rvt l?r,Ldm- w fe sr szszïsk: MIDDELBURGS Ao« 77J COURANT, No. 81. Saturdag, den 8» July. I T A L I E N. Ad,„té":f,óo,°dSw.m5!;' R.c^P''ï»; W' VrifW'f'ftrt'i. OtCUckm. te llrsffsa, 0 Ben,eo z8Bet b#»oi»femeDi U ttCBiH, Onder LUi èr.abtS a s Vaandrigswelke be vel gekregen hebber, om zig u> den Gtootber c* yken d ensi by d? Koun glyke Spaan,tbe La cmagr te voegen, zyn veertien in geialbeoevt-rs e> Kaoenen. By hunne aar.konst worden 1 y tai: eeuen Generaaldcor onzen Souverein benoemd geweezer et) znileo; rsa' Geste fg goedvicden, als te»f.f"eerde hy de Spaan/cis Trcup'-u, gefluutende den ftaar oen Oorlog leger, oe Mooren in de v,< rfc"eidene g munten narden mp Roker.fchoe.n zy als w .k yk in Giooibertoglygen Dievft RsauÉe u - |eo wnrder. at gem kt. R U s; L A M N D. "D "?-> Romen, den 14 Juny. Va eener, Ksbmets-Cou' rlerdiadezer 0» en hie door pasfee»de, h>efi men dat b»a» Majt. d« KmftBK'b Nape/s van 71 u *do»(nan in den opp rftec S üdistaad Z t trtg u.lbeb eb> '1 ipeifc jjiootlyks nas» den zie van d.-e Adel, 6t> !°t mrrktylc voordeil van het Vo k zal vetfiiekken Zqm i;e Staavs Mouters hebber) en'ks doo' middel van tier Koftu g «au Spanjen soeken ebee.tcn dog te vergeefs: want no de Kotu. gi0 een Zooi. en K'oonppnsie. %'ee reld beef: gebraBr, kan men haar niet wei^eretl b:*oore» aan eec<: andere Koningin ii. een dergelyk »al toegedaan Is. Oe Paos beef' etndoljlï de gcedbé ptiwd, op het aanhoudend ve'ioetvat! zyhOó Holmees ter, en na ten onderdamgo fbidding, ds drie Pvfte- niets "n twep Stalknech'en welks hY u ttiersr had ten gBanom dat z-y vOor Go d Ps;gt Ut# en Vr«tm- delingen losga de grh m» T.sp 'O zyhe ApaSu mantei. hadden gebragr, daar in weter ssr e ré mer;nricor de eroftig® vermaning, om zg ife 't 'önkotnei de voorz'g tiger te gedragen. Hier loopt een gemcht door de eeb?e e Stad, wMk hoe lartgor boa meer toeneemtb er in fceRaat de s Dat •er in 't kort eooe groote verandering t» s ■Mtr'sut.io fleer re gtfchiedan, D| is zoo veel ip metr waai fchyriyk, cm 001 'er zedetd em^en tyd ve»fct e'Of ne oneeoigb' den ddder onze Staats-JVin trs tyo ori liaan, fcn zcotri i Ichjct ttjet langer mer ellrandeieo kunnen acoordreren Men Beur,dat de Kardihsa) FaUavictni «oor tyne Bid.enine n De R'guliere, dcor een stuwer band aao den dierst van God gewyd, afgezonderd van de Wseieid er by- B i-etótg meer gebouden om eec goed vootbeéid aan bet Vol'i te geven rollen zig ombonden van al bei /eea hen döor de Apottolfcfce Inzettingen verbofleois; én het is huc by zon der Ijk verboden gelyk fce .eefis t,e« fchied i* eoo' coze voorvaien Cletxeni de VIII.en Be- ticdiSus Cf XIV. alleen tp de Sm ar re gaars tonden 4 ois utciukiyk verlof. G'tb Rechtere mag zig trsgelyks, rotderors ver- lolbegeven naar eenig Normen-K.ooster, om mer dezelve ie 1'preken overeer.ftfirmecde me; de mer.ü- ul" ge verf.oden bun door onze vcoizarei- óixtut dei V. Urtanus d n VIJI. er C/emni der IV.geCai n en flit hits op lb ff van gevangens of aan een Lyve, voi- pens de fc<p lirgen van de Cor c 'tn daar omlreni gb- rt ak'. W'y vermaren ook met al orzen yver een teren Gtesilyken zto wei ais den anderen het zy Seculieren of Reguiierrn, zig >1 te doen vinde by etnige Sc'ouwfp'len er vcorotamlyk by die geere» we ke ber meest flryd g zyn met de oef) gbeid turner n flaat tenemde 2y zig door tunne daden terwerver bat geer deH. Kirk eifcbt, raamiyk deaebting der Vrome. Indien de H. Geest ots .eero, dai refs te enkele ommeeacg met Petfoorer vin een terfcb ende kunne pevaar yk'is, 200 is be bygevoig ttt ■iteifle onbeiaain- Ijk, dat de G'esrljke, ut hoofde van iun Cbtt^öer - >i. bei opf tbatr y* rfcbyneo »d ge^elfcheppk-ï' *&n V ou - W6K hoe eerlyk ty ock mogcQ zyn» Wbt fchsi-öe zou van ber ver*r«kr; end deKofdinaikJ nis K1 y fc ar <Je *1 alt S.'sat» Sccrerat s tal utka» ken en. weder opgevolgd bet voor huo üèn rlêt tyr met derdve i.U S te hnUoeD worden door de' Ksrdtnail Gif ouddat in de plaa's vfin( tOr<:er oor de Heiige wntn der Kcke geiraak:® detc rot Opper Aud >eur za! worden benoemd de Kardi- b paimeec m tfcbi te nemer Hd S derhalven aar alle paal jintontlh fZelada} dé" oeze iaaifie» sCtDfiydóge L Getsnyk re.ifs die nog geen Priesters tyn, vmto. £?ld« Ws Btdigheid verk ygd, tot Pitfic-rt vnnietiL deD met joisge Merifchec vati esn tedere kut bt f uis ^ésd zaj worden verk aard,zoo ras de Kardinaal DelleLan-\a \o boudep leb ware dat zy Gcct Oen eeisttD tf '«"fdw graad van Oioe^vcrwumfchtp verbonden zyo, J" r'°"r 'e *!e>fe vei beden g. - o er s mv iden tl JaS'e" ,e boooer Ï"b6tnde ook ceder N tfen rasbr van hu shcud'rig gefir ffeerdfe Ktmers cp we- M ke z>g zu ke Peifouen zoude mogen bevinden. Ock ft O'd n de Priesters, geiast e onderzoeken of'er der. gmyke msbruken iD hur.ae Parrcbe, paais htfcbeo en 'er ons keccis van te geven opfirsff. vanopfchot- ting in husoen dieosr He* Pfvo/g Het na. Men is alhier zeer tyeinit' aeft chi, coor cit korrs van den Pius gepubMCeérc Ec.ö, wegens oe Kieed ng der Gtes.ijke »n he<" ergerijk geertg vai zeer veeletieize va door dec D.uk vr.or hm oog der Waereld cpeoge/egd ra zien, ie me. daat het ie vreezen is, dtt zy daar door flech's «ar. kwt.ad lot trgar zullen vervaileu om dat Ce Eii'S'in hier veel meer tot aa blazing, dan rot ve,-be- lering cfer ondeOgdeo en misbru k'U dieren, geiyk mea nog otiia-gs r, het gevU der Joodcntieti jezieu. Milaan, den J2. ^"««y Aau onzen Sesaat is van hnge_ bard een beve fcb. f, ier card gefield, wasr by tx/lfö? t Prute& r der fptuwfcce Menneky wt>reep. VcrVötg «ah 'SjPduileh fettrp BóiSi. ge. s Cf X/ee dW ert -i'r 8nr.tr.yk Gedrag der Priesters, isaoeders en Reguliere. K jj a "oércalvei vcrbOLveo s8C 8'ie dè Gatsleiyké e» f ft aan hut), dieto' du Heil gen dieusr warden «p geleid van zicb lang op te houden in de Koffyhu zen, B ih de g'lfieene winkels of op endfio dergWyke oper b-j B re Piaatzer en bover ai s het bun zeer ftrer.gelyk ver boJéll op ftraffe van gevangen s ja ze fsaan den Wve B met de kaart of eenig ander fpe| te fpcieD. He s r.ocft ombe ssmlyker voor dg Geeste.yke om mei Vrou *ven bet puotyk te ve'fchynen met baar te war deler. haar den arm te leereDen daarnaar oen Scrouwbuu J p|lfiiren te gele der. Wy ve',bieden Bc_ "un ltrengelyk op alleoe ftrsffa" bier omtrent vïs._ gefield welke wy weder vernieuwen en d;e wy on- a getWyffeld ter u Ivoer zullen doen brengen. Om zoo. veel moreljk is de G <s eiyke de eele- w iietfVf n"e- ol UWCMn^ik tf leerlt ^nem,n »he Gerfch,«i>of dei Ir.qu fi ,e, '1 we k reeds zederd etlyke V£o?t?Z L OeTlTo bef «y by ie r T 2#i g?'tiUl Wl°V LÖ,V' eit is 6^"., voor a'.oo. C te, ^óodeV o Wr^ 'erwy de goederen, waarvan daarom verbiedenod zane-of muzvkmecsleig^ien fc t,de Oerecbtsbof de 'ei- ru.„ peeg re ge. etec, aao 'c 1 Vfcuw boe t e.mozysj" ®TS vat: «reine WresbüS a Lier zyn roege» zei, vetfehynee: wy verbipfcti net hn« zoo als''ttbn\0ff.L,^f c,boae°"^o'&etieds&usü. XIV «loneufer -■ ?rhte te ftaafi, r Het t's n Treuie, fteo op ft, „ff" -■ *rolgtenil h?id benend n J"" 0 s^edv„,dSnjaBno.1 ««terae vry Udende om hst auo in fommige gevallen tot vo'eerg jeer VBn bel Heilig ConcïH» van -ar. her' Ao d,e ,0' de\H- dienst -8-0 oaar doo.T' L%t we d°W ee° fiEin,^s „a. 2 'en dat' da n hUno ftsa' oneer aan oeD. WywÜ „'yk gewaad ',|V#0 c tem and dezelve 10 ee0 Gees: bun geer. J'bgeC vtrfhanbnde de gtl0„ge cln rn om zulk g0l s ie gevel en aan on$ beboudende w We«e|j|yk0 ri ï,wn Bedelaars, onder Welke z ch zelfs me ir, Gewaid ¥S(1 Giei(eiVke beviDdeu orr v/om. Z elen des te beter re b we- daar dooih.. hi,,, !Wa vsn Gteite'jke bevinden om gen .ir hgB.Im.i vrom' Z cien des te beter re b we- P kTeribürc, den 10 J"uay Men wet<?at d» K' «er vai. China Jaar 177' c" Di« Rusland ge vluchte Kalmukket» n zyne S aaien n iet aüten be- f 688- génonien IE. un brvoien vai. z.ch neer teze"enijj de Landftret k usfche de R v eren Jrtijci ei Jlirot a&u de Siad JCsjdtar t waar van by o*n ook weaebe-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1