rvmrkM MIDDELBURGSE Ao. 1 77j, COURANT, -."wd.:;!"1'"' <^y. Saturdag, t U R K Y E rL den iï. Augustus. e? S P A N J E N. 1 T A L I E N. zoudero^e TfoL°0,elb"!te men!^ ',n V>«trden 101 die ondetneémmroo,emoeilykh !D "an deï 8[ond' ««'neemiDg, gevoegd by de fteesiyke hitte. um.ca, den 3. JutDe Porte heeft verfchei- J-'. J" imi| ,ot. aan fleo Jatiitfaar 4gaen oe behelzende zuke Reglementen die en de htrdcekkigheid van eeneAQie, welke 13 DHre,ï autoree, mask'e 01 s öntwetp zoo orUittoerlyk aa de Gt&Bf O-Reillfmet goedvinden tan de aidete Generaalsbel brfluit nam cm de gebeele A'ttec-, de Arïiiler'y en Ammunitie, d e san Land gtbtegt »s- rtb weder Scheep te doen gaan, het welk geduuitOde den Nagt in de besie otde gefchiede. - De beide Generaals fprerkfn «ner grooren lof ten d« dapperheid en ftandvasngbeM waar medéeltede Cm- eieren, Soldaten en 'Mei roezen zig in a.ledte moeie- lyké verriglicgen gedragen hebben ec zy verzekeren, nat men het bedoeld oogmerk zonde bereikt hebben, indien eerfte Cotps, zoo als wy gezegd hebben, zvn al te gtooten ie»er niet te zeel bol gewerd bad. Het ter liet, dat de Jlgeryntn by dete gelegenheid geleeden hebbenmoet zekeilyk zeer groot geweeM zyn. Her onze beftaat in <5co doode, men teld den Marquiz de l» Piment!Mattcbalk de m Camp, eh Don GtromeCopmaniLuitenant Collonel; verders l8co gekweifre, oog de me»sie zeer )>gt. On- der de laatste betinden tig volgen» bet geen men tot bier toe beeft kunnen terneemer, de Luner.ant- Generaal dtntonio Ricardos; deGratf<i\éf/»i/&>eB Don Louis d'VrbinaMarfcbalken de Campde B'igadterz Graaf t Fernttn-Nunez, de Grarf del Montifen de Maiqtois de Viüena\ de Collonel D.jiugvflin Filters, de Luitenant Collonel Don Pedrö de Goroftizsde 4 A'des de Camp, Don Fetix MuzquizDon Joaclit.n d'Oquendo, Don jfntonio Cornet en Don Frttnioit Ssavedra; en 22 Ingenieurs tan de 16 die 'er ott- fcheept waren. Men verwagt een omftandiger Relaas tan dit tóor- M «,r O... w - -pi m.i.in.1. .in Onze groot» Ar mal ure, te Cartöagena vergaderd, '<J«n eèrften der voorleden Maand moeren ut (lopen Wmwn.1 w. v-i r,.Pirm.iins (Ö'oocnaittiei e/.oi oeo zoo aan een dézer 'Stad als aai LlM<vn'dW Watten, bebeiz ie,r bVftei'Vg der. goede, orde'dienstig zyn i deze fchik- gaw, zijn ze r voordeelig toot de hier wooi ertcle Chris Vn' 700den 3 öie den Koophandel en dén Lsncboow doeor bipegOok -h(ef( den Pacba ba vei gekregen vso zyn, Siajit:,te verminderen, zullende by niet meer dan yPcfif'MPW.ti in zyn <j.acst hebben déa' dezelve tor' tw..uyj l.n 4. i 500 Menfcbeh. tol groot beetkaat de» In- W0^e?iS.„ befloud. Dezelfde bevelen zyn ook, zoo mei yemtrnid', aan de updere Pacbtts gezonden eeDige dagen worden de herhaald» order» van o«ü Grooten Heer in deze Siad ter Ul!'l°fr febragt, eaogaande. bet wedergeven der Griekfcbe S aaven ge" ^bütende den laatflen Oorlog gevangen gemasst. Men 6«eft aan de Etenasrs d.er ongelukkige 100 Piasters »Qor tiken Si sof of Slavin, waar over zy echter zeer '.0n«rede. zyn, dewyl .'ze .hup wel dubbeld zoo veel ge. kost h ibbeo. Op deze wyze zyn bier reeds 200 Lieden, op kosten van den Grooten Heer, try gemaaktdieeer lang met de overige naar hun Vadeiiacd ie lUg gezoo den zullen worden. Madrid, den 17 yuly. Ber.gten Uit MaUagame 1. der. dat, aidear- rwee Ho'Jandlcle Frepatren ,efpdÖi- yelyk gepommaodoerd door Capiiein sv»« Gennif en JBerg- tnitwanen aangekomen fcebbende de laatstgemelde Ca* p.nein dagen voor ïyn aankomst aldaar'in de Baai vao Tetnan gelaveerd, om te obferveeren of 'er eenigeScbe» per. gereed lagen, maar teen verlcbeide Schepenotttakeld n tal. Eb wat aargaa: de Marice, hiér omtrent weet op fttand, maar ook teel Volk op de beeh gezienoog men alleen ,dït 'er in bet Schip &t. Jo[epb 3 doodé Mooren hadden by zyne nadetirg uit drie Kaateelen n en 19 ligt gtkwelfte zyn pewtcst, onder welke da aP bejn gefeboten en Bomben geworpen die zyn Scbip M Commandant Don Manuel P'arcna'cieiwerde Cspr. - D("> JWoreno c*i de Lnitcoaoi y**cótm Luz*n9 m gereld worden. - °e -rttgerynen waren zoo terbitrerd, dat zt dege» kweifte, die oe Schepen niet konden bereiken en dos ic hunne barden vervielen, de Keel af fceeden eQ n dasr oe boore Lyken cp hcütfiepsls verbrBodedcr**. Deze tydiüg fceefr aen bet Hef ern geweldige ferflt* genheid veroorzaakt, dog men twjfteld niet of de Ko ning »ao Spanjen zal eerlang een nuuwe poging dcea oadernemen om het eeleden jffront te herfleilen. Romen, den 20. July. Koriers beid dePausCoa- fiftorie, m weik hy twee Kardinalen creëerde, maarde- zel*e ock petto h-eld. Tbens beeft by drie Kardioa- len gectteerc en re alle in petto gehouden. Men wil dgt ze deze volgende zyn, UBtmlyk de eerste, zyn Oom; de tweede, de Nundus van Mgdrid, en de derde, oB Bisfcnnp van Beneventt. Deze Sisd ts zeer kwalyk te »reede, dat ock de tegenwoordige Paus de gewoonte van den overleedtnen natolgd om de Kardinalen in petto te houden, dewyl zulks gelegenhe'd tot veeletbando pjsqoillen geefa. Dog die gemaatigder oordeefenzeg gen, dat zulks gefchied om de aankomsr »bd 'sPanfen Oom in Romen af ie wachten, er. «lat terflood daarna zoo wel byals de overige gepromoveerde Kardinalen tullen bekend gemaakt worden. Het Poriralt van wy'eo PausGnnganelli, of Clemens tjeo XIV1., word h er tbans met zoo teel gretjgbaidge- geebt, en 'er knnietj, lit onze nabuorge Prötitcien, ZOO teel Commiffkn op, dat de Plaatfoydets en Plaat- drukkers niet 10 fteat zyn zoo veele afdrukken daar van te leveren als'er vereifcht worden om alledeLrf- hebbers daar mede te gerieven. Pe redeo daar van be- ftsat io een zeer voordeelig gemekt, dat zg tbans wegeng Uet goede Kar;Öer en den voorgewendeu icvieed van den getneldeo Pens bier a'omine verfpreid. Men zegd ook» dat 'er «ene Meda je gemaakt is, ec tord gaat, wa«r op aao de Voorzyde bet Beela van wyien Pat» Garu ggrtelli, ec aan de fegeczyd» dat van de» tegen woor. digen Paus Piüs den"VI. te zien is. Onde'torfchen m-r« keo d fteeue» welke voor de wyste w Hen gebouden wor den» dat eene dergelyke Medailje »eel meerals een fyo Pasquil moer aangezieo wordtn«o dat men daar mede beeft wilien ,e kennen gevendat de legenwoor. dipe Paus rtcli b»t R'tett of het tegendeel vao zyneQ Voorgtoger >s. Men beeft twiePgieuMsfiotar «Étota r.aar 4kiers vertrèkken, om «en KrygSterrigring ^r.dernémenten einde bet groot nadeel, dat die Redering ons !D^ «i'e Wateren veroorzaaktie doeD Z ophouden, t"1®' 's door tegen-wrnd tot den laatflen dag van die Maand opgehouden geweest De Vloot voor Algiers gearii»eerd z'yode, kwam ^onfA o ^lasteFondif"ecomRi8ndeerdemeiden h Graaf O-Retlly t Generaal der logefcbecpte TrodptO 0,ef eeo om in de Baai zoo |angle ,erlöè„fi ,ot dat w »*0, W omftandrgheden eene Landing tonden beeun* Bigen. Zy bemerkten ras, dat de Reeeericg, aan wel- Vyanden niet te doen hem eiken op «'elke p|i8t, »00JDemens wss éer,e Lrind ng te doén!ieJ 1 de Schepen St. JoJepb en Oriënt eene valfche u, I J' que doen op wee Fonen en esnigt Redouten \l', welk zeer wel wierd uitgevoerd, of feboon het «tVh St' door het Vyarde'yk gefcbui vet|0,dePi Tonw-werk leed. ,n«<lee|#aD r» le"i'moraen* ten 4 uuren vonn j - BOed een Landing tedoan. Tden de r^he^n rT" bt'fc»ermirg de^An d,eD tchepeo, zeven Colommen der kiemfte Vaariu"- 8000 man ortfeheepten anderhalve myl ten Ons,» die -d'ëtersof üurs gaans:, waar opde Landing v!° "D ovenge-aac boord zynde Trcupen, in den Tvo de 4 uuren eefchiede. ,d l voordeelige ,W>ffi "5. Va° «ene %iet bet. ee,fte 0TLo rSmMS,er fe™aak'» indien on lenen OD,«cheepte Cotts, met altegrooteH, W volg. dat het «wBe(,"DBe'allf°- Ea dT" had >«n ge'. anders ko0 voornein P'' yJZyDh LaDdlnB» Dien det&eoneu eD ®c te "endan fiet andere teou- hoogte te geraken V®°«el»k w#s» 'ol de Rsmeide w goede orde te °f and,e'1 gwwp'yk eeoe m ueraale AQi# aV®c» Lier op oegon er eeneGe- De ODgsmeèrn ®e' 0,e,iRe *8n dieD daB do»,4e-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1