U' M' O' I T A L I E N. et» te Gefle gevangelyk binnen gebracht; men deokl» P O O L E N- Li U I T S C H L A N D- ,N E D E R L A N D E N- z W E E D E N- ,-°~WÏÏTS~ÏÏÏS?rffiKQ S«JUB)K dj J. J, CALLtNttLS, A» L. iUUN, Ma<*-V~r* pen, waar op hy anfwoirde, dog n'ef om aan de mee» nwgder «ragete voldoen; evenwel «aren 2yn aot woorder zoo, as komende u-- goede ne'sfenen: waor gevraagd, of «v een Fransman was? reide hy in hrankryk zyn goede Wynen, en zoo »ao alle Landen waar uii mei. nem v oag of hy geboortig was. Alleen, gevraagd, of by een ysjuit was antwoordde hy Jamaar lier 'ei tanftords op volgen, daby een V ouw was, en onder de Vrouwen behoorde, en wilde mets anders zeggen, wairom men voornam hem, a's een krankzinnige in 't Do,nu s re brengen; dog zyn dood kwam de uivoe ring van dii voornemen voor. Na agt Dagen in G.St hu s geweest ie zyn, ft erf hyheobanJe geen Vuedzei willen gebiuken, voor even voor zyn dood, wanneer hy reeds re zwak was geworden om 'i zelve te kunnen nut tigen. Ook heeft by geweigerd ie b epten en iets ie doen, 'tgeeD ood9r d e van de Roomfe K-rk gebruiklyk s. By m ■vraging onder alle, d'e co Merifch zederd veifaieideJa» ren vooreen Vrouws Perzoo gekend neboen, b-tf m*n verooroendai by eerst, in d e vermomming, gedieod hadd by zekeren Eoèlman a s Kamerief van de Viooiv alwaar by yeer bemind was wezens goeden aard en zeden» Ver evoiger.s was hy rog b yvende onder denzelie» aarge flomen fcnyn een Gaarkeuken gaan houden, mei Kaegts er M-'dcQ o cier aig en eindelyk woonde hy by andere Mei fchen n Huis zig veDere' de a s uitdraaefteiin een Steeg van de Buu t de Mouraria genot md. Eo alzoo dit gew-ranae Viouwspeifoon haar weik maak e aan ge- vmee L eden kieine G- d-Somme jes i e leeneo kreeg zy "daaglyks veel bezoek van Lieden gekleed als Scn pp rs en Varens Gezellen. Me öeeft zeer gegronde redenen van te geloven, dat deze Peifoon geweest IS de Jefuï Frantisco rlntonioweke, toen men die van zy OrJ;- wibier gevangen nam, io Cbina wrs onder de M sfiona t sf-o eo wanneer deze Mtfiina'Sfgo ge»angen her waards opgezonden zyn, was hy deeenige, die gem 51 werd, en men had zederd nooit vernomen, waar hy ge bleven en of hy dood dan in leenee was. Deze Gees- teivke was een inboorl.ng van deze Stad, bad, h er alle zyoe Vt erdtn 'D Magen was bekend voor zeer ver» ■fta*.dg, bad genoi-gz aai geen Baardeo moest omireot den Onderdom var 60 faaren bereken. Aatmeiklyk s dai van bei Volk, welk daar doagiyksaan Hu s k wam, 0 emand aederd wederom vtrfene-er is en dat men onder de Nalatenfcüap, wel Ink', P«coen en Ptper, maar riet eeuen enkeen regel Scnnfis evonden neeft. Romtn, den 11. jtpril. D? Vadeis van de vereis- tïgde S Ct«ieii worden lAaus o alle hoeken en w kelt, warwaatdl «y door wylen demans «Set» XIV. jn»,d weien, wederom ie rug gero pin en omringen het te genwoordig Opperhoofd der Kerks; onder andere s ook da Kanunnik Giubiiietiivds Pror van hst Hospuaal van den H. Geest ie Sasftavan welke oediening hy wegens bet verbergen van zekere Papieren door den overledenen Paus onnet was, op rieow m die waardig heid herfteid. D vryheid aaa de Ex Jefuitenom te moveo pedken en d- Begr te hooreo is nu» net door der. gr woonen weg dei Corgreeatie vaa de H g-bmikeo, maai door een eigenhandige Refcrpte vao zyo H, toe geftaan. W t men ie Madrid en ie Lts/aio», waai be-c dageyks CoU'ierf gedepvcheerd wuiden van du alles ze cevi »aizulieo wy detkeiyk fpotdig we en; onder- Middelburg, den 8. Mey. Der- 35pa;ffl'0 ts a»0 tusfcoeo w'i men-dar de laatfte bencbien van die Ho- 'j ^ila d t igbt op Strand veiaakt het_Schip Middelburg! dat by zwoar peftraf zal worden. Van de Poolsch e G renzsn, den 15 jipril. Ult verfcneide Piaatzei word 'er vao nieuwe ConfceJeran d gewag gemaakt. Dog dit ia zeker dat vetfebeide Liod' boden en Gedelegeerde in ft'lte vin bier vertrokken z?" om Manifesten in de zoogenaamde Greds neder te leg" gen. Daar word van verfcheide Pruisfifebc Campemeo' ieo grfproken onder andere dat'er by Qraudeatz eed »an 40 000 Man geformeerd zal worden. Ween en, den 21 rlpril Van Presburg fenryft men, dat men den 18 d-zsr dts Namiddag» aldaar eed zeer zwaar O weer van Donder en Blkfsin had gehad, waar door echter geen fcoad? was veroorzaakt. Rsgensburg, den t. Mey. Op de laftaotien, d verfene de Proteftanttcbe Hoven cy het Hof van Berijd g*daan hebbenten voordeele vao deo GefobdelegeerCetf van Mentz, een Man van groote verdietsten en bekwaam- heid voor de zaken der V fi' at iefchyr-d de za--k us» fchen deze G fubdelegeerden en dien van Povmercti Binnen kort u t dt*n weg gvuradte zullen worden. Hamburg, den 28. jlpril. Ut Engeland wor d ge melddat onlangs twee Rovers vao de groote Wegenld hegtenis te Kinflon gebragt zyode en geen mogelykbe d ziende om de Galg te ontwykeoonderling beiloteo on> te loten, wie van bus den anderen io 't Verhoor zoü vryfpreken, om ten musea nier beide te fceuvelen. De Verliezer hield ook getrouw zya woord, eo by de on« dervr»g:og bakende hy aan zyn mede Gevangen voor» g Beid te hebben van een Wandeling me' hem te doen, zonder dat deze iets van zyn fnood Oogmerk geweten, of daar aan eenig deel gebad had waar wat hem Ge» va> gen aanging, verklaarde hy een Struikrover te zyo< Deze bekentenis werd aangenomen, eo de Straf aan hen» uirzevoerd, middeierwyl dat da andere op vrya Voeiefl aefteld werd. Dog de Aafrdoening over bet lot van zyö Makker, en de aan hem betoonde getrouwheid trof bent de-miste dat by in een zware Ziekte viel eo kort daar na fto f. S G ft 4 f E N 11 a G E, den 5 Mey ln een AQQient \C f l Welke zyre Doorl, Hoogheid d- Pf'lis £»f-SrB<ibowoef aan den Hei r var Kinsbergtn, Cap trio iet Zee'in dienst vao dezeo S'aateyz. beeft verleend, b efi de Hoogstgeiu- Prip», zoo wel ter betmginge vao zyoeAg'irg voor Heer, als in aanmerkiog van desielfs welbekende v d'enft-n, mei Verlof vao*eienStaatln dieus' der J/Leize< SSV«r^","oV'Se"??»,5?,ia»L«j eeeindigden 0^flSgr alvorens ter Maaltydontbaeidte hebbe"n""öpn^.oailer6tt0* ft göe wyze Hoogstdeszelfs Portrait m eeo fuperbe ge' werkte gouden Sou f Dooi aau dien Heer ter baud gefield' Een Exp esfe heeft a h er de aangenatne rydicg ovet' pebragt dai h a- Doorl. Hooghed, Mevrouwe dePric cesfe van Nas/au-fVei/burgden eeriteo dezer'sA' vondi 'usfchao 7 ei. 8 Uuien te Rircbeim Pobland zeef gelukk g s oevalenvan een Ptini. Haare Doorl Hoog' bed, zoo wel as de jooggebooreoc- P-ios, bevndeo zig by het afgaau der Expiesfe, na lyds omfta. digbeden redetyk wel. ven den H. Vader zee' veel nadenken verooizark', ei ■yeti van deszelfs gewoone levendigheid benomto htbheo. Stokholm, den 18. Jpril. Io den Nacht rusfehen de,-, etrfteo dezer heef- de PoSt 'JOO welke de Posi van Hedemora ua Gefle brengen moes', het Va'-esopgefne- deö en artes daai ut zeplunderd zynde vervolgen! le Paard gevlucht, dof men beeft hemfenielyfc ccbieinaaip Uu Kragt der"A&e van Autho- fat e, geftrekt by den E--rw: Garegte van feroos&e'ke, in den Eilaode van Walcheren dato 20 ^rV/1775» aoo warden ,by d ze, ten V rzneke vaD Jobannes Holle, gefielde S;qu»s. ser - d»o Jnlo'venbenext geabaudonn ei Jen Boedel van ABRAHAM LOüWERSE BaLJE, voor vierde Maal ex tuper abundantigedagvaard tegen Saturdag, wezen ral den 13 Mey 1775, dea na de Middag» ien 2 boren ■.e de ceene, d e zouder willen fus-ireereu een e R-er, Aaie of Pretentie te beboen op 't zuiver Provenueian z.ke- huisErve,* u Smits Winkel, flaande eb gelegen op denDorpe vao Serooskerke voo.noetnd .eo e.ooe 2y L.o Cen de/e ve bun AÖ e en Preientien zoUden ku nen aangeven et. ver fieerep op Poene dat tegens Cö jino Comparan'en geprocedeerd zal wo'den "f Def un, als na S yle. Hoop Cap; c Me den dorp VBO Es/equeio, en lab st van SS Eufiaiius na deze Stad gedeQmeerddog d«- wyl bet goed Weer was, booptemen het'er weder af te brengen. Van Gotbenburg fchryfd men, dar vóór da Groenlttld/cbe Conpagnie m dit Jaar vier Schepto va0 daar u t 0 pen iiebbaodo ie zomen 20a Man Equipagie aan Boo.d, waar vao een vierde gedeelte Butenlandei» zyn. Zv mbben 31 Sloepen en 350 Harpoesea ffledc. De Commandeurs icbynen meest Hollandets te zyo. isuiuparün on pcpruc-eueru £ui wü'uCII y VJ u.p o'"» w *,v' p Doooerdag de» 11 Mey 1775, ots oa de Midj8j,s om 5 Uureo, p.seeys, zal men, tn I Heeren Loev- meni van Oranje n den Laogerideiftpublyk piefentetreo te v^ikoi pen eec plaifaote BUITENPLAATS, gtU^#rod Veldzigtyelegen onder Middelburgs Amsagtea f 3Bn de Vlisftngfe Ryweg. De CooJttie daar vao te 7iei' ten Compote vao den Noiaiis bx elbem Everaop de- tangen Bu>gi te Middelburg. de Hand te koop een vermake'yke TUYN rce' »yn Huizing, gelegen tusfe - de Koe- en jDtftt-Poort eö ook u'komende in Smoors-Gang Nanet Ocderrigtmg ie oekomen by den U tgtver deze», en *dve 'te-d, als da' men op Donderdag» die zyn zal den 11 Meyiyjs, des na de M'ddags teo 3 Uureö p a>cs. Publvk en met den Siokke, aa<> s,al »an Piet Nagel, ,0 '1 Schutters Hof-Straatjeb-nneU Ce, S ad Middelburgaan da Mees'birde de, M> prefccieer n te ve-koopen twee Zeem couleueige PAARDEN» KÜETS, eei PHAF.TON drie Banken eo eeo twee Banks DITO, ais meae eeo GREGOMTUIGEN» VLEGTWERK en STaL GEREEDSCHAPPEN. r„OWi ri0. *r-r»e koop er- bireGt »p 't Gebruik te komec, een plaizierig THUINTJE aan de fraai/teder Buiten^' X. ge(s<iezer S'"d Middelburg, zya vermakelyk Uitligt beobende op een Rjw g eu Weyen Tc b$vr pan flen Uftgetper dezer Courant. -cfïrT

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2