B Ro,^.a.n' i^;;;dcn °'fr No. 84. MIDDELBURGSE Saturdag, Ao. 177 COURANT, den if, July. P U I T S c H L A N D- groot-B rittan nien. O R z W E E 'V E N- /vovcnmr 177541! begtoa«a een ïUBf'VftQ Aecnkoo-. iEesnigeaRnflïEeBtomditgezffciieieeugedeeljevhLpti.f doea ra?,' Groef Roeten aan hun en zyne Nakomelingen het incbt *>n Ihbnorl rgfchap te vetpannen en (tffets awn den Koning ten aan te (teken en daar trede daaglyks, van deo on- astia, den 12 JulyDe s #iei van ou Ei'indfder*sng der Zo» e tor heten cpfjaog, aanhouden, hebben, O t erkemen sfcvoo' atiedediens.ei Welbede Van deze Vuurbekers sVr ien gepasts! rp Kesp ef van har bomt aan dn Rik ptuezen fce: f be- GattevUit op den heek var barfleur-, \wtt cp'Kaep a» vi I i il 1 v u p v 1v v. e. i1 u n w 7 w te febryven dit bet zyn Allerch"s e yktte Maj bebeg*> vei hitppetusftn die Heven en die tan <it. railtry dien Generaal eersten Baton der Siasien vso du fiykte' noemen, en heft» en zyne Nakomelu gen het rechi te ver. gonnvn om, te d,e kwa iteit,jn den Adeiftand «oor re zitten. Stckh olm, den aa. Juny De Koning, oie )any voorneemt!, s geweest is oek in Finland emgebsedet- plaat zen cp te richten, beeft nu onlsm s cerzalver ge,8i op v er Depaaid, nnmenriykin vier veifcbe^1'K.etspe|e>j aiwcar die alle op eigen grond, aan de_Kioon icebe- boorerdezullen aangelegd en bet Dim Ct door «t Laöds-Hoofdlieden bepaald worden. Eerstelyk ze| men ve n f eo'rr teirein voer iedrr van deze neemer be füCll V Ptllt. r-, nt' in hete n» by havre de Gracter de vetce cp Kaap Laiilytwee en een -raije Myi tec Westen de Bi»eo en Caum. n De Vontbaken Barfleur, geplaatst op de punt van de Rots, die de Knap Gatteuill» maaktbeeft toe sso bei waterpas een fondement of grendfluk nm de zelve voor bet geweld der golven ttbtveiiger. Vso do v'tktc van bet fendemtnt af'e tekenen he,eft detsVuui~ oten dfi boogie vin 88 voeten, CD de yzere Ltmaain waar in bet «out geftatkt zal wotden, beefi J5 voeten, boogie. De port vat Krip Galtivnie, rui Z e toe, is «en kieln qasrtier ttuis van Barfleurten Noorden van die Stad, makende de punt van enzrat Ittgeklip, n Zke uiiflrkeBCe tr Ier g r- van 150 tcefer en ir do kalven de Stranden voorde Visfchers Hutten et Waier- rigting ven den Toten iet Perochc va» Gailcvtllege werkeo, als to^g is, voor beboorljke StrntenReinen - v- -0D m Tu nen, 1°* sarkweekmg ven Ktuiden. Ten. tweeten 7oiieo de geenedie aldaar Huizen, ais acdeps, boo- ven willen gedurende 20 Jasten, vty vau nilelsstm zïd. Tm derden, wanneer zig in een dezer Plaatzen een Apotbecar wil neerzetten zal bet hem vry liaan ie geiyk ten Herberg en Wynltelder te houden. Ten vierden *•1 het aao alle Inwooiiers deser vier Steden geoorloofd Zvn allerlei zoort van Koophandel, Ntericg en Handtee- ring te doen. Ten laaiden zu l»o deze Haodelplsarzen on der bet Regtsgebied liaan der Lands Hoofdmannen vao bet Leen, waad onder elk Kerfpel behoord, die, wanneet ty bouwd op h*> hoogde van de Kust a;w ar deze Paiocbis gelegen is, De gt hte'e t a by geleget Kost is btiet met barre en orb«wasfm kiippen vüd zeer harde ftten dia een foort ean majmer is, vsn wvke men dien Toren gebouwd heeft. De twee andere Vitfnhajt"» *W gepit Kaap la he ve gelegen omtter.um Mylten Noot d we ster vaw Jiavr» de Gract. Men teeft ccodig geacht om dezo vao de andere te ooderfebeiden door twee TortCS, en ze zoo te plaatsen, dat de een niet voor den ander kan genomen worcoc door de Schepen, komende van het Noorden Noordwrsien of Westen tp üat zy dis hetgofdv.Gden, uit de It woocers Asfesforeo io 't Genchiiuit de>u ir.te konten opzeiteoop geent;harde wytede- Nkiezeo kunnen. De publieke Uitgift dezer St éhtiag zelie zouden aanzien voor de Toten van Bat fleurof ^dor zpn zal aanftocus zoo tas de afmeeiiog van 'Ik Piïtriö ggfchled-n. «7 olCHAll, den 26. Juny. Korteos l* het Üoirer- f «eeens de sieuwe belasting op de Drankrn indruk V Vh enen, en door de .Ktoons-ScbBH-Ccmmikfje met post [ioar 'He Woiwoo.fcappac ««rzottden- Men dV dsi ««"ge Woiwoodfchzppen 'egeo de nieuw ge naakte inrichtingen MgbiLsien hebben gemaaktdog mer- kan niets zekerder dsaromtrent melden. Dewyl da LulberfchtGemeente alfcier de vrybeid heeft gekreegenom eene Kerk in deze s ad te bouwen beeft de Kerkenraad derzelve rttis verfchridene Verga- sletingen gebonden om een pita s Csaf toe te zeiken en door koop san zicb te biengen. Men m-end ook, dat men zelfs nog in daze 4omet«en begin met het bou won zal maken. MüSCOU SWr/dOfPEft-L AUSNlT?.^»1»- Juny. Dec 11 dezer, op den m dda^ on fl>,n<' 'e'^00' o sch'vsamheid vbd een Koolbrander, in de g'oote cau/cbe Heide«en fchielyke brand dte wegensde gf0o,e droogte zoo fpoedig tsenamdat inkorientyd ee^Bofch "Uren m den omtrek '0» afch v««ee,de. De brand duurde eenteedaeao Behalv»" vf<l'ch°onTim- «e'neörven'*r ™.den t"00'® te^aee? gfoot*6 Def^»da ,daar door veroorzaa^ A N K U V K- .f1 ÏYS.' itn a9 J*h. Den a7 de- iaa sfl-Maand k„. n ir f" na "e-Middags om 2 Ün,en Btend 1B in de Parochie .fp. Octmrsin, Re° rtaul Fau7Tma 6reeu P'rosbie, Mente A«..rrté m bet Sticbi vbb Sim- De8ran(j dtturfle -nar b»pen er, zonder d«n "by tlsnö '8n de DraT - - iUïgan fcheDo.p rtnn^ri A0r o cr' <onaer a«o Dyu»wy urg- r/ifnt welk^ van 't Rrg'ineoc 'd °"terea* 'w guamtk°pn en de Vlantme verteerd ÖZ vVonw is Ir v„,„ Dufmaor^ Bvw<-«st syn. vt«uw ts iB be; Vuur gefmoord eD een en dlie na den Brei d as'n zvn S nd >l"' dagen door d»n ir Jtny. De Kamer vao Commer- vin' Nortnandiet^^n oef" St*cl, voor de pto,icci# doca. bekend mök4 Pd»Iiët' b"f'S8n eM2eevareode kAf/nMa^Mv ÖKeoA-w zy« 00ótf Mtjts. cezakf nf z^rmriJ, l de ^Ut,eo dier Ptcvinc e vier Toren* frJn fje"s doen oprigteoop Welke menden ,u,'«»i>'»'»«ii en ven Laiilydie alleen ftaentn ty daardoo> misDsgem De Toren d>o hot raast aan JJ/3Vrs ea llCt ZuTdrijknr «^ol s frpa.-sr cP2S Roeoeo sso den bo- »er km *s n Fa latje Üe andere is ptlegrn io bet Noord- Oosten, viei Gracen Noordeijker c„ het Compss «ao den lïn?l*C ,CP^en Éfllöi>cl ,iD 25 R' «den of in het NoorO-N. ord-Oosten cp 3 G'aeu< n 3oM riUtec van 't b. paalde Noorden: op deze wyze is detzelver rigtir g zoo danig dat, wee neer mee eenei regie )>n trekt uit het MTddvnpunt van derf eeistéii tot hel Mddenpunt vaa den iwetder en uit bet Middenpunt uo dipn eersren een'andere Lyn naar bet Nootdcc deope- ingvan dra hoffc, gêffli'bkt door deze twee lyneu, w-lkersfcherpea hoek' in bet Midderpunt van der eersten Tetcc s, de 41 Graad van het Noorden zoodv zyn, naar hetOoste» «in ba' Coropts, niet een vetfehi) van 21 Graden, o£ wel dat de opening vao dezen boek zoude zyu vhb; 20 bepaalde Gtaden, dat op bet zelfde uitkomt. Bet Vervolg bier na. 1 Losdun, den 4. July. H?i Adres,. RimonAtantit tn Request ovei ce htterlcaan[cft Colonie Gefcbilleo, '1 geen de Lord Major ffi/kes, ce Aideiroans en G i- dens drzer Si Ad in bun vet gadetic g betloteo hadden oen Koning aan te bieden, is io deser voegen ec Mauiere vaa zegl wyge bevar. hHergenadigfle Souwerein.' •rtfy uwer Msj .allergetrcnwft -ooderdaanen.de LordMa- ;0,Aldermansen Gildersdrs S M Londen\n degetceeca Raad vergidetd, vinden ors gedwongen om icdermaal met onze klagfen uwe Mijt. rus te Roten. Wy hebben uwe Majt. reeds te votsn onsafgryzen tw keomngegeven vao de tyraoifchrmaatregelendie'erte- °bze Medebtoedereo in htnerica wordeo 'n werk gefteid, gelyk ook tegen ben, wtlke d e in bet beim. ■tyk ïBstadso ea tegeo de Ministers, die ze tei uitvoer Srengeo. Wy verlangen «gier cocbmaa.s ie berfcateB, dat bei ,{>etwiAe gezse over de Kolen euor.der de glimpendo n«ttso van eer en wadrdigbeidic alle dcsselfs oograet- kec «B bedoebAgèt. ftreki -*r tovoering van eene w lle. keurige Megtdoch da' deoi fenu'g v»n ru ket-ne magt in eet»ig geceelte van dit Ryk isenfcelteanoaar met deo t&rd en de veligbeid van dn Land. £0 dewyl wy geen Olenfcb of: vergidetin g vannien- fefcen, die eeo willekeartg ±ezag overois trscbier. m. te vosren^dulden kniicen.zoo kunnen wy ook met toeflemmen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1