No, 6ï MIDDELBURGSE Aó. 177?; CÖÜRA NT, Dingsdag dcri 23» Mcy. pm»; lJS. ïifa fpti, LV,*,\Z. Awnotm** ÖeD' 1 T A L I E N- Romen, den 30. dpnl. De PrelaatHeer Salviatt, geweezen Preftdent der Wapenen, ts in OBgucst bydeo kns geraakt. Hy beweerde, dat bytot Kardinaal had Roeten gepromoveerd worden, opderfiellende, dat het taats Maal-yd dïn rTVen' alwfl8r l T Ki*ie' y OüQ.,r na die Hoorden Kardinaal Pallavicimea den DEENNEMARKEN- P O O L E N. 0 U I T s C H L A N D. HaMbubi, den II. Mey» Een leket Ry^spapFor RtJ S T <5 r W T ARTARYEN. Spaanfciin Mi fWètRdder de Mognino, ten behoeve L da 'er onde. de Bastin, een Volk Ir Tartaryen viattby derPaus aangewend, heefi de"J'Df*0. °r' cynsaaar he, Ruifileb Ryket n rware Opftand leden Saiurdag Avord btvel gegevencm hem doo, ten u nr.nBiljetu t de Siaais Secreisiy afgezonden 10 AUd teur der Kamer aan te ftdlen. Oe voorheen wegens zynon gunst teer flagtige Ptelaat werd das; doot weoer bedaatd, en oe nieuwst' e'ige van Romen ba-rdfen het genoegen dea Uitflapt oezet Zake, die bier in koneD tyd een gioot ee.ucbt gemaakt Had, te zien. D n volgende cag begaf bv Z'g naaiden Paus, om hem voor zyn bewezen gurst, en de Bevordering tot eer zoo verheven Prst ledanken. De Paus beeft aan de roeesie Prelater 01e by bem nucne KooipMnecten vatt cackzegging voer bunr.e verk «gene aanzieniyke Bedienii gen kwtm«r afleggers op het ero- ffig(te vermaand dezelve wel waar ie neemeo door dun by, ingeva'. van bet tegendeel geen zwBeig eid zou mskeo ben weder dBar van te beioven. Tcd aanzien der Kabitets Zaken waar by de Paus- lyke Stoel met de boitenlandfche Hoven geinteresfeero Is, heeft men cenige voortekensdie juut net zeer goed zyn. De dood des Ksrd.DBe s de Solisdie Proteöor der Kroon Spanjen btr zou geweest zyn, maakt,zoo men wil de gtduurzatmheid der goede botmor.e, die er reeds tusfefaer de be.deHoveng.floten wes«moeHyk. V ene tien, den 19. dfril Mm vetzek. rd ,dar de Koning vao Span jen voor emens tS Zjre J® ter Zee tegen ui/giert in de 08Bsikomende Maant) leaoea ontgin oen. Florence, den 26, jfpril. Vermits de Groother- togio onze fouvere.ee aan haait Konmgiyke Gemeal baar verlangen te kennen gegeeven had, om een lus'flot oan de Zeekant te hebben ten einde ru en aan gecuu-ende 't aangenaatne Jaargetyóe haar virblyfop '1 zetveiekon- uer. houden, zoo beeft de Groothertog m het dist' 3, de/ Jiuctone goheeten en een gedeelte der Groothertog- iyJce K«nlftCnM0.en ossnakenin/pe£iia doen nemen en tenens bevel gegeeven, om een plan rot een fraai luslflot en de daar 10e gehourende gebouwen Turnen en»- op te ftelleo eo in te ievereo, op oat zoo dra mo* ou oBtlïnn zynpottende z.g d ze *tn de Schatting «e ontheffen, welke zy zederd meer dan twee Etuwen »*o Rusland betaald hebben. Reeds Waren de OmfaG- gers van dezelve door bun ve.jaegd e.n de Zendelingen, derwaards gtkotten, om bun tot het Christendom te bekeereo mshandeld er. vermoord, ook hadden zy hun ne Afgoden inde Kapel geplaatst, we.ke door de Rus fil'cie Priesters in 't midden bonoer Horden was opge- rigt. Onze Regeering is met allen ernst bedacht de nödige Maatregels te nemen ten einde de verderen voortgang dier ongeboDdecheden te floten, en die Na- 'ie wederom to: baren plicht te rug te leiden. „SPANTEN. OibbaltIb, den 17. dpris- Het armemenf, het *elkop bevel Ces Konings van Spanjen, in gereedheid *«br®gr word, beftaat ic 12 Oor'ogfcbepen van 64 tot 70 'Qkken Kanon, 20 Fregatten, ló Chsbekken ,6andere ®e»aper.da Vaartuigen, sooTraDsportfchepen, 36000Man if,fantery en tusfehen de 5 a 6coo Mao Cavallery. De *e'gaderp]aatzen van deze maebt zyn te discantenen dl- ematte. ByzoDdere berichten van de Kust van Bar- arXe". "telden dat alle de Schepen, Galeien Chebekken *8 Gajooten op order des Keizers, zoo verre slsmoge' ■ïk is, binnen de Havens of op ftrand gehaald zyn, op dat zy nivt door de Spanjaarden verbrand touden wor °®tS door den over/eden Paus verzekt rd of, zoo an- flfi.0 - rngnn r 't»» Pnr.ir did>mt+***d>i beloofrf wmm. k>c o«m* ""regen om ucxii re bevorderen colini rot he r-oenwooidlge PaUS. klaarde, oat by bem Auditeur der Kamer wilde ma- w!n bet welk een Kardinaals Post is. Dcg de Prelaat daar'over re onvrede, liet Zicheenige woorden ontval jen, waar over de Paus, zulks vernemende, niet weinig geftoord was. Daar opontfing by een 8'ljet uii de Staa g Sec-èiary, inhondende, da» de Paus zyn Bediening van Ptefldeni der Wapenen aan deö Heer Spwelli gegeven en hem daar van bemofj had. Hy begaf zich daar op naar den Paus, om te verzoeken, dat hy hem tot Au diteur wilde verklaren; dog de Paus weigeiae hem te fpreken. Daar door nvsmoedig geworden ging hyraa' den Kardinaal Staats Secretars, die hem weder opbeur de. Ondertusfcben is den volgende Dag de Heer Mar ad tnterim tot Auditeur benoemd, '°t dat hy zie Presierfcbap van Üriho gereed maakt. Zoo dat Salviati tegenwoordig zooder bediening IS. Hywend 8'le vlyt aan; om den Paus te fcevred'gen» ^°e, dewy! n»en weet, dat deze zeer ftandvastig'n ZYD ^"uiten is, kan men den uitflag daar van niet .«°£rzl°R* Omtrent het byzonder ftandvastig Karacter van flen H. Vader beriuDerd menzig regenwoo'd'6» ^atfay,nog Schatmeester zynde, dee overleden Paus eer,2eer druktyk tegengefproken, en hem dt„KUD8'ftreken van 20nnn.se, die, tor voordeel van bun Beurs, jvn H lieid nnsbru kten vry ontdekt bad. Dog deze, n',et 6 Q' een zoo doorzigtigen en ftoutmoedigeo Schatnff".", ziende, hadden al hun vermogen aangewend, 0m d(jp «elven het Purp»r ie doen erlsogen, dat hy aoders fc^°°D *>n Post hem dsar tce recbr gsf, ®»erwel zoo hUtP ru et ?ou Sekf-gen hebben. Aan deze vetbfffing S iT6f,S den X1V-de middelmatige Abdy ,ar I' komsten51" «ew°oolyk ieder Kardmaal, wiens eigen mair«i.EeerBn'e' EenoeK"8m «yf om de,zelfs Rang te weinig belan PrebeI,de gefebonkeo werd. Van hoe een reet a„ °?r W6*, toonde tiog'ans Brascèi de grootflo i y»9r, en nam zyn Bediening n,e( KliPÏ*" omebe°tDTbeid Wa8r; k|od:eédf °Ver Bereen en kennen cateow r 8D6ez,cbt zyner Scbspen te |eeren in '1 opènbaar^ zoie/d! hun ic ei8c P?'z°,°n 60 ^rde een of andere Hn, hy eD u h^S in de Ro m e Ti J. harden B,0nd ,0' zyD Bed nam' bvzoi.der a' Mey' zeer veel P°8'n8en tn '1 eoz. gelyk een aanvang met dien bouw zo"u koenen worden gemaakt. Bolog na, den 19. dpril. Het is reeds bekend, dat de Aot Btnzi Uu Re men en d;n geheelen Ke-kiy- ken Staai verbannen, en ccor Sisrren of gerechtsdie naars tot aan de grer fer weggele dir gtworden. Hywas daar op voornemens den weg over Aowfoïnftd# te temen, doch order de hand gewiarfebouwd zynde, dat men hem aldaar irwachtede, om hem gevangen te zetter is by vanvoornemen veranderd, en men weet jegens- woordig niet, waar by eigectlyk gebleven zy. Dtszelfs voornaamfle misdaad beftaat bier in, dat by een gerucht beeft doen iepen, alsof de Senator Rezzonico m vteem- de Landen op verzoek des Kontngs van Spanjen gearres teerd ware, vermits men hem vetdaebt bield aandeel te hebben gehad aan den geweldigen dood van det Paus Clemens X!V. KofPENHAGEN, den 6. Mey. OczeGenetsneereD beyveren Zig thans buitengemeen in onderzoek der oorzakeu van de gewone Ziekiers op Zee, en om de beste hulpmiddelen daar tegen te virden, Irderdaadeeu aeer leflyk voornemen, 't geen aan de Zeelieden niet dan aangenaam zyn kan. De Geneesheer daskaw welke voornemens is hier omirert publieke L sfen te geveo heeft de ftuderende Jeugdin de Meo.cyneG en Chirurgie, doen rodigen 101 be: bywonsn zyner D'C- Iflta over dit Ontwerp. {Veufcbelyk is her, dat deze pogingen met een gelukkigen u.iflag mogen bekroond worden. Waischaci, den 4. Mey. Indien de Graan-Oogs» dit Jaar niet wel uitvaK, is 'er groo'e Hongetsnaod in de Provinciën te wëCbt nzynde 'cr reeds in de mees te gebrek. meld dat bei fcitielyk verireit van den Rusfi/den Ge zant te Berlyn °m nu.slyke Zaken ligtelyk geiegeo-- oeid zou kunneogeven dat de Pruisfifcbe Ambasfadeur in Rusland om Familie reden, ook eeilaug een keer naar Hais aeed.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1