MIDDELBURGSE No. <?4. Satürdag Aft. J77jr C ït A NT, den io. Jütijr. I i T A L I EN- Ti omen, dèn 16. Mey De Napelicbe Ex-J futen TV. hebben thans de hoop verloren om ooit weder na»r óu« Vaderland te rug lekeeren, terneerna d tdeeetste Staats Minister, Maiquis Tmuccin een voornaam Edeim.nr, «jte hem oeg wat hy aan zyn twee Broeders x~jefui(en welkede gunst verzegen., om in hun Va- Hand 'e rug te mogen korosc, f"U antwoordenge legd heef dar zy zulks nooit zouden vckryeen. Dt Paus heeft drte Palfreniers en twee andere Stalknegtei Bit zyn dienst la'en gaao om dat zy» door groot drirk- geld bekoord, deze en geeoe Pelgrims en VreemdeEngei langs de geheime trap m de Paos yke Ape,iemen'en had den gebrggt, Volggns gewoonte der bevelen van Romen is hot Ed;ö, *c geec evenwel tegen iPjf.oodcH !s bekend «eraaakt (lech's drie dagen door hun gehoorzaamd, want •Ben ziet ze weder met hunne gewoone vrybeid door de Stad zWerven, om te konpen en verkoopefly hoewel zonder t<3 fchreuwen. BotoGWE, de» ao. Mey. Te Romen fchynt de wind eens veranderd fiiosüe VI.zegd men denkt tbacs fiebeel anders rfan voor weinig Weken. Hy is geen vriend lieer van Aejelui'.en. De nagelaten Papieren door Cle. '»ens den XIV., eo eeltige ophelderingen van den Spaan Rben Ambarfadeur, zonden her hart van den ouden Va tier geheel van de vernietigde Orde afgetrokkenen hy verklaard hebben met zyn Cathlyke Majt, in goede VriendfChap te willen leven. Ook verzekerd men, dat de Congregatie ia de zaak der ytfuiten bevel octfangen ^®eft bet Proces regen dezelve, met gedrengbeid,voorr *e zetten. Rezvmico ec Tomgiani benevens den Ex Generaal Riccid e voorgeven de Inftrumenteo tot 's Pan- Ten verkiezing geweest te zyn betonen zig zeer ver jasddie twee Kardinalen daar en boven zyo tenutter» onvergenoegd, en bticholdigen het Hoofd der Kerke Jj ondankbaarheid, zoo als Zy hem door den Kardinaal ^'yani niet onduidelyk hebben te kennen doen geven. i* m Awift ftaande bonden, zyn de be B,le ia. Rezzonito »o Torrtgian* geeo boezem «erpvrig, dat H«a eR de eerste Z'g ge- ncden meer V8 ,e vertrekken. In bet Paleis "SSS;fl,WE8f de Schiïderyeo Jt ,.«iJ«t zyn beef! men aan den MunrJ een K-kglfcbMe-d gevondenmei deze woordenoj cie bevi o non bevi, nelmefe d Ottobre morttai Patre <0bat Te-drink afdrink „tel, in de ^nand Oöober zult gf ^Jterven. van van P O O L e N- Affcbetds -Reden van zyn Excellentie den Heer Gv»»/MlMz'«jbw3k Bit [dop van Pofeo,«* Groot Cancehér van 't R ji. Gy dac, voortrejffelykeLedeodezer Vergadering,die Ba bet aflopen derzelve io uwe Pafatioaten, Landgoe» ren en onderfcheidene Oorden denk; wecer tckeeren Gemjgeo van bet geenegy gezieo eo geboord hebt,en ge. *ergd om'er aan uweMede'ourgeiS verflag van te doen, lttlt gy, na uwe eigen overtuiging, we'g«'®U een do0f. l),alend getuigenis te gevei» aan deze zoo volkom»,. u bevestigde waarheid, dat a! het goede, welk d9 eenfdhakeitng der omftandighedec toegelaten k. J' m voor «tVaderiand te bezorgen in den twee Jarig loop van dezen Ryksdagdat al, wat/er verrigt ,s 'er de grooiDe onbeileo.van af te wenden, sn heize|ve m nopens zyn etge wezen gerust te Dellen dat dat ai de *rus.len zyn *ac <jeb lever eo den arbeid van eanen ïe Monath *g ÖieU 'erwyten beeftHeeft iffin;ers iuisterrvker tl5rn e<wmoedlg8 zugt voor t Vaderland berofeo ?en doen Pra,6Dals d°°f, Z g ze,veD «,m«ir o f 00bepaalde regt ven het dierbaar Z ltfaLoJn.fr" .RUoï,eo uit io deelen. Het is deze held. het Volk ^"^«ynerkottbaarUe Voorr eg tenwelke flagen bekroond, zyn geweest, hier ih moetende be- pal ngen »an het Opperwezen gekend en geëeibiedifid worden! Men,moei bekennen dat het de beireutlyke gevolgen zyn van een verwarde Hoofdeloofa Volks regering; men moei met gelyke eikentems den Ko- nmg dank weeten voor zyn® waakzame zorgenen voor dien arbeid welke ocs taropzalig noodlot ge- de<?Jteiyk onvrugibaar geaiaakf hebcen. Dat dan elk uwer, die rbans de waardigheid van Stedehouders van 'c Vo k en van Wetgevers gaat ne. dt-rleggen, z g nu de nauwfle verpiigt.ng oplegge, om voor altoos io'c bart hunner Medeborgeren in ie boe zemen dien eeibiedaan'i oppeinoofd, en aan deWet- ien veifchuldigdde liefde tot de deugd eu de goede zeden, drie dingen die van alletyden devootnaamDe Deun der Begeriogen en de zeketfle^waarborg van hon geluk geweest zyn. Zoo de onderving van het voor- ledene ons nopens het toekomende beter moet oc- derrigten, Knoet een ieder icDemmen, dat deeeoigDë phgt van een zyo Vaderland minnende Pool, die ryk- balsd na 't geluk, nier, zeg ik, van on e verlootene Gt westpn te berwioneB, maar ven gelukk g te leven in die ops ovetblyvenbier in beftaai*ac zyi* Op perhoofd te beminnen 1 van voor deszeJfs Perfooc een ooafbrekeiyk aankleven te voeden vandegeesien zyner Landgenoten by den anderen te lokkenom dezelve eindelykiot een zoo gewenste eensgezindheid te leiden. Wat üw betreft, waardige Marfchaiken van deCon- fffideratie der beide Natiën zoo wel als van den Ryks dag, die, ou geduurende twee Jaren aan *i Hoofd der Nationale Raden geplaatst uwe zorgen tusfehen de elgemeene en byzoodere zaken verdeeld beot. Vtr- beu'gd UW teo einde der loopbane van uwen arbeid gekoomeu te zyn 1 na lang genooten te hebben de ge^ n legeobeid j om aan te ducen^ da', uit hoofde van uw zugt voor *t Vaderland en vao de Veipligtrng, door't rn D» Koning, mynMeejier, da Staten febeydende met de uirboezem.Pgeo van een regt vaderljk Hart en zic n vleiende met de hoop van een aangenamer toekomen de, om dezelve weder by den snderon teroepen, ver. 0 cuod aan uw, waardige Marfchaiken en aan alle da Leden van den Ridderlyken Orden a s eeo zeker on derpand van zyn optegt verlangen, om met uw voort te vaten, en tót 'jLandswelzyn te arbeiden, tevensals een on wraakbaar bewys zyner vierige wenfohen olti '«Hemels Zegen op teder uwer in 't by tonder te nen nederdalen, dien Monarch gund uw 1 eden den Throon ter hand kus te naderen, ten blykezyner Konlngiyke welmeeneobeid. Her welke i>00t«r lB<!r'd Be*aar beV'y t Dusdanig een i? «- Che,fteTbar8 ondergang zeker was! alle, den besten moet voor eeuwiöh uitdelgen w en hem het z5iï![ftKon,I!t?n' beledigende agterdogt <uivetfte aankleven van Gemeenebesi l verwerven. ZÖÓ'airf® BanitIev,n «n o vstrigriDEen ^vne d^V•0,Demec,' deraadflageo, en zïne|r Msji. met altoos met goede mt- DUITS C H L AND. W benen den 23. Afrjf. Be<reffcnde het Ceremo- nieei, wegens den onlangs te Regensburg aangekomen .fltw-KeizeilykeMinister, zegd men, dat eenigezwarig» heder. zouden ootflaan zyo. Zyn Excellentie fchynt me) te vreede met dezelfde Etiquette, welke omtrent de andere Ministers >n echt geeomeo word, maar onderfte'd, vermits by als Rut~Keizerlyke Geheim Raad en Gevol- magrigde Minister by de Ryksvergadering geaccrediteerd is, dat hem meer dan de gewone eet moet bewezen wor- de°N EDE R L A N D E N. Haarlem, den 2. >«y. De Hollandfcbe Maat* fchappy der Weten febappen alhier heeft in haate Verga- ien,A&L' AP den 22 *aD dit Jaar gehouden, beoor. deeld de Aotwoorden, ingekomen op deVrage: Wel- ke «yti de Ziekten onder de Menfcbendie uit de S> geDeldheid van ons Vaderland voortvloe jec t A? men zic!l !egeo dezelve behoedenen door we Ke Middelen kunnen zy genezen worden"e»deo prys van de Goude Medaille toegewezen aan deo Scbry- ver van het Am wóórd, onder de Zinfpr uk: Prodesfe tenemur omnibus, „osiris potius; Jebovab ertuvit nos, non ut folum nabis, nojinsquepropinquisof} udit eliam Wm'posjumusemotumenu p'#"1 ngefcmevea is Foho; en t$ bv öe op«üicg vpp fttr Bil 'ec bt vonden dai daar van <je fcbryver is Jman Jacobvan den Ro/cb, Med. Doctor in 'sBage, Lidvan de Keizerl. slcodewis der Naiuur-Onderttekers, vanbet Keurversil. Jnfiitut ^OOO «wit thans t« Ramen zoc. v.y <a bij Londen en H.r.y. kt en ban gevoelen berlgten rccbinns W *r? f c]* *ra' 3I' Vervaig Slot der he'''g E«d-Verb»nd op ow gelegd, er roi JLiéidslieden dien*o moest «sin de Ridderlyfccii Ordet)9 üfQ eeo fce- ker eo rtandvasrig Celnk ie bereiken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1