Middelburgse 66. Saturdag, mm 1 Ao. 17 7j. den 3. Juny. T U R K Y E N. DUITSCHLAND. Sidelen, üoo toegefeomeö, dat een gebeelé wykdezer q*1 bezwaaten deswege os heeft gedaan aandeb Heer, die daar opaanftonds500,000 Piasters, ter E N- ?er' gevangenis, maar ^kefe'wi órdende bun alle de gemakken van dit leven met seer deze S ad gekomenvan waat hy verdei Landwaaidsin gezocder zou worden. F K A N K R Y K. GROOT-bRlT T a N i E N- R'imS'A6 A R y e n- courant, Ca ns r a nt 1 n0 p'J1- en den 16. ydpril. Om de on - derijacen van bel Ryk, Öi| den iaa< f'®n Ootlog v«ei geleden hebben, zoo vRl rooitclyk is tebefcbermen 'ORen-de vexaiien der PaCba'sheef de Grooten Heer ®eZe' dagen eeoe Ofdoooaoi e doen u'vaardigen, waar dy dergelj.fcg fccewelarven op lèvensdrtffe verboden »or den, ep aau de Pacbas bevolen hunnen gewoohfyken ftaat en prtcbt ie verminderen, rermi*s zy om dezélvt te onderhouden gewoon zyn de inwoonders uit ie pur ten. De Cjpitsn Paeba heeft bevel om alle de Havens van Morea re «ifiterea, en de oaldadigt>«den der ^Ua pers te beteugelen. Men zegt dat'er nu in da» fchoone *onipgryfc; in het geheel niet boven de 30000 Zelen te. *Qndm woiden, zyude al.'e deoterigeio de las'ften Oor- '°8 oui,gekomen of gevlugt. DeCapitan Pacba zal zich °,?k "aar de Kust »an Syrien begeven om den Che k ?aber aSn ie tasten en te bedwioeen. lJe negotiatie ïu,rcljen eet Hof »ao ffeenenen de Porti(óver^en ftreek u; Moldaviendoor -e Oostenrykjcbe Troepes m ?e2'l genomen febynt op eecen zeer goeden voet te **8n, en zelfs denkt men dat dezelve reeds afgedaan is Vetmits de Dragoman van, de Porte een openbaar be 'oek byden Ke zer yke Internuntius afgelegd beeft f welk bezoek byna 7 uurenduorde. Ook is 'er goede orde op de Grenzen geftelddewyl het Hof var. WccHtn klagteo gedaan heeft over de buiienfporigheden die de Recruien, ^elke ter Varfterking der Guarnizoeneê derwaarts gezon Mond flopten, zoo dat hy om geen hulpfchrenwen rog zip bewegen kon. Deïutnier, die mede «01 het ^om- plot behoorde, held ondénusfchea de Wiet» om n.et verrat' lo worden. De twee Btoswichien oraaken ver volgens de Geldkist open ftal«n m< et dan loco Guldens, en meester van den du t zyi.de roaskim.zy ztg met hu ij diieo ter. eersten weg. De ongelukkige Edelman Jetd alle moeite <m los te komen het geen ntro ten laaiden in zoo verre ge'ukte, dat hy de eer,e hand vry kreeg waar roede hy den Bat u der. Mond ram, eo om hup rep; het duutde evenwel een gelui me tyd al- ,0 ens hy gehoord werd Wat moeite men ook aange wend beeft om de Daders te achterhalen zyu dezelve tot nog me niet ontdek'. Lauenburg, demi.Mey. Dezer dagen arriveerde alhier te Watermet eer afgehuurd Schip eenige Pruts fifebe Wervers, om etn Tamboer herwaards tebren^eo, die onder de Deenjcbe Busfaren gediendhad. Zy haddeo hem, 200 men zegt, erwyl hy een welgemaakt Karei was, in den Omtrek van Hamburg aangenomen «oor- nemers hem even als de andere Rectuten ovei Lanc raar het Brandcnburgfcbe te rranfpprteerendoch men on. derriebte hun, dar de Deenjcbe 0»erfle van net Co pS Hosfaren eer Commando van ao Man tiaar stetnbek in het Holfieinfcbtdoor welke Plaats zy pa*f®®rep moes ten op kondfebap gezonden bad, omdenhuo onrvtuco- ten Tamboer met geweld te rug te nemen. Uocb zy niet gaarne hunnen Buit wiliende mislen, hadden de "en zve ecniesgd hebben. gaarne hunnen tiuii wwecae irtsier, nauucu ue De duurte d't tevensmiddefen iieeft alhier gedarendejoverige Monfchap te Land doeo verirekken maar Winter, voomaamiyk dóór de Sterfte onder het'waren met den Tamboer, ten e ude de Waskaaembeid ^nd-Vee én m.sfchien ook door verzüim vlo behoed- der 'Deenen lt oniwykeste Watet langs oe E'lvt na JhHidermjj wan den prys d«r Moodbtiiutfrens.baefr dóec heeft al etlfy*r!. -r koicN den Mey E™~sP"anTJefui .K.OMEN, i(c hy (elkecs vooreen groot aan- tau8lplJ o verrigl. DU is de eerfta jefuit, welke, M tovh°ordereO verrig jn de(j Kerk)yksc Staa! feprcd.k7nheéfr De gevan«en Jefniteuin het Kasteel van St- K-f^hniiwen hüa verblyf aldaar nier meer ais menfcblievendheid toegediend Hamburg, den 19. Mey. Den 15 dezer, melden de B'-Vveti van kreeg zaker Part 'COl^er fll- Jonr ydiog van ot- Zekie wan de Koningin Coroüna Matbi/da en den wolgecder Dag ontfing bei Hof een Couner met berigt desse;'gaande, waaifcbynlyk zoomeri hans gis>e, reeds »an haar overlydeo dog hoe 't zy men hield 't geheim <or der 19 teen 'er een iweede Cou rier met fydicg van haar dooci aankwam. Dir veroor. ïatikte, fchryfd men, dat'er op uien rvd by geen »an belde 'i Kon ngs K; de>m caamlykflea Kroot pmiPro- derikdta ir. zyn 8 Jaar is en Lovija udngusiaore omtien' 4 Jsaien bereikt heef) Cour was dog bragt geen beletzel hier in te wee_g by den Kering dt Komn- v UlVMiwuiiv -v. ■»"- p yttvii v< ;vmvi v tv. w vt u j Kica> uot ill^ y - nvu'M" van Forli, vyf mylen va, Ravenna gelegen, word gin Douanere en Prns Frederik. Detwie gtmelöe Vor- "e0tel<j, dat den Edelman Marcbefi op den grooten weg 'ermoord geworden is: men beef; bem gevonden in den Qenen band een ponjaard en in den acderrn een p.ftoo; houdende, bet geen öe Moordenaar gedaan heeft, om te doen geloven dat die Heer zich zelve van het |ew£D geroofd had; zulks heeft nochthans niet bele' dat men ,cherpe navorfebing doet om dje'gruweldaad te ontdek- en verfcheide verdachte Perfooner. zyn 'eeöSinhech- %e, maar de dader is rot nog toe onbekend ftelyke Kinderen haddenaacflonds der awaren Rouw aan genomen en men vernam dar het Hof ook den Ronw zoude aeuneemen niet a's over eeo KoningÏD van Do- rtetnarkenmiar zoo zwaar als men voor eecig «reemd gekroond Hoofd gewoon was te doeo. O' der-usfenen verwag'e het len seive einde een Commun catie wegens dat S erfval.vac het Hof van Londen. Dezelve Brieven voegen 'er by, dat men'er dit onverwsgt overlydeo ean- meikie als een yebeur'enis van groot belang voor de in wendige rust «ao het Ryk en dar men zlg vleide dar nu de goede veiilendhoudrrg met her Hof van Londontot- lang herleid zoude worden. P'arts, den io. Afey, Tusfchen tdculinsw Neters heeft een Man me^T>ompetten gefcha! net Volk by een iergadfd een Gêfcbtft verkogt onderden tytel van jrratvan 's Konmgs Staats Raadwaar van de twee ee.ste Biadzyden bt-ndzen eenegtfiogeerdeSententie van ^Sr e Hr~Kamer van Cette tegen een ge parncul ere, befcbulaigd enovetiu'gd vao bet Gebrek aan Graan in da provincie veroorzaakt te hebben en gevo'gd varieenan- öer vallen Arrest van bet Parlement van Toulouje t'rbe- kraeog'ng der gemelde Sententie; onder a: h=r welk een walfche Approbatie geteekeed Marin, er een dergeiyke Perm tli; ouder dm 1 aam van Le A'oir ftaa Hier op fieeit de Marfcba'k de Muy aan de ïVtartcbeuffé s bevei gezonden, omdejiuike, die het gemelce Getcorifi vet, t0pe°'l'S hee'eniste nemen, alsmede om den Au:heur en Drukker d8ar V8f) ZOo 't mogelyk S ontdekker London, gen 2J, Afey. Korteos, wanue-r de P ans ^ugen waar ODeen' cca rae"''s,,' "v"1" vergaderd waren zeide eth derztlve ber'^, bek'prrian te ?y hjn,' i.an£je FefD ar'derPalfre0ier toefeboot, wapoeer|hebbecdai Spa'jen irgenswoordg 17 Ootiogfcnepep u eo voe^n vastnondeq en eep Bal iu den vsu linie eu 28000.Man Laodtrcupen gereed ö.Uj, ene tien, den 6. Mey. Van Ee- Pa 1?» dat bet vertrek rsn bet groot Arme.meot, op den t, Rfin dezer Maand, bepaald is, en dat de t»rooi Mees- !er van Maltba aan het Hof van Madftd aangeboder) had drie zyoor Oorlogfcbepen welke thaos op de spaa„ }cbe Kusten kruisfenby her voorn, armement iev0ene «naar dat zyne Cbatholyke Majr. den Groot Meester YOoJ 2yne aanbieding bedankt bad. c Z W E E D E N. Stokholm, den 17. Afey. Dezes dag®0 's hier het H,U,P„geJal Bei) urd, dat een KinrfJaaren D^en k°°B u,t een Veoftcier> (j00r Knelt die 'er6*3!, °P deD Rüê 'an e,"r Vk°Pe,s zoo neer viel ?e kt ocder ftood eu Fiesf^n fpoelöe, daar van S dfit 8een »ao beide zelfs m,f S,e fchad® onlangs dön. J Amier is een voornaam Edelman Een zyner Pefrer,i zeef niisnardeld geworden, die zyc Kamer on am des Avonds ny ftou:nloe- van belang te moeien ?,Wfnde0do zy° Heef over «aken Baderd «ynde w e PJekfD' ri°8 b®m nauwelyks ge- Ookpn waar hy een memgi® Zand m de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1