N°- H. MIDDELBURGSE SJigiz het befla^dat e,op zyo 6oed* s c -Fi Saturdag, Ao. 177/. COURANT, den 6, Mey. G Va P O R T U 1 T A L I E N. M O S C O V I E N. Pats' een P0Bl' d:Lr& F R A N IC R Y K - Dezer dagen i« 'er een den brand, die zoodanig de overhaiid nam cat hei ge. L' bevel gegeven dat de Soldaten voortaan btio Hair nier de Goud- Kust in'meer inllen poeyeren. Hier door worden de Onkosten ISSabon, den 3. April. - Aj'rica veroeemd men di' UabomayKor.mg vtn vandat ve'Zerzel voor de Capiteiiis, tot welker latten fudaaldsRr den ja Mty det vooileden Ja»'S overle- n wat. Deze Prinj was de Zoon van Faboinayeen er grootfte Verw'nnaars vso d' t Waerilddeelen d e omtrent den Jjare 1727 uit de afge ege (te WoettGyner, ®an het Hoofd vao «enige dwalend* Horden het zelre en rog twee andere npby geleuen Kom'ngryken verover de en de daar in wonende Oude G flaenteo 0 t-oeide Adainoufon beklimt heden den Tnroos weikozyn Groot - Vader ft.chte door rfcbf vao Overbeei'pg. Venetien, dtn 13- April. 8y eenen Brief van Cairo q Egypte» vaó deD 3 January leaiadedeu veroeemd n>4" 'o.gende 1 M«B heeft hier rvding outftrgen van de aankomst van '*ae Koopvaardyfchepen onder Rasfi/cbeViy% te A h*andria. Men verzekerd, dat de C'pteins van dè-^ ïeive ivder vac een Firman of Verlofbntf van den Creolen Heer vooralen waren, om ir, de Por te Fee- <bio aidaarte mogen inlopen welke Ha vee lot nu mei- e Oiftn'ipjt »ao alle andere Natiën alleenlyk voor de. Turkfcbe Schept0 peeg opan te ftaan. Het fcbyr.d eg. 'X' "etdBt het Vo k «bq Alexandria geijk oek de v»ouve,r,enr van Egypte», ZU> zeer geBeigd betonen, «an de grmeloe Rusfifcbe Schepen deo Ingang ip dro Heven te verrun oen.'' :i j A N c 0 n a den 6 slpril. Nivrreger flsende 'r Weef »tr Hof norrroigeOflic reaeti Soldaten geftreoglyk heeft <j0B„ ftMiffen die voorleden Jaar eenige bujienfpongbe Vn op 0'' Fenettaanfcb» G rei een van Halmatien en 2u kswat, ui gewonnen. D? <us'ral nu we! haest'n/?o* hemen herfleldayn. Een menigte Boeren hebben hün Ar beid weoer begonnen. Eenge deiMunelmsen worden zeer fcbeip verhoorders de ee>s e asnleggers van dien opGaad te ontdekken; volgen* he.C peeo rroo ie<dï onrdeki heef', js het complot te vioegiyd g migtboisien vermits de Mu telirg-n voorgenomen hadden den 16 Mey eeo alge» menen cpftand te verwekkea en als dan veeie voorna me Perzonen van kant te heipen. Dagelyks veroeemd men nieuwe omftandigheden van de Baldadigheden dier Boeren welke de wreedheid gebsd hebben oa alle de Glazen eo Sp egels van '1 Kasteel van den Graaf Brouw- »e, Zoon des overleden Veldmaarfchalkstotgtua ver morzeld te hebben de 'ftukken Glas onder bet Voeder te mengen eo he- dus aan het Vee en de Pta'den ie geven van welke 'er vele elendig om het leven tyn ge komen,; ook nebben zy alle de Pepieren en Arcbiven, welke hun ia handen zyn gevallen, verfcheutd en vet- braod. Men heefr veele var. die Mu ielingen zoo 1 e Praag als te Koningsgratz en op bei Veld opgehangen, oiec alleen tot Graf van nunne grauwzame euveldaden, maar ook om de Maravijcbe Boeren onder welke men 00'c eeitige gisting meikte, te bedw ngen. Man den Neder-Rhyn, den 20. April. Brieven au Zwitzerland molden dat een Edelman ui' den lande *«n Mrrad beicbuldlgd zynde wegens vtrbopene brief- gemeenfebsp mee oen nabuarig* mogendheid, gearres teerd eo onder een Gerk escorte na Baden overgebragt s; dat het kanton Salotèurn, ocaangezien haare gerin- lachten ^epieegd hadden vcneemd mep tebter dat ge uitgeftrtktbeid, reeds twee oatiocale regimenten beeft. vry tftlryk Co'pj Oottearykfcèi Troupet omireot het'io dienst vsn vreemde hoven, en dat a&u eeo Pruisftfcfi "^'ddeo van Maart laatstleden op nieuws een Gtoop op Gropdgeb ed der Repnblyfc Menelien eedsan eo om - 3°i» rtuka H«aorf«n d« MoutreJ^n «at Goederen W-tierOOfd beefl van de OD0elDfcklge Opgazeianou les -uteP Lande, dewelke zig te vergeefs die los- ,1 jjanae, b»w»i« tig «e nr#wi> tegen hendice mvnigie hebben traeftted te verzetten. 1,1*0*»°* Je» ia. April. Men beeft tydine,dat verfcbeideno Barbaorjcbe Staten ïq de uiteifte vre- ae eb bekommering leven wegens de ongemeene kiygs tberostingen van Spanjedat dezejve om die reden e?o of- en defet fiveall ante onder elkander gefloten heb beo en m#t allen yver bez'g ryn huntja zeekuiten ven «iaawe batteryen en andere vest ngwerken te v.rzien. Mos co o, den 27. Maart. Ey eeo Ukafeï den 10 retruar, las.srledert Uitgevaardigd betreffende het »ry- larer. der Turkfcbe Gevangene, de in bet Ryk zy„ Ji bevolen, dat leder een. die zeke Gevsngene beefi *e aan deo Commandant zyrer refp«ft wo°nplaai» ^oet overgeven op pmne dsf da nalat ge >«'gens ,je Wenen geGraft vullen wordeo. In deze vrylac.ng ïyo dt frke»welke Christenen geworden zyn jf nl®r bagrepBn. In pc voorledene Week zyn twee Trarfpor'en »gn ,1 Giconfffldereerde Poolen uit Siberië» hier aaD&fcko. d e «aar hun Vaderland ie rug Êe'.0Dden worder Deïeeden, die grore armoede bebbso uiigeGaan om zoo t« zeggen naakt hier cekomen. Herom'h baar Mej'. aan het eeiite Transport, d"' reeds yan f, 1 vertrbkked is, 500 Roebels gefchonken, «n men tw fr' feld net of 'er zal aan het andete Ttaosport icSi,ely/~ zoo veel gegeven worden. Jen bezit 0,eutt"! Beaiiimgen van Rusland in Poo% vso hulde asneter °86e'' hiér ®"nBekomen' om<lenEe< geils hst opl1efr attr Maj'. ,e leggen eh om ver, Officier verlof ii vergund,om aldaar rectUtsn aan te we> ven. Man den D o n a u, dótt jp. Zpril. Het V/eedes-Trac-' 't K««a de ^orin Ie C'onjlanitnopo/an bclceod gemaekt ïfcis vollediger daD dat *1 welk door Rusland gepu- ttewdia. Oe Turk/cbe dtuk i» vry goed, en wanneer deza Na te zig op Knosten en Wetecfchappen begiod iqq te leggen, zullen ty zig boe langs boe mmder over het verliezen van eeoige ftreken Lacds bekommbreo. Van den Mainstroom, .den 20. April. By We zei zal in dit Voorjaar een Kampement: van 50000 Maa by een komen, welk de Kon'ng van Pruis [en zelf wil komen bezoeken. Men heeft teeds lang gezegd, dae Jaar omtrent gtoote Msgazynen wordeo aangelegd. Da Wereingen gaen in de Pruisfi/cie Staten fterk voort. 0»er 't algemeen befpeurd meo in de Landen des Ko- mngs van Pruisfen die GDle drukte en bezigheid, die voor het U'tbrekeo vao groote zaken voorbeen 111 de zelve befp?0'd zyn. Meo veroeemd ookdat iaooo Man Paltzers op denzelvrn typ by DuJJeldorp zollea vergaderen. Hamburg, den 26. April. Te Koppenhagen worden gtoote toebere'dleiec »oor de Groenlandjcbe Handel ge maaktDit Jaar zullen *er 6 Schepen toe uitgerust wor deo en in de aanffaarde Jaren tekens zoo veel toe ftien 'er 30 zal benban. Een Hollandffbe Schipper, tae'.d men tevens, Jacokus Potter genaamd, beeft zig in dienst an Zyne Deen/de Majt. verbondenom als Comman deur der Grotnlandvaardetï te d eneo of om te Kóp- ptnbogen mei de oireébe eer daar toe nodige uitrustingen wyf- eelast te blyten. In het eerste geval zal fcy dezelfde Tröbpeb'zuLV' deo^- ^pH/. D»^f-^z^rlyke verlaten; ien n ?®at allen fepyn ditRyhauih't kon bareidEeis di_ n ®°er meo zolks uit de groote i08. maar Zoo'lan» 8n gemaakt wordenbefloiter, kan men n^is zSl"^ iBde'<l9«d *e,t,oil"'n «yo 0 O I f°s C H T. A N D. ESNgn, «ef> 17. APri' voordeden genieten, die men aan andere Commaodeur* fcccordeerd, boven de 200 Rykldpaiders die zyne Vronw, indien zebem overleefd, benouden ralen wanneer met». ^een dienst iet Zea meer van bem vorderdzal by 500 Ryksdaaldera 's Jaar* en eene vrye Wooning voor zya geneel Huisgezin genieteo, PARTS den 21 April. De Henog de Cbartres dezer dagen met den P'ins de Guemene om 500 Li ti.- fen gewed hebbende, dat hy mei zyo Jdoilandjcb8.y- eerder dan de Prins de Guemene, met eep *ae dtsze fa ry-Paardeo, den Weg van her Ki*'«ei He la Mueti rot aan het Hek van St.Denis dovende zou sft ggen, beeft zulks ten byzyn *an den Grsaf f Arleis en eeno oD'e'baare menigte vao Lieden, gewonnen. Te Troyes t in Champagne, raakte den 8 dezer de Sc ouwbute in.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1