MIDDELBURGSE No. Üi. Diftgsdag Ao. 177 fl COÜRANT, deil ii5 July. S P A N J MOSCOVIEN* - Au os co u, 4cti 8. De Weer 1.pen zyn o«f een I T A L I E N- Tl omen, den 17. Jutiy Het ü'iftiooiïel, door de •^««baDger» der Ex-ye/uitent\oir,ne yetfpreidhe»fi aan ^meetR|ï°iwvïr frekf hef h;er ï,tl» of de Sud ailgteri al 'dee eers- twee en meer Roebels. POOLEN- Warschau, don 22. Juny. Te WiIda is ovér- DUITSCHLAND. adix, den 8. 'jun y. uien we fa var Algiers een aanzienlyk getal Ttcupen ra oir kaot beeft doen rukken, alwaar oy vteesd, dat de etiste sa«»al dei Spanjaarden gtfcb ecien zei. Gek kwamen 'er *«lkens ,ao '1 Gtbetgte geer weel Eeduni/e Mooren tot de Igerynen afzakkep, die ten eetst.en voor Soicater. aangenomen wierden, dog die even fch'eljk wederom deferieerdenwear door de Commandant genoodzaakt was daoglyks exemplare ftraf ie o<ff nen «tudeïu kt, d-e wederom in zyne kanden vielen. Door ons pthee: Koningryk zyn gedurende 9 degen pubUke Gebtcer cd Procesfieu geordonneerd geweestom den bj ftand aas Hemels, over 'sKenir.gs gewichtig vcoineemen, tf tl ftr.eeken. Zyn Mejt. is daagtyk» by olie Retdtve.gs, neringen, welke door de Siaats-Mmistersgf h< utien wor. den, tegenwoordig. Ook isbet afgaan en aat ke rnen var Cour ets ter; Hove thans menigvuldige r dan ooit. Het Manifest regende Barbaren, regdm<n, I gt pereed en Raat eerstdaags bekend gemaakt 7e worden* Onder de Papieren "ker Advocaat die omtrent icJaren ge- leden te Torresby Mallaga, overleden was word voor- gegeven, ca' nten de volgende vcorzegg ng zou gevon öen hebben. Van kei Jaar 1770 tot 1775 dringt een onbekend# doot de Zee erg re. Hy rrekt zyn Zwta'd en de Barbaren t'ziddeten. Vergeefs bied gy weer- „.fiand, gy boe,moed ge uwe Zoonen kusftn zynen Scepter, en van den Troon tot 15 den Stal «el men zyn macht gevoelen; her zal een booze tyd 2yn eo hei Krygsgefchreauw zal t#n Hemel ryze#". Zommi- E N> .ten (inval der Spaanjcbe Vloof moeten ordergaan. vi oroat de Dey 'Dei beeft 'er ook reecs de lugt van gekreepen. Hy maakt toeflei tot een dappere vetded ging. Hy beeft vetfebeidere nieuwe Wetken I8ten aanleggen, en aude- re fchikkwgen tot tegenweer laten makt tl Schoon dei verfebedtre Cor.fuis, aldaar tt'Hoerende, door dm Dei veizogt waren de Stad tiet te verlaten, met byvou- gFgj dut by tcor fcurnr »'gbc <J zerg zm tirsgeo is her egier de FitniJlö rfès T^cncltAH^ictcn Cci fii s, sbd Boord vao em Fratifcée Bngaciyn, in ag- Dager. van. vleiers aangekomen. Men verneemt, dat ook de bve- |t Corfuls, tD veel tndere P^zoorer z en vab csar ctar Aiar.Jeile hebben begeven. De Hollatidjcbe Coctul ts u t de Stad naar het Land getrokken en btefi etnige Artillery S'ukktn derwaarts iaier- brengen em ?icn ny öeze gelegenheid tegen de aanvBl'en der M'ofien ie kun- ren befebertten. Over bei 8igfmeec zyr> dr lrwooner» aldaat, en voomatmlyk de'Kcopikder. - in groote vreeze. Verfebeidene Scheper, met de Franjcbe Viag zyri veidsgh gehouden, en gelast de Haven te verlaten. Men ver- wigt in 't kon pew gt ge tydtrg van daar. Florence, den 20. Jutiy. Zyrt Msjr. d> Keizer^ beeft ztg bier bez> gehouden tm ce f/orentynjebe waardigheden te bezer. Onder arceie teeft btt zyne Mijt. behaagd zicb drie uureo lang in ce G.ooi-Her- togijke Galdery cp te'fciticen en aldaar de vcorinfiykd Scb Ideryen eo raare Verztmtlmgen van ongtiieeie For- tiattcn te bezien. la «lei JVI IVfUFvV UW —Dl J-• - j Ee pBsfen dit Ite cp «Je Spaanfcie Expeditie, maar an->thans buitengewoon cbui; men bttaaid voor een Ka dere zeggen, dat dezelve door de verrichtingen van dejmer, die msar middelmaatig gemtubileerd is, dagtyks Jiusfi/ebe Vloot reeds vervuld is. Ue Oevangene cp hel Ksvieel St. .drgelo gtoot nertow 't(l«.~ebr -- re-eurd i j 15 Op otenw zeer befnoeid. Zederd eenige dager. weder even zoo taïuw oppefloren, sis re voren. Hn"n is verboden mei elltandeT te verkeeren en zsmen- ïb?"ak 'e houden. Zy mogeo ook niet wandelen, dan een te gelyk. Men zegd eet de Paissfe'yke Nuntius te Madrid In eene byzondere Audiëntie met veel weifpre- keudhcid zou getracht hebbenden Koning ondet't ocg te brengendat hun gedrag gfen eeuwig dnutende gevaupents verdiende, en dat Paus-Pr»* de V]overtuigd van hunne onfchuld, voornemens was dezelve te omflaun doch dat lyue H.alvorens dit tet uivoer tebrenge», btmNun* i'US gelast bad den Kalboltktn Koning bier van kepn s te geven. Doch de Mot.aich vond goed niet teantwoor- don, en het gehoor door eeti fchielyk vertrek te eind'- gen, mtddelerwyl, dat 'sVorsten gezift zyn meeDin. genoegzaam te kennen gaf, en't geen de Nuntius maar al te wel begreep. DeSpaanlcbe Mm s'er alhier, Gtsaf de Moninoweet men, oai reeds verfcbeide reizen Ua8m van zyn Hof, op bet vrierdelyke sarden Piusver. zogt heeft geene verandering <n de Zaak der Jejuhen te maken, en voor al eter, om de gevangene jD Vlybeitf te fteilen; maar di> alles van geen krag' zyr.de, j8ni onlang# hei Kanö£r TED fen Qezan' £8o er, crntlo ztg aan het Hoofd der Ketke op de volgence w«»B,. J?' 'hans nader ik uwe f;, j|s Miti stp. sP^tnjeni cm u, uir nasm royrskonmgs, bektLrtvaD. ^nkep dat de gezamentiykt Mtmsieisdrr Hov(.n Vs'e bourbon cp bet oogen blik Romen vetfaten zuilen ''t ftelo»'UWiwH- de Jefuiien cp vrye ,0e'|e^ ontzet en Hy'dai;1' 'a' d6" Tl v""8 Ï0Ü meer tPW!,f J °P geani woord befcbeoVÏD tha- le cheD» d«B met deze Hoven ic govde »,ierd der Ve/diten"*0 en d8t <ferhBl»enomtren: de 2a J - de' 7^<a' »>'«oP dencudeo vcet blyven, fn de m ge meer,en f d" ^sgela.er zcuderFwordeaZCIn. om de verneLde O de"™ JtJ' °P T U8s' aanföbb Congregat.e tB °P de" D68m "v X£efi r-h..fr ,e 'e ooen herleven. Var. fctiryfi j-, - uocu orrievvr,. -■• iVat els at da ongfnieenefleifreooderde Menfcnen ma u^r. fhar.. 2e0 Zeei' die aldaarzederdeenino8 TeDe,le,,,e r 'f verminderd is, da! 'IdetW°eö beeft, tbaca gewoonte, overlydeD. 11,1 vet't'y'ts a'et meerCBn "e leecen ne bekende £x Jtlu t Stanis/aus htttzyr.ski ia Ouderdom vao 7S Joaten. Hy u cs cerj ]i fti— fc-ator wan l^izirauenfctuerftfir d Kasie/JfifiD vaP £ttejc« en vervof^gers vai> Amtletisk. Na cen cood 2ynei G ma- lm lelde by zyne Wsere d yke Bedtenirpeo reder, ver- S,delL^Geeste'ykeo Stsno, eng ng 1763=0 ceScce- teu Her jejntten. Na dai oie Sccteieit vtriieiipd wesi wrtoen htm ve>fcbeideneaanzieniyke Bed enir rer; aer.pe- tooden, dcch by wees ze slle van de band, tn btefby zyne laatste Keuze; hy bield zyn veibijf by zyne ge- we2ece Orit-Broedeis in bet Piofesfcuste ff i/da,emt by zich in zyren laatstee tyd kcmmerlyk beeft trho pfr,. coordien hy ce cuderfleuning, hem van zyce Vr euceu aaneehooden, gewe gerd heeft aan te neemt n. De Oosienrykjcbe T'oupsn in Fedoiien hefctec z'g, zoo men vetueeroo, laMyien verder tot tootyicw migtbie.d. W een en den 28. Ex lö u t een paftxti- Jieren Btief van Ratijladh, Croalien, den 7 Jut.y, B Ztdetc het mrten »tc zifril hetber wy eibier daeg'yks zwsate Regers gehad, waar dcor ce betce langs deze Stad v oeyecde R v.eiec, de jKuip eo Ko ranf meiklyk opzenedeo; maar den 20 »sr. oe veenge Meand ftorte het Water mei zoo veel gewe/d van bet naby gelegd! Getergie, dar daar door bet pebtefa Laod zoo ver he: oog re ken korin een cpenbaara Zee verarderdf. Alle dt Icwooners, becevtns het Guaro foen, wierden ten-eersten gelast orze Vestirg- wetken, d'e lhclus Aarde Scbaotzen zyo voor het doordtiegen van 'l Wa er ie beveiligen en nco.twerd eenige Arbeid gewilliger ondernomen, dan deze, nitfc legetflaacde de perirge hoop van de Siad ie kunnen, beviyden. Om weike reden de Regeering dan nog ces Avonds deed afkondigen dar elk r,g in gereedheid zcu bcu< en op bet iu den van de Alaim-K.ok cia ook des Mprgrns ten drie Uutec getrokken werd, A! wie hulp by brengen kon fjpoede zigr.aar de Vtsi ng 1x1 ddelerwyl dat het WBtermet or. weeiflaaot1»»' ge weld, in de Stads Giacbien indrong. Wat was 'ar iu dezen jongflen ntod voor ons andets overig dauor s vertrouwen op God te ftellen, die eleen 'edden ken. pa Bronnen maakten, tot verweerdering van Scbi fc en Ar.gst, een geluid als bet affebieten van verfcoei- de fluit ken Kanon, op ieder ocgetbl.k vetmeetdirde de toevloed V8U Waier en innurceerde in wein'.g uud jen «iidelykde Stad. Aasde lasge Zyde teesbeuelv9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1