Netze gelegen beval om hemden 2a Mey de S:a!j Jnowroc/aw te bu.dtgena's roede dat de ve?u®?iek tenen de tfi 'üg'Dr» van dia Hu de een Un- «Maai deed uitvaardigen. Ond r het getsi »U vao do -.ee. e, dieideo Kooin» Vjn Prutsten a»«< gehuld gd héb- »an Gueslt' 1° de Pr,cs ^nteny SulkowsttW«ywode buD"P c r *elk f«n gevo.gebfid rat.dieMooatch rpnh. j Sas,eD deed fiquesneeren. Zulks heef- g«.|e n Seeeieo lot eeoe No'8 d e de Vo si Micbtel aaztvsl, or naam vsn den Permanenten Rasd tac oer, Baron Reviczky, M,nisier van bet Hof van Mee betft 1 er Dana gefield: dezelve «van dezen ii houd: h He' icheen byr.a niet mogelyk dat het ongeluk oer Poolen koDde verzwaard worden, en kun noodzaken om bet geral der Nota'sie voeren aan de Ministers dei beide Keizerlyke Hoven overgegeevec te vet neer* deren cro tcevlugt ie r.eeraeo tot de Meds'ieen Gua- rauiie, by net Tuftsar, *aa denj? September jy73, piegijg gtftipUleerö. Het is egter ce harde noodzaak- 'Vkbetd, waar inde cocergeitkeEde op bevel van den k Koning roet adv s Van dtn Perroaretitn Raad ,zig n bevinc, om te reen zien, dat bet ongeluk van den Staat tegenwoordig ondervonden word door Perticu- üere, die «ao niets fcbnldigJyD, dan getrouw tezyn peweesi aan fiuoceo Vorsten aao bun Vaderland. Zyu Mfcjt. oe Koning van Pruisiet! jenfeb» bi.fi (n eer tyd, oat de afrteking der Grenzen van zyne zyde bad moeten geftsjakt zyn, om de PoicQen in verfebi! De ondergeteekerde heeft bevel van zyn Map. den Koning me'sovis «au dtn Permacentec Raedons afin „den Heer Benoit, Mioisiei—Pieu poten tiai i» van dec Ko- riog vao Prutste" te dt c arecien dat nten roerde eiootfle froerte de oovetivschte tyding ootfangen fctbfce vsn bet ir biflrg 1 tmen der Landgoederen v3n de zuke der Ocdeidsaren vgn de Rrpnblieck (en onder andere van de* Waiwode van Brezesc, in. CujavienG>asf bambtkien van den Wtiwode van Cuestte Prins jintony Sulkowsky)&egeticuw eanhun- nen Vorst en hun Vaderland de fin digtngio de Ma»r.d Mey s te JriOwtodaw geeifcht, niet bebben willer tfieg. gen. Zyne Mijt. de^Koniag van Poolen en de Raad door den laaifien Ryksdag beiast om vooral le wsken dat de Gteczen van de Rtpublcq orgtfebonden bly« ven> volgens den inboud «en het leatfleïnSaat <n bygevolg ook dat de Goede'en der Part cnliere niet vetminderd worden, vinden zig genoodzaakt om de plecbtigfle proteftatie te berhaaien ais ook de g> roeide Huldiging van geener waarde te verklaren en meer dau ooit de Mediene en Gnaiantie der beide Keizeriyke Ho- ven volgens bet Ttzöaat van den 18 September 1773 ie rtciameeren. Of feboon de tegenwoordigecniftaü' digbeden der Rvpuklicq, en vooral denatuntlyke ge- voelens van roedelyden tegens Paiticulere, die altooi oefcfculdige Sisgtcffers vau de vcrfchi/len der Koningen zyn, haar tegen honden om de middelen zoo d k- n roaals in dergelyke gevallen tutfeben vryeenorafhang- ep geoeeltelyk ae'.f's "ri Ipgezeleiien vao de 8 de onderteken og - - *0 berit jjenootnen zyne NUtt. de Kuo ng ven Pooien deed, ïU' tdvis van den fieaö, eeD ümverfaaj bekend ma ken waar by alle goede Burgers wierden aangefpoord om bODren ouden Eed getrouw te bcuden en alieir Senatoriaale bediening zynde Lieden bevolenom dit Üniverfafii ic alle de Dtftröen v3n hun Resfort te ptifcl cecren. DeWaiwode van Brezesc, in Cujavtens Grsnf Dxsmiskt, en de We wo(e ,t0 GuesnePnns w Mttlony Sulkowskihebben deze be h. Pooien op- gevolgd. Wie in Europa, zoxsthe gtloofd hebbendartn w bet m-dden vsn «éne Negoc!atie,88n 1wee overeeDsèko. n mene Keizeriyke Hoven Overgegeven, deze dasd vsd or, de,werping en gebotftzaambe.d m Onderdanen aa» m wettige Regeermc Oorzaak «an de f.qrostrarre hunner Goederenin die betwiste D ft. ia«n gelegen, zoude £yt a Ziedaar tenter bet geen 'er zeCerdkO't 'S v0nige •1 vallen dewyl de Waiwodevau Brezesc '»n Cujauj.n veiftoken is van vyn Stefos'Hy «sn CftieW/touer, cie U| wode van Guesne Van t)e eiflyke Goederen ven Ipiti-T' (volgens bier neverfytfaee Cipe rrti het bt»ci e,. Pa?,dhl£":,ïyn Pr*Wlc!x Mtj'De orde»neiptl®j' n ,1" r'e! ••teen ttt roer, ÖSD 00„ jn 1 *n «;J.® der. m den Eed van buide af re leggen aan een anderen Sou* ZI'I'" *"n nunrc Rreer re ler- «S pS'* *Stcb'eT »D Majr. den Koning »au Poolen e o zynen Raad bun recht bekend, en zv ?n0P^° fyEe M8i'- de KoDi°R vao Pruisftn over- tuigd zal gelieven te zyD van den Letterlyktn zmvaa n n6»® T,iöaa[ aan de Republiek alle da DJe,s i° beI T,ia8a' «troeldis, en ze.fs na deszelfs onderiekening in bezit genomen 9 weder te geven. War/dauw den to 7uh 177c. F R A N K R Y K' Parts, den 9. Augustus. Op 's Konings bevel heeft men b'er orlarg*gedtnkr en nitgegeveo een kotte be- fchryvirp der behandel,ng tegen den Lintworm On 't FraoJch Jtnta of /er Solitaire genaarod) diezederd lan- gejityd/met 1 allerbeste gevolg ie Mor at in Zvoilzerlani noor de Weduw Nouffcr gepita feerd is. Dit hulpmid del, ven welks byzondere nuttigheid men over 't alge- metj ver'yas, is tegenwoordig eece citflekenda we'daad zyser Man. niet alleen aan zyne Ocdttdaaoen, mtar 0 aan 1 Meafchdcm in 't algemeen geworden, doordien zyne Mfjt. bet gemelde hulpmiddel gekocht en Cevoifn heeft bet zelve bekend ie roskeo. Om bet vertrouwen, dat men in dit gewichtig geheim mog Rel len oog op des te vaster gronden te zetten, gelyzook om de krachtdadigheid van dit hulpmiddel buiten allen wjftsl cn de wyzeom bet zelve roe te dienen in een selver goede diens-en a»r t» wtttó# ce geene, die bet SiSgicfftr hunter oerrrrowwl® Ê"e beid»' dagligt te ftelJe»hebbende Minister van 'sKO' o«wo,cen zoo fp-edig mogelylc hurne Goederpn z^> v''nS F,DBm,eb en de H"' Tfudahe bekomen. Hy k8n mc n t "en. tiy kan ttr it|fder ,?(j aji Fv^'^(lf-' dikheden""JT""' d8? <e RePQ»'iek alle de ^neael!' waar >n zy z!g be»!Dd zeer wm ftan" maat ook wee, het r y, L zv I - banglyke Natiën is io - nieoiproaa1 iB - banyiyice Natiën is io w-k „XT °^f- °Ve'fcn(M der Landen ven - *s'> hunne Regering verboden M« zHks - wen, o.r Oe Kor.lOg e: "fs, 1', ^SËr Ver"°° oe.groBCbesiUtelen ven Rech^ X Van Poo!<» in B fcbBp van baar M«j,. d ^e®bl•aartf»!Ihetó eD v,ieDd 1 bfP"fc< *ynae, bü0 J"'*""»K°"iBgin fteld oo- - zelve, !eo v00,d«ele zy *»i ovenU,|dda, z'y de. «0 Oüflerdrukte Naüe lli J"* Gea beerde NabuutiPe Rotterdam, den 15 ugustusHet Baiaafscl Geoootfcbap der Proefondervindelyke Wyjbegeerte bro-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1