Nö. 88. MIDDELBURGSE Dingsdig Ao. i77j. COüRA NT, den *f. July. }L „America. UiUtékj'el uk een Bhefnu Ntwpoki in Bbodt- hl and -J den i Juny. Va'irdag, den 27 der voorleede Maand viel er tus 2* f°Hen «s KooingkT^npSD en de P otiroala ten feber p a'2ei;cB voor, by Cbelfea en bet Eland Uogg, \o de r'o*ncte van Nieuvo-Jork waar van de voornasmfte Oniftand'ahedon deze zyo, Corps van twee A drie honderd Mao«an*t jime neaanjek Legerby Catnbridge verzaroeld kreeg orde. o» net Vee uit de dryver. 't welk lig betond op de Eilanden-van Hofótn Noddle leggeodedigt by Cbel fea en ffinnejimmttten Noord Oosten van de Hatè>; van Bolton. Van Cbelfea tót bet Eiland van Hogg ka. men by laag Watèr, tot de Koten toe dootwaoèn «n ven daar insgelyks naar bet Eiland van Noddl». Hei Vei cp het eerfte vafl die Eilanden beboerde aan de Btaren Olivier Wendell vao Belton en Jonathan Jack Jon van Newèury-Port en dat vao het iweedeeaDüe Heer ifiltiams van BetteU» die bet Eiland in buur ee brokt. Omtrent elf Uuren des Morgens wièrden 'er van Clti ca tusfehen de 20 ëfc 30 Man behoorende aar de ei geoaar» van het Veenaar -Vobrfz. Eiland van Nodd!» gezonden, omhei zelve van daar ie Baaien, uaarzy wier den inhun vootneemen verhinderd deor twee Vaartuigen, gedetacheerd van de Vlooi, die in de Hbven vao Betten Jegten door 40 MsriB'efs. Het gelokte hun «ofchizos Iwe» fraaye EngelfJèr HéégfleD twee Veulens en drie Koeyen wegie voeren; vyftien Paarde», fWee Veulets en drift Koeyen te dooden reu Schuur vol met Zdut en Höoy en een end Boe iet) Huis ié verbranden. Ter* «y'ï by b er ihede bézig WBietigèvén de Iweè Va bi Nge» op hen Vflürgèlyk ook eén groot gètfil Manniëts, io Boetten ySö Velfcbé.óe OoricÉichepen derwasrds 7v dodden 'or twao' van eb kwetflen 'er vier, waar van 'er eeo kort daar na aan zyne wond. overleed. Toer jrotrfeerdeo zy van Het EKand vAö A/eddle mar dat van n*gg ral*aar tig ge tost vao bun Party by ben voegde Zf dreavèo af bet Vee v&A dat Eu'and weg, bribarde in drie of Viér bondbrd Schspéit er Lammeren ermge Kaeyer, Paarden, enz. Terwyl zv h'ter mede bri'f we rd», wierd 'er gedotirg gevObtd tUsfchen de Provinciale Troupètt, de twee VaartuigenBooten en Mariuieis, cte op Hef efider Eiland wardn. Na dat dus al bet Vee »sn fdogg-Ejiand wt s weg ge dreeven trokken de Provinciale tf nBtr de Hoogte bv Ïéö(,én om eeD Henfort van 300 man Cn 3 Sökken Caoon, vter-pondets«elk® cioit'.ent regen Boren des avondi by ben kwamen. Kort daar r8 be- gaf de Generaal Puinatneer, der Generaals vin bet -fntcricaan/cb LegerZig derwaarts, er deed het p root. Ra der ivec voprf,. Vflanuigeo loeroepender, tnd'en zyzch over wildan geven ry gbed kwartier zonder heb. beuv m««r mén beab'woordé farnr met Wée-Cdfónfcboo» im twVlL^gecb b'»tden de Provinciale irsge-j, Vtflp aan Weeffikónf P .2' *!v*t vinciale alleen een dooden en vier gek wei fle heeft ga* kost véo Welke egier de éeo «og maar door net bara- r«a van zyc eigen Soapbsaa ift gewond, en een ander alleen lyc pink beeft verlooreo. Het vetliel d«t Koning" yke 'daar en legen be'oopl ten mitts'en cpiWiuiigdoo- de en vyfng gekweifte. De Provintia/e hebben zg c by bdt veroveren van t bet Scb p, IMte»tef gemaeki vao ,.er pondersen vtn site' de Kieeuerrn, bet Geld enk. der Equpagie, die het zelve in gtooidn baast bad ver lasten. I T A L I. E N; Livorno, een 2 6. ynny. Bnévin véb ómirna, m daióoeo 9 Meynielden, dat de Bevelen, die de Porti b*d doen ünvsard'get), 'tt rrlfitutié van alle Botfijcba Slaven, die gedunreode den Oorlog getlbgeo gereeki waren, gret gfcot ongrrotger. dn btweegiftg ouder de L eden der Wetten et bet Gemeen veiOonatkt hadden. De Heer Ftrierte/getii Generaal van Rat/and»]0»et, was, toen by by den Mollaiae uitvoer/ug van dfttBevel bad gevtaago tn net Uiterste gevaar geweest. DU ITSCHLAND. Wee«rn, den 4. July. De Kcorffenen Rheuma" tismus blyveö bier en iu Jdengatyen nog ftetk regee-en, bet «elk aan de gtooié «etindeiing van fcet Weet wora tcegtfcbreeVen, zynde 't, na eene linpdnunge groot» beite zederd eenige tfégiD vry keel ptwoiden. Ondti- 'lusfcbcn fceiooven dé Lscdéryen een gewenfehtes Oogst. A N K Y K- 7 Juty. Men znt b»er de Lofzang :**'eh w(,k ,01 'süag'* elf uur en &ym ven g'00'^ öer ,weei Ir öp ft'atd ge. boodzaaknite^hn' de ï'«e,*B0 '"vuur batte WyoBok', éwe-Pnrfiu" gdjk'^ngêÓijfbooï •rewjMri n fttfceé. bUtr Sdb'P «e tweó, .ordom uwtu Tafel. J F PAkt»/ dét Jcod/cfoÓmtérieit LattJeu% ouder het Staats btfiuut vgn ètt Elffitby geteut.be'd der Zeivitg en Kiootiiag Van ïjd Mijl. Lcdettyi een &VI. t -Tt Jèotiffiè G< inc-«-é,e ,c Lètt^t/u, r) Pfoftiiie «d- ae. etog meer &rr Sréotsbrnuftr vaa I a tl" g en °CD wg *an cec &0I)!,,e vot Frank. XfïLJ JÏÏl? halvtn ve.fcbede.cn- B ptfierykÊ Pfa mm, ook ce volgende keurtykeLofzang '?^en» d,lc. vomatkt aan der Ootterfcben grooifpra B ktgeo Siy! voldeed, en deer guftiitk ztkeriyk met n geucegen zal gelezen worden. Ik zal dnr Lef mynr Kooirr» fipger; den Welbo- minden. Lobtuyk de XVI., d e R.ctnvaatd gen zal bi o'yen geiyk oe Pvlmbotm, en zig unbieiden gelyk de Ceder c p den Libanon. Jkti Schoot beid, Utrt mende Lief. „■..enigheid vloetd «ar nw^Lpprr, daarem zaï Godtw B God, u tremen in Emwtghèid. Matk tw ré. m és u«e vorrtrtfftlykheden be. „kend oneer de Natisu, zyt gelukkig en beerfebt in Viredr. B De Kcnitigir floPd asr uwe Rtcbfebrrdr inKonicg- lKlt,d r^. tfCe,fl mel Glatsm Mtj'. Mm zal ky naar Goud nog Kristal vergolykei), neg baar cp- weren tegen Gcude Vaier. Zy ceed hum A'01 a op èiei Wysbeid, en Gerote Wa* «tir» tioir ih bzére L ppe'O. Uw Kon ne'ti zal in- uw Pa'e'szyn pé'ykrer vmebt- er bir>eD had gPzotvden met »eD ®É,k Renfbrl Hé Soh n l*ee t waéif-Pondér». nm Morgen ftlfj Ve,,»**o drv,f op Strand, e6 ?n «J«t bd. geheel ,i?°Are provt"ciale he. b'and, 100 uPean fthpj-g Vüt,r w.d.d, .e.Wyl er Dlt dë Sloep Dit vArrfg» ,tééMP t'er4 éWien. ntrgg Volk gej«iaf0' e6°n ~,e»«8D den kaot van'sKo. vinciale ie fchieten - '#aalf pohdérs op de _f>ro vim m.adér fl.,1. eD de Generaal Putnam vuu.de metifchap gedood nrCPtdé t 200 da' fee!' b'fcbadig rgjk.o - wierddn^ t dëfloép door de Booien L i" mén dtndelyk féWdtftafibt wat baar vuur óp, enoip. ®'®c boonfeeren* Hiér mede hield het feiten da Prov/^7^ fcKö0'e« uitgezonderd, dife rus 'icdigde dese lgpgduurAftie 1 wsike ^9 Pro*. ,eé'e van de dë floep ieifs zter i Gy zyt koitei)ker dm Gcud c»edele Gtfteeciene; g «cectr .rtn Hóring rt Hou ttpfefm. Ziet I hór aengoraim ts bei, wannéér B.oeders etn- 1, diaoht g zemen wooner. h DÈde.hondzyne Gnfcodmer uwe V.rede zei vlófym g ai» een St.ooiP, et. uw. Gcacniigheid a#l gednehi zya B gelyfc dë Baaren der Zee. „t De Httr zal h .usi gever; by zal uwe Zelf met w aangenaamheden »e'vullen. Gy uu r oen gewaterd Hof zyo en eene altoos fpringcnoe Fonteinflie 1 iet ver, «egeld i«; r Groot» God 1 gy zult dagen tót dé dagen van Lede- 0 Wfi de n XVI. toecoe. gy ,ulr tyve Ja gei gèo, cp da, ky,yue Kinderen en Ktudskitdeiec aao- 1 fchouwe. Uw Troon z»l bevestigd worden tor ?r E nwipneij 0 de Scepter »an uw Kcuibgljk ?.ft| etu 5ctpi«Ifier Gvttiebiigbtid zjp. ^2or<d«D wier den. Dit troodznskie Bob féig ijh ècd soor» )fc«> drotvrrei Or«B« r0««, trur My g c ICg* O BeW op öan oepft óp de Mnrir lef# )c& te brirdert. JjfRfl uee Stukken ifeh hier oo fdgÓè tèr, fCK. K;. ut duw.d*. Toe» i. dec E/fas betaoietidé, bejd étn tuut in tnéii. oe Oorlno ucrneD "u,P»at

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1