rsi sïüfcst«« - d« MIDDELBURGSE COURANT, No. Donderdag Ao. 1775. den 3. Augustui. - L IE N. de Ge„(.,#al'd7',J2- >'r. Onanas, V fdm,n werd «eroepe8 zyo« ,cr Audiëntie SPaan!cierHof derjrraoe,ene yned 'e ftel'en en van rusland. „z W e E D8P8F,e°t>V Stokholm, den 14 %„v n H ON GARY EN- duitschland- Wegens het onlangs gepeurde engetuk by Dotiau- Stauf. aan het Maikfchip van 5:ad am-Hof na U'et» Hamburg, dm 20, July. Van Koppenhagen wotd gemeld, dat zederdeenige dagen twee K,.opvaardyfcbe- pet! uit ie Haven aldaar waren geloopen die 'er voor Spaanfcbe rekening gebouwd warenen dat 'er noch- meet Schepen voor Buirenlandfcbe rekening gemaakt moe ten worden. Dit is zeer zanmerkiykdewyi men nier weer, dat ooitaldaar Schepen voor andere Natten ge bouwd zyn. F R AN K R Y K- p A a Y sden 20. ju/y. Een Moor, in o e si, van deu Graaf de Montboisfier ,werd onlangs door.eso Pakkedra- ger op Sn?at over zyne Zwartheidgefcbolden. Dt ver» wyt maakte bem zoo toornig, dat by den ander met eeu Smk Op *1 Hoofd floeg e. wel zoo ooge/ukkig, dat hy dood ter Aarde viel. Maar aangezien de omftandlgheden, beeft de Moor zyn Pardon verkro«en.^ Vouer s bet Be' rjgi v»n Oen Cnpmio 'Jean Jacquet Dautnerguesmet de Bngan'yn de postillionoen 27 Juny va0 Xlgiers vertrokken, bad men 'er 2000 Hukken Kanon van ae «Kaap Casfini tot de K&ap MaUfour grpiaaisL, *>0*30 Ortc T U R K Y E N« 1 V«n Weusi, dm 14. July. Indien de Gren- NiTüNTiNDPoui.,^» a.July Wa» Bangsat'or.eeoigbeoeD hier "n Pooien mei fcDieiyk noei iwnrel de Krim m n zeg;dai^e m«sie Tartaaren de'bygelfgd worden, rotecen zcmwige Polmtke dBi het z °iy*en aaoharii' o; do>; i.aar de gedaviea vanlOo'iOKS'UDr io <le»ekwarderenop nieuws zal uubuicen» tn'" 's hei Hof 'i vo'komea deswegets mei otiaiiwaar door ligte'yk de laatste hai.d Blinden gettoe-eo O'1* "f 'vUeiiyic8 Maj eens dergung deze'Republiek kon gelegd worden. Zooveel R o men. Wyte aaiforl 6f..de «Me Vader Dein np de volgende - Myn B*«r Pater Geoereal f ny neo» HewcOf f dat my» "oorrcenieo wat» 1 Le;«n eeiiö Xave'icantche Congregatie op waar y zie* nu üat De' een BOt]! Öet B"der irenr j,S' op derhalven, da' gy voortaan om- H,er l geen gebeurd, de waarheid fch'yven zult*', °p aniwoorde de P»ier GeDeraal zeer kortIk zal p6 beveelen van uw H. opvolgen". Genua, den 21.Ju/y. Vermits alle poblieke en Parncunere Ber'cbien ons willen verzekeren, dar hei oogmerk der Spaanjcbe Vloot is dË/gters aan ie tasten, zoo zaï ons ddfrtka eerlarg een rykeo Voorraad van nieuwigheden op.evereo, Obdertutfchen zou mee 6e dËl- f, ynen onreent doen, wanneer men hun voor bloohartig aanzag byzonder rer Zee verdienen zy den raam van nCiden. Daar en boven is bun Roofnest bezwaarlyk re naderen» Hu Vestingwerken zyn van veel gew/cbr de Muur is rusfehen de 30 en 40 Voeten breed, dilgiers rs meer den eens door verfcheide Christen Mogendheden vergeefs belegerd geweest, en onder andere ia 't Jsar 154» coor Keizer Karei deli V. niet te min heeft de eranfeèe Vloor io de Jareo 1682, 1683 en 1688 doot verfchnklyk Vuur zeer veel nadeel aan dit Roofnest g'. fay we|ke gelegenheid de Stad 101 een Puin- "Oop eefab... b.n.. K«-h.., fban» evenwel lyn ra in cao goeden Haal van tejen- weet: die van Tripoly en andere nabuur'?* Vorsienzyr. bunne Geallieerde te Wateren ie Land. Hun eigeLand- niagi is 40>00° Man fterk. De Dei word algemeen ge houden voor een veifta'dg en moedg Vorsten die het .«.,11 ouwen van zyn Volk heziT. De Bevelbeober van zyn Vloot is een Renegaaten derhalve» de bitterste Vyand der Christenen. Petersburg, den 8 'July Nmmerhebbeo Rus bands Inwoners grukk ger .yHl.d beleefddan onde, de Reyerirg van Catbarma de II. j£cn pe(a| lokkige, d,e weger,s geringe Schulden ie MCSCOU gevan ge. zaten, zvn door de yroo.jnoe BebeerfchereVf op eens gered, door d nn 'ee lien. e"cne'esli.- lukkige 't d,ewegery^gedeScbülaln„ ge. zaten, zvn door de arooim-. n r- op eens gered, door den haar na 'ëe K^b^'^neres leuren beeft weten te bevrediu öerZe,vcr Credi- uenernal P„ann r *re0lyen. Boven diel) is 'er een «Ir!!./ S^ekühd'Bd Voor alle die he.mlyk Ui, tland gevlucht of gedefeneet<i zynmet vryheid hunne ve,later. Posten te ,Ug Iekee.en, zonder dst de mirs.te moeyelykheden ,e dochten hebben. L ,Zy t'r h nn°"Ze Kpi^r", de R<>PUb!yr gemaakt beef? deze Cöoran. No. 86 oude n,të waar door Rust* J0ZorlVinT T* 8,:,en haar weder lr. v"c'SJ"WOrÖen bu ie - gewoon dUUf, dewfl 'er z^e Br8ndh°0' is h,er aan Baande vvheid nm D veel, Wegen is. Om deze reden £mB,andewyn te ftookenopoft gere Boeveihe d h 0D7e Opper-StBdbouder e„ °8' van ico Daalders 7?/""0.d,'e n,e,nand op eene b ze denusfcneo wora *er .,Vere ^u, t» orernedeo mag. <Te dit Jaar geen overv(Q^eBdA 081 z>° Maj'M bewyl,!:0' nemens zy ne, Biauó^J°le? ,e waglco beef' voo? vang van het J&ar I77, °keD p'®' »0°r den a kt niet, dat tuZ77 P'aa-»-te doen hebben doe n,8 b flat zal worden ,0°rdat hel Koorn IDgeZameldi« O - Warschah j T. F vr den •'toosdUUranoenVa®'0nlaDKÏ v6n wageni y-eemde Minis-ers e.n da vryb'id vVo T"' by öeo bekend gema k7w07 *oor de veiterir.g hnn u" ry to, L 8aï» geen p|aö(s genoten, voor' mep bier-verm emd worden de Oostenryk/cbeeo Pruis— fi/cbe Wervingen, io de Ryksfieden met zeer veel ie— voort "r-zet. pkesbuRG, den .30. Juny. Eemee Dsgen geleden w eid 'e Bie'sjirtiz, n het Zevenberg[cteeen Boer met zyn Vrouw en een Meisje gevargiyk opgebrsgt. Die Boer word befchuldigd bet Meisje aangezet te htbbto baar Stiefmoeder met vergift ee KtU'den B»n kan' teheipeo. P R U Y S S E N- Koningsbergen, den 17 July. Den II oeier is albier in bei 75 Jaar zyrs Ouctrdoms overleden de Rabyn óet Joodjcbe Gemeeme dezer Stad, Ltvin Mar- cus Eyfiun -, hy was g"doiende 34 Jaren Rabyn geweest. Hoedanig hy van zyoe Natie gea«t was, kan occer an dere daaruit blyken, dar by zyne Begraafnis 3000 Per-, zoorti) derzelve sgter bet Lyk volgden. We enen, den 15. JWy. Dezen morgen omtrent 6 uuren hadder. wy een fterk Onweer, bet welk in de Voorftad Mar ie-Duifop de Toren der Cepel vee de Academie van Savoyeirfloeg als ook >n oe Voor ftad jilfier-GaJs 10 een Huis, van waar bet in twea andere overging; verdets beeft bet een Kind tan des- zelfs voet gekwetstmaar voor hei overige geen merk- lyke febade verooizaakt. nen en by welke ueiegerbeid de Prins vso Tour en. niifis acw Ejci. D.od »o Mrr fcblievecdbeiA roodet. Cr/« onze Courant van den 11 dezer) ten bet yooiiroedm ee- fr'prfr zekere Scb ppers Doen,er, een Mesje van om- ent 15 Jaaien met ftilzwygtnd voor by gegaan wor- Rno, ecl a7meeDe1D1°?d a'eofle, ftapie ir. een klein8 Boot en foelde de ongelukkige te hulp, doch deze ze alle te gelyk w.llende reddenverloor de Boot bet evec- w cht en floeg om. Detedere Heldin, ru insgelyksin'r Water Hggende, wierd niet afgefchriktmaar zwom ftcutsnoedg naar de Wal, haalde een groote haak, ea redde door baar iever en moed meer dan 2oMenfcheu Voor eemge dagen isalhier van Carlflad, in Croatitn\ aeo EeniDi stlcbip, gelykeude naar eeue HoltandfcbeBoeier door de Rivier de Kuip», iB den Donau en vervolgers tor h er toe konten opzeilen en dewyl het zelve bet eetfte zeifcbp van diegroote is, hetwelk ooit aan deze Stad aangekomen is, wasde toeloop van nieuwsgierige om bef ,e 2'en, zeer groot. Uit bet Brandenborgsche, den 22. Y»!y. D» Koning heef voor de S &d£romberg^et, fomme van ócoooo Daatce's geaifigneerd om daar voor alle noodwendige Gebouwen toi den Koophandel adaar, in opbouw en ro- dipe gereedheid te doen brengen, als Douanen, Remt- Jen. Xccyfen et> Tol-Geieuwen. Men vernet rad dar aan de Koopleden te jBerlyn, die opde jaarmarkten of Kermis» fen reizenkennis is gegeven d.at zy,op exptes Korioglyk bevel cp de Markten te Bromberg moeten komen 'er W(*l gezegddat zulks ook te Koningsbergen fefcMec zy.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1