Middelburgse Z n"'"" COURANT, No. ,s Dingsdag ao: i77j: den p, MeyJ BO O S T-I N v I E N- PORTUGAL. r •n *Tavia, den ïi.O&ober. Op bevel *ut> Zyn Hoog. Edrineid den Gouv meur Generaal s e<0 Refoiu- 'ie aenonjeo, d vervtjlgecs door, den Druk is gemeen d n? i 'j be(*aat ,n "oigenae Order yan Voorbid- g d de Kerken van Batavia voor deOyeibedeoZynde deze: „oegen: In Nidtrlat'4. De H«?"e Mo?. Heeren S'oaien Generaal er f^ereenigde Nederlanden ónze hooge en weit je ooovereineo. De Heereo Siaten van de refpefl^e Pro- »:r.c eo. Zyo Hoogheid de Heer Pnns van Orange ef, Was/auErfltadbouder *sn de Rt-pnbW konze Opper G-Um rneur, Cup rein en Admiraal Generaal. Haar Ko mglyke Hoogheid-Mevrouw oe Pnrcei van Orange en j\as^aut deszelfïGeniBlio. DeOoorlogiige Erf-Prinsfei). e E'f-Pnncrsfe, en aJIedievan d-nzelfJeo Dooriugtl- Nej ze ïV". De Heeren Bawiodbebberen van de ,er aerbndfcbó O. I. Mafitfcnappy ocze Heeren Mees. b' b.jT5 J1> deze G;wes(,eo. Zyn Edelheid de Heer Gouw-r- j r Gecer.-al, enter de Edele Heeiec Raden ua Ae. rJatds Indien, onze nooge eo wet'ge Overheid. n 19 cezer is ^'bier dag *°!gd A.' Wie reen Algemeeeeo Dank-eo Bede- pnuuden, waai van de uitfenry ving is geweest, ais Ct 'np n*x *D® reglgeaarde der,kwyze bezieldd»s J K'en Albeftierder heilige en wyze doel io b«r roe- CDgeo, «ao Zegeotngen aan. eo het houden van Ziel P»ekkende weeeo onHreoi de Stervelingen Zoo elk der. 2ei»(;r 10 'rbyzonder, als »eel« re samen in eeoe Maat' Ich'jppv aangemerktaandsgt'g bepeinsd zal zeer hg; 'p? befef en erkanieoisfj te brengen zyn van bunne diep- gtDoudei'isfe ter aanwendioge van dekta&l eo uit* 0^'y|tiVid hunner vermogenscm tot den Gtooienen I« .'^'WfiCtdÉD Welvoerder IA 7vn» Anm^pllulrf» Hnnor. «Dd« bad tour?: \j j,e%tnead«D VVeidoer derio zyne ooroeeilyke Hoog ^efcb°uwd (gedurende een leven dar tan lomere l desuifs ooffpxottK vezfohuJd'git ia m ea rfoor en ®Öe LlO|jn,0'?digl>"d en Weldadigheid onder(cbvaago fc0lS) ai» u t den afgrond van de onwaettdigRe nienghe d- dj ijuide van de demaedigfle vernedering en danlcbaaifte ftöczems onvertnoeiö op ;e zendeo, eo hem, met aan biddioge eQ v®rbcffing iozondiirfceid van dat geene, dai ty ten dezen opzigie daaglyks vcorons Metfcbe') Kin deren ten toon legd, a||cziots 16 '0?men ec groot te ronk c, mitsgaders om, by ye'lob.uiving van deze zoo koognodge pl gtsbetragt'Dg tot gerenetyden naaf mate lusfefteppozing, den y.«* en errsi ie verdubbelen. O» Hooge Regeeriiig deze' Landoo die dit eer, en ander et betrekkinge op de Cbnsteo-,ng#zefener, en de Qn- "erhoorige onzer Maa fcbappey hier ter PtaBife al »an bad vastgeftetd by bet vertrek der laarlykfcbe R0. ;oo. naar Nederland, 8|, de en vele redenen daar toe verfentff nde ge'egenbeid te» aanzien tan net algemean, heeft ook, no dt merkwayrdigtyd. P weaer voor handen Raat., uit eenegevotRtieaatdoe. o !Sm8" °Wi»<ijga Langmoedighe d en vreelvqI Re Weldad-gneid zoo over ons Vaderland in gemeer, fen°*8r de Soaeepvaard en den Koophandel onzer Maat Be^Ppye en deze Kflomeo io 'tbyzondef me''er barre li, 6 ttffèrs van b»r geen die genadigR0 Opper.o efde, f.n nittremin Hvtige Godalz blyken vac 2 "'ilylcen Taoorn'er tusfchei, gevlogten beeft, jn hy eonkomst op den 23 September |B#»stledei) btfl tegei Wcersdag den 19 O&ober uit te febtyen eeB°le|D «tmeeoen Dank- on Bedftdag, niet alleen owloorontn »are Godsd enst-O.ff.'Oingen in de refpeö ve Kerken San" fliére:vir00fdp!a8t»» !en E,iande enopdeRed" meeneoa Ld'deV^et 8angM'' 'h'860 io ber algemeen fnea!e*,ng, met oprechte deelnem nge tvoordinge ie' beant- ootmmd'.izda en '88®,n oogmerk, en metver- Kooimis allsr if 8'!en'8de hielen z cb voor den;throon de» b*«d mond en rtlfl ^oi'e, om Hem eer»iedigït met le twengen Voo,ae nm ve fcboldigd Daok-Offer toe dra'gzaamheid onf,HfiWyzeD ^i'ner meB^c(,''e,,eotf^fr vef* he'd zoo aanbóudeod nierenbeid 80 ,eg®° de Uouwl°os- «n tle^onduokbaam»^de bQ0»beid 100 overtoigende, bed, en dus de tron Z7° Zeer t>tfchameBde weld#dig- tetügin» y8D 0n Cuu* Zyoer voorzienigheid io de te- ^"Oflinae »an nnvaf10611*^8'1» *and® Landenonzerrn °a 'WoBz9b«ltliCgeo; voorrechten vrede cd wat oa» verder dierbaar is, mirsgaderz ook :r de vermeer»* dermg van ber Doorlugii)ttle Hu s v#o Oranje met eene iwetde tnanlyke ap'Uir bijmoedig te eikyr nen. Insgeiyks ora door het nnig brfef vandt Heiligheid der vickkelooze Hemel-Msjefte tby or,ze onwaardigheid in allen dezen ook de zonden, 200 oes Lands in 't gemeen als van elk 10 '1 byzonder, vocyz'g zeiven te belyotu te beireuren en te verfoeyen; mrsgadersom by den Huo- gen Recuier van Hemel en Aarde daar over om genade en geen reebt aan te houden, zyne oordeeien biliy- keo, zyne roede re kusfeo en hem om de afwendine vaczyr.e zoo zeer gemrgde ea in vele tegeubeden zich nrca zoo zichbaar ontdekkende gramfebap *00 wei bis om de verlenging vaó onze Vrede en de beftendig* making zyner we'dadeo en zegeningen over ons beva Vadeilaud de dierbare Maatfcbappy, en ook de Gewes ten met alle derzelver aankleven, op deo Altaar der rle'1— VetdienRec van den giooten Verlosfer(in wiereeoiglyk: de ZUetingeo en gebeden der Rervelinger. hy den ont- zacniyken Hemel-Heeifcher ingang vmden) den wierook van de vorigRe fmeekirgeo toe (e zwaayen en ten etu de bet een eo ander ons in zyne gunfte, die Reeds da Heiligheid en deugd verzeld, moge ten deel valler.hem ook vootal demoer gst aan te lopen cm den geest dec Heiligmakingeter wericge van 'sLands gruwelen,'et veibeierioge van de zeer bedorveBe zrdeu en ter bskee» rmge van een zondig volk geljk wy zyo. '1 wyders der Christenen pligt om Reeds voor Ko- Is ningeo en Vorsren (e bidden, wie ziet dan nier zyne uiterste gehoudenisfe, om by deze gelegenheid weder OS Hooge Magten des Lands, onzen Souvere<nonze ge- ëïtde Betaalsbeeren en de Overheid dezer Landen, opda plegt glie wyte aan dett Opperzegenear in degebedenop te dragenten einde het hem bebage hunne Periorea eo Huizen io zyne Godlyko befcbermingrecemeti ,bU0« ne asneieoiyke Vurgaderioeen met zyne lefieowoordig- be d re voreeren, hucce r*BtS(lageti >e bezigen ÖPeea ondernemii gen mei yewerfcbu gevolgen n hucce Re gering met zegen en «ooifpoed meer eo meer ie bt-fcro nen, rot welzyn van Land en Kerk geiyk wy brmcofc 10 t byzonder fmekeo moeten m de Perzoon van zyn. üoor.ucr;tigfte Hoogheid op zen teiiefcec E'ffladhouner, deszelfs Kcoicgiyke Gemalin en VorsttlykeTeiger. .met alle die verder van den Iliusiten Huize van Oranje syp Reeds te maken tot voorwerpen van zyn heilige e« nauwfte toe»erzcbt bun met de beiltykfte Uitvloeizels zyner liefde enge„8dete overflotten, en hunne welRand en iuister mte- en meer ie bevestigen. En daar de Welvaart zoo van hei üeve Nederlandals van y-ega Gewesten io veel opzigiep s fhai gecde vat» den bloei der Scbeepvaan onzer Maatfcbappye zal elk nog gehouden ayo omgelyk ten nlien tyde over dezelva den Zegen des Aihrboogftcn dus ook taes weder diea roagtigen Bebteifcber van Zeëc en Wirden te fsreekee, dat ht> hem genadigiyk bebage de koslbara Kleien, dia in dt Na- en bet sanftaande Vooijaar zoo van ber als van Cey/onCoromandelBengalen er China naar Ne derland Aaao re vertrekken (metzyr. Oog beu-aak-', met zyne Vleugelen gedekt, ee »oor Rampen en Zee-Noden behoeo) hueoe ficizeo toorfpoedig te doen voonzetten en volbrengenalles ree oufie van ons Gemenebest,tot blydfchsp van getrouwe Ingezetenentot troost der ge nen <J'e dsa" hon byzonder de< I hebber en tot ver» heerl)k,ng »rf Jehova's oreirdig Göecihe'd &c. &c Lissabon, den 4. jtprii. Is zeer (emeenet metri beeft er, ia aIie iyCeo, veele voorbeelden ven gezteap da' Vrouwen in Mans gewsad verkleed voor Mscoén zyo gebonden f. maar dat Mennen, in 't kleed van een Vrouw, een ge,umen ryd, voor Vrouwen zyn doorge gaan, ^ilks is ai erzeldzasmst. Wy bebbeo'er biernog- tacs dezer dagen een voo beeld van gebad, m eenen, die, zederd 14 of ig Jaaren, zcb io dat gewaad, en onder die Sexe, verlcbooleö berfr. Orotreot brf midden der voorige Maand wierd in ons Gasrfcus, of Ho.<p raa!f gen ziek Vrouws-Perzoon gebragr, welk 10 een overval lag. Zoo ra» de Vrouwen baar on'kleedtdenoro hsarta bed ie brengen en de noodige bupnf'ddWVr 10e ie c<e- n»n ontdekten zy, dat de ziek» een wel g fch«pes> Man was. Hy wierd daar op, ren eerste, in de Msa. er. K»« mer overgebragta'wsar 't .eenigeo tyd leeo eti by by cico Zïiven kwam* Mjq deed hem (oen veifchetóe u««

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1