Middelburgse! V COURANT, No. 68, Donderdag Ao. 177J. den 8. Juny. T U R K y E N- T *r A L I E N- C/vo rno den 19. Mey. Briesen van Vtn&tien me', tien. dat een voornaam Prios, welke thans ooorItalten P 0 O L E N- in fiand bouddat een byzondere voorzienigheid op desze/fi bebocding waaktdat bet niet mogtlyk is eb waren wy in 'r gevgl van eeu langer gei o< oezer {peea eene genosgzaame vekérbe;dvoorgefcböten wor- n DE Turksche'G«bi.zb»i den 18. jtprilA den wanneer zy nog dit Jaar andermaal tece^'""'n« B n oen gort au len wederom 3co liusfen op.er- ra S,ok vis-V.ngs. doen. öe verdeeltng van *HC«ld«l o noen kor. au te. 4 fcbledeD naar Ee,aag ,aD riks Schade, en de koten hunner nieuwe uinustiog. De naast by geleeen Latds Hoofdlieden zullen bier over bet opzicht hebben eo daar *ao beboorlyk bericht aan oei Commsrce Colltg e g een. De zulke echter die zie dit Jaar buiten itaac mogr n bevtneeo de geelfcbse Equ pag«r te coen fs een ee'yke ondetfteuoirtg "oor oei vo.gend Jaar belootd. D E E N N E M A R K E N. Koppenhagen, den 23. Mey. Men heeft alh er .ydme ui' Wyhurg in Jutlanddatde omtrent die Stad leggende Heiden inbrand gebakt zyede de viam in eeu naby gelegen Bofcb wasovergeflagenen het zeive geneel io de Afch gelegd had, dog dat nieo evenwel nog ge lukkig, in tyds, di' ysiyk Vuur heeft mogen waar door een ander aangrenzend Bofcb bewastfl geble ven is, '(geen de fchade, die reeds vry groot getekend word, meer dan eenszou verdubbeld nebben. De lang- fcnelde daar 10e gehuurde Sch' pen naar hur. Vaderland '7 '°8 gbkonden worden. Da /itrf"Ke'Zetlyke folk die t allerwegen opzoekt, vond onder deza ie jtdria— *°peleco'Kelzerivk Kunnglyk Onderdaan, zyede een Jongeling van 32 Jaren, wiet' de Turken, omtrent drie Jaar geledeD aan de Rivier^ Sau, alwaar hy bezig was met v.sfenhadden opgeligt en tn Slavemy gevoeid. Om nu diem ongelnkkigen mede in Vrjrh«'d je Rellen, oecagi de gemelde Tolk hem maar ongemetkt onder de Vryge maakte la rekenen, *t geen hem buten verwag'.ng ge lukte, Hy is met de andere alhier aangekomen, endoor tien Rusfiftben Agegt terwy! by eeo W »a!, 'eo eers eo aan den Internuntius, tien Heer lougut, 0,8fgelevetdom de verdere Orders te treilen ten eindt °y naar zyn Vaderland zot» kannen te rug keereu. Napels, den 19. Mey. AJher is knnensdes avonds in paieis der Princesfe^s Calabritlobrand ontdaan, die'zoo IcMelyfc de overhand nam ,dai verfebeidane Hee ren en Damesdie zich daar bevonden de vlugt door de venfter* moesten nemen 'l welk zonder merklykefcha. Ce is toegegaanbebalven da', de Heer Odec/balcbidie zich vsn Romen her waards tad begeven, om de Ftfty- eeu by ;e woo en, zch by die geegepheid aandeoorst en het bbofd eenigzins bezeerd heeft. Romen, den 14. Mey. Hier loopteen gerucht, dat de Kardinaal deZe/ada bekend Weg«É| zypebyzondert welfprekendbeidnaar Porma zal worden gezonden,.,, om de verfchilleo, die zederd een ruimen tyd tuïfcfteüj. lai Hof eb den Pausfeiyke., Stoel plaats hebben by te Ven. ligielyk 01 Pa'rinrch *11 Vont Risfzihoj^vr.in r ,n benocincr wonfcn waar d door. cao 5fWJ»« Jtricn den 'ia °y Hts er zou h«rgeve- wordeo. oude.0 W Jgi myt Alj)Ie,r zyn groote toebe VËNFTlb maal itj^flj "gbeid1,8 om'ïeï'b®** roet de Zee te zien huwen is~het da-c Tn fflffflndPf»! nttl mon rJel 'sar ia ..LJkt Pip W Hoofd des Ryki met allen 'uiftefte ontfang4 Niemandgebeusdhet,da: een Kei. is Evénwel zeene gtoote cieuwsgie oogmerk VaVdie reis, in tegendeel wil men dat 'e, za- ken v8r, »ee' Bewie' be^ Sï 'e wo den. Croaiien geniet thans, voor het eerst in 300 Jaar, hst genoe gen var» eenen Bebeetfcher binnen haate Landpalen te aacfchouwe». Z W E E D E N. Stokholm, den 18, Mey, p[et p,0ces »an de Le den van hei GerecoiSrHof van JonkiofiW u.tge. fproken vier van dezelve zyn eeuimm"'^"3 s en dt overige is het voorzetten fcutiner Bedien »&e» voor eeni gen lyd verboden. Men verzekerd da' <>e J°"den vry beid vergund zat worden om zié i" RI|C !c komen nederzetten. Ook wir men weten dat de Koning btfl0. 'en heeft om het Brandewyn fiok n op nieuw algemeen '"eteftaao, op co nitie dat *ér in hs' Ke"eele Kyk Djey '"eet dan 300000 Tpn Koorn Jaarlyksdaar 'oe gebra k, en 'ereenebeiuftiog van xoRyksdéaltférs van ieder T0n Br'a[]_ dewyo betaa d meet Worden. Daar word reeds Berekend dar, ingeval het gemelde getal van Tonnen Graan Brandewyn geftopkt, en daar van de gemelde BaUs nng betaald wierd, 'sKonings Iokomften daardo0r met 30 Tonnen Gouds vermeerderd zouden wordeo. Onder- «usfehen is 't dtnklyk, dat, indien het da#* <0e komt, Te 3!SiSJrk>* dua'd8' 28' worden. he.ié« S.nf ^ermland, sdeo7deaer, by een de Huizee en' Heen "erkebf«|Bd on: (haf, waar door alk ■vds tn den ïr Kerlc d,er k,elne SJad °ne" we,n-B ook eene vroA wierden. Door dat ongeluk is OnlTns L r V°0r,aad *an Gf»»n ,erl°reu 6e,Bakl- KoaSjke %ll 'T WW wederom een bewys van Kooplieden ikf aE° 0en "ag ge'egd omtrent die van Maar/ den laatfteo Storm, aanbet emde pen d e w'n te bet v. r0r,gelukken hunner Sche- u"r"i,r 2.^i,„n KaheiLu Vanps' uitt'.eaeild waren «1 '*r Jt°kvis en Kaoeiiau vangs' .-eo merklyk verl!, d°QJf de S'0010 febade S8o dezelve Kcbere Munr lÜo Kleden bebbsn. 60,000 Daalders ut de Middeien van Baat geno- durige droogte in die Landftteek betft zekarlyk het vunr kracht gegeven maar de eerste oorzaak is denke- Ivk onachtzaamheid geweest. Warschau, den 19. Mey. Vervolg der Af- fche ds-Reden van zyn Excellentie den Heer Graaf Mlodziejowskie, Bisjcbop van Pof enen Groot- Car.ce/ier van 't Ryk. n 'Er zyn v#o alle ryden Staatkundige geweestuie, ce beweegredenen der Regeringen kennende, en vetligte opmerkers zyDdeder ottswenteliegeD welke zy by onze Buuren befebouwdenopenlyk het Volk waarfchouw- deo, by Monde*, of we! Gefchrifteo en dat zonder de gewaande ledetheid der Poolen teootzen, datheion» regtvaatdig wantrouwen, weik de or.detfche'tde Sten- dot, van 't Gemeeriebi-st vcor ianee bbo detzelve» Hoofd vetoonden; aai de usffcben de Buryereo tienüs ge'cede nayver, welke de beerfen- en tebzugi lor de grooifte oitersren gebragi hebben; dar de iweefpaiten die dn hartei en zinnen oer byzondere Ledeo aan *r g stea 71 bragten; dat de zoo opgelukkp Vetouderde toofzugt, om zyn welzyn ten kosten van aigemsen te bevor» deren dat de bloemen, aan de Kroon ontroktcoor da ontled.og van een zoo gewigtig deel van d'Ukraine; dat de afdanking van 't Leger ,met zoo veel konstgre- pen in 3717 uitgevoerdj dat (om de moet onzer ram- pen te vullen) bet zoo onwys ingevoerd gebtu k van de algemene raadplegingen af te breken, opdeo teven- (land ven een eeoip Ld, tegens de eecpar'ge ft m- nv.n van 'sLands Schatkist u tgeput te doen blyven door de weigering der nodige belastingenvaodeGteo zen onverzorgd, en dus intyden altoos te laat onweer baar te laten; van n.mme^ do voornemens en onder* nemiogeo onzer Buuren re ontdekken van ons Va derland door onze iweedragten te fcheureo, en eigen handig onze Gewesten door onze zamenrottingen ea CooftEderatren te verwoes en; etnoelyk dat die gewaande ftokregels onzer Regering, welke in der dasd net anders zyn als't rampzalig uofpruirzet eener verJorveoe hoofde,ozo Volks Regering,die Hoofdregels zoo iiér vaar dig door onze Voorvaders rer neder gefteid, en met zoo veel gemaaktheid rot heden toe aangenomen em herhaaldDat namentiyk Pooler zig in de wanorder verblinding) dat let niet mogelyk tsdat onze Nabuu. ren omtrent den ondergang van Pooie. bet eens wor. den! Alle die opgeftapelde rampen, de ontwyff-ibaar n ÜP 0t|s neder moesien ftorten zyn ocs voorzegd door n d y»erige Borgets, wier gezigt door de donkere nagt van deaanftaande tydeu doordrong, m'ddeo mdever- warring <jer zaken »an ors Vaderland,! Eo wy 1 der- zeiver ongelukkige Nafcomelingfchap, gsPaa's[ !t' dat gezlgrpunt welk hunne angflen veroorzaakte, wy 0 betreuren öoj droevig loteo fmake° ade de bit erhe- 0^dtn vau het zeive. Het Slot tn de naaste Courant. D U 1 T S C I J L A iN D. Van de Neder-Elve, den 20. Mey In gj!q de fcb?fc% te *^'«n i«r Stoltvis'en Kabeilau Vangs 'ezel vi aalder "ten en Ean Ul ae Middeien van Haat geno jkingenwelke de tegenwoordige Koping van Zw'eedin «n nuö, geduureode2 Jareü, ïonder intrest,maakt, betoond hy eengioot en wys Motifetch ie zy

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1