COUR-ANt, «1 Saturdag, i den 27, Mcy. I I E recht hebt doen wedervaren, dat gy onsen geliefden waardigec Kardinaal della Lanza, die uit de vol DUITSCHLAND. Celle, den 16, Mey. Noptns de Zekte dtr alb'ei overledene Koningin Karolino Matbitda van Dstnnë- b'e,ü van zyn tart gedurig onzen aandacht bez ghoud' tnarken beeft men nu deze nadere omftandigbeden ver» over V en e Ti en, den 3. Mey. Pater Rozetti t feB Karmeliterbie/d den 2 Paafchdag alhier een LofreöeD op Clemens de XIV.waar van de Inttodfi&ie op j-, wyze was Wykt van hier gy die Je/mts ee2jqd n bei 8een 'k voornemens beu te zegoeD N. feróent kan ondeifcbeldeD, zoo zegd men, dal 'er eer- «men, den 6. Mey. fn di Hu-re». weiké by de lang eeoige Wetten ter beteugel-oe der o»erd«8 pe- D'oo,mak„,yen van MontaUÓ di Ca pro opdagen'maakt zullen worden, waar by d. Kettingen8 n. is a'. .A n..' van e k esn het zv hv 'ot het Militaire 01 uvieie 'eedï twee geftorven: men denk' dai de brand dom ee «tige vonken »an 'c Vuur, hei Welk hian gemeenlyk ia die Hutten tot zu vering van de ongezonde oitwazthtir g onderhoud, welke op de dakeo moeten gevallen zynvér oorzaakt geweest is. Bologne, den 3, Mey. 'r Antwoord vjo den Ko Ping van Sardinië» op zyn H. Brief, aart zyn Sardini uit Majt, toegezonden (waar van wy/in 1 c°orant melding deden) z et nu medsy't L Taa dezen Iohoud. Heilige Vader! Wy danken den Altnachtigeo van harten die aan *>0 treurende Kerk een Opper-Herder gefebonken heeft, en wy verheogen ons, dar bet zyne Wysheid behaagd keeft ow H., zooryk begaafd met Perfoaeeie verdiens- h,ent tot die gewichtige Post te beroepen, tJ, dien *y 'ang, voor dat gy den Stoel van Petrus beklom •9 ^°6fcbatteden omdat gy de algemeeneacbting en eer- Dted zoo waardig zyt. By dit gevoel vaneen oprecht genoegen, 'tgeeD wy ten eersten op de tyding uwer 'etkiez-BK getracht hebben u te doen weren voegd z,f, dc Denkbaarheid dar gr oote aangeerfdeii yver voor den Apostqlifchen Stère), en onze roegenegene ge voelens voor uweH.door deszelfs eigenhandige Brief, w»' enj 'tï^r'deis^dagën bra'7 '^"ft^bT'te^yï'acojsiaat van elk een, bet zy hy tot het Militaire otuv.e|e Arbeidslieden in dezelve lag' n ie flspen 3 25 veo dez-e{ behoordvolgens zyn rar,g en vermogen geregu.etld za! °nge ukkige gyn door de vlamróïü verteerd geworden iWordeti. v en de 7 o welke half verbood zyn gered zyn *er O E E N N E JVl A J< J* - - - Koppen haö en den 15. Mey. ByeereKobtn^ Ivkr 0'dornant e<r,e éergisieun is u.tgevaardtgo zyn de Stuive'ftukkeu, ir, het Jaar 1761 getogen en reut zedétd 6 Maanden io cours teb'sg'°P '*ee d;'de van dtrzeivér waarde veitn-nderd. K°pe'e. DtJitfnftukken zyh voor vier Weken ook fc/mel» vetklaèrdi o«r«,n» iDekê fch eiyke verm-ndering dier ^jeldfpec eD heeft groot onze ver gejor genoegen en gemor oofiër het Gemeen ver -a. 'gt, zyndelHeden morgen vetfpteide zig een gerUg:, dat ee oans- BiHetien ook 101 op twee derde van derzelver waarde vet ntindeid Waren, en daar op ronede het Gemeen voor de Bark en 'sKonirgs Paleis tezamen, en gaven door hun aemompel derzelver ongerustheid en ongenoegen te ver- Baan. Dewyl 'er voor kwade gevolgen gevreesd wierd, vond de Koning goed om zig met Prins ïredrikenee- nigë der woomasmfte Hovelingen op bet Balco.n re ver- toocen; en vervolgens deed z.yne Mzjr. den Po, ff™e£ ter raar beneden gBan niet een gefchreven be1re' ?Jl he' Gemeen uit 's Kontngs Naam van de oBgegiondhetd »a« het gemelde gerugt te verzekeren en beloofde eenpre mie van 1000 Ryksdaalders, diedec AntheOr van oat g - iugr zoude sacwyzeo. Hiercpging bet Gemeen gerUSt van elkatïderen. - - - Domeo., Haar Msjt, werd reeds agr Dagen te vobrett di»or «r«jp €>nr>u*fotyUhcics overvallen, e*og zy deed! u voortreffelyk Karaêter Ub en goede gevoelens te gy onz'- fievoliDachriüEi''» rTtr«)Ur'** j«rdvdv/> ocnevrns eD vlyttgeo medehelper den Graaf van Cunico met lt bvzotidere achting geliefd te verwaardigen. Het "zal onze gedurige poging zyn bet goed vertrouwen. - geeu OW H. in ons fteld re verdienen. Hw H.zal by alle gelegenheid ondervinden hoe dierbaar ons uw 1 Vaderlyke genegenheid is D'1. zullen Wy met Woor en niflimer zult n den en Daden bewyzen, en ntjimer. zult gy eentge verandering in onze manier van denken v nden. Io' H dar vertrouwen da: God bet,werk van zyn handen derfteuneb zai, en uw Pausfchap doen ftrekken tot* eene algemeena blydfchap desVoiks, tol ecnen waren n Zegen voor de Kerk en lot een langdurig geroegei; voor uw H„ en waarom wy ernftig bidden zui'en fme ken wy voor ons, envoor orz« Kon nglyke Fomilte. r> den Apostolifchen Zsgen, &c". Florence, den 7. Mey. Zyn Kon"'g'3'k.e H°og- beidde Groothertog van Toscanen, onzeSouverein heef door drie ondetfehetdene EdiQec aHe vand®n 4dezer, 'Sten bekend maken en verordend, dar io zvn staten geen longe Dochter alsNonne in een Klooster zal mogun wor- ?eh eangenomen eerzy dén Ouderdom van 20 JaareB Sreikt heefr; dar geen Klooster een grooter Huwe|yks. ROed van haar za! mogen eisfchen dan van 30 of gcu- di, en eiodelykdat geen Mansperfoon onder Oen Ou' dordom van 24 jaaren profesfie vaneecige reguhere r, zal mogen doen. ae Ttyt afiïek-»8 0RsanKe'iaani zyn". Na vervolgens lyn Ïe d 2 'e faeböe«» toonde hy de verplichting aao r.rS.« L k dec laa,st overleden Paus fcftnldig ÖrdJ der''eWCht,R Wi!,k de verDlell2,ne »ao de Moscoti j O V N» een Edeiman VJ* V' Voor eenigen Dagen ishier een ge Goederen i„h®man' ^«daèowski geoaamd die bezit zynde hv sf«efta(>egedeelte van Lutbauwen der Provincie beiast van de Inwoners ons Hof ie verzoekt ^■'"''^«rtng van belas,iDge?l by LrzoeKen. Dewyl de Piaet m sPcu opz'Rten Rea ^genJe8n wo/ddat men nauwlyks een Senateur van unnsten Bedienden vauj het een of ander Depar i.og dien Avond, en den vogerdeD Dag een wande ling. Zy kiaagde over pyo in de Oogen en in den Hals; en te rug komende ging zy terftond te Bed, en deea den iAtis by zig komen. Daags daar aan was zy zeer z>ek. Men deed Doélor Zimmerman vwHanoverbalen die 'er Zondag den 7 deier aankwam. Des Maandags openbaarde 'er zig ten zoon var, uiiflag, welk in 't eerst niet regt uit kwam. Des Dingsdags openbaarde het z:ch fterkeren haar Msjt. gevoelde eenige verlig- ting. Dog des Woensdags werd zy op eenmaal zoo zwakdat men haar einde oogen bi iklyk te gemoet zag, '1 welk ook desAvonds tusfeben il en 12 uur volgde. Het Lyk is reeds den 13 dezer in den Vorstlyken Grafkelder n 100 lang bygezet, rot dat men van Lontion bevel d'S aargaande zal ontvangen hebben. Haar Mejr. heeft, nog kort voor haten dood, eeren Briefsod deDKoning van Pngeland, baarea Broeder, gedineerd, en eigen- q handig onderfchreven. Neder-Eeve, den 16. Mey. De reduöie der Deenjcie twee SchelliDgs Hukken van den Jare 1761* waar door 3 van dezelve maar 2 waardig wordenneefc in deze Landftreek groote beweging veroorsaaki. Da fyding dezer vermindering, feboon reeds den 1 dezer ra Koppenhagen gearresteerd, werd echter niet voorden 13 „Ihier bekend. Da Arbeidsman die doorgaans bet laaisc van diergelyVte Zaken 6er;cht krygt, OEificg dien eigeo Avond, zynde Saturdag, zyn verdiend Loon io dierge- ee»;iyke Specie, dog tóen zy zich vervolgens by den Slag* terBakker en verdere Winkeliers begaven 1 om ce be nodigde Provifien voor hunne huishouding in te kopen t weigerden deze, die het reeds by gerucht wisieo, het geld 'bt den gewonen coüts te onifangen. Dit joeg het v°"c troupsgewyze wederom raar hunne Meesters, van welke zy gangbare Spec e e febtendog deze beweer», den, dit dit, een los gerucht zynde, door niemand koa bewezen worden; zomnvge zelfs vervoegden zich aan c Hoie.l van den Deenfchen Minisiér, om de waarheid vat* de ZaaK te weten, maar ook hier konden zy geen vol« doenend èniwoord krygen, en wareo dtis^genoodzaakt mei de gedaoe beiaing te vrede ts zyn. Evenwel dea volgeodeni Dag werd het4gei;ucht vo komen bevestigdtoeti van de Pred kftoeleö m -d/tona en andere OèenJcbe Plaat- fen de Koninglyke Ordonnantie wierd afgekondigddie alle verdere 1 wyffeling wegoam. Daar zyn Kompie ren, die by deze reduöie eenige duizend Mark veiliö. zen 3 niet te min iyd öe gemaene Man net mseaie, wier

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1