c No. jat MIDDELBURGSE Ao. ï77j OURANT, w.ï0 0 gTASg- ««to».»....w«' <1. Pingsdag den 2. Mey.1 I T A T I E N. gepaard gaanda gefirenge KoOde, de Wintergranen veel Romen, den 6. April Al'e de Papieren eo Effec-(kw«»d doen aal. Wegens de onderhandeling tusfeber het ten vao wylen den Ksrd nasi Solis zyn verzegeld %ee\WeenerRoi en de Perte boord meD piets,waar op .laat r?r«eö Wrst^i®ft?08ar Spanjen gezr nden woid^n. Kor- hé,Sf "r^C ^aus zcn Dt'" üe *ia" Pieker y^"r "'et hy een groore mecigte Bedevaartgaceeis ier Voetkus :oe. D Je gonstbewyting had re ffieer in* oed op de Peter ms, en op a'ia die her aanfahoowdpn door dien de Pan», nier zondw groot ongemakHechts 0p oen K st gezeten was, Deze Stad krield ihacswegïns her Jubel-Feestvan vreemdelingen en Bedevaarten gers. Op de Straten ziet meo byna oieis anders, opp Otffsningen van Devotie. Doch zoo traosilyk dn is, *oo beklaaglyk ft het ia tegendeel, da' de Lvensmldde- ®D» door den grooteo toevloed van Metfcben in deze Moofdftj^ zoo Otlgemsen hoog io prys eereren zyn. r*e'' teJd thans meer dan veer, ig duizend Vreemdelingen deze Stad. Men meend hier over het algemeen,dat r? bekende BuIIe in Cosne Domini cp aanfiaarde wlrlen „."faerdsg nier zat gepubliceerd worden gélyk anders ak t» gefchieden. Dit zal aan veels zeer groot genoe- Ken geven. De Pats bezoekt hyna dageïylts deze en *ene Kerken. Hetfchynd, dat hy door de aanhoudende *8rmoeyi0gen eo, zorgen tot goed bellier der zaken ee- «»g*inis vermagerd. 15 j maar desniettegenflaande geniet i> KCene ®eBr g°ede gezondheid. Hy wil re Ce[ena,iyn «eooorie Stad een Kalhedraale-Kerk op zyn e/gen kos- en laten bauwen. door het geheeie Kasteel, en eêtecdaar zy lost toe h«bben waartoe 'er een Kok byionderlyk aangefteldis, 'ie bUi genoegen zal geveu» zonder de kosten teoni e» 3 daarenooven zal de Ex-Generaal Ricci Maaodlyksi ^nïE - - temaken is; echter word verzekerd, dat het eeisige- melde Hof var. deszelfs Preietifian geen haar brted wil fwyken. Het is niet ledenken, datdejTor&w het wa ven vuileo, cm een nieuwen Oorlog te beginnen. De Porie zoekt op allo wyze de Vziecdfcbep vsn Rusland en met; meend, dat, wanneer her roe een Vreedebr» uk lUtfcben ons en huo komen mogtRuslanderea neurraat zal bljvetr «Is wy in den laatften Oorlog geweest zyn. In het Oostenryks Moldavitn ayn tan» twee nienwe Re gimenten opgericht, het een van jeeoenhet nadere var 8cco Man. yan den Don au, deo ló, April H®« gwugt,ale of de Pruisfijcie Minister te Copjlanlinopoleo belast ge weest zoude zyu om eec defealief Tuöaqt met de ■Per- te e Duiten, febynt engegtond geweest tetyc, dewyl mee rbaos verzekerd, dat de Minnter alleen bevel gehad neift om '«r een Ontwerp tan epo Commercie-TraftaaC te prefenteereo, bet weiktBn de bacdgewezen is. Par-r lieullere brieven van goeherbeod melden, dat de Land- magt des Koning» van Frankryk thans weiklykin 35000a Man welgeoefende Ttoupen beflaat en dat bet Corps Franfeit artil/erie nimmer zoo tairyk eo vaardig in ua ma-ceovres geweest is, dan jegerswoordig. Hamburc, den 35. April Met de laatfte Brietea van Lot.don word or.s het volgende gemeldbetrek lyfc ce Recept Te tun deo Heer PPilkeskorters bjy de grooille verachting zichtbaar doordraaideen de- n ze houdng veranderde niet, zoo lang Willet in bet - Vertrek was. Willes deed degewoocedrie buigmgett, rtreraal" weggenomen. OnderiusfcOeo bleef bet bun v-rbodeo met elkander le fpreken of aan elkander re fcV/ven, «en welken emde zy d®or ,eeo Wscbt fteeds In 't cög worden gehouden. Het 's bier niet by geble ken. Zyne H. heeft mede aan den Abt BirtzEx-Jefuit Biegivaoer desKeutvorst naoSaoeiy een Brevet vergund watT by hy hsm rot Apostolifcbe Vicaris in Saxtn be noemd. 0'k heeft de Heer Ricci bet ampt van Gou. >e,tetir van het Kasteel» welk de overleden Paus aan 5®a Major Pescatori gegeven had, wederom verkregen. *■0 men soegd 'er by dat men tnsgelyks verwtgt de Congregatie welbaast vernietigd ie tjeo 0f ^at men haar »iie maebt ocrnemeD zou om iets tegen die Geestelyke Uit te richten, en zelfs dat het geding dei Gevangene Kort na raasfcbeQ uitgewezen zou worden. Men kan iigtelyk uit dit ailts opmaken wat zy t° wagien hebben Zulke eaou baedelwyze heefc deGezaoten der Hoven van ■pourlou genoopt zig by een te vergaderen om bunn, ®*o»eu van alles te verwittigen en men verlangd met "QKeduld te vernemen op wat wyze zy "flt gedrag van Paus opnemeo zullen. lijyo*NO, den 6. April. Men verzekerd »Qor j Waarheiddat de Groot Hertog vbd Toskanen insi oegd, darde Graaf Orbve d* zoogenoemde jebe Princes Elizahttl opgeligt ,"en aan hoord^ Ooilogfcfcip naar Petersiurggeiotoea heeft,de b)yv zyn ongenoegen deswege aaa alle de Rusfeni^ syne Stuieu be'ooad beef:. I- E„ N. zie zuLSCrAU' din <dpril. NaarTborn eD Dant. hgien d|."r SP®|®;sfieo worden gezonden, om de priTj. wL,'tt,V» ',,J, s C H L A N D. gev ,f, K.,„ f" April Syeen voor we.mge da- dat voortaan ,ed!r t DDOntie «efttineer? geworden, •uite fte W,| c eB^ j estkt®tr gehouden zal wezen by 'tnisuw o»se e-h» s 8M ,e ¥ermak«o «en behoeve van beeft mardat jn ^rmJ"cl»üo|. Met Bneveu uit Sikpen tje^uf teGsorrenèuy Nacht «usfchen deneertteo en 3 zoo veel Sraenw f,n d?aromi3een gaat fch en verwacht Morgen -ai» Rn w iV1» dat dezelve den volgenden «•wSwreien v;Aj 6 ,rfieP»«e. w«'doormeD oier f fceö ïfeïSJ» ööt awlJcs^erotgdby ie daar m«d? frankryk. Parys, den 17. April. Men aiet bxcreeoige affebrtf- ten van ©ere Affcbeids Brief, welke m«n zegd dat wylen Rene Clarhs de Maupeouf Matqms de MoranglesVi- een comie^' Bruyeres en*., oud eerftePiefident »at> 't Parfe- meot» Cancelier en Zegelbewaarder vao Frankryk, aan zyneo Zoon denCancelier-gefchreveD beeft, in welken by hein raad nooit zyne ballingfchap te verlaten, en altoos aan LodetTyk den XV. indacht c te zyn. De Magiftraat beeft bevolen dat hy cp 'iKeikhofvan zynt parochie zonder eeo'ge Staaifie begraven zou worden. Hy beeft al zyn gereed Geld verdeeld in zoo groote port'en als by begeerde dat zyneKinde.-en en kleio Kin deren erven zouden. GROOT-BRITTAN N, J E N- Lowoon, den 20. April Her Hof oninig deo i<j en 17 dezer importante.Depecbes van deszelfs Mirti. ters aan veifcbeide bnitenJï8dfche Hoven, d'eaanleic»Dg tot veele ConfereDtWU onder de Mmisteis gegevea hebben. Het febynt, dei men siber Zekere toebereid, zeis, by zommige Hoven mer geen onvirfcb'ilighafd aanziet. Onder usfebeu verbeeld men zig dat die vBa Ferjaiiics, RladriA eo dit te wil hoe belangen dat Öp bevel v» deo Paos is'er meer vryfceid eo gemak aan de Ex-Jtfuilen, op bet Kasieel SC. Angelo gevan- vergund. 2y mogen vryetyk wandelen ge» afireode, t zyne Majr. Zoo dra de Deputatie de Gehoor Zaal m rrad kreeg de Kooing de Land-Major aaofloods in 't Oog, zag bem met een ercftig Wazen aan, waar Bic ge)d out^angeD tot zakgeïd, en meu oeeff de Schild-j- op werd toeo, -door twee Heereo 4 om gebroik, oc- w*lk» fiBMo vwrtroRkon Hondenalt ook do m der den Arm, d Cbrer B8fl #f Geflocfre V&O Zyi Mei' Diere traliën »an «Je YeraRers des rcitieks »bo dieo geleldafweer hy cp een Kutfcn knïclde. Allt Innf/vkin nnn* irtnaHAn/ian k-aft I geiew, alweer by cp een Kutfen kniaeWe. De"Koning rigte de Hoed weinig in de Hoogte, eo trek *a aanflonds wederom diepin 't Gez'cht. Het ftrenpee. laat ven den MoDatcb en mogelyk het fpotaebiigge. zicht der Hovelingen deed den lord-Major a"eboU. diog verliezen. Geduurende dc L-ieziog vao 't R9. n vettoooda zig de verlegenheid en verwarring alerdoidelykfr op bet Wezen van Wikkes. Zyn oog op den Koeirg te vestigen dorst by tnet wagen, en waar by het 8Eder3 heen wende, wierdbytvetdac een boonend Isgcheo ontwaar, waar in voorramectlykdr Lon' Coweroie nassr den Koning Rond, uitmunre; n dus was zyn houding niet ongeiyk aan die vao ecn\ Misdadigtr, welke, voor over gebogeo be, Hoofdpiet ff durfd oprichten. Vetvo/gecs irok de Kouiog een Pa-« tt pier oitde Zak, wsar cpzyp Antwoord was', 'f geen. n by den Lord Bertferd overreikte, die bet wederenz m san Wilkes ter band fleide, waar na de Lord-Major opftond, en, narndermaal gebogen tehebben, metüe n zyne oe Zaal m'gicg weinig voldaan over bunta n afgelegde Commisfis". ert alle

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1