Middelburgse Ho. 48. Rit a l 1 e n. Ao. 177;. COURANT, Saturdag) R S L A N D« 7 W E E D E N. ,p O O L E N D U I T S C H L A N D. den 22, April omen, dé» 1. 4pril. Eer, U tbeenifcbe Miijiüer fra P«U4 oït, de gevangen intende Jefuiten co de- on nde, zoo zyo H, hem geatuwuord hebbenZoo zy fcboldigbevonden worden, zuilen zy geftraft wor- n den maar joo het legandeel waar is men ben a|- le/iey vergo ding verplxhi". Ook vgrfpryen d.e Vrien den dar y«/uiita dat reedt- «enige S eden den H. Ve.dei Verzocht hebbc-zten jefniten wederom ais voorbeen bei ®nderwys der Jeugd roe re vgnrouwen maar dewyl dir alles door GD, oe tegenpany voor lomere verdichdei-cn gehouden wo'd *e de lyd leeren in boe verre ty betide Beloof ve'dieod bebb-n. Toen deKardinaalrfcffcr»?s voor weinig® dagen den Paus Verzogr der. ^intoniur Orden te mogen effebaffengafzyn H. tot anrwooia: <la die zaak een nauwkeurige be P'oeyrrg er ood< rzoekng ver;-sie, on da>. zyn Em u®niie dernalveo wel zou doen dit aan zyn Hotf voor- onder net oog te brengen." P f jeb bü oden 24 Maart. Nopensid*. belce-.Heq- '®a P ofetfjien F alk tn Lowilt, de, Op KeZtrlyk be- Vel» met meer ar de'»» eef|e geleerde reize<jö.or d i.uit» Jebroda Ryk ded®n en beroe, geljkmep wiel, rteeer- fi bdn°r 1,0 ei^er b8'!den, e0 8tdere door die der e e|,s verongaukt zynreeft men «haosnog eeo gp V, iC 0 ep verromeo. Falk had in zyne verregaande «vpogb ".dne ,s Ik voorgenomen ticoit weder'naar ■Peterièurg re rug re'keren. Zyne Papierenfcbooe in ü'ooie uor«, zyo rewa.rd gebleven tD behelzen a1 rii'wenrneinirgeo over oe Ktrgtzen, en andere Taf x^r/cbe Natiën. De Piofejfoi Latmaniscoorde Aca w, e eib"*' gelast dezelve ter drukpers gereed te ma- Lbwitz is ir de ColoDir Dobrinka, daar bymeeo- f vedg. e zyo, coor te Colonstea zelve verraden, en e o«t ns docr een noep Rebellen naar Jlowlagedept, V5ttr:-e'.eo' d p-hmcbi. Mcifaemliook ,>nUa,olog,e. •kei e-, DuirJ'cö Bedior'do, cn een temp/eb Soldaat *erir,Zv Pap ren éi Tekeningen zyo alle behoudeD. StogHdLM, den 3 diprü. Voor een gen tyd v '»i een gioore d-tiftai by urtzen Upper-otadhou 0 repeec W8ar san men de didersfchielyk ontdekte f opmtlcen va, hu P'cces heeft men bevonden, zy tre 0 B de beboeren d e ,u t 80 Perzonen b i- ft »n r ,e n deele n er ten deele in de Provinciën op 1 'en r, »o g s zeker onder buo gemaakte Reg em-r, l ll 'flrag'n mor- ook heeft nten bevoi den dar zy ei- k, - in d- opt- yke Nieuwst)dmper onder ot bekendu pV:' men rot vergao •i'-cec heobrn kuni en beroepen. De */d' dern 'u*e Zwetdfcbe Bybel-Overzeir ng vinder. a,b-r goeokéuring. Ue (vy i .S B| tegemask. mry gt.yki op Vce,r p,aai Ten maer naar een omfebryving <tan naar «eni ver aa lep ^AtSCHaü, den 36 Maart. Var, üeTarkfcèeGren. 'f' m n Tyd r, gekreg*>nadai eenige Turken mei Qos 0*rt&lcbt 1uupen n> Ddgt-mter geween weren tn da( >J:n ct-n H< ufcoiM en vufc'tide gtuieei e Zcuder pe j. CV)*« d zyn. De Vorst Penintki ziet «ig B®n alle kan_ /j '1 Sch mpfcbrifien erngeiasrwaar van wel de honen- 'e s eer. zoort van Requestaan hem gebCdre^e,,. ®ls Orooi Pr or oer R-ooeiorder vao Mallate groore| l ha den fma. k van 'tPublyk zynde; en 't Gerugt i00p( ^»t deze en andere onaangenaamheden den Vorst ssolicn °er, b floiien met zyne vergaderde Schatten na Helttendie "rekken, om de overige dagen zyn 'slevens stda&r jB fb'Ust eenor van ceielve door te brengen. ïinkn, den 29. Maart. Haar M«J'. heeft de R-. B enrg van Bobemen eevolen om raar elk der Kre.'nen «e?rm°pr^en 'S' eene «fioudvrlyke Cemmtsfie te 8CIii 6e s 1vkeD eDeeer 0SrhaSm Re,8i TroUPe" ben.e,ecs eeD Wunenngen te doen 00'^""°m 0Dde"°efl naar Proces op ,e D hon te ligteDaaDfloDdibnn ken re (haffen en H* tn 'CUn S8Er bevinding van za- werat de Moiielirnen 8Ulk*d|e genoodzaakt zyn ge- 1 maken onder ten *0,B^n welke bet grootftegeral Prezen te rug re doen°bter, D8#t bU° Wot>D* Mgi'a «Vdit tMaarPOoie Prtns B-sfchop heef- Wtt dit Jaet aidiBf seDe scuooi dv< Chuurgie en Vroeikuuda geftigten den Heer Dröor 4Itxwelke te geiyk tot ordto.aris Profesfor eo Alfesfor der Medicyn- fcjie FiCUlteit benoemd is, to< Dnö.ur van dit In- tinu' èSDgefteld,. Zederd den 13 oer voorlede Maand Fa* bruary worden 'er reeds lesfeo gegeven. Uit Thuringen, den 29. Maart. Op bevel van zyne Hoofvorgielyke Doorlucniigbe.d S onlangs door gantfeh Saxcn-Gotba '1 zederd tangen ryd io gcpin Ic zy> oe Kr kijk gebed 'egen den Paus cp de Turken afgefebafr g<worden. Berlïn den 9. sipril. Volgers ztkev Penodtek G fchr,fr zou cp nei' VcorRel van zotrmige Leipvgtf Kiopiieoeo Te[cben tot een vrye handelpaa'S veiüaard zyo. Men zegd dai dezelve geproponeerd baodendat het ton hoo^ftenuti g was, wanneer men den Luit- feben Hardel met de TurkjcbeUotgaarltbe en Pool- jebe vereengde door bei aanlegger, vaneen vrye Mis a ie Trcppauaiwaar alle Koopwaaren vetbodtn of 011- verbcoen vry ui' en r konden gevoeto worden". Nrcbtar.s beef' men goedgevonden Tejcben daar me ta verk ezeoteiwyt deze Plaats nader b> Fcoleneo Hon- garyen lied, en vooiramemlyk veini'is e daar, voordo Protejiant/ibe Kocplieden Lutberlebe Ke-ktn zyo, en io. den emir. k meer dan 20 cco Proiefianten wonnen. Nier ie min s Tefeben, tot bier ce 1 cg ten bev-.otfd 'Plaatsje, waar tn omtrent aco fltcb' gebouwde Hulzen zyn. De Scbryver van <11 Baadje nu ki aan, da(,wan> neer 'er gedoreide de Mis fiit>i d on'ftaar mogt ZU'kB de grooi/le tcbade zou veroorzaken. De Wegen 'tpl by verderdie der waard been lemen, zyn over woeSIO Gebergrens en daar by zoo onhrukbaar, dat 'er meer iti&o ICO,000 Guldens zt>l veieifcht wordenom dezelvu te bettrec Baat te creogen, en m 't gemeen tal'er meer dan eet M litoen nodig zyo cm Telcèen\w zoodactg» Hoofdplaats t« maken as waartoe men dezelve fcbyr.4 te willet fciikken. C*) Tajcten liga ,n bei Hertogdom ven dien Naam, aan de Grenzen, daar Poolen en JJongaryen aan el- kSnder floten eo de Wettel r Oderkunacn oo,fpioow hibbt-o. D- Siad Trcffau word vcor de besie vat» Opper-Silepen eifcouoeo eD .s ct Hoofaftsd vtn eet H Henogdom Troppauaan de Moravi/cèe Grenzen". Men hetfi a;r er etn Brief gipubicetio vin zekeren Reizcer uit A1 etter-Sileften .n dato 1 February vaa de- zen Jnbüud. M Ik kwam den 28 Januaty 10 een Dorpdaar ik meeide by z«ke'en Eue n an, ofbyden Predikant te lo geeree; doch de eerste was met ï'hu s eo de andere docd- lyk zirk: os motst ik 10 de Herberg myn Nagtverblyf zoeken, hoewel bet aldaar, by gelegetoe o dar bet Regt- dBg fcoei-n geweest 'e zyo opgepiop was iret mnficee- rende en ge'aaS m&Jcerde Boeren. De Scbour va heC Doip, di a daar aan de Gerechts Tafel zat, myre ver- legenneid befpeuiende, bood my zyn Hu s aan en glcg mei my. Zyre Wonmg wts n ei grooi maar men zae ic Blies veei Gefcbiktbeid et, Zmoelykheid uiiblifikec. Zyre fluisviouw or .fing my op demnzcamfl wy- ze en fpcede zig om bei Avond Eeien yeited te makce, leiwyl myn Hospes my n zyncn .TmoJeide, mei re zee- een Mis/cbieaonu ar,gezien iet Winter is zal u myn Tuin wel bebagen". H Ik kwam In eere Waracde, zoodanig alsbe fcbooc- fte G'oen ven der. yasmyn Boom in ce Maa,.d Mey is. Zy was vao Denne Bocmeoen gaf op my eer, zoo aan* doeniykta indrukals of ik, fchoonm end v»n Ja- uvary, n '1 midden van den Zomer in een Mirlbe en O rati&erie Warande was." Wai verder komende zag ik in dezen Toin drie Meis- jea en twee Joogeijes zyrde de Kioderen vbd dezen ScholH, O'* m een Groep by bei ondergaan van de Zoo. by elkander zltien leezende over de Zon» Ondergang de verhevene Gedacmen van den Dichter Zaebariaier* wyl de Hofmeester van den Schout Z'gdaar by bevord» Zoo dradeze Kinderen hetDcaiflnk nadden u'gelezen,- oee(j de Hofmeester een Gebed, tn üaakie rtlfersGoï voor den gelukkig voibrsgien dag, terwyid» KmCerea aandagt g nederkmelden. Zy ecaier pas m '1 oog kry- gende en balf btfcbasmd fchynende, ze'dede Vader n» her geëndigds Gebed tot hen: Gy bebotfd u^niet te jcba- men van dat gy „yeEerbied aan God betoond bett. De ze Heer eerd ood ook,' en zat u liefhebben, oty dat fy uwe üfgen met God eindigd."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1