N 1PIMJ No. 79 MIDDELBURGSE Aö. iffjt COUR A N T, den 4, Juïy. Dingsdag T U R K Y E N. ibgrgeo.) een fecours v|n aö,coo Man Bevraagd om zynd I T A L I E N' Florence, den 14. Juny. Onze Grtroihertog, al* S P A N J E N. - O 0 L E N. VVarSchaü( jen iö. Juni- Ever. voor her afgaan EC r e.1 N TE in M O r e A Je" 21 rtprt'l. ^fg, Améa oaar mede te verfRrflun die men w I dat niet meer Osman Basfa, K eincoon »an Topal Osman Bas jatn 12000 Mbd uitmaakt. Het voi rnemen »an d en Sou* (fis nier der. 9 dezer gefttangulvrd 'P het 00^ enbl k jverein tegen de Vereenigde Nederlanden s reedsmeik» lyk verandetd, hebotnce hy te faequtr.ez, denCot.fo> diet Republiek ontbooden en fle Gtfchet.ken, diehyeers', ais te germg »ao waarde, geweigerd bad, *bd hem aar.» eeromen. Zelfs beeft by den Ci t fs be oofd om het Tiaftsit t me; de Reputl tk, volgens deo ouden voer, te vernieuwen. RoMEN,rfe»9 Jvny. Dezer dB.eo is hier van Ce/etia, de gtbi oneplüats van den Paoseen oude Vrrutsr aangtkomm, d e lange jaren in de F«m Ite van den Paus aïdBsr als Hu tboudfter Beeft Bediend 'orn de tegen- woord'ge Paus nog kie n was, betbeode bttil oen zeer d fcwtis met de tedeifte genegenheid in baar Auitenge- dragen. Zy is aan dtn Paus voorgefteld, die baar zeer gur fiig en vriendiyk bieft ontfat geo. Haar eenvoudigs dog welmeener de Coinplimeniec waren hem ergemren aangenaam. Zy zeide onder anoete Ze onar 1 u. n toen ik n, nog kleib zynde, d kvlscp myneAtnKH beb gehad, Boe billyk hehiko toto voorzegd, oatgy n een groot geluk zoud befcbtt Zy verzeide du Woor den met e«u vloed van Traaceo, welke zy aan blyofctap flottte. -De Paus liet baar Ier Votlkus toeeD deed baar een Verblyfplaal» in een dei Gebouwen van zyn Pales in Campo Marzo aanwyzec, met vtye Tafel, en een Koeis tot tiaar bediening. Venetien, den 17 Juny. Onder do verfcheida Vreemdel ogeD die zig r d-ze S tü bevinden, rekend men meer dat 300 voorname Engeljcie die prooren ftaat voeren. De Lord Fizjames gaf onlanes aan den Fenetiaanjcbtn Adel een prsch tg Feftyn, 't geen hem over de 20,000 Zecbicec gtkcst heeft. tyd waakzaam omtrent Oet welryn ,,r.«r Ooderdam en beeft, door een EdiS van den r 5 der voórfeedeo Maand. i 5f.' Le voor.,eele ruiocu.s is, eD dikwyls srootó vetfchtlien baard, in b'Ie zyne Staaien verboden en de gefhan teBCDdee! 830 'eder op f)'11 e'Ee Gr0ndgebied(oaó Van de Grenzsn, den 18. Jmny. Briaveo van Komen melden, dm zyn H. met de uiterrte bevreemcit g nformeerd was geworden, dat de Groot-Henog vafi Toscanen, ep eige Autboriiei:, bad kucnen goedvinden deGrestelykheid zyner Siaaten aan dezelfde Tüjmc te on derwerpen die zyn andere Onderdaanen betalen. Waar tegen de Paus voornemens zoude zyn zeer fte'kerenton- ftraniien te doen, els zynde deze uitflap Diet al/een buiten zyn keonis gtfchled, maar te gelyk een inbrtuk op da R' cfaten van den H. Stoel en een zeer fchadeiyk voor beeld aan de Kerk. Docb de zulke, die bet Karafler van den Gtooi Hertog meeren te kennec houden 2ig verzekerd, dat al die vertoogen weinig zullen uitrecbteo gemerkt zyn Door ucbtigbeid zelcen iels tonder een voorafgaand ryp overleg ouderreemd en buiten twyff-T dit fluk alvorens het u:t re voeren, mer deoiterfte Al teolie zal overwogen hebben Z W B E D E N. Stokho lm Ben 12 Jua-y. Een Klokglerer af- faier, met naam Flodflromcie teffchs een taamlyk vrugtbaar' LanV VaTGeboomtën°.nGToèntnne een"er goed Marhemancusts, -efi bere.ds voor tien Jaren eena Vrtjgren bewoonden; dat de eene btftond u?KWlide D°j u',|fvopf n' d;e óo°' Waterrad Mer.fnhfln uur. »n I.l.Ül'M ^arke gedreven word, welk wedercm t en Hamers in bewee- gng bragtdie in tedere mtnuui 320 Hagen doen. Op aanwyzmg van de Academie der Weienfcbappen beeft uitvinding nog metklyk verbeterd zoo dat a Machine ook eoor Paaiden kan B®drever' worden, ^yne Mij de Kon ng heeft den oiiv oder 400 Daal- zelve, jjy tyn ,Rtiede in deze Stad, tot Gouver neDr van welke by benoeird wss ,derd. Óm allen oplör p *00"ekdmeoheeft de Janitj'aarJga dezer ptaats, die door een bevel van oen Grooten Heerdooreen en- K< 1 Bostangi heiwaar't gebragr mei deze Cotnm sfie ge last was, de Voorzorg gefaiuikt, om ds Poort dtr For rresf- te doen floten, toen de Basfa t ch op de Brug der hortresfe bevond, en aan de Ttoopen zoo die reeds vooruit waren ge/tokken, els die hem vo'gde, te doe: zeggen dat de Brug gebroken was. Ten zdven tytj gaf tfieii aandeA^yi, die flecbts t en of twaalf Man van zyn Vo k by z en had te kennen dat by vao zyn Paard moesi kimmen, en zich in hei kleine Kasteel, dat aan deBiug grersd, begeven om eemgeRekeningen welke by met deo Sul!an had te reguleeren. Men prefenteerde hem toen de Oreer van den Grooten Heer, behelzende boofdzaaklyk, cat by ter dood reioordeelo was, omdat hy geweigerd had de S'aavtn, d e z'cb te Bender beyonden te gaan haaien, en de Turken tn Grieken :n Romanien 7coBtur- f';n af, eperst had. Hy vetzogt zyn Zoon en zyn Se liktardat ij een z^ner voornaamfte Officierec, eerst h" z,ec i bet wero bem geweigerd. Daar ca 00 y aan vyff-g duizend Zeccbyneo te telien indien men hem veertien Dagen ni'ftet wlde verieeneo) dog bet werd insgelyks afgeflagen. Z en de dat 'er geen boop tleer voor bem wee overgebleven deed by zyo Gebed en maakte zelf oe Koord om zyn hals vasr. Zyn hoofd werd terftood naar Confiantinopolen gezonden. Dezej Gouverneur bad iu zyn Gevoig veertig Muilezelsalle met Geld beladen. P*TRAsso,in Mnreadenix. jiprtl Nieltegetiftaaode Hezorg, welke j4/i Bacba, uieuw aatgefield Gooverneot van dit Groot half Eiland zeden* zyn komst alhier I.j)Wet;d «ara u» - ivavnciu rtcrlfcru cri eive van Booswichten, die het overal onveilig maken, te zu veren heeft zulks ot nog toe r iet willen gelukken. De gemakkelyke wyze.omdoot Romelien icoizeLsnd ftr[.k in ,c dringenis eec byna oóp» rfcootnlyke'hm- ^erpaai tot hunne U'iroeying. Van Zante verneemd men, <Ja' eec fcbie.yk npgek"men Sto-m bet Sch pvan zekeren JMurcio, een geducht Zee-Roover, op bei Eiland Cerigo had ooen (handenwaar door vetfcbeide Perzoonen vao zyn Equipagie verongelukt, en de overige, d<e met bem 00 komen zyndoor een Cornet van de Republiek Ve netter, genomen en te Zante opgebr8RI warfin Djezt|fde berch.er bebe'ZEO, dat.oro,!e ZanJircie gewórden dog d°a°f de Eanin5^ fc 1 s befp'rongen w(,ren de Wapenen opgevat er Sï"' h°n toe',ee ™e ®"ds' hoe wei na n .E fche.men te ruv gejaagd had volk Weerskanten niet zonder verlies van eenig Madrid, den 3Juny. Mev heet alhier Brieveo ontfangen van den Gouverneur de' Provintie van tucu man, gelegen tusfen Rio PatioParaguay en Ore noque, inhoudende: dat de M sfionar'ufen dle h m een klein Detachement tege deonbek.nde j; n van dat Land, omftreeks ?yn Gouvernement h gezonden wee Naiien ftodden ontdekt, die P„ - Mer.fchen vaneeu gewoone groo e, maar zonder houf- "air, zonder baardzonder w nkbraauweu 0f »nnder 4n'oPnriDaai; 0,er het Kehe»leLigbaam, en dardee-ooi- men «n el 8.ndefe No» e n,et meer was oan 3?d}. die Gouverneur ria,en Franlcie maai" Wyder, bengt zoude zendBI, L hy ¥:cr van deze Dwergen herwaart gemoer zie dat roeo die in het Najaar alhier te ry!5/meI|d,nfeö 1 ?««V> Vau de Kusten van Barbsa eemge o :u^'n' d?! «e Ke ze, van Marocco, wegens onderworpen ,a e'in ïomnnge D.stt ften, aan nem den heeft naaJ h üan wareE 2'e Ken<>0d«ak. gevon. alfeeo ter hetfleir m'dden *V«r Staateu te irekkenniet teftelkn, iatrevp!^ de' '0s'mf,ar ook 0m zig in kvv.men doen n sP?*3aardeneétigeVyacdlykheden j r» r Vf.'Ct B ..ft enri man 7nvH »,,n I gefebonken. De D refleur cie bier onlangs Bomben zonder Brandpypen oiigi'vorden beeft, neet van Zy0 Majt. een prtfeot van 1000 Daalders verrnurt ontfangen. Eeo groote Droogie, die wy ze. eentgen tyd hebben gebad maakt deo LaootTi8u w-üens bet Hnoy zter bekommerd. Opveifchelce Paat- a«n is in de Bosfchaadjen Brand oDtftcayi. --v.cn. 11.- -- - - -. der .cst ontfiDgd man alb er deooaacgenaametyoine de BrebesCeen t heeft, zoo men ?egd, van da« Lencznoeene S'ad de 3 Myen vjn per !eg0 1 ogzugtjg Vo.k, die vao bem af-' thans kan den Ktcocs-Groot-Veldbeer Graaf Branicki'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1