Middelburgse X'' S *42! No. £g. Ao; 1775-; COURANT, Dingsdag den id, Mey. I T A L I E N. s J C I L I E N- ZWITZERLANB- m m»d m der om openen'i geen zoo veel zeg. Z W E E D E N, E G Y P T E N- C«" wil, d»t hy nU'rsgelyks gerechtigd is 6m in ti?r «Ho, oen',21. Februan. Nnbemet Bei Slboudaab,'* Corfiflorie te mogen flemen, en Benevers de ancere bercbi gekregen hebbende, da' een ge Engel/cbe Bt\e- Kardinalen ten beste »ao de Kerk let rynetoeitebieo- - gCp, Onderiusfcóen moei men w Oog houden dat %f»r» l *®n den Gouverneur van Rombaywa item hadden, aao (ife vde Bediei)deo »an den Tel bevel gegeven om r 'fiemdel ngen a'le «enting ie betonen, eo ze zee 'C Pre^eo,eereu. De Regering van Egypten is Sed8R«n om den Oosiindilcben Handel iboks dc oae Zee ie beguoftigeo eo de Europeefcbe Scheepvaart •^waards te lokken. Zy doed dit, om dai zy *ao de «Ondi^eid der Europeen ic de Zeevaar: zoo wel. als 5.0 d® onkundigheid hunner eige Zeelieden m dat Siuk ««0 voilab overtuigd >s. den 23. Jprjl. Het fireng Ed'fl, dstzo fle meer.de, hiertegen de Joden ioi gepubliceerd wor kei '°t nog toe te rug gehoudeo, om remge AGy- >etdie niet wel ter uitvoer waren te brengen, ie hU' oöe'*fiD eD ,e verzachten. Men zegd, dat zy door hefeK inhouden een zekeren Kardinaal in hun belang IfieiY' overgebaa>ddat de andere Bed énden; onder öeparfement die Zaken behooren dopr gror» geld is 1®r' zyn bewogen, om voor bun ie fpreken. Mer, dit openen en fluiten van den Mor.d er kei Ceumo. nieel is; want indien het gebfUrde, dat de Paus, tl- vorers die wederom te openen kwamtefterverzoo zou hem dit nochtans r> et vertvrderen cm 1.0o wel als de andere Kardinslen >n '1 Coicta»e re komen en zyn Srem in Ce gew ebtigfte-gelegenheid te doen gelden. De Kardtoaa< Aart»-8sfenop vap fEeenen, de Graaf M'gazzieen Cremour van Clemens te XIII., is reeds zeoerd oen 21 November 1761 Kardinaal» en heeft zig ook a/s zoóöfitifg betoond, hoewei Ptut de VI. hem eerst dep Mond gefloten en geope..d heeli". Genua, den 18. Apr'tl Brkven van Marjetllemel den dat oe Captain vaneen FranjcleTariaan va® Pil gier t in dien Haven gearriveerd zyhde, vethsalö beeft, dat dezer Dagen op de boogie »an Oran een bloedig Zee gevegt voorgevallen is tusfeben de Maroccanen en de dlgerynen. PaIERMO, den 23. Jpril Onlangs t albe» eer* aardig voorval, in zyn zcorr, gebeuid; naroenriyk: Da Pagter van het Vleefcb vond io de Week voor ce Vaa- ren goed het zelve zonder eesige meikelyke reemc in prys ie verhogen: het Gemeeo, hier over geftoord en ver» wonderd aam het eenparig befluit in t geheel geea Vleefcb te eeieo, en eer» Week vroeger de VSS'et'ie be- gjnntD. De Pechrer ondervond zeer febieiyk de fchade*» lykheid vao dit Volks befluit en uit vrees, dat zyc Voor raad bederven mogtrag hy ras van de gee fchie verho. ging af, dog de Burgety bleef flandvastigmaar yderDag Onder dezelve Munten utt verfcheide Beeldeö een zyode, booj hy het Vleefch onder de gewone waer- groots, ongemeen fraai gewerkt^a's een, »et-.<je: aanegter loeder vruchteicdeiyk tiam by zyn ?VpDde Zpo)k1. op de Lier fpeelende; twee andere, toevlngt tot de Regering, eo deze deed op zyn verzoek^ W., Cr Mèlpomene - m«r gepaste Si e/edep, voorftel- door Trompenen gi/cbai» bekend naken, dat njeo het M,Ö*a Oud.- C* oude Stukken op pl«0r« 3.,®" ?e)f«'vaa ged8gteo dat 'er geen EdiCt tegen heo maar dat men hun mondelyk 'MPttbliceerd worden htisbrii tide° oro zi?b van d* n,eesl 5n 00g löPeD,Je de o, ,e onthoudeo. Men verneemd, dat onder tep menigte Pelgrims, die by gelegenheid van bet ^ëeïi«oordg Jubeljaar her waards zyn gekomen veeie 'eVen et Baoswichteo febniteu diemer den Rozerkraos de norden onder het zingen van ftichtlykeLiederen, \®ele geweldeosryen plegen. Onlangs heeft men te 7». kosihare Oudbeden ontdekt, en Uit den grond ge jÏSv r) l»Bd. ..a. r. npd. Siukken op plso.f zoo mer. jneend het Lnunu s «an Cespus ticefr Maar i evonden, beeft men aangemerkt een Siuk In M0r.ih x-et wet bswsardverbeeldende een Bark op d., tv»'i t door een Rivier Paard eo ern Krokodil ver» Vol,, wordende. ID de Ba'k ziet men veel Beelden, en onder e dere een Matroos, die met een «hie'aod zyn Vaar'otg tpgeD de woede van die D eren verdedigd. Byzo''der leden betreffende de Ceremonie van bet A oud fluiten en wederom openen der oituw veiko j» ren Kardinalen, door den Paus. .■V" ohMiifpn. dewelke by ïomjn:ge pl eh- I- hyzondere (jebruken, gviegenbeden in deze canoeo piaais gry- P'n, worden veetiyds onder de algemeece Benaming, >s»e mede dezelve in deze ofacderg Ryken en Staten be. n r«ÖTJee!.d>Zood"<ltt men een nadere Opbel- is li li j 'n ^ar"j,!" Cetemon en gsefr. Van dit zoon te Mond fluiten °t wederom openen der nituw verlo- [Kardinalen, door den Paus. DeNl«u®,-p®pieKc be. n dninsar men weet evenwel niet, boes niks 'oeg^at, hué0W men het Publiek geen ondieest ie doen daar van eenig nader denkbeeld te geven. ,eder Kardmaar moet da Roode-H°(a D «anden Bh de0 Puuszelveoniftngen endaar zyn zeer W(jB; *0orbeeiden dat die aao uitiardfche Kardinalen ,0 gezonden is, fehoon dit nog wel plaatst heeft omire*! to Hft fifitlAt €tf tfttr/Hn o<. A/fsrge 11Aa. art M>.. Ml Vleefcb 101 een heel j«gen p»ys Jiopee ton maar niemand naaste zig om re komen en elk bleef ftardvasfig By zyn eens gegeven woord. Middelerwyl viel de Vasten in, en de baatzuchtige Pachter leerde, door eeo meik yk ver lies, om in '1 vervolg voorzichtiger met het gemeen te bandelen, t getn zig thans vaneen befcheide wraak be diende. Baselden 3 Mey. Oe oBbewimpelde gunsr'ge gevoelens van de tfgenwoord'ge Paus voor de vern e- tigde Sociëteit geven bier, zoo wel als elders, veel Bof tot redenering; zontnvgé geloven, dathoe voordeelig het Hof van Romen omtrent de Je/uiten decken rhsg hunne orde cochthar sopgeheven zal b.'yven, uit hoofde, dat alle hunne bezittingen verkogt, veralieneerd, en veel van dezelve geheel van gedaante veianderd «yo, Dog andere, welke den aart dier Vaders beter meenen te kennen vinden io hun berfte! geeoe de niette birdcr- palep en fcouden zig verzekerddat oiets tuinder het oogmerk der ftfniten is, dan hunne Goederen te rug te begeren; men ottheffehun flegi» van den Ban, zeggen zy, en men zal ze fchielyk wederom in Rykdom zien aangroeyec. Wat waren zy, roen ót. Jguatiusde Orda flichte, eo welke Sebitteo heeft men :cen die Orde ver nietigd wferd, by hun niet gevonden Dezelfde grond- beginzels, waar door zy zoo vermogend en hoogmoedig VZnaÜiï't^ T?\7"Ve hUDne ro8et beveo-moe,.; f t «,°°r Pausfe/yten biyveo onveranderd, en zouden denklyk andermasl ge Nuncius (e\ haudgefteld.word. Wann«er»ueenf ieü" - -• KC Clenot'ma Kardinaal voor de eerfte re:s m 't Confi(j0 Tnroon'f^ynd werd flan d!en p#ns» die °P «vn 1 Eeprefenteerd, en knield voor den zej»en bei teken va„ V^_w.,e,b°nd met de Kerk vervoleens - beeldende zynT,ouw. Cardinalis! ^r0,s mf»akten overlpid zegd Efl0 m zoncer een Wo«Ld Waar °P d" ^'eUWelir'B. endez8iaaiStg pgle'i^P'eken, 's Paosfen Voe.en kust, m gefloten is. ^j, d betekend dat lem de Mond gejtusen ts. «i, V ""u "«teKeno mvth we ze Piaaisaon^r h®e«efdby zig op ie hem aange 'er 00ic In öeza !er„m#6 te ftemmen, wat 'et Wanneer hy andermaal ter Voet- s. "nifangd hy de Bened.aie, en dit volgend Cor.firi0r::fg.ada^g befloteo word kus toegelaten is '0n^nt'e.er1.bf andermaal heet den Mond hy de Bened ét e, en dit blyveo t lyke uitwerking doen, Ondericsfchen't geen ditiaalfta gevoeieo eenig gewicht fchynt by t? zetten, is degoeda VefftandhoBding welke titans tusfeben de Hoven «aa Boufl*n en den Roomfcben Stoel plaats beeft, en dar die zelfde Hoven weike onder bet vootip Pautfcfcsp zoo eroftig aanbieideo, dat cfo gevangen yefuitenopbet nauwft® bewaakt eo met a/'e ftrengbeid btoandeie w er- den, ihans onverfchillig fchynen da; men nuone Banden flaakt, eD ze de «onzydtgfte Vnenafchap bewysd. StoKHOIM, den 35- <dpril. Zss'ti' vsfefcersfebui- ten, weke den 37 Maart uit de Gotbenburgfcbe Scbe.- ren uitgelopen warennebben eeneo ellerysfelykftet Stotm uitgeftaao, in weike zy nietaiieen al bunne Gereeafcba'p- pen verloren hebben maar 6 Vaartuigen zyn met laMaa verongelukt; de overige iiehbeu ï'g metflan met veel gevaar

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1