No, 73, MIDDELBURGSE Ao. Ï77J. C O U R A N T, Dingsdag den 20, Juny. I T A L I E N. .DEENNEMARK EN- R U S L A N D E N- z W E E D E N- geftenfp^ zy:'; en hel genoegaame ónrf ^et) »etanderen. Ingeval er geene zig opoo-n "enters voot de geneeie 300,000 Ton Ordoonantie nog niet afgekoudigd, POOL DUITSCHLA ND- F R A N K R Y K- Ge n a den 2 6 Mey U t Ventiien weid men dat Koppenhagen, Jen 26. Mey. Uit Et/getand heetc aldaar lyf.mg ^komen wss n -den Fenetiaan/cben men Tydir.g, dat 'er de Prys van nel Koom zeer gedaald ^.e "aa, in Halmatic»i'a de Knzer opae Grecsfcb i-jis, zoo dat de Koorobandelaars aldaar die in de voor - ^'"Ken ir. qUi,S(je geweest wasen daarop ai.oftopds be rleedene Winter, zoo wel io Deennemarken Zweetten asn Hoogatdesteift Tfoupao had doen gevsn om deiea elders, eene menigte vaa G.aan d>bben aten opko- GiltnQeu die j.y bezet g-houden heddea re ru men, jpen, uatuntrkyk verliezen zul/en, dewyl 'er nu, te^en. en de Grenzen ic dien Baat, s s zy voor 30 Jaren gewe s jverwogdnggroote quant te 1 Koora Oit Hollanden waren, te laten het weik'dan daar na aoor wederzya. elders, 10 Enge/and gekomen was, fche Comm sfariifec zoude kanoet) getxamineerd woiden. Deze tyding had geen kle-n«v«oVdê te Venetien eebsar» u,t de" Kerkeeyken Staat, dems.Mey. Mei een zoon ?aa vere< kerd-.eid wofd'er gezegd c-a *er eer. zeer gew ch'ig ?roj«a op har Tapyt zou eynr.ameciiyk, ''m de vernietigde Si cie eir ocder cer«e andere orde -n vrankryk eo io zomtotge Rieken vso Duitjcblandte doen Afleven. Twei, Jen 13. Mey. Deo 33 laatst,, s onze nieu we Vaart *oor ue etrstemaal g opend geworden door °thtrenr 300 Berken die van verfoheide aan der Opper fVolga leende Kooplieden voor deze Stad verfebeneo, eo vervolgens, zo'der een oogerbik te vertoeven, de fiverza r zeilden en baar ogt ca fVyfcbney-fpolot tcbok vonrzerteden om lan s 't Kanaal aldaar, deR - vier^de Mjta, het llmen Meir, de Rivier deWolcbow, en t Ladogaijcb Kanaal f ie Petersburg san te komen. Deze voor Qi Commercie van 't gehet e ryk zoo gewig- rige van i zal 20 dei twyfe' rot volkomenheid gebregt Worden, wanneer de Ke.zer n o-ze Souvereine by bare eanftaaode temgreize van Moskau denzelven in Perzoon vzrtgd, eo alle de daaromtrent zcb ncch opdoende ^vangheden en gevaren doed uit der weg turnen, mei e-K oor me k reeds de nodige toeftel gemask; word, ten Gisieren is de Heer 4* baat Aus-Ke zerl, Maj. van bier te Waier na Pe zou Jcoonert irru, Jceureo. D* ^1®lZC0rtó *ïfLafl önr Wen» °P :iltuwa c" gncnciiK aan ottze j Cpd88n, beftaa. de ,d 30000 RoeDè 5 cot dep bouw V«n .«n Kwe.kfcboo: en van de cod-ge Woningen voor s T0 khoeM, den a8. Mey. voor eemgm tyd daed de Diiefteur der Gefchurg^'ery alhier, in's Komnpsre ger.woordigbeid een proefmet twee Bomben vanóo®, die naar tyne uitvindtog waren gemaakt. Deeenewierd 'o eeo daar toe opgeflagen Houie Hus gelegd, aiwaar fezelve, opde gewoont wyzesangeftoken zynde.in meer "an 3oo(lukxenfproogj deaodere.u t een Mortier eefebo ren wordend», ftak Zlg ZelVüD.loen hy öynaopden grond was, f ^rBraDdpypofietsdergeUkV aanf en fpron! iMgelyka m buiten gömeen veel ftSn Volgens een befluit van zyo Mait., den 17 dezer, jn ®yn Raad genomeii, zegd men, zal het Recm omBrar.. «ewyn te mogen ftokeo, voor 15 Jaren, onder u» ,0| ëeD(je voorwaarden, ve'pscbt worden. Een qnanti.'eir *ao 300,0c» ïonneD Graan in de Prov ncien er Sieüeo *?*at evenredigbetd verdeeldzal mogen verfloof, Wor. ®eD en niet mter. Die to, de Pschiing geaeger. js «lp by deo Gi.uvemt.ur dier Proviotie melden 3o Daalders Kopere Munt, ais een AccyS v00t La Too beraleo, wear van mende helft 6 Maanden v0 f moet geeven. Nietnact mag meer dan iooo Ton'U" patóien eu met rtti den dan aoo. Ten e odevoo teko" men, da' m-n niet meerder Braodewyn ftookt, dao «°iorns nyn, Con,|,«iQ bevoegd is, zoo zal »»or afopd ueei ,fd Worden "ra O'l 81 reen>en hoe ftoken m aJ 8 is» oro zekere bepaalde quantiien <e «rereiiuieerd 0liderzogt zynde, zullen de Contraaer. kertoorzvn wo'd0» >boe veel dagenee,, S.o toe dienend' pfP00*3"- Tonnen nodig beeft. Het daar beg 10 neemèn 'en min de Coo.raöeo een zyr. Dezi vryheid 'er 10°>000 Ton 6#P®8' hebben, en-ot daar B'st.m ne- aaoft»»'!de Jaar plaats d 4êwynftoken^'Alle't!*!6 C0D,inueerd"het verbod'van Bran- B'm.dewynftoken »eCIDPn door de S,eudeD op he! vetp cb ng gefeb en ho"denaar.ftonds «p, zoo dra »®1LU,eo is, Eve«wel tot hier 10e is zo- e Kon n ii n «-venwel tot nier tue Warschau, den 31. A^ey Zeienski, Coio,,e. in Rusfii'cben dien sieen Disfident naar Aioscou verirokk 1 om, ut' aam van ot g... t- fche Gemeeme det Dispdenten in PoolenHsare Rus- Keterlyke Msjt.voo HoogstdetZeiVrr btfcbetmiog, hunne erkrnten.s te betn:geo. Van de Nsoct-Etrs, den 2. Juny, Mm ver- neemd v«a zeer (.oede nanh dar zeker» Gees.eiyka bevel onifsngea ru ien ofir.ogeiyk-eedsontfanrec heb» beo zekere vermaarde Hoodflad en R> (iaacut plaars >e verlaten j men verw8gt zelfs da« zy Uitbet geneeie R)k, is welke die oruers gegeven zouden zyn, zullen geban nen worden. Dit zou waarfobyclyk de geheime oorzaak van eeo onlangs voorgevallen Evenement ontdekken. Part», Jen 4 yuny Dezer dagen is alhier by SKO- «ifigs Boekdrukker eeneL-vst uitgegeven van alledekOSt* baarbeden welke uit de Abtdy van St. Dcnis en u <da bewaarplaats der M-ubilen van de Kroon naar Reims gebragi ?yn geworden gelyk mede van de nieuwe Konstflukken die in deze Stad vervaardigd zyo, omby 's Kor-mgs Kroonii g gebruikt ie wenden. V":eene de Lyst zyo 'er drie Geesttlyke uit de Abtdy van J-/- re w«t«o cre» P»,or en de (Wee OQdfto Scbeibewasrdets door bet Cbp rtei btno-md om de vol gende Goederen nuar Reims en van caur wederom naaè St. Dents re geie'dens/s: De Krooo van Keizer Karei den Grootendeze is van louter Goud, omzei m«t Robyren en Sapnren.ea gevoerd met eeo Katmozyn Sa-yoe Mai$ mei Goudgv- borduurd; boven op dezelve is een Goude Ley,mei 36 Ooslerjcèe Psarlen be?e'v De Scepterdae is van louter geemailleerd Goud met Pflsrlen bezet, en 6 Voelen lang. De Hand van Justitie; dl: is een mssfif Gouden Srok, met Rnbynen en Paarlen bezet, eoboveo aaneen Hand vaD Yvoor. De Degen Vsn Keizer Karei den Grootende greep en plaat van deozelven ia va» looier Goud, m defche- de van Violet-Fl&weet met Goude L lybioetnen gebor> duurd. De Haak, met welke den Koninglykeo Mantel word vsstEebegd die eeoe vierkante gedaave heeft, en van louter Good is, dezelve >s bezet mei iSRobynen, heeft op ydere hoek eca Diamant, enig rondom geboord met Paarlen. De Sporen vau masfif Goud, met Robynen bezet. Het Boek, inhoudende de Gebeden welke ge wooolyk fyy de piecbrigbeid der K'omrge geb-nk' woiden; bet ielve is met vergui' Zilver Draadwerk bekl~ed. Üi' de bewaarplaats der Meubiien van da Kroon ?yn de volgende Goederen naa« Reims gevoerd. Een Goude Capelle welk», doi r den Kardinaal de Uitbelten, voigens een Contra van deo 1 Juny 1636, ,an at. Kioon gegeven is, en weike beflaat uit de vol gende "ukken: ®ec ^uis, verc'erd met 792 Diamar-ten van verfcbil- gedaante en grooie btKoende de boogie van 2 Voe- en en 2 duimen, wegende reet be. bout en deZilvere p aat die he- Voatllijk bedekt, 14 marken 6 oneen ea aan Goud ia marken. Twee Kandelaars, verrykt niet 2516 Diamanten van verfcinller.de gedaante eogroote, ter ta0»«re v®n20dui. men, wegende 33 marken 5 oneen en 4g'°*feo. Een Ke>k, ter hoogte van 10du men, bezet «et 2113 Dementen, wegenue te zamea 8 marken 1 occe «n 6 grosfn. Twee WyokSnnen, men j 152 D amaaten bezetheb. bende de boogie van 5 >1 drie vierde du men Makende ie zamen 5 marken 3 onctn en 2 grosDn.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1