Middelburgse courant, No. Saturdag, Ao. i 77j# den Juny.1 T u R K Y N. $TlïZPrttit° PmZUen*«** D 72. RUSLAND. n Paarden té rydenec twei w, 4 en 5 Clïsfe (Luitenant deö"e'da/s, Generaal-Major en BrigadieisGeheim-Ra- po O L E N. D U I T S C H L A N D- p0MST»(iTiN0P'HEN, den 3 Mee ver- vekt-rd da'" h»' vertrek van Oen Captan Pacba, fnen22 laaistjedeo onder ïeil yeeaaoverbaast *y op lui £mea 'ydinc i dat Cb ik Daltr de gedepte Armé- Sypten verlagen bad eo dat 'er -om rent 4000 E- Syptenaars by die g«legeohe d oiü 9 Jevpfl geraak; va-? 'en. Ondenuïfcben ziet men hier confirmatie van d e ty. diogte gemoet, Men verneemt!dat SAbtb Gueray ,Clan «ar Tnriaarenberigt ontvangen beb&ende, dat de Ge lebenken, door den Grooten Heer&w ba» gezondenom hem in quiliteft vao Cban te erkeoneo, reeds naby <j, h'ad zyuer refidemie gekomen warendaar °P dszel- ,e> ilit agting voor zyn Hoogheid, te gemoet gegaan Voda, zyn tegerparty van d,e gelegenheid gebiuk ge» ?;afiktde Poorten geflotenhem afgezet, en Dewtët ^Keray in zyn plaats benoemd heeft. Hy omkwam, toen i.'ïernam, bezwaariyk meteen klein gevolg. Hy is te ?aga Bagtfcbejieen Myl vao hier, aangekomen er, °'ü'ef op bevel van dePore met (alle eer bewy zingen "'e hem volgens zyn geboorte toekomenbtbaodeld. Petersburg, den 19. Mey. Haar Mejt.beeft.eeo Reglement in da;o den 30 jipril laatstleeden doen uit vaardigen volgens w*ik aan Lieden van elke Clasfe oenevens den Adel en Burgeiliaod word vcorgefcbreveo hoedanig zy Z'g ten aanzien barnier Eqn pagien en Li- Vteven te gedragen hebben. In d® Sicden word daar 'ti gezegd is '1 aan de twee eerste Clasfen (Generaal- \eidmsrfcbaike»Gemaai» en Cbef en wetklyke Ge we'klyke Staaf® Raden en Staats-RedeiO™*' óPear- v'1 der V,o.rr.-. 1ci.rt. c«=», HLoant-CblIonels en Majors, CuIIeg'c^Radenen AtCs f (enfin' Paarden e(i verdere Officieren en de Ci^R^ 5?eï- ,r«.n van gelyken Rang, met 2 Paarden. Wn' Bedl6j „ee0 Staf Officieren zyn zuitea alleen biet rde" f t^sleeden met een Paard mogen ryden en «lal ^r'd" een Buiende bonden, en geen Goud Zilver 0f iets aoders aa.o hunneEqo pagien hebben; dog Vbi Rader) geoorloofd met 6 Paarden te rydenec twee Gestydets te hebben; de 3, 08 den ouderdom van 50 Jaarec bereik, tebebben, mo- «v zie ook van een Wagen met twee Paarden be.' J *'B «rA^®*iia«4nn #»»i D«. ^ancen bediener. Kooplieden en Burms mogen naar .,aasfchen I77<5 BïeD ,erg",de of eefchilderde maar 'een geverfde Rymigen houden. War de Livrei betreft: le Paasfchen I776 zullen de beide eerste Clasfen dezelve op alle <5e roadèn moogec laten bezettende 3,4 en 5 Clasfa zai zolks aan de boorden; de 6 Clasfe aan de kraaien, cpflagen eö Ka. Jbifoolen, en de 7 tn 8 Clssfe flegu san de kreageoe,) ®pflagen kunnen laten doer. De Vrouwen van B|je 'ïsfen zullen ten deién opzigte de voorregten buiioer ^gtgenöoten gemeteb ook is de Kifdereb en oDge, Jjouwde Dogters verlof gegeven om de Eqn pagie fcoCne, ^Udérs te gebruiken. Van den WtixEt, den 25. Mei. De opene u(1 Ven van den Koning vao Pruisjen, volgens welke do Tn wootiBrs van de DiströeD by de Ne/ze, den 22 de»p te Inowroclaw, den eed aan hem hebben afgelegd, 2ynr hoofdzaaklyk van deze inhoud: "Wy Frederik, &c.,... Het is genoeg bekend, 2oo h door onze opene Brieven van den 13 September als op andere wyZej üat met. oogmerk om onze wef. tige .egten op de Landen, die de Kroon «an p0o/ 1 Voorouders geufurpeetd w ter deze formaliièit vere febtZoo hebben wy den 2a der aaoflaaode Maand bppaaid om deo eed ven g> iroow- p beid in onze Stad Inowroclaw af te leggen. DetbaU n ven bevelen wy by deze aan alle de lnwoonets der D sniften by de Netze, die tot rog toe den eed van holde er. geiioowheid aan ons met hebben afgelegd, ensaa welke deze Ordonnantie bekend gerbaak' zal worden dat zy daar aan gehoorzamenWy vle'eo oss, dat de InwooDdets der gemelde Diftriften dit bevel zullen gehoorzamen en zig alt gew lbgc en getrouwe Onderdanen jegens ons gedragen in welk gevat zy H alle verzekerd kunnen zyn vao ooze puts'voorzor- ge en Vaderlyke befchermingMaar by aldien bui- M ten alle verwag:ing, eenige der gemelde Inwoocders mogteo weigeren den inhoud dezer na te komen om. den eed van getrouwheid aan ons afteleggen, zig aan 9 9cze Souvereiniteir 'e onderwerpen en ons voor bun-» ne Heer te erkennen, of eindelyk zig fchuldig ofver- dagt mogten makeo aan eenig verraad, muitery ofon- gehooizaamheid zoo zullen zulke overtreders re wag- teD hebben, dat wy aanftonds tegen bun zntleo doea procedeereu zonder onderfcheid van Perzooneo, volgens allo ftrenghetd der Weiten, in diergelykege vallen gebruiklyk&c. Gegeeven ie Berlin den 23 dpril 1775. Geteekend) FREDERIK. Het Univerfaa), dat de Koning van FooiendadrtogeB. heet' uitgevaardigdis t.oofdzaaklyk van dezen inbond; n Wy Stanislaus Augustus, Koningvan Poolen Met Ad vis van den Permanenten Raad: aan8lle, weika het behoord, vooialaan de edels lnwoonets der Pa'a- n tinaten van Pofen, Kalis en Grestiealsook ssc dis van£fz«/c, nCufavien, enyan Inewroclau, welkets '4 Bezittingen naby de Rivier de Netze Iggeo als oolc 'm aa** do iDwaotJcrs wno hot r0O JP/ock eo het L,arö vao UorézyftSalut. DewyJ wv ipci verwonde* ring verromec btobeo dat de Koning van Prutsten he< fc uiigevaardiBd opene Brieven, 10 dato deC aa Jpril. geaddtesfeeid tan de lnwoonets en Onderdanen v8o ons n Ryk en Republiek, diebunne Bezittingen naby de Rf vier de Netze lebbencm den 22 dezer Maand Mei n te lmwroclau den Eed ven getrouwheid aan hem af n te leggen. Dtrbölven, cffchcon wy verwagten dat n ai!e en ieder der geteelde Inwooners en Onderdaanen n van ons en der Republiek Z'g hunne verpligtrngzuliea bezeten beef'- de Kroon van Poolen to vooree Landen ook d^81 f niee8!e lnwoonets der gemelde ternber i7?2 "X;,,*80 getrouwheid, den 27 Sep- leg.0et) eindSiyfc ü"?enkurZ oan 0DS hebben efg®- van Poolen, den .0 ,Êr tusfcbeD en® en de Kr00D Ttböabtwegens ttemhr *773 eer" fo'meel 'S. Maar deu,.,i 8 affta"ü dier Provitit'.engtfluien NVzl Ltnll Ds" ftec naby de Rivier in befciirino ILüh 6 irgevoige <jg getoelde Regteo be'd non b en 13060 neemen, den eed van gettoUW' herinneren, cm getrouw te blyven aan hunnen Heer, en hem ie gehoorzamen zoolang zy niet van die pbgt oniflagen zyn door denzelfden Heet naamlyfc door n ons deo Koningen da Republiek, eo gevolglyk daiey zig onder geenerlef voorwendzel ter overnediog van n die pligt znllen Ia ten brengen, zoo hebben wy egter noodig geoordeeld om hun by dit Univeifaal daar tegen n te waatfehouwen datingevai iemand buiten onze «crwagting, vreemde Bevelen mogtgehooraameD dea Eed van getiouwheid, die oen legen regteo billyk- m beid aanvan hüo voorderd, afleggen, zig aan een n vreemden Heer onderwerpen eo voor zyneo Sonve- rein te erkennen eeaen anderen Koning dan ons en 0 de Republiek, zoo cal anik een Delinquentzonder aabzio» van Petzoon, naar alle Rreugbeidder Wetten geftraft worden, &c. Pi, vetbodis van geen gewenfchieuttwetkiog geweest, dewyt de Inwooceis dier Difltiftsu, offeboon zig «etst geneg«p genoeg geloond hebbende omden Koningen da Republiek vau Pooien getrouw te biyvec, toen 't'erop aaD kwam, raadzamer geoordeeld hebben om zig, zod- der tegeckantmg, naar den wil van den Pruisfijen Mo narch febikken, we RN EN, deti 29. Mty. Men verzekerd, dat de Pofte sa® dit Hof beeft afgeftaao een fluk Lards vaa Moldavië»om een opene toegang tusfehen Zevenier. gen en Poolen tebebben eD dai het verfoei desaangaan- de tusfchsn de beide Mogenheden nu vokomeo Uit den weg geruimd ;s. Onder de dirtftje vao den Ridder de Tott werden te Topiana oog pe6ds veele fiukket. Ka non gegooten. Ook zouden by oe yanitfaaren wel iigter Snaphbans, eo zelfs ook Bajonnettett worden in gevoerd- Be;ret;n, den 4. Jur.y. Koriers hield de Koning, lyke Academie der Wctenfchappen eo der fchoone Kuas- ao<> - 1ED oeemen, uen eed van getrouw» lytce Acaoemieder Wcteclcnappeu eo aericnconth.ua»' b «iet hebben afgelegd, ea de goede orde eg.'ten haar opeabaato Vergadering. De Heer Geheimraad

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1