tg°<*z EVdS Z No MIDDELBURGSE "e"«tLfw°" 9 3« Saturddg, Ao. i77j; COURANT, den Augustus. W? O O L E N- „DUITSCHLAND. GROOT-BRITTANNIEN- HmericaanenJ Id deze dringende omftandigheid van Sd een ge-wikkel» de onhclen maak ik gebruik van de laatste poogwg, vact Juguslus op de Tbems verwschi word beeft mid- deierwyl oet Dagregtstef zyrn andetmaal ondeintmea Reize om de Wereld naar. Londen overgezonden, eu Zu'd ZeteiPraider E'*e"cbe S kladde 0^;'™:^'* hen zullen nuuubaveD, als opdat de boveu de eerste Ontdekker vaa 'teui^ Land ilgt dwaiea ia akschaü, den 15 July. DeuitmuntendeCatla- ritiac.e II neeft geeie gioo'ere doelmders, dan om '°y baare Onderdanen bemind te mak-m. De Rus jen, ,feeI men, kunnen nergens iigier door g» wonnen wor. dan wanneer men eerbied voor hu 1 ne oude Ze en eo "oornamentiyk voor hunne Godsenffige ge- we r»!!!,!u<>£>d' He' beroemde Kmosier 'Froitzawet id "aare Mair,, om boven ger.otrotle reden, ii >an Mos™ 'C u°et"«trokken is, ligt 12 Donfcbe Mylen 'ine J Het zelve is ie gelyk eene ïeer goede ves hn.,i 'n ook Bltoos een klein Guaimzoen onder- 4°0 is, ftaao onder eeneo Prior. Behaiven de Hoofd- Ktld lyU 'ör noe 5 kleinder Kerken 'in welke de Graf den u*aii veelü aanzienlyke Familiec gevonden wor dn u Kloofter beef 6o,coo Lyfeigeo Boeren, waai Oer. aanzieDlyk bedaar» kan. H a M b u a o den 22, July. Van Resfel-Ras/el beef men, dat de Graaf van Oyenbaufen in zyn Gevangenis, welke zeven Jaar moer douren zeer gevaarlyk ziek ge- y°'^enr,,i'8S» (2'« deze Courant No. 78 onder dit Zr- ttttet) Ve befcnuldig ng tegen dien Minister word ons wel geme.d, doch wy oordeelen niet voorzigtig die over te icbry ven; middelerwyl hoopt menindien by in Le ven blyfr, dat zyn omflag, door de Mediatie van zyne Pruisfitcbe Majt. zal bewerkt worden. gemelde Rebellen en Verraders weerflaan tegengegaan, or. ie onder gabragt moger, worden door die geeutn die tot dat emoe geroeper. zullen worden. By deze onvermyce'y ke dog, 200 >k iertrouwe, heil zame maattegeleo is be> verre 't aangenaBtrfte otel van myn pngt te voegende vtrtekerirgeo van befcberinug eo oiiderlieuning voor alle de, weike in zoo een beproe vend tyd gewrigt hunne getrouwbe d aan den Koning eo bui ne aankleving aan de tegenwoordige Regering zui len. doen blyk'eo zoo dat a'ie Ptrzooner die door vrets ttcdurende den loop van deze onrust gedwongen eyn ge» wees' hunne Wornplaaifen te verlattn, tol hun beroep houden word. De Monnikken, wier getal rusfcoen 3 en of ai beid jnedetkeien kunrm en z<g gtfeneioen en af. lts -. r> D d <1 ir 1 n Mfj Ca a a f\r. t A nniHnn ffl 1 e2onüerd houden van de ader mooraer s der Coti/litu- lie, tot dat het Gode ir lyn goedheid behage zyn Sehep- zeleo in d:t ongelukk g geworden Land est zamerfieizel van geluk weder te geven waar van Zy coor misleiding zyn rfgebragtnawentlyk een Godsdienst tan «rede, en een Vrybeid op Wetten gegrond. Gegeeven te Boston een 12 .Juny, in het XV.'8®r der Regteriog vso zyn Meji. GeorgeIII. door Gods genade Koning ven Groot-BrittannrenFrankryk, en IerlandVgvdediger des Gtloofs, enz. 10 't Jaar des Heereo J775- (was gtteekend) THOMAS GAGE. (Lager ftood) Op ordre van zyn Excellentie (was gfieeke, e) Th'Mas Flikker, Secr GOD BEHOEDE DEN KOMNG1 L ondon, den 30. July. Kort Ber ebt det Tut eed e Reize van Capiiein Coock, cm de Wereld. L j wv A i«* wufrn«.i« virtric lil wv tr> rt.iv, ondon, den 29. Juiy. Vervolg en Einde des Ma-Capuer Coock, welke den sa A'ja art gelukklgsan do nifesis van den Generaal Gage tegen de Rebellie der'Kaap ie Goede Hoop geat kerd is, en cmirem be> ende g,o,.,uu^o.d1„,:'5ld,,Ser,">" gelyk 'k bier by doe ia zyner Msjrs. noam en oerzelver Parcon ie beloven aan alle die genen 9 die lerftoed de Wapenen neder zullen Jeggeo enwedeikeren (oi de piichieu van vreedzame Onderdaaepvao 'r voor- defl van zoodanig Pardon alleen uitzonderende Samuel diiam en Jan Hancock, welker nrsdryven tan ten te euvelen aar; zyn, omeentge andere behandeling te onder Vinden dan de ft,af, oie zy zig waardig hebben geniatk Eo op dat niemand, bmnen de pslen van deze aan gebodeoe genade, moge ,00,geevetl 0P bewust te zyn ge- weest der gevolgen van dezn,e IB we, veikifiafe ik bier by voor Rebellen en Verradls] dat ik als zoodanige zal w.artCEUWu vengemetde uitgezonderde P 'te t;0' 11 fc' 8,'eeo de to- hnnr» 7? c* Peizoonen maar ook s||e mi de volpmoe bj zonderheden door deo beioemdett TrJhr \A 'S fooowecde zjee drie Jaaree, h fi !Wt?,ma£l ,n Perfoon geweest,'to dus rtif. W« '"ïffcl cf hy ïsl »an de Ber.cbten y ir h'e' «oevEB hebben, een groot licht by- zetien. DeZutd-Poel bad ny niet dichter dan 7iGra- den 10 Minuten kunnen naderen lerwyi hel Ys w zolks verhinderde. Het is iets zeldzatmst cat be' Ys de Va«r» taar de beide Polen ftttmd. Maar om cr.s allern by de Zuid-Pool ie bepalen, fchynt het, °f dit Ys Modu-.ce, dai rp de boogie, alwaar de Heer Ciock he- ze)ve heeft aangetrcifên Land «;°et Zyn' he' cn",eD' 75 Graden ten r Westen van de eerste door het Eiland Ferro geuok- ken M ddag'yn gevotden te hebben: Vermits by r.u a8n '»el tegiD der 72 Gtaad 'breedte was, zou men batst der ken, dat bet Ys, 't geen hy entmoet keefi, °.P °,,eJi00S,e e'Wdest meet zyn alwaar in de Kaarc van i Noorden, coor der Graaf van Rederen uitge» reevet, Lard gelipt word. De Kaap de ta Cïrcou- njlou. Co0' Cipi. Laster Bouvet, den eerster January 02» 1ir oe^en naam te oeprypeo alle cd ie 6 lyk, *8n wat ftsai of-sng{tje zcuaen Rogec zv„ nie ben Ui8tns 'sKoDi,>e8 R<geering' onder de W4ne 'heb. beu laien ztep, en dezeive, geiyk boven eanielH 1 zuneu «.edeneggen; 8ls med? X d.e 18 °7f dacf/J de Wapenen zullen cpvai,eD 3 -Wy of »e h c uldlfie i" eenigerly manier zu] en' _dleZ0 hi.«f °fhen oehuiDzaBm zyn ,n'tefchermeQ ofb,°e^S^ee W»P«^Wo66yb°«bo:LGt,d: Mor'd- omnenr op 54 Gresder breedte en 16 ot 27 "fiiiel5iKdmd.er^b^Ilod*dk'^« vpo«'obAS'^V^ G,aiden ,erp'4'' °n,dtk'» het[' de Héér Coock, zoo eiysDedei of die «enige beitnelvke b» Dd of voor mm as ce Heet Fourtieaux, kunnen vinden. Ditdoed «ie eenige beimelyke fiem'UDa c» >u verbinoerd e or. ,8nK^n '>d op een geweld,^ le is .Doodiatkivth £e*)r*1kec geworden zolks ö-n .eo. -eSï,d on,ft- 0® de l°n msgi my bv ri'f200 öeb k omdie it-dcri jc pde Kf««*en, eod.g gd"'D»lyke Cbarte.br.ef dezc^^ce proC|fim ie m^keo 9 c?e)vt,u iptd gele *T tnd0°r 'ete&<l*'le Provi«- gelegenheid zon.®" a!s öb 'Oge- wootd)ge e de gere„e7dhe Kedr8KeD z«o wel cm de goed v»n r. CetOneiC) ohder .1» w den eersten der ken dat oie Kaap 'er niet is, of ieu minsten, dat derzelver ligging verkeerd moet opgege- veh zyn. Hat eeisle evehwtl s net öerkeiylt. Het Land Davts '1 getn ztker Eegelstnau\t 't Jaar i68ove'ze~ m ke de ontdekt te hi bben, s coor Roggewein, Byrcrt es Cartertt vergeefs gezogidogwaii ecr zy daarom n ondaiftejc hadden dat 'er zoodanig Land met was, zouden zy geh e) mis gehad hebben, le-wyl de Heer 1, Coock be." zelve opgtfpfuid en bevorder tie-fi eer- Ei- n land te zyn. De liggmg vin de Kaap de ta Circcn- pon kan dtS ook wel kwalyk cpge»efve(. it)r, f ec cus is het mooglyfc dat de Heer Ceocitip nSge >ks verg st beeftzoo wel ais zyn Re sgei out ourt.eaux n lusfcoeo twee Eilanden onder de 54 en 59 Giaacen h breedte welke by ooo-gegeild s, zotte cezr v» 'e zien daar d e imegmdrel doo.- o»n Hev hoek ontdek' zyn, namentlyk o--iefrs<e omirtrr 7 G aotn n 'en Wesien er. het a dere 3 Gra< to ur Oosten f8D (Jtge Pfovjnce t»'h°nCur "eedZ(inie fnWoonde'8; oe etrsie Middagiyo. Voo; hti overga kan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1