No. 83. MIDDELBURGSE COURANT, Donderdag, Ml Ao. 177J. den 13. July. S y R I E N A L e p f tv, den 18, eaaatu Onlangs zy* 'er Vyand tykhede; voorgevallen naar dé kant van her Gebergte *an Beylam rusfcben Jtbderabman Gouverneur dezer S'ad en een Opperhoofd der Turbomannenhebbende zy elkander va eene me i^re Pabrdeo en andere Deren ksrocfd zelfs zyn 'et Lieden van beide zydeo gevangen ïemaakr. Dit voorval doed voor de zekerheid onzerCa 'evaaoep badugtzyn. Algemeen is men verwonderd dat Onze Pacba geer moeite aanwend om die Landloopets T U R IC Y E N- I T A L I E N- doen ^erze len A M E R I c A. Z W E E D E N. p O OL E N- at c' tem aldaar in gevacgenis te hou- B^SIATISCH T U R Iv Y E N der, nil krachfe vno oen Wet van Enge/and, "iet U,»on, Jeu 3. Februa*y H iiig*»om- t>: rigt aangenomen door ce Wetboudtrfcbap var <america% da \Stedik Cban mei 20,000 Mm cp Mar fob is ofi};, zfeiv* aao fueoge ftraffen onderhevig zcuae zyr ea Siad ia nrigcqaeereB*e OJ'Uï-ijltf zu i éen vrueze,vervolgd zoude kunên wordeo door eer. yoer Sol- ea,de Engel/ebtüi* mM de r/«ra o»erooop leg wij,, da*'din hy ous zoude willen ^ir<.fF:a of in gevau» 2? *e"Cfcr Coafül lot nog toe t* Sziracb gevar: <n z,t,j„ g:ris zeren". n ets goeds »aa dezelve beloven, er hunne Goederen "BKiuen >n fcbepen..Qe Mulelim bezig om de V.-s- tingen,die maar in sarde wallen Deftsao, en een fles ten ftaar zyn, ie repareereo. Wa' de Francbe. aar.be. langd, deze hebban dewyl zy door de Perpaanen ujej een go "tg oóg bifchouwd worden, geen de minste be sommering. t a w. r/irv.V -I. Mpf fVv rI» 1 T? j" rr Co-N gt a NTiNOPoitN, Jtrt 3. Ju*y. O 'uDgs he fc de Kamer Deraar vao den Coloee. Ptlerjon, die öe zsa- ken vao Rusland ty de Porie wstriunxtuit vrye wil net Geloof vb> A/^ö»«f rmce!sd mee zegd dat by dit e-eft gedcati om ce Stokfl gen te ooiwyk.n, die by by zyu Met ster verdiend bso; dit s zekerdat de Heer Pe- terfon ds'ee zyn Kamer Dienaar leing pee fchtnnar tot antwoord gekregen heeft: 4 Dat, alzco hy zonder wang of bectog Mabometaans geworden was, de Poriehun niet korde roodzaakeu cm by den He r Peterfonte- n rug ie komen." De Begeer n<> href'byEd.ö, zoowel -'30 de Griekfebe e.a Armertijcbeais een re Turkfcbe Vrouwen verboden in Kapot Mart. is van Saty nop Sin at te verfcbyren. De Prys de- Leefoeten isr.u eer gz n(S vermmdend. De ber chter Uit Egypten oene zeo dar Me- 'iemet Bey met vyf ande-e eys aar, hoofdar 30,000 te rertlrvv; i. Mer. fpri-eki van een Expeditie ter Zee Man' asn*de rebe.leeunde Cbeit Daber Dag ge* vet'd die de Parje onrworpeo Boude hebben om Barutb ,"er. vervolgers de S'ad Gazo, iegge de .iet *erre v#a Setd* «u Acre aan zig onderworpen te maker aezdve zou ifgsri de Maand Mey ter uitvoer gebragt worden. Uuder usfcben denkt men, dat de Cèesk Daber en de Vorst der Dru/ett alle m ddelen zulleo aar wenden om den Grtó Un Fleer ie b vnrcigen voor dat Mebtmet-Bey Be- velhebbsr >n Egypte», die de verrigtiogen van eyo Leger zoo veel mogeiyk verbaast zyne byzoodete Vyaudfcbapiro weder van b er vertrekken. Meo ziet'hier 'dus als don teugel z*1 beboer ku - m vieren. Len geduuriGe Mscqa rade wegecs bet gtoote oedvr- E G Y P r T E N febeid der Kleedii g, wtar vtn dezelve r ch bedienen, j a 1 bden 21 Maart. De-Egyptijeie A«»eed:e Oodertusfchen moet n.e zeggen, cat fcet ttgtnwootdig d/o»" dfD e^a^er Boetagee en gtzamtmlyk m8i|nerlig of jubejaar, da: met veel ftcbtmg bigop.tegen. Ramabémsgngd heeft, en opzt Egyptijcbe T-oupett 0 Siao Jefia, de zoo meo derk» ren gtiu mdn ïyd tegecftacd zal kunnot; bieden, belegeren. R o m e n den 19. Juny Hier kc men nog dagelyks reur veej Vreemcetir.^eo e» Pelgr ors san, terwyl a. oe- nifga- I w l,lf roo- Turk/ct» VIQQ', oic re C OfjJiM *i /gM0f>o Ito* moed p *Usr y »r* 7VT'f"r *v: "V l9ccl° +riCmae V ouw*p ertcoen. oie vee *1. Be V, Kutfcèuk ltmatl BeyJtraim Bey Top al hei Gewaad van T'ejer .crfc-.ren r lèra'tn Bty Tt)»ta»i, die öer eerfte Dev-c .ame. 1 uir. dat arm Biedev^arrgcrters past. mskeji zj"060 '8 ezer van bvt Hoofd-Qusruerdar eeo ns ve myl van Cairo g'fo'mer id ;s, venrokken Ho s vttn Mura't Bey beef den J9 gedf fi e-rd en dat van Mebemet Bey, ce Agtethoedo u'm>ke de,der 20 D? Bey's hecoec, bebtt'ven bunce Mamelncken en vryhemaak e Siaavéo, iecer eer Corj» Maugrebins ie voet, weikete zaamea 4 ^5000 Man uirmraïen; deze zulleo onderweegs door 7 a 8000 Arabieren vejfttek. worder op deze wyze zal de Armee van Alebemet hey Uit 30 i 32000 Mar beftaan. E«q gedeelteder tr.augrè- iins mor: .e Damiette Sch.ep ga!in met de A'r,„ie,v e:: Ammurnrje. Mebemet Bey sai dir Convooi doo, ceo Oorl efch-p vsn den Grooten Heer (liet welk denier we Poeha van Gtddan-aar Alttxandrien gebragt betf r Braod io ^Vde^Ba r rö'uën cp de Graet T0n ,,er ^ar'd gefield. Hy protesteerd daarin op ec d ro de Sr ari r 11. rtreelük m J reat krach-rgfls tegen de bezit nee mrrg van ber Dllr S.ao door on voorziet) hefn .'deeUnv T#r kso' de Netie; "v *eë*> dA' C»m biidgb i» Nikuw-Eng eland, Oen 3 Mey, Den 17 dezer, om 8 Üureu des A»oods. ftoid RrHtvH in J n i..ah r* fl i*iP Gn. e geosamd oorzaakt door onvoorzipii heid n de u'tdeel'ng Cerpë, oen aan de Solderen van den Generaal Gage. D doarde den sooTchon W.g, »e, „,oot ,.ew ld. e.' twintig Ma azyneo. e tjKuipersWerkp'aas, e^!BD andere dergeiyke gebouwen zyn vernield, maar oe'na^ «'giyk s geen een Huis in dezen ramp gemengd, m ÜTJ* fchads "P 40,000 Pond Sterl ng. Me° de Colon «?InbgTBdEfrk C"P7™ u"" B 'f' dr'«" Krittannien^"«'«f^rdaan de Soldeatn 'sn Groot Brief IS der. 4 °d'ee'««ensweord g in Atntbtca\%Jn Dlg qu n te Boston u'»Mde' flc Soldaatr-n tn de BarrEe_ bewvren rt.. 0 'eld' Her oogmerk da*r van Js weffjg na", ^Sl8a'CD V8(1 Groot-Brit taaien „,CJ w der roeftemmin X* k«°"d^ kunnen worden zot, o.e, weer naar foe Wethofderfchsp der Co;0 fi< ot t-f erprrojj verwekt door 2eöf ö»e weel eer in het io zulkceo „wv^ui.^cfs pusr, 20 De bc°P °P «t0 E°e- °0i.i' die legras oe la' gdunrjge droogte en bene oyoa gcoeel verdweenen was, is weder eentgzmtc be- goanet) te herleeten doordien 'tr cp fen Nsg, v.-el ,egen gevalleo is. Ocdenusfcbrn zyn op verfcheicla Plaaizea de Veldvtugien reeds verdoid dog de u ivoer tan btt Graan gaat rog ftetes zys garg. Daar doea rig eene menigte Lefhebbers p cm deel terefme-r ia hei paR'en van Brardew.yn (loi.ke zynde *tr n kor- 1(;D tyd m dn Leeo -reeds meer dae de be fr derquan* tireil, die 6000 Ton bedraagd, gecont'fö.-erd. Warschau, den 24. Juny. Na dar de Huldiging asn d«n Konng van Pruisjen re Inowraciaw gefch ed is, he f de Kroons-Groo'-Kanfelier cp n euw een Me morie tso den Ke zerlyk-Korucglyk GezantBitor, Re- daaien in de CoUi *y eezon<,e» »0,CeB i d4td'e Sol lira re Wat-en' ,nr r n'e' onde'w°fpBDfyli asodeMi. B ftrafrn0Cfj da,, ri geland rog volgers dezelve ge «riet een Offic^f bonden kuüben woföen: Maa» een'ge ftr&f t n' e zie z°ude w.lien onderwloder daaf lD Ameriia '8 <lfff-nea om!rebt eeoSol. eere overirediog vin oef R< cht Oer Volkeren, rr-xac oek van he Trtélaat is dar dei; 13 ieptember 1773, door den Kon van P ruis jen Ohavukcd is. U-c gragr van bei 13 Aitykel rad men ne' V.rffc&ii, dat tus- l feben de wederzydfebe Coibmitfarisfet, over de Giens- w febiidirg ODtfiocn is, aan de bemiddei ng vaRusland e" Oostenryk moeten overlaten dog da? is no-r ge- 9 fcn:eo waor men geen R cbier eo Parry lege.lykkeri m zyn. Waarom beef by (z go men in die Memorie) n niet 'erftor.d hv oe .eerste bi.zirr e mir g van'Pruisjent reD van de Diïtr &en 8»n de IVetze bet gehet e opeen- B mSbl 'n fee»jr g i5> m?n P Was om heeft hy zij, 1 oen tot zyn eige Ed ven den 13 September 1773 bt paald po tDex welk recht kon ny nsoerhand v tyd 'oc B ,yd, verde' m bet birncnfle van Groot-Poolen er Cu, b jjvienen tot fp die O ftr ft n voo't'Akken, Weiko r,y laater en ver bui'en de b ftrmde Grenzen|hfeft |a. b ien bezetter? De'baiven s £|ies, ostnyover deGren- zen, u nei Tfeöaat en de Petersburgfcbe Cnijventio bep8®1'5» verder vao Fooien net ft laten wegoeemen, eeric Ufurpatie, en de cwangvan deOnderdaanen des Kcöings eo der R.psblyk om fcem Hcde ie doca

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1