MIDDELBURGSE C O U R A N T, 10 de 0r^urg' Mo. £4, Ao, ijfj. Dingsdag den 50, Mey. S P A N .J gende zjcb zeiven verdedigen, daar de eerste de N. v#it de iowoónersj die de Siagtrffersder Woede geweeSf de vo'géndeizynin evenredigheid van deszefs Staat, vcor oen iyd 'van jo Jaren, usmentlyk de eerste 3 Jaren teger. eeo percent, en d« volgende 7 jaar-en tot gprrcot, flenooge Kapitalen worden voorgefchooien. De Weezen wier ouderen|ini de algemeece Cocfuftezyn omgekomen .}ul- len volgers hunne geboorte, op kosten van baareMij'. opgevoed worden. Aan de Gouverneurs van ieder Pic~ vinc e isden saugaaode bet algemeen opz.cbt over deze jan^e Lu dcn toévertiouwd &c I T A L I E M. NAfsis, den 5. Mey. Een zeker buienlandsGeloer de heeft volgecs Titus Livius opgemaakt dat - er" z W E E D E N. POOLEN. J* R I S S E N. koningsbergen, den 12. MeyOnze goede S-ad is weder d00f een zwaren Brand jammeriyk bezocht. 1 Eargisiereo, zypde Biddag, des Avonds ren 10 Uor, u oDtftotid de Vlam bu ten de Brutirfenèurgfebe Poon en bieide zig zoo veel tefpoediget uadewyibetioeo n eeö hevige Storm woei. Het fju s, daar de brand ont- ko adix, 23. dprit Me ziet nier OORLOGS-VER.KLARING des Ke zers van Marok 'e\ifn -rBg'ers. wy ondervinden tanS ba' t»gendee! van de belof e, dl<! ons de Reger<r,g van Algiers gedaan heef;, A g.de n Kap;r« van zyn Keizeri. Maji. ia Idlgiers oiar.eo |,e n pen, werden zy door den Divan en alie de Turken ntei anders behandeld a's of zy Spanjaarden waren, de- wyj wy toenmaals Vrede met Spanje» hadden. Ge- me!de O'»ao verzekerdealtyddatwannter zyn Mtjt. 1 B0D spanjen den Oorlög wilde verkeren, zy h m 101 n '6'dryving eer Christenen uit deze Landen zoude by- «aan er. met Oran aegionenzelfs heeft de Divan dien vcorflag fchriftelyk aan zyn Majr*zedasn, die ze ook aangenomen heeft- Wanneer nu zyn Mij-, met dcazelfs Legermagt te Teza aangekomen wasfchreef de Regering van Algiersdai zy indien het zyn Maji. goedvond terwyl by Melilla belegerdeOran zoude aantasten. Dan de Regering van Algiers heeft ni.et alleen bare belofte, om Oran aan te zulen tasten, ti niet nagekomen, maar ook deszelfa Onderdanen, wel- ti ke zich tot die belegering gereed maakten en voome- mens waren den Mujulmannen by te (laan zeer zwaar geltrafr, door de rykfte van het volk weg te voeren de voornaamste van het leven te beroven, en andere m '0 de gevaDgeaisfen te werpenterwyl ay, die'zicb hier m bèvondeo, nog onder zyn Msjts. befcherming bleven. Na dat zyn Mejt. bier van bengt gekregen had, bebben de Moorjcbc Wetgeleerde dit oordeel geveld i dat de Regering van Algiers niet tot de Mu [uiman- m tten behoord, en dat zyn Maj'. naaf de Wetten meer verbonden Is om tegen dezelve te ftryden als legende Christenen dewyl de laat dohunne Wetten vol-' 1 de CJirittmae" die Bofo««ring Mujulmannen zelfs afhouden, om tenen te «ryden eo Iwo firoft. om zy In d Ltinne Broederen wildec oyftaoo. Dewvl nu de Regering van Algiers haar belofte, r\Jn* robeleeereo niet gehouden heeft, zoo heef. naar bet oordeel der Mufulmanfcbe Wet- Z gelêeïde befloten de gemelde Regering aaD te .asten en a.t roeyen d«» Regering den wil - vao dsn Grtot Suïtan met volgd, maar veel eer eene verzameling van Rebel!®? 15die.alles uitvoerd, wat •1 zy in baaren Raadbonen de Mujulmanfcbe Leer, 1 befluit, dewyl daer tegen a le zyne bevelen en befchik n kingen op de .Mujuimanjcbt Wetten gegrond zyn. Dat zyn Msji..de Regering vao ^igiers nog nit, aaogetasr h eefr, is fl^r van, om dat ny dezelve rot 'com^16 MUfrlmans gehouden heeft dan tten nietn£5 EerioR de Wet der Mujulman- n t.! 8 ?men IS' WOrd dezelve van alle Ajului senaat, die met haat gebroken hebben om tegc-a n haar te firydeo. Alle Onderdanen der gemelde Re- geringe zelfs worden nn door zyneMaj'. geraden een Opftand te verwekken eb vervolgens de ïurktn aan vtegrypep. Gegeven in 't Keizerlyk Leger den Maart 1775, tyd van 300 Jaareo de Pest 17 maal te Romen geWoed heeft, en gemeenlyk met het Rundvee begonnen aD(jaar na rot de Metfchen overgegaan was. HyoordeeJd, dat 416 waarfchynlykfte redeo, waarom deze Zie k'e n,ang zoo Menigvuldig in halten Dier meer heerfchte toe tefchry *en ware aan het uitdrogen der Moerasfen wier ftio kende dampen io 't algemeen zeer nadelig voor Menfch en Vee zyn. M O S C O V 1 E N. Moscoo, den 13. Mey. Ieder dag der Regeeringe »ao haar Keizerlyke Majt. leverd ons nieuwe bewyzen, uai Ruslands Heerfcheresfe zoo weldadig als groot vao ^'el is, sn haare voo.naanjfte vergenoegen vind in der, eo® I'ar-1JS£^'lk- TfaaBS heeft Vj op. meuw haar Stokholm, den 15. Mey. In de Flundre Eardè, op een Zancachliyen Akker, heeft zig be; AarCr)k cp iwee Plsa zen geopend en een menigte Aarde en Sie- neb niigeworpen welke laatste wel JoEl ver gefmetea waren. Een dezer openingen w£S4 El lang, 3 E oteed en een Èl diep. Waiicuad, den 10. Mey. Veele Leden vandena.» loos dunrende Raad zegt men, weiken io hunne Kabi netten aan verfchelde gewichtige ontwerpen ten einde; die op den aBiiflaaoöen Ryksdag ter uivoer mogen ge bracht wordenals zullende alle ftrekkeo ten beste »an het gemeen Vaderland. DePacsfelyke Nuntius, de Heer Garampi, heeft een Manifeit neergelegdwaar in hy tegen a.'lea protefteerdwat op den laaiften Ryksdag, ten voordeele der Dispdentcnbefloien is. Deze welke eeni- ge Milioenen rebaden geleden hebben door de Barjcee Confederatie, wenden ai hun vermogen aan, om min of meer vergoeding re erlangen, zonder dat zy het minde voldoende antwoord kunnen krygen waarom zy voornemens zouden zyn den bydand der tti tenlacofche Mogendheden ie verzoeken. De Tartaar en, die zch zederd deu tyd Van Koning Joban Cafimir io Fooien r eer- t en tol bier toi», oc Kun mui} ku Otcoiicciie en Totei-Goedoren t»easoren9 doch tban# ver/oreo bebben, zyn voornemens terwyl ay van de Lipker Tariaaren fifltammen en meo bücne Jcfacbren Wti^erd ?e booren wederom derwaatts te vertrekken. De Porte zond, h,,„' reeds daar toe de ,0l™?o11 gevestigd Cp die Provintienwelke iedeo hébben en ^,dadighedeD der Rebellen zoo veel ga- •u ia elke tl" orod' zy drie Banken opger.gr, onts vao 500,000 Roebels gelegd waar ekkeo. De Porte zoude bun vryheid gegeven hebben zelfs met toe zegging van hun aanzienlyke ftrokec Land» m Moldavien en WallaclpenMi te ruimen, om zich a'dsar te kunnen neerzetten. Gebeurd dit, zoo verliezen wy opnieuw een gioot aantal goedé Soldatén en getrouwe Inwoonders. Het fchynt thans in deze Stad zeef ongezond te wezen: 2ederd Paasfchen zyn bier 2300 Menfcben aan oifte- "kingen geliorven, eu volgegs ce opgave der Arifen zya 'er nog (5oco Z eke. Men heef; alhier bet Manifest publyk gemaakt bet welk de Prins sinten Stan'tflausSwiatspelkCzetmertint- kyLandbode van Brachw legen den laaiften Ryks dag gemaakt eu den 28 jifril in het Grod of e de Grif fie dezer Stad ingeleverd hegft. „Dit Manifest overtreft alle diergelykewelke men tot hier toe gehad heeft, in gewigt en merkwaardigheid, dewyl het zelve onder andere een kort verhaal behelsd van al hetgeen, ze* dèrd dat men begonnen heeft deo Ryksdag by wyze van Cor. federatie te houden ('r wetk volkomen twee Jaarcnl heeft gednurd) en tot op bet einde toe verrigt en voorgevallen is". Men beeft dezer dagen aan de Heeren Afgezanten vat de drie geallieerde Mogendheden een Nota overhan digd om hunne goedkeuring te vetwerven omtrent eert genomen Btflui', dat meo alle zoodanige Landbode.» mIt"' be' R?e' r0?peD' dewelke 6fP'Otesteerd of rr 8S,^n 'f geleverd bebben tegen het geen door de neeren Gedelegeerde en de Leden van den Contede- Unm«n°ni RyksdaK v,triei is" Men weer nog niet vol. h i W8t de v00,D0eni<le Heeren Afgeranteo daar geantwoordiioew l vereekerd word, dat de b'rutslijche Minister uitdrukkelyk tou verklaard bebben, Bal hy niet goedkeurde, dat 'er iels ten nadeele der 1 Vo°fregteD en Vryneden vao deLandboden ooderno* n meo erd",

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1