No. 94 MIDDELBURGSE Ao. I77J. COURANT, 7««rne op ZTxT Z*»™ d< Boüw6,1d u»,..cjilïf-en "rCeb Dingsdag, feëgiS# den 8, Augustus. Rr 1 T A L I E N. lx-Genefr^ pB-n 0C Leer'Cteaiuur vBn den -j-.-eraai Rtcctt is, met uiifluiting van alle andere fi- iroiaaBleiiner ondetzoe.k van het Proce» tegen de gevaogen Jefuiten opgedragen. Insgelyks beeft by thans den groo 1. i; vioed m de buiteniandfche Zfkenen alle de vreemde Mn sters worden naar hem gewezen, zoo da da Ku<Pa//avicini wel een naam, maat de Glfau/ he' bew»»d ais S;aau-Min jtet heeft. b»id Rehttoden SdoChV°men emeMnd v®"g!®0,ebekwMni- W'*e r,et> cccbibacs wl trui' ca- 'er eeaige.ODivstfO <Sec V i. men meetio, oat FRANKRVK" t8 VS« dfM- 3^uly' ^le'r Brieven vjr Cenfculans r»rdm«k eCJe Vai' p0it0U> word W*: t. d ne verwoeste Bez;tiiogeo in. De Lu'terrapt Generaal der Policie dezer Slad heef: eatr L P O R T U G A L- van 12 Per PeDI *oor Waaran d'« ty denaards éien 6. Jfa/v. KorCens f/addeo wy her fs brergen zolen betalen 9 heDbrrde de Kor'Dg óoc,coo morj/ens umueot one uuren eene ft rke Aarc6e»Daalders befiemdom 'erbtfloote K aam*n O'genuk aer fcüal aie e*-'!e'> voor zoo verre tmn vemtemd, geen jKcepiudenwelke oieJaarmarkten zuilen bywooren, to 1 veroorzaakt heeft. maken en bevel doen u-i«aardigec ar" Knnni.virteii- in Hoogstdeszelfs S'aater ge/eten oin - dèjatumstkten re sdit-Scbctland m hretnbcrgby ie wonen. De W nkelteis bier hebber, wte Pe.Rooi,en onder hun als Gedepu eerde aan den PttÜLeni der Stad tezorctn, n f lu.'nn k.aencri A *i f r- t «Pt Kr.rl »wfea«,rf. Nr\ den l8> De Paos .eft zederd kort bad Prie °^orent:en ms OJ eo on JTU*Y- r ïi 'VCI1 r.cuciu uur. t'en met de Spaanfcbe Minii'er ge- <Jothy s mZ!ie', Bnde»e eou by deze vetweien hebban, - c ®'s de Kardinaal de Bernisin *t begin R-egCeringe verklaa'd had da'home die het der tegenwoniU' a's~de Kardinaal de t Boven Zj» ,'e® Regeeringe verklar- ----- dtehet vimr- R'OCes regen de gedelmeerde Jeluiten, had duen ee °PP"hoofd der Kerke, oir eigen Deweging, flschisee Bo VSDBen zetten, n'tt zonden mengen, maar Orde hpu .e,e' begeerden, waar by de vern etiging dier raa! <jer werd. Men zegdda: de Parer Gene ieR -""guflytiin door zyne medegedeelde ben'ch- Wejp r2f,ak Zyn Zou, dat de genoemde Hoven thans pei r=ereti de begeerde loslattng toe te ftsan. Ook mom" i??eD' da' 's PflDÏ'*D Nnnrius ie Madrid de toegang nove zou geweigerd zyn. Clement de XIV. weet Broe'c da' vtooigmaal wenfebtedat by rog Minder- Broecer "'"'K1"""' werucate dat by nog Minder- blik. toen de Koning de K toon opgezet werd de g is thans z'.nfino?1'"inderdaad de drie dubbelde Kroon} ftp Diamant uit dezelve viel. Ik met alleen, maar de VI. onver m'nd.er diukkend, rochtbars arbed /'rnf febeide andere zyn 'er ooggetuigen van geween, der riftf Op„„.'n,0el0'Oen Kardinaal Gtraud, voorftan-geve cat dit geen orgeinkkig vcorreeken gewetst KvWÖZfir! oOCIfifP/' T .PArlirrt uw P iee «nr .1A c JS..Ia J.l I., P U.. DI.II 17. rr der rfftf ^eo ^aröiDfiai otrauUy loorltsn- aiö VjrCUCfU Cf'UO «ÜU utb 1 lut-tut w«.* Wiow met verzoek van ie weVg te wiiien biergen dat het «erbod van der. invoer ven Hoilandjcbe Hating in 's Kp''ügs Sisaien worde ingetrokkendtwyl 'er niet gtnoet Etnb- der Hatfng, votr de corfcmie van deze Sucecacotie P tatzen, te bekomen 'S. Husoteh, den July. Hef a'gfmeen verlaogea is, wat keer de Zacken usfehen Ergcland en deCo- looien eer s rei men zullen Ik ben eiei by gelovig zegd zeker Enge/fcb Nieutrs-Schry vértnaa» eenecmftao«'g* beid zal k r oo vergettn, eie by oe Krcocit g var dea tegen woordigec Monarch gebeurde, en cpmy den fterk. ftfU Indruk meakie. Ik henoter roy dat cpneicogec- blik toen de Koning de Kroon opgezet werd de gioot- ver- God Ko*w udi wit Keen ui gct|iaA.>£ vuuncvieu gcwuat »y dat America, dat kosibaar Écelgefle n e it Engelands Diadeem, door dien veronflykeo Twist met oe Coto- men, eees zal verlooren gaan. H a m b o r c den 25. July. Van de Neder-Elve die vruebtbre Oever in alle zoorien van N tuws'ydin* gen, wotd mei de, tea'fle Brieven over gew c'r.- gedin gen gtfprokenwel«e thans insfehec ren^-e Beven op het tapyt zonden zyn doch men meld der. eard der- Hv wnrrt j 1 u w.BBw-wJiujtet ceeii, het u Öec Kardi08»i - -Ü8t bï ,e *£el *ac roor Europa gevrevsd vordtn. Rigacen J2 july %mrrr r/V .-/,f /tn r V,. r - D ju. n iy W ESN SN, Jen 20. yu(y. De uimeentende imielinc der pübli- kc- Schooier' 0 de Keizerlyke KoninglykeLan- dt-n bi d zig zelfs Dlt tot in Ctoatien. Deze wi/de le2en D0« fccry»en konden, w r Sn t Denkbeelden van God en Godsdienst ':^nuli4)6 We" zegenen ,5 welke de grooie yo/efb buo met zyD bezoek voteerde. By ceze gelegen hi-id vethsaio men in 'r publiek de vclgerde inecdeie wegens ces Ket<ers reize, onlangs in dj« 1 nnrin daan, n Een Croaat bad.tp ben vó"pen noln r n z'cbt verlooree nier re mm |iet a. 5 z-l'n r. mgic geleide», en in plaats van i„ i t).n£lel' be me» Vo-ks tedeelen, deed by fnrPD '0,ju cb,nB bos ren, en u t re roepen - 0>>/i Rot deei niets ,d»n zuh daar ik onzen aleemi>»„*r n> Venttaak moet mis/el hem de hand" ?0'd°ed ,MDt °W J"8»". onder hei ftor>rtlWCl,£0 hy me' be B,00,Re ÏBndn Woorden nBBneren T80 T'bbvo teder d,Bk,e Z moet ik U voorbragr O Vader van de3!F ^u,ge,">«en m turnr W<cge n Ke Eer h Pr voor ugetogen r?l tik febade ,s zoo groot, dar 15 T Gift en k! Ot'irot,ciK«f-de»' Crèah D' "8UwI,ks h0°5' h' kben ^Üi.c ivk-'uM dat men Weekivks ee/ï n>lIde JsreD 8e'er #eD 'e be,ft«l'en- B ,u:'lee"®.e doen zoude. vveelc'>lis behoor. De Luitenanr Generaal de gtvtnvau ttUiütlr. U CCU J2 J UIJ nc 'Wee.i7«rdmnr?' <,a' 'C Bt&tó. AcZhZ l 'm °.or ,eve® tcb ttc van oie S'ad it di» f v.nl ermrent het e-rde v8D de vorige Maand, wee ysfrlyke Orkanen gewets' «aren. De eersie lad \Z2V*U™ CBD de Sch,Pfin toegetragien er, [t coJr oT m dfn B"(,rö waar door Zl Mecfcber gekwetsteD zommige Reizigets uit hunne Ry- tu ten «en grooie distantie var dezelve gtfmei en wierf en zeld was van zW8ren Hagel, welke in temge Patccbieu g.octe verwcesiiDg aanrigte. Byca gelyktyoig was een reférs IJtSri' ',Deeï8ar KiWee" VBn d0°' de ftort- regecs gebe». verzwolt-er fe wordenelf Huizen wierdet; f geuotpec er gdlecbr. Onder de verougelukte cyn 'Wee Kooplieden van ar Plrr.it btkend. Ook betfi men Zuigelingen in turrr Wiegen verdronken gevonden. Da Wyngaatdende Bouw find n ailtslgt omgevroet. Da r~k"i" na oy geleden Patccbiea eene menigil Cn^2'' ^ep zegd dat zvn» Litlbavweis iaar i°B'sleB ®n het Nootdhk gedef,Wsjt* M' orrd r he, J««Mf om zig in Hoogstdeszelfj c.,an fetrer-, Zyr,e Mg .M 'an groote Pri,ilegieo 0ert ar 'aarmark'fn bevolen, dat, eoo dl^r 'e ZeifüRr r? a p BaiJi "ntztg gehouden worden zmw !s ztg ogende bebbeo te Alt-ScbotlandVay dZ" Rruisfifcbe 0,5der de D Se,, door fr» ^ereedn.jQ fe uin ,WD zei^ec ein/i« mü" Koopleden, enQ zyode.V bepaald dr.Li5 van 4il~Scb0Ja 'f'ebe8'8 «dere, die ds JaBr^ï de °ck Senaanicl «J 8wooneo ,ao ai|e be,8l,^'^' ten 8,1e de geeoe d .D v,y Wezen, terwyl daar eotr 36er we 's f0;ilc/s s°P d'e te Dantzig begeven ••6» »UatgA ZQi| b e;' *n «■"«- v»...rM«r. 41». s -e ounne rqu pa- Pksieetso, eeu Tratfit'gren »u ie rusiea, Mtn zegddfo zoiks gtfcjsleo, u.wyi vr r V- SZ al e Gi densdoen aanzegger van gren Goederen in b.lW te r.emen zonder zyoe fpeciale aothotifaiie. Het geen bier roe gelegenceid beeft gegeven is, dar de G'ldets nieD>giraa), ooder orgfg»oode voofwe» dzefer ver bo- deoe Goederen de Huizee der Iowoon^rs d*-«weger gwamen doorzecken Hei misbru k der Lettres de Cachet het Welk 'er by de voorgaande Regeuoa plaats baci eoo' den Koning ingezien zynde, beef Hcogstoezc-.va bet expedieeren daar »an, ten zy ingevallen vinenver., mydlyke noodzasklykheia, afgtfebaft. D-wylbet Volk dat ren platten Lande <n oen omnek var Gotiftra t Utiret» varbift, weondbegocr.er heeft Bt-ctc Jf.a te plegen aan de Gtaac-Magazyoer en bet te Veir,, fth£r de Koorn, z00 ,s 'cr een g,0o' D^tchemern Franfcbe Gnardes derwaard» gezonden. Te Brt[i ia eevc t eko. men, om eci ige Oorlogfchepen met a -e bnnne F'qu pa-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1