No; MIDDELBURGSE COURANT, 53' Doaderdag, Ao» 1775; den 4. Mey. vT U R K Y N. c O R S I C A. Z W E E D E. N. van fchade op Zee, door den hevigen Siotm, dien wy den 28 Maart gehad hebbenveroorzaakt. DEENNEMARKEN- 1 T A L I E N. DUITSCHLAND. RsöKNMitROj dtti dftilt By ds lauft» ftagds- an de ïüRK!CHEG*tNitw, dia 3o. Maart. v D voorheen Vel--Re s-iïffi di yibdul Kefakdie et laaide Vtedes-T aÉlaat irsgelyfcs a s TwkfcbeGivol- *>5sl e k*'ekend heef- is cnla'gs doordc Porie naar ey? en ge?ondeo tor hef ir vorderen fan de Jranykfebe natfmg, Zoodanige Comm sfia pleeg in vroeger tyden •een aan zu^ke Mio/sters opgedragen te wordend e van het Hof wilde verwyderep. Doch hei ipgtn- deel moe' Pjen van den regen» oord gen oncsifteüen vermits by m deren tocht te geiyk de Post »«n Gezant y den bèrnthten Cbehk Daber meer waarnemen om dien ouden Krygsmaoin zynegoeüe Inimen'e doen vol harden. Het is opmerklyk, dat dit Vredes-Trrftaat he> «erfte werk is, geen mes ooit te Con/lantinopelen gt- ü'ökt betf 0 a'ti a, den 9- sfprtl. Men v od w?img Lan k*0 die zoo veel Staatsverandering ondergaan beb- n> dan dit Eiland, zelfsvan de vroegste ryden af. De 's,e inwoordere werer. ib een gedut'gen Oorlog iDge- e'."keld mei de Romeinen eu de Cartagenenjen A Ier /rV Ie door öe Sarttcentnt len tyde der Chris "beid, onder feet Juk gebrrcbr, dog daar «gn door titr°ieS Martellus wederom ontheven, die Corpca met ,}ö0 'funjcte Ryk vereenigde, waar Van het nearrhaod r"euwe Revolurien werd afgefcbrurd. De Pifaners D '■J<nueziu ft reden zeer lang onder e kander over bet Xfllt van dit Eiland, Waar door bet zelve een gedurig AOoeel des Oor/ogs bleef, «ot dat cirdelyk de Getiuce- dinaat Vicaris gelast, otn eeoige bekwame Perfóner. töf de verrigtmgen itn den Godsdienst in cai Ho u>r kiezen. De Paus heef' de Heeten Leonard jir.tonelii Asfcsfor in her Opperfte Gerechtshof dei Irqofii e, en Befnardiii de Veebis, Deken dt r Klerken van de Apos tel fche Kamer, doen weien dat by hen der 24 atzer n een Confiftorie rot het Purper «oude veihtffeo. Da Heer Èratiai ern Moeders Broeder van den Paos* do Vot hier toe een kleir. Bisöcm ia Catairien bi zerto neef maakt z>g gereed, om naar hetwaaris ie ven tekken ea za! bulten twyffel eerlang tot hei Pil'per, en de verdere 8 nedvrienden van zyn H., waarfcbyilykto[den &*- meinhbsn Vorsien Siand verbev n worden. De Gravin Onesti is 's Pausfen eigen Zusier«tfelke twseZoon» heeft de Gravin Copp't daar en tegen zyn Stiel-Zuster, en de Gemalin van den Graaf GafnH le Ravenna it eer volle N'cht van bctn. Florence, den J 3. dffril. De Pr os Stuart *00 genaamde Pretendeot van Engelandhoud nog by 880- honderbeid zyn verblyf in onzeLsrdftreek, zonder, ïOO els bet fchytteenig deel ie nemen in de gew chliga Saars-verandering >e Romen voorgevallen. Men geeft voordat by alleen w.cbt tot dat Zyr.e H. hem, ils onderlieid Koning vaa Engeland, zyn v.-rkiezing zalbe- kend maken. Stokholm, den 13. jiprrl. Het menigvuldig ïs» waar sneöt de Meireo en Rivieren in dit Ryk nog be dekt zyn verhinderd gtootlyks de hendel en gemeen- fcbep van de rent plaats mer deandere. MeO vreesd Oofc ten de overnand eeb'eldcn alhier hunne oveiwiooeode|dat zti'ks voor de Vitfcheryao nadeclig zal zyn. Van allo Vv^penen planteden en door de Inwcopdersals rechimaiigelonze Zeenedec ontfarigt ireu dagelyka bedroefde tyding; Vdi> itlr C ov irnn^ WPrHon ofl e4n*a hnMa tC in 'r uavttnU nm f/tkaJ» j... J._ LO4'.nn Bezitters erkend wierdenen deze bolde is in 't vervolg ®-eds de grond geweest denecbien ywGefiva, fchoon *°ttmige Mogendhedec die nsenigmaal ernstig betwist ebben. Op 't laatst echter fcbeen het den Corficanen >lr U».4.1sr» Koppenhagen, demi 4prilUit bet Sn ft 4aU V, alt of hunne Heeron bet aan bun opgedragua Regi turg in Jut/and heeft men rvdii i- gekregen, dar io del I-ai dflrtek ven A'*r5/», door deD Storm van den 28 Maart laatstleden en volgende Dagen, zeer veel fcbade aan da Oevers, door het hooga Waier, veroorzaakt wa». Dog- gelyk her zomiyds gebeurddat bet geen aan de cena zyde ongelukkig is, aan den anderen kant tot voordeef itrekr, zoo kantren tnet waarheid zeggendaitneczu ka eldtar dezer Dagtn ondervonden beeft wanttot een al* gemene blydfchap ia die Landftretk (s de bekende Les /otter Ztndgrocd zoo gevaarlyk voor de Schepen in 't naderenen ora welke ondiepien weg ie nemen 2yn« Majt. reeds eec ge Jaren achter den andeten zoo veal kosten gedast? heef/, ibans dietwyzeveranderddat op de p'aais, alweer voor den Siotm maar 6 Voet Waief Rond, ibacs 14 voet diepte is, en in ftede van da vo- r ge enge doorvaart beeft men ru een breedte Van 80 Vademendaar en boven ontdekt men tegenwoordig; rp den gtond grefi Loop-Zand, maar een blauwachtige Kiei-Aarde. Deze verandering, welke rtien ondetfteld niet fl.cbis door deD Sio/m eo de opzeiting tan °i Wa ter, maar veel eer dooreen onderaardfche beweging ver» oorzaakt le zyn, cpend de aangenaamste uitzichten voor de bandeldryrendeZeep'aaifen van die Streek, an be loofd hun een aar fiaacden bloei en welvaart. De Luiek' fche Pscquerboor, den 29 der voorleedene Masna van is Ol) ccO Tyraoi-iicfle W«ilabfuiktcn 'r» hio/dcD xig derbaW®" bevoegd weerwraak te mogen nemen 't geer aeDleiding- i°t dien langdurigen inwendigen Oorlog gaf, die bedeo nog niet geheel geëindigd ia. Napels, den g Jpril. Volgens eene Konirglyke OrdoLiantie zyn &ne deLfenpoedercnwelke de thans vernietigde Societeu der Jeluiten in deze Konirgiyken fcezatna" dP KoninglykeTbefanry vervallen verk'adrd, «eiykde Pausiyke Kamer ook gedaar. heeft ren aanzien Leergoederen welke zy in dm Kerklyken Staat bad. R omen, den 8. yiprtl. Hoewel men nier fcbynr ie 'wyffelen aan de goede verflaDdbouding lUsfcben de Ho- le.v v«n Madrtd, Lts/abontndit, zoo meendmen egler fffi TeV/tTrT 0Pme'^aam zyn om..enr% de ■ahliVlfr» 71, Kardifiaien Torregiam ev Rezzonicoh de pabheke Zsken hebber. De KaroicaBi Malvetzif leg, wen, is door den KafioUktn Koning 'ot P10 tQ0r van ce Spaanjcbe Kroon verkoren, en tan deze "mo de Kar- ojnael ReZZQïifco stn üerkè Party. Atalvezzi is een ge- *«folveerd en moedig Mab, die z'g reeds meer dan eccs ®6en) de Ontwerpen »bd dereD tepecwoOrdigen gbcsrelino e'Zet heeft, eo waarfcbynlyk een nauwkeurjg 0o ..«rrlar o hnnrt#»r» 7nl Tnon dt GciJvnr- 2yn verder gedrag houden zal. Toen de GoUverneti, deZe Siad korts bezig was, omzich naar de Pausiyke Kam 'j,ler vertiokken ,'is des anderendaags ep de Kntt vao linJ ftfS-MÏ e'^havd?„&fie„n Ecf Pfl Cc~K«mer- Lw ve-onge.'ukti 4 ftsfagfcrz zyn verdronken, dog Tep zyn 88n kwaal ^oordig bood by het bed, met Sinptrekkmgen ln *y »yza van de bik wesbalveo men groot|VL t'kre°vPtM0?S'Men meend, dat hy dle dai de Paus6 hl d°°r de eeïol8eD *anreeD fle*'e verwyn Stad niet b?,^0D!aDfï Êedaan h,eft' da' hV deze 200 veel bcojw'pK f! !e beware0 tegen de euveldaCen VBB »l fchrik en die dezelveonuusten en 'erover Moordenaar of,Ve,fPreideD en om Üy Zo° *«el •enis bragt. hrn «Vn t),et fch:elykef >E hech- over het Pi0fe,fl9 o®"1'1088' Marefo/cbt zou het opaicbl Joannis Baptista p 8 ontnomeo ®n aan den Kaïdinaal naby St. Maria M^Z°''ico opgedragen zyn. Her Huis waren een ge malen ln we,k de Je(Utt'n gewoon bel votige Pausfeh»VD het Jaar "lens' e doen, onder veranderd zynde ,f 'D een Manufeflour van Btpiisten Rans tot desseifs »nf- op uevel Van de0 teienwoo'digeD 1 *°"egeoiuik {evens isdeKVn nier zonder de mierfle moeite; want zyhebbeD 48 Un* ren tot a#n be: Hoofd in 't Water gezeten eer menhutt beefi kunnen afhalen. Onder die Lieden is een Coilonel in Hanoverjcben Derst, een Schoonbroeder van den Hof-Arts Bergeren de Graaf Selou/enburgOfficier der Guardtg je Paard, geweesr. Kassel, de. 15. jprtl. Zeker li es ft» Kasfelfobe Pmfesfor R is voor eenige Wrktn heimlyk vaa bier ontweken, en heeft volgens zyre eigen btkentenij nit bet aan zyo cpz ebt toevertrouwde Vorstljke Madaji- jeo Kabinet voor twee duizend Ryksdeatders aan waaide ootvteemd, ook voor drie houilerd Ryksdaaldets ie dea Lmnbsard verzet, e" behalve dat nog zeven fct> <j< rd Byksdaaldeis in coniao' Geld mede genomen. Dete Vtucn» reling is wel te Clau[e"burg rfcbtvrbaa/d en vaSigezeimaar beeft middd gerouötn weder van daar te ooikomt-n.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1