No. ,o-. MIDDELBURGSE COURANT, Donderdag Ao. I77y. den ii. Mey. L PORTUGAL- S P A N T E N. C O R S I C A. N* T A L I E N- M O S C O V I E N. zwaarlyk bun beftaan hadden, gaf dezer dagen san den ^er LeónePrefiaent »Bn de Rekepkamerbevjel ojn Ch raar het Klooster der Cordeliers sn deze Stad t'ebe-, *evec ep aldaar onderzoek te d°eo naar de vcotbanden -Vhde gelden, welke in dat Klooster, irt de As «no.»- (Ie zyn de jo per centwelka tot hier toe by den ver koop van onroerende goederen aan de Ktoon betaald wiedden, tot op 6 p:t cent yetm.cderd; de belastingen op de yisfphery Bd,dfloven enz. zyn ook zeer veel g««- «r P 0 0 L E N- Lr u I T s C.H L A N D- 'ssabon, den 6. jipril. L>e Heer .Vurens van ften H. Sto l aar. ons Hof ooiving dm lólaa'sii, eet» EXprt-sfe mei eeo grewe, van Pius den VI.wsarby ryn kennis gaf (tao dt-szelfs Icoms' tot den Stoel, De y°mmun ceerde dese 'yding daadlyk ean de M&r- H "e Pombaleeisten Mwis'er ed Sisfl'S Secretars, e, daarvan aan den Koning berigt gedaan hebbende, Cecla rewde dat geen andere verlrez ng tot zulk een ge noegen »an zyn Hof eo de gebeele Portugeelcèe N&ik Boude eeftrekt hebben. M ADII d den g. jjprtl. Vhf, Cartbagena in V Jvoningry< Murcia word gemeld dat 'er in dat ge— gedeelte van het Ryk, geduureode dezen W'nterzeer *ee' Regen gevallen ,s, zoo dat men een fchonen Oopst an Granen, en voornamelyk vat Zeegras(waar van mer. °°gaout trek') te verwagten had- o r t eia. yfpril. Agt Makkers >ao den ïrbci*r; Zampalino bebnen ztg uit eige bsweg'ng te 'Jaecio overgegevenvan waar men hun nsar Frank- v<' gezonder) beeft. De onde Griekfcbe Coiomsieo, tfke Je Cor/in van Paoma(een jfraaye Laodftreek y -djacció) verdreven hadden, komen 'er thans in me. 'B'« te r^g, Apels, den II. viprfl. De Koning, door zyn Mi- "'Ster Ie ConftantincpoleH onderrigt geworden ayndé. ten los geiafen werden. Egter heeft de Paus daar op ge antwoord: dat zyn Koning die dan moeste voor den Dag brengen om te zien of zy cbuidig waren of niet Dts nset te min gaat zyn H.nog geduurg .oort om ailesaan te wenden, wat maar eenigzints (trekken kan, otnhna Orfchold te doen blykan. Milaan, den 15. aiprif. De bergten die meo alhier uit Spanjen heeft melden dat in de Staten van den Katbotyken Koning, 14CCO Recruten geheven wor den, eo dai oe helft der Lyfgarde bevel omfangen had »sn zig marfchvsardig te houden. Het getal der Oorlog- febepen in de vetfcbeide Havens van dat Ryk word cp 50 begroot, ec te Sarcelona wierden de nodige Levens- m ddelen voor een fterke Arntée epgekogt. ïnsgelyks wil men i dat i2,coo ManFranjcbe Hulptroepen ,in Span jen «ouden inrukken. JJologne, den n. Hpril. De Kardmaa. Branct- forteLegaat dezer Stad, heeft aao de Ex-Je [uiten, op bevel van den Paus, toegedaan by elkaodete» te mogen leven, io zulk een groot getal als het hun goed zon dunken. Lfi v 0 r n 0 den 14 -April. Uit de Levant word ge meld dat de Fran/cbe Kooplieden alle de Granen .in Mona en verdere Turkjcbc Havens opkopen, waar door deprjs dier Granen zederii eetiigen tyd zeer gerezen is Moscou, den 30. Maart De Ke'zem heeft in do voortedei e week een bevel san den Senaat gezonden beftoonde in verfebeide Ar'iculen by welke Haar Keill. dat de gelden beftrmd tot onderhoud der Heilige P/apt- Mejr. reele belastingen waar mede zoo wel den Adel tep »n dat Land, niet ree behoeve van dezelve wierden als den Boereftand bezwaard waren, of geheel beeft ge- ssngewend, zoo dat de Geestlyfce te Jerufalem tapsbe-jlieven af te fch8ffen of te verminderen óndèr deze laat* ApQ ffoar bet Koheef> IZylc, rfmnr voor On r fnngen worden, öeeS JUae'ft'Aa's Eerzooo ^icbJe van de S^hat- kifci tebbÉnd® doen geveo vood-pldaar meer dan honderd duizerrd'-Dvcaten in gereed geldwélke hy mede nam. "Twéé Dageo daar na kwam'er een Ediö tevootfcbyti waar «e de Koning verbood in 'i vervolg dat roort van tnoderetffd. Men zegt dat ullp de onefca/fiugen cf vermin* r>ft inpen Aiov hfllii«»i.iirnri f#VUVnnn ^ringen dier beJasHog£p Ie zameo op omtrent l6ocooo Xoeb'es belopeji. Warschau, den ao. jfpril. De afzonderiykeAc te, we ke de drie geallieerde Hoven, Pruisjcben nen en Peterburg met de Repoblyk Poolen rflo en heb- Aaimoesfen in te zamelen, tevens op zien nemende orolnen, is nu algemeen; deielve vervat elf Arrikeis Door -zelve Iti bet ond^rhpud d er Heilige P/aaifen, naar zynlhet II, welk voor de drie Hoven gemeenfebappeiyk is eigen goedvinden, te voorzien. jwotd „aan alle de Onderdanen f die eigendom faeb- Romen, den 13. -April Hier is een zeer ftreng tegen de Joodcnzoo van deze Stad als van ael Sebelec Kerklyken Staatop de PeiS. Htmne Kied ngl «al daar in bepaald hun zwerven langs de fha.ten vcr boden, en de vryheden, welke zy ch allengs hebber aangematigdafgefchoft worden. Zv werden wel alle Pm ti?t fcekecdmdke.n van dat Edict- te belettengelyk zy het, zoo pa?o zégt0Dder ce voorgaande Regeering reeds iwee Jaren belet hebber; °C men meend dat zy thans daar in piet zni.en (lagen. Dezer Dagen zyn hierdeels by toe»a!en deels onk °oor de ervarenheid van zomnrge oudheidkundige, de Binnenkamers van bei Bed van Titus weder ontdekt, r®*'» kan tbans de Muuren en Gewelven daarvan zien ^■'ke ree» fr ai met Beeld- en Loofwerk gefchilderd en verguld zyn. *1 Is verwondereoswaardig datfch0OD dj, ben of verktygen zullen In de refpeftive Gou vernemen - [«hi toegeftaan vo'ger s huone keuze televen en bun. ne woonrlaatfe re cetnen, waar zy zulks goed zullen vinden, zonder op eentger wyze verhinderd te wor- den of om die reden aan meerder belastingen of rech tten onderhevig te zyn. Fan de Weixbl, den 30. dpril. Volgens eeniga berichten zpu zyn Pruispfcbe Majt. voornemens zyn in de Stad Bromberg, tot gemak zyner Oost- en ff est Pruispfcbe Onderdanen, een Miife aan te leggen. W een en, den 33. jdpril. Van de Turkjcbe gren zen verpeemd mt n dat een Soldaat van 't 7'urkfcèCordon aao de Granitz onlangs met eepeo der Oostenrykfcbe Soldaten te Guoniza wegens omtrent 8 Pond Spek n on- m n en hoge weerden geraekt zynde, zulks aanleidiug wt.k joeos 1700 Jaren oud rs, de kleuren echter COgzo gegeven heëft iot een bloedige Sche/inU'Zeling (nsfehea Men heeft door deze ontdekk.ne h»— Corpfer Grecs-Ttoupeo', diermm 6 Uuren lang duurde, en alleeiiiyk door de dusterbeid van den Nagt geëindigd wierd, eo dat aan de zyde der Turken 9 Man gefneuveld en 20 andere gekwetst geworden zy/terwyl ie Oostenrykers 19 Man verloren hebben, te weren 3 dode en 16 ^ekweifte, en onder deze laaiste den Ca- piiein Kortasdie een Musketkogel door den rechten. Alt" bec.fr gekregen. Dr e sd e n, den 23. 4pril. De gevolgen van den laatfle» Oorlog baddeu '1 Keurvcrftendom Saxen in de onfliogelykhwd gefteld om op zig ze|re een Compagnie [0 {ormeeren :ot het bearbeiden van een Zilver Myo genaamd de Palinbavmdie men roef r C|>t ver meende een der beste en <yk(le te wezen »an 'i geheele Ertzgebergtealwaar de ongemeen voordelige Mynen van freyberggevonden worden; wesüglven de Perfonen, die zig a-r "(Hoofd '8o die Ottderoeetiiiog bevonden, de Hollanders voor etlyke Jaren ter hunne buipe inrie pen} do Asfociatie wetd tot (land gebragt door raiddel fris zyn. Men heeft door deze ontdekking be»onH dat de beroemde Schilder Rapbaël, toen hy de Gnid"' ryen «ao bei Vaükaenfcb Paieis door Giovannida Cl],". eecen van zyne beste.Leerlmgeu,, naar zyne Ttke" hè'teSchitHed fcw,derenniet anders gedaan heef, d d" Kme" "n hei, van tyd misfehten zullen ltdj, 2yn KB?deinaaa|'a^8^1ffi** b-klMcd zig grootlyks over den bende hem, b,^7 Ministeralsheb- zyn Ettiioentle n rkiei,në fe® Ps"s' m,sl«'d en Je luiten op w*i Behandeld. De ge»aoger,e hen Oniflae J$*len6urB of St. Zngelo zullen v00r eerst M'ivsi.qr, 0p nL"'161 e'langen, nadien de Spaanfcben Opperhoofd der r vap_ Heer en Meester, aan bet genaamde S oei]6J^- s ^e'ke beklimmende de zoo Catbolyke Msii r,Petf"1, gedeclareerd heeft, dat 2yD fcbuldigmeen \'tL Komo8 *bd Spanjen, Hoofd-Be «mugingen tegeq ten nad daarom DietraoM'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1