MIDDELBURGSE No, JI, Ao. 1775-, COUR. A N T, den April. Saturdag A M R I C A 1 T U R K Y B N. S P A ..N J E N- DEENNEMARKEN* PRUIS SEN- D U I T S C H L A N P- Beritn, din li-*dpril. DeGitheme F nanlie-Raad le "'Wees of ge uitzojekfter of wie ze weien ftfeken geworpen is. Ook beeft ny Buffels laten komen, halen rïkrnadé Snï"1>khedeDd0,:n ^ch cp de b.v ^«deJ.e.wyAe h0® zy opgelicht gewt Af U u w JoBK, den 27 i'ebrua'v. Van hartford -S-w beeft met;dat de rleer Clark "»r. Reaat'-g i«yode een Perzpao, die, z oh b.rotmd gemaakt bad ooot 3yne onwr-kbre &&r>k'evtcg: B»n deD KQ°ïiCl? «nd,: cnnft 'Ut.'e dezer Dagen door 0sn bende m sn.oegde (s IJart ford overvallen ty9de door beo langs de Straten op eea fiprde is voofigenaept geworden döa.r'weke wieej- »?rdighcid hy verfcheioerotdeu >n onntsgi geraaire; toep hy vervp/gens door zyo pyoigers vty gda'er, waswtrrd by door den Geneesheer Tidmarsb bezogt, en b.vort- den op een onbefcbryfiyfca wy 11 mishandelden veim dkt te weien, en die Geneesheer »el»e üep'i otetftegevna' *^p op gelykewyiegehavecd te worden, «ra dar oyier "wrüeeie fprak van den Heer Clarkwens m>sd3ad al- '"enlyk ,daar ia beftond, dat by n>e( eerbed en I efje va0 den Koning eu deszeifs Regeer ag bad gefproken. Constantinoppien, den 22. Kpril, Oe Lj?e(* 'Pgten biyven slber rog duur, en zelfs rotnmige du ut* sier a|s jB midden vao den Oorlogzoo dat de I.nge- 8?'eo» en voornawentljk de ar ma L:eder. yeti tydey. Gaojx, den I. 4pril, Men .-iceft rooier Copie op*. taagen van een Manifest door de Keizer van Marokko 8 der voorledene Maand uitgevaardigd waar by by den Oorloe aan de jtilgtr.ynen vo'.kiaara heeftdewyl pe'vk dB Moorlcbe Vo st l»y d e D.«larafe zegdI, de Ra- 1 ,i,nc «ac Ariërs, in plaats van, volgens herhaalde l'rften de Stad Oran ta tasten, terwyl de Keizer Me- 0a zoude belegeren zig niet ontz et) heeft die beloften H;;f na&t te komenmaar zelfs de jilgtryn&n die zig say bet Leges van Metilla wilden begeven, vao helle ven te boioven en dje welke'er seeds vyafet), allehBO* ®e Goederen te ontnemen; zoo vind z'g de Vorst ge- tOofli- nki om die iiuotïlooi, Roeefiflg «e fl't fleo. t T -A I, I E JW- s> niistti den 4. adprtl. Door de band van den utr- -„niendsB Schilder Ridder Pomfro Baioni Is thans «^valtdiedeen Schilder* voor rekening van zyne Msjt. 2JÓ Koning van Pruis/en gemaakt. Hetzelve verbeeld Koning Jlexander den Orootentoen by natie volko lmen uéetiaag» aan Dnr/»-?Koniog van Ferftentoe. gebragtdeszeifs Konngiykc I-amiliedia gevangen ge stomen waïia baare tem een bezoek gaf, L i Vo R n 0, den 4. Mprtl. Zyn Excelleatü»de Ge draai en ChefG'a^°rlow t heeft dezer dagen 13 Ara- &i(cie en Tufkfche Paarden welke gemelde Gtaaf aan ayni- Souveieint- zend, van Pi fa ie Ladd naar Petets- iurg dixea vertrekkeo. Die Paarden zyn zoo ongemeen debooo en fraai, dat een vaadezelve duizend Secchioen jieef'. gekost. Aai gaande pt in Hegtenis nemen van de zoogenaamde Rusfifcle Prirces Elizabetb, d e dezer daeen opbevej van Oen Generaiisfitnus Grave yilex'ts Or/otv ?P®ec der ftus- ■fifcèe Oorlogfebepen elbiergtatrestee'd 'nue ooej'en ge fiolen en vervolgens weggevoerd geworden ij f zoo als *y voor eectge dBgen gemeld hebbenkontien Wy BU *le »0!gende byzoncierhedeo mededeelen fattrentlyif s, Z ^erd een gen ryd bevond z:ch te Romen zeker Dn* nie, <*'e voorhenen veel gereisd bad met derj Vorst Care/van Radzivil, Waywode van Wilna, en ,jeu,et, M ke z en om die reden voor een Poolfcbe Deme n,t g 't gemeen voor een RusfiicA. „on' was weggegaansn zy had tot haar verbiyf ,e ftomen betrokken 't Pales, to 't welk de Generaal ürave iwalof pleeg te woaen. "erm os^ rfijn »»n haar had'e kennen gegevendat U'1* u A II' 1WO. w dcbuwalojf pleeg te woaen. Vermios rrtjn »atf jjaar narft een Rusfifcbe Officier van Pttersburg na Romen op dalht TVj °m ha!lr °P te 1'chten wy'-men haar ,er. fcn,p HWÖ(ür,s een onderboodene briefgemeen. oe Regeerinfe ,e/-°n fe?bel zo° h'd zy M dieook vertr» °m befco-'m ng verzocht,en :.LhS;^?.»^chheefr ttiag, ten tiilerfte onvoor2icb,:g gewees'. HoeJt ijfj men gerft voorda' dy Rnsfiscbe Officer, door bo- vengtmeide Grave va» Orlow na Romen gezonden^ om naar van daar ie lokken tivddei gevor.cen bebfe om met hulp van baare hofbedienden die hy door gif en 'ot zyng ba'aogen bad rleeten over te balen va hare Woning ingang te krygen, en vervolgens »ich ttt haar vertrouwen in te dringen, oeder vootwendzelen dst de Grave van Orlow eenlye misroegen tegeD zyn Ivf'bad Opgevat., eo dat zyo Excellentie derbalven, wet verre van baar te willen beoadee/en in tegen- deel genegen waré baar alle bedenklyken byftaod tö vcrlG'*ï)cn Menvoegd daarby, da' gf melde CfÜcier, ten e,?de n haar des te meer geloof aan dit zyn voorgeven te doen fban. haar een Betirs met 2COO Ducsten ter nandge. hsd z tb gelttende daar toe last te hebben van w gets dm Graaf V/tp Orlotvwaar door by baar dan ook overhaalde, pm hetn na Pi[ate volgen, en ein* dslyk om berwaatdste konten iet bezigtigingvande in onzen HaveD leggende Rusfijfbe Viool, door dewelke zy by baar aankomst wiero gerte p eerd onder 't los- btacden van 21 ftukken Kanon terwyl deGrasfhaar op zyn Admiraa'fchip pragttg 'er Maakyd onihaaide. .igiog vervolgens over cp een ander Oorlogfcmp, waar- van zoo men voorgaf dec CspiïeiD 'naai meae geironw was; dog nauwlyk^ W5$ ?V t>>pner shoord of öe Graaf vanOrtow, teo laststen 't masker in gtenoe, n vertoonde ogar eeo verzegelde Brief der Keizerin vao Rusland, en deed haar in de Boeyeti fluiten. Deze zaak maakt, hier en in geheet Jtaiien veel gerucht, zonder dat weegter voor de waarheid van alle patticulanteuen die daar by vetba&lc woiden willen itftaan, zynde al- leenlyk zeker,, dat die zoogenaamde pen zeet febone Dame is van omtrent23 laten; en?*. c WE E X) E N. Stokholm, den p. ^iprtl. Voor 4 a 5 Weken reeds yertr.eenJttn wydat de w'inter g bteüyk voorby, ware, ea wy baddeo ook daaglyks Iphopn weer, fos wel 't noch koud bleef; mear tegen alle verwachiing is alhier zederd 3^4 dagen weder zoo veelfoeeuw gevai- lendat wy thans öp nieuws eenezeer geftreogrn w ti ter hebb n, dooiden de Sceeuw jegenswootdtg veel die. per legtdar. wy noch gpduurende dezen gantfche win ter hadden beleefd, en zuks verzeld van een fcherpe vtrat die veel elende onder arma veroortaken zal, voornaamtyk wegens.bet tegenwoordig groot gebrek aan b-andhout. Koppenhagbn, den to. Jlpril. De Msatfcbippjr den fraa'ji WetcnfchfppeD alhier beeft in baare Verea- derirgden 24 Pet voorleden Maand gehoudenbeflo- ren de volgende Pryzen uit te deelen CBBmlyk4oRyks- daalders, of eene Medaille van gelyke waarde, voorde besie Lofrede op Koning Waldtmar de Ijl.; 30 Ryfcs- daalders voor de beste p oeve eener verzamel ng vat* dappere, ede'e of Patriottifche daden, door Oetnen of Noorwegets veirigt en 50 Ryksdealders voor ae beslet Deenscbe overzetting van bet 10 Boek van QumlilianuS de Jnflitutione Oratoria moetende de pryslc-nfien voor nete nde dezes Jaars aan oe Juftitte-Raad gezonden worden* Koniosberg, den 7. jfpr'tl. De omangs tn de Elbinglcbe Heiberg vermoordt a4rpiem/cbe Koepmsn was jigi Riander geDsamd, en de volgers een onzer vorigs boiwel zy by 'i gemeen voor eeo Kusft/cfa aan gezien wierd, en wel voor de raiunrlyke DoC|jtef ce. ner P.mcesfe, d e vonr 13 jaaren was oveiiedeo men te Halte gearresteerde Perfoon die bem ca alle waar- voor» dai zy in flfcilte van 't PetersiurSfcfc Hofjfcbyoiykiieid heeft vermootd, word bim eo korren hier vetweebt uitdeGevangeo's va» Giebicbeti/leinvan waar men verneetnd dat hy reeds by zyn eerste verhoring, bekend heeft niet Brockmannzoo als hy bad voorge geven, maar John jinireas Scbmidt gebbteotn ie Keu len geboren te zyn. van S ree ken bof beef' veele vreemde Bt«s,er' (P Zyne koj- ien laren komen u"1 'c' Ge Protf van 'ehenjetj, ofzy ib dfi Nieuwe Mark Wtl toacen neten. Oaaerceze be vinden z;g ook Kauieelen waar van ook een Wyfjepen 24 Maart dezes Jaais, na dat bei ju si een Jaa« eeate- gen haa een fenooo jong Kt meel beeft ter Waere!dge- if, geiyic men voorgetit, bragt. Dit t« welde eerste Ksffleelo.'e to deze Land* ver vo'gens de on voorz cfi. «'eb ttgn daar ca Pija ta begeven Veel nn„ r 980 d»3f Ca P'Ja 18 U«ge»«n. SiUt en by aldjen het 2oodanie 's die Ptincps nt „fJl ver orden gelyk men voorgeeft,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1