Middelburgse No. j7. Saturdag, Ao. 1777. C O U R A N T den 13. Mcy. MACEDON'IEN' 'en daar IB *«,hhndeld zyn eo wat daar op befloteo li. UoNict, dm II. Maart bon 21 van o* «orice'Men Raat dos in vei wachimg der gevolgen *ao die «er- Maand arnveeid- in d <e S.»d de Heer Francois gadering, waar van men tol beden oe rog riet* verro- <i»ti>mariga 'eger woord'? in die st van Rusland, ver- g»*r'd «ao tenTurkfci Officier, mei eiOtevei »»n den enr 101 hut 'CClamee en va:i de Rusfijcbe n 'c^ Slaven welke Z'g nog in de mscn. der yiderdanen »an zyne Hobghed bernden. peze prder, d'e volftrekt 1* blyfd noetars tot hier toe, buiten ef- f«S. Men wildat dezelve reeds v er Spaanden oud is, *0 dat 'er eenenadere Lastbrief ver wacbt word defgne veranderde febikking, omtrent dir grbod van onze Spp vvre'0 zal behelzen. Brieven V8n Scio me'den dat de Gouverneur aldaar eene ExpretD van Conftantinopalen ontfargen had met een abfolut bevel va» den Turk J'fyf Keizer, dat alie Christen Vrouwenwelke opdat <-"and «go getrouwd zyn hunne Mery>s»'raioe.; 'W verlatenen dar in vervolg geen Mufeltnon za| vermogen zig roer een Cbristinne te vereenden. Wen |«fd «oor, dat deze ftrynge bandelwyze bel gevolg-zyn 0 »an een Requegt 'i geen da Turfde Vrouwenyan B*'e aao de Sultane Favarite geptefentgerd hgbben, eq P»8 de Grooten Heer niet» w 'gerd. T U R K Y E N Co --wsTANTiNOgoiEN den 3. April. Volgen» loopende gerugt zoude pen der Bywyveo vao den Heer zwanger g»n. Dewyi «yn Hoqgbeid ®QB «een Kinderen beef», *8 '*f flagt? pen Zoon vgq *SP overleden Broeder Muflapba III overig i», zoo word «Igeroeet» naar de be»e*ii«uig her gewelde geru«t Verlangd. Men arbeid fteedi roet yyer aan de reparasien yen her Palei»dat de Pital 1M Repnen bier betrekken t8j. Een oude Turk, die t»a»t da' P»leia woood, en Vr le onvtede i» da'. bet etqce Vetdifptog booger ga- word, het welk het ge?iet van zyn Huis Met, Fm gisteren zig jn »yn cpopeohe d deswagen» wreie* 1 i eo fchoot op eeltige Rusfijcbe Officieren. De Col- Wfi, om een der Rutfifcbe Officier» dood te Tot fin* bïef! •n6" 8ae0 £at dp Rpsfifebe Vice-Adniirial Flmannf ter. Jrcbspel veriateo netfi; ppdertmfcben ayn 'pr 70 gti(/lfe°e SJ«*ep van Smirna Itgrwaards gebragtd>e eeredaag? met een piemgteep- tdere vao higr pagr d# Kritu verneklcep zullen. Mehe< *nt4 Abeedababeen der voorDBSffifle B«j'» in Egypte» ^Mt den Oorlog aan den Onden Creik Daler gtüecla- ''••d. Men raesnd dat zolk» riet ot,aangenaam voor de 1*'te zy dewyi mea doorgaans gsarne zier, dat de Geeomeooeti elkander zoeken l'onder te brengen. Ben- der*° DbotzitM zyn volgen» ingekomen berigtdoor de Jurken in bezit eettomeii. SPATTE N- MADZIO, den It. April. DeJOorl»»i8 toe«erfiid8p|S) welke in onze Havens gemaakt worden ®n d°°' hst gg, «ele Kocingryk, zyn zoo aanzienlyk dat mea eig<je!.. ^lyke niat «reet te fcerioneren* Alle de Colioneli ^er *>l>«6tive Regimenten 1 yn gelsst e«en verloven ge?en de Officierenmaar integendeel de geene abfent "b» te rog re ontbieden. Men verzekerd Zelf*dgjee0 "'OZienljJt Esqnader uit Kartbagena naar Cadix gezeild i«, om zig roer de aldaar reeds verzamelde Schepen te «ereenigen. Uit dit en bet gedurig aankomen en efgB van Coüriers W'l mee opmaken, dat ons Ministerie oo?" roerken van bet uiterste gew'cht moet bebbenen men heef'. De Paus beefi den Heer Antonelli4 acjunft van de Inquifit'e, benevens der Hrer Fecebi, opzimder rao net Koo<n-M»garyntot K'rdmalen benoemd. Bei- do hadden reeds door wylen Cletfiens dq XIV de be- lofie tot die waardigheid verkregen. Men zegd, darde H. Vader toer. |ty hqn derze ver «erhtfling bekend msak- re 'er byvoLfde; Pi»s de VI komt na war by beloofd. De Heer 'AfKonel/i is flechts ^4 Ja«r oud» d°cb den mem «Rn Zfer deugdziaffi en gpleerp. zyn jge- hffel Romen is vetblyd over deze.veikiezipg. Inderdaad hei ftrekt hem rot geen geringe eer bet eerfte Creatuur po het Hoofd der Kardinalen onder de legenwcorotgp Regeeting te zyn,. en ï?lfs d®n B'Sfcbop van Jtnola, 's Pausfen Ootnvoorgptrokkep 'e worden. De Heer verdere uitgeilrektheiddan het aantasten der BarbtarA riet vè!,6?; dl,,S 2tkerr dat de" '^BBSte fch,kklngen schip in fl's k"D"In- e!"ufïa^ Schepen wor^ es dien" ge"nmeD» en Ba-last— menten zvn eepresr 5 'e'ftbeide Sptianfcbe Regl, dit dienen z»?^ar ^«-Havens op mBrfcu. Waart dat die T-— 'S Dlet bekfDd of fchoon 'er gezegd wor r gezegd word, Afrjca gebtUkt 2Ui,,*6"* Expeditie op de Kusten van Romen, worden. I E N. Kortiwetd, in «egenwoor. digbeid van'deo* psVic^^ de Kardinalen ov?r CoDer®e»''.e d(".reeds. bek 0 la die vergaderinó 'u,.?alce? der Ex-Jeluitjn Behoude8. igenwoordig. De Ti.. 00 Kardinaal Torregtant te- Vtmg duurde om'r6QI dr,e uuren. met zekerheid zeggen j welke punc-.ken of de vrrfche'ifleae samenloop van zaken j dewelka feccbi is een pryspard vgn 80 Jaren wien het Puipec teen verderen dienst zal dqendan tyn Grafie verce- ren. Ondettnsfchen merken andere op dat Zyne rL in zyne verbtffing alleen beeft willen betoónen, dat by grootmoedig genoeg is, om zelfs zyDe Vyacd p we) to doen, veimits m<n m»end te wetepdat tusfehen den Paus en deze nieuwen Kardinaal fteeds eene erop'ever- wyderiDP Plaats «ebad hebbe. Uit Milaan vemeemd mendat de Regeeriog aldaar veel Granen doet opko pen, eo panzienlyke MagazyDen aamegger, waar Uft men opmaakt, dat 'er eerlang een ftetk Corps Oattenryk- ryi/èle Troupen In dat Hertogdom zal iniukkep. Livcino, dm ss- uifril. De G'ave^d/eiis QrlOW beeft aan dan Heet Rutlerfyrdagent of CommitfariC wegens Ruslandeen fomme van $6oco Ryksdaaloers doen ter band Bellen, om zo Uit ie deeien onder de Of ficieren dewelke geduurende den nu jee.ndifdeo Oor- logt «gen de 7(triètf«opde5ttf]r/c^«Vioorgediend bebben^ 1 Uit den Ke|keiïju« Sta4T ffro 90. Aprilt POOLEN. fan den W eich s bi, den 33. April. Men is nim mer oplettender omtrent een verfébriklyk Onweér, dan wanneer 't zelve aan bel bulderen !a; derhal vee beeft ook dat geene, waar mede Poolen «ederd een geruimen ,yd is bedreigd geweest, dan aaod8cnt van degefaeele Wae» reld na zig getrokken, eo by aldien de ondervinding van h#f voorleden» en van het tegenwoordige tot een rjcht* faoer kan verttrekken, om aangaande tiet toekomÖigete ootdeeien al» dan zullen veele geen oogenohk in beraad itonnen ftasnom oog een zeer onaangename voorfpei- ling te doen, rakende hetaaofiaandeeD dteigeod noodlot dezer Republyk. Zeker Schryver nogtaos, die zig wet n,et veiftuutom iets daaromtrent te voorzeggen maar die echter vermeend op een welgegronde wyze te kunnea voor zien, is n een TraHaatje tot Titel voerende.' Poolen gelyk 't 's geweest, gtlyk nu isen ge lyk 't wezen zal na dat by alle de omftandigheden tegen eikander opge wogen heeft, van gedachten dat Fooien o)et vo°f9l- <oos ontleed zy, maar dat meo dat KouingrJ'k «'lang met baar afgeknotte LedeD vereeoigd en «elf» trosfcbie/t tot een Viy boeyender Raat OfiQ ooi' ,e •oreo herfteld zal zien. Vermits de Ryksdag eo de Delegatie tegen s- woord'g een einde, eo daarentegen de fteedissnblyveode Staatsraad eenen aanvaDg genomen hebbe, zoo'zal men na alle waarfebyolykheid binnen kotten koonen oniaek- v ,"®M thrr Nrni.1' - «jw pmr <>«„r k' «<"- ds8n Jjebbc-ndcis rfe jn'stiopsdc Jurk in beglems BB»o it!,Tn cie reeda bekend beeft, dat hv voornemens geweeat fo© oat die 1 tounnn den 21. U/tv" »or«ekerd, eerde P»H s rot Zyn uiterste genoegen ci'E'in n*E*»n t3an jif cn Br ef "en dev Koping: w/ïn Spa tij en omfflggen hebbe, waar ojzyo Catbatyke Mijt, fcem ja oe roipzaamfle bewoordingen gelnk weefcht wegens zyn verheffing tor dpn Psns ylten Sioel; dat gein. Monarch zig niet vergenoegd houdende met dezen zynen uitftsp jegers zyn H. ec begerende, dat zyne Onderdanen över- Uigd wprec bpe vcrgtoofgd by wegens d g gebenrtenta zy bevel beeft gegeven, om drie O»gen ra elkander ïoqdanige vreugde bed'yvingen te doendie by een zoort- gelyke omftanüisbeid n mmer re voren ,in zyn Majtj. Hoofdflad hebben plaats gpbad, moetende onder anderen op ieder der drie Avonden al'e de Hnireo aldaar geïllu mineerd wezen en dat de Koning van Spanten daar benevens, den Pauslyken Nuntius by zig hebbe. de doen ontbieden denzelven gelast beeft, om by de eerste ge legenheid, wanneer hy aan den Paus cynen Meesier fchreef, alt iM op pituws bet genoegen van zyn Ca rboiyie Mijt. te kennen ;e geven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1