Middelburgse 46, r Ao. 177* COURANT, Pingsdag den 18, .April, •wITALÏEN. InfflPteryby tyds was fBPgernkt eo hun verdreven bril O om eb, den 28 .Maart. Zyn H. neeft zoo weltyc' De Landgoederen van den Greaf va» Browne btfcbeo Hofgecir ai» 2?neZzv^zerfcbe Gardes be*e! gegeven !nevei>S die vao andere, ook sper weel pe'.ecen. ^)erc" en eeo e^efyk, ^e' vy by /ynenoptogt nadejden van hurneo opftaod word vsirvd dexeieyyp. Zyoe r1, Pieterskerk of by zyn pasf. c tangs daSiraien de-jM.jt. be Keizer had, loen by in Bchmen wr.sde Boe» «Jieen h <C ^emor|e of Rsqcst nipgi willen overfcan-jreu cceo beloven o» hatre kisgte'u ie onöeriotken en B den flVfr, inana n o. <ni <jn P rfnnn te verleen en der. 2iviren nihed hnn nnreleari ie vei minderen. Te- - V.'yer' roegar.g lO' zvn P r£oon reverleenen r6 ,IVITa Vkcchia, ^er.28 Maart. De Pms betfr *een zeer eerD.td «en'eo ic-fff ns mT.zamei) Br ef van Ukwenfcbiog van wegers de Repuoi'ek Fenetien 001. ™ngen, waar by deSi«aai aaococd vier boiiengewone HbgsCrtdenrs ca Rovien zenden söi bet tnocdelyk van d:e geiukweofchüjg dot; zyn H. heeft by ï'-s A'i'woord op dien Bnef verzocht dar zuks vto* 0*<rr'«al friet gifciveden moindewy: zyn H. onder na- m d: ayn Antwoord heeft doen invloeyen dar ~y d*D ge'okk-({ep u tflag zyner vt'kienng wel vuor- ^amlylc aan de gunt. en aan da bemoeyiogen der i\n Hettaa»lcbt Kardinalen ie danken beeft. »..ne«na ook dai «yoe H. dezer dagen vCr- Vi,p hebbende, dat zyn «ers'e Kamerdienaar Geld vüü' ïob»migt Lieden geeifcbt én ocifacgen had, om by uj6tr,(llig voor andere Petfoonen die zoo vrygevig Irry- Ww®0'»n dezelve aucientie 6y zyH.teöon »tr t, n dien Geldgier gen ob eersten vpd'zyn Emplooi hk*r 101 ee" der der'CËfte bedieningen tu V Paos »rv's v-tnederd heeft, s/w W E E D E N. 1 rct, heeft Ja Koning raadraap Eescht de vorige Ju deze» opzm'e Ee,naat.e b;Tch.l.kingen en wel In son des zvwaren atbed hoo opgelegd te vei minderen. Te genwoordig zyn die Boeren in de verbeeld cg 0^1 de Kei zer by etoPaic-n aar. tnn verlangen voicny txefrmver dat 'r Pannt door den Ade1 te rug gebc uben ware. Of die verbeelding by hnn werentiyk 18daar zy't boe 'r wil; maar ot is zeker: Van ne eene Hetrlykbetd lot de andere gaan 2e vragen om hei Patent met Guloeno Letieren gtfchieven; en zoo era hu" berigt word, dat met: vso ruk eer: Ordonnantie tiieis weergsaczy aaa '1 'o»tn iP pucdertn. O dcr'nsfchen vleiümen zigdat oie onlust" n var geer langer èuur zuileo z^n, Rredsi» eec iropp van 8co Bne'e" Ooo* een Oencbsnest ondsi bevel van den Gerena WaMs -veflnren ec een enda- t' tioup door tiet Regmtn'van Brinken', ock beeft men 5 R gimemen I; fanrery eo een Cops Dragonders ea ïlusfvteri naar de D'ftr Óen daar de MuUeilnien domoes'8 warorie pleegen gftctdet. Met ei; alles is mep voor OBdeelige gevo'gep van dn oproer bednc' dtwy: zoo veel buizend L eden de band van der P'etR aebbeb af- gertokken. Men wii weien, dat bet Hor reeds bevel gegeven had om dn btpralce tifersien, die de Boeren moeten boen, af ie fenaffenmasrdat be: zelve, van het oproer d< r Boeter beng. wordvnde,aar'fiondsotdrezou<l om pio fioniel gebp veianderine ve meireu. Lkipzio, Jen 31. Maart. Men heeft •aisaoederbahd berigt ontfangeo,dat debooswigr,O e»ich Broekman noem de, n d e den 13 dezer eeren ^rtnenijcien koopmsn to ikheid w v dun jare 175?, :e ivtnieoweti waar by KwingièergenPtuisfe»'iptw. w.eetftènJtg« tsjze w t/nnVn'5' van 3 int 3 jaren telkens een *ao*keu«|®00*ö» en met deszftiu mede gtbiagten fchat de ylugt d„r ««ftjptc, behoor te efch-dsc van alla delandgoe- geroirien- heeft, te Balie by den kop gevat en op Gis» m/e"» b we :r- met he: opbrengen va» zoodacige rove horf t'"'0 Officieren ieiuKi ayo moereode de l»otis- bj.j5£j^' eo de repimeois-Comrasodantec «eo nmkroó Ïïy*. c ii-.v»-;*? en ulivoerinv-e vebragt t tt T L A N D- O»«el»vo»<l.,.l«e- *e hêt ffiZZee ""cn voorDamantlyk van Osfen, oro l*ar. aanzie^ivke Wli»t«r te doen. De Ktycs- G'eer»* i*ei>lvlel b<;eft °n!angs swee hordetd 'tédr s»ai üsfea «epf '83 de reilende Koop- »e„ v.rzo""» en botea dtei> nog drie honderd en Oy '6 Öurs vats het beste zoort tot taderen VerkooD S S E N. K om n c si e 8 G e N den 25, Maart. "ÖP Zondag Murgen «ten 12 d«er Heeft mcu ren ^Q0P" UiiH!, die vat) Conpantinopolen a hu-r aangekomen was, fUd l D ",,r(!k EHinglcle Herberg inoozo Voor- ad Renotaen, in zyn Siaapverttek op epn wreed ïüeeR jftïnmefiyke wyze vermoord gevonoeD eD **yfeld geenzins of die gruweldaad tjepieepd niatt r^en uoor een ander Koopman die voorgsf Brocp, \i. ^ebpren te wezen eodi» teriig» dsgen ie »0rtn de rankfort aan den Main her waards ïcko,n«nzyn. in d.ezelve Herberg logeerde. Hoé ZY j deze ïc Maandags Morgens zeer vroeg in ftilte weg gegaBn tnetiegenftaande orzeMagiftraat ten eerstelt circuiai' 'teven ca alle Plaatzen heeft doen u'tvaardigen, om hem te houden zyn ecitrer »l|e bemoeyinsen in dezen OodeU Ver8ee^s Reweesr. De Waard ven de Herberg heefr KCü andere te kennen gegeven dat de verm00rjjB wfman cen'8e du zend Ducaien in Geldby *'B gehad ij0- doB deze zyn n et ie »jndeo, zyode nagedachten r den Moordenaar geroofd geworden. Rp UI TSCHLAND. »taod «,v oS10 R<ïden l' ^P'H- B' e*8P *8° 8P®der. °P »er« fUT™ be! volgende- De mat isaog ten, neb in »erföK y ^fet herReld. De cprnengeBoe. gen groote wanïïdrt"-* "Pr8° verdeeld hebbrnde p|e. heden. Onde7inao7« Af.70rfcb?it,e',e Steden eo Heerlyk deo Caccelier Graff F b7 Zy de rerlvkheid Cblumnitz, |«punderd, en toutiJrKiatki ,oebenüre[lde ^'ben meester ?an het oaar by2yodeSloib Hjimjdjo, Jen 6*dfrit. Volgtns her uitgegeven Voui..s eer Pugatjcieui Oiykt, bat tJ-^ze BooMr cbt en. zyne Aanhangersgedurende huana flrorery.Mj jen* Menfcbtti *an bnide geflrcijten er ws*r oph eeo'gu vao eeaen aanzknlyken fl«n# vermoord fu^tn. Van den M avi n den 8. jZprtl. Men ziet alhier brevenwaai in gemeld w::rd ba'in 'tker Keritgvylc eerftdaags d_e bekend.rottktog vao een Ptu-fe-jke Bu.L verwacht wierdvoegers w>ike in toek: roendr alla Geeste jkö ordeos de Bea fienzoud n ir-!<et»lt?eBfche- TfeoKsmizolen en Broeken drt.t». li d'< g dit waar mogt- zynzuilen be Eerwaarde Vasers Capncynen do allerzeldzasmfic' berfenrppiog ocdergar. F R A N K R Y K- P a z s den 5. 4pril. Dezer dagen is bier een ge val gebeurd, bet welk zeer veel gerugt maakten waar van het volgende vitbasl gegeven wotd: „De Maiqn: s de MontelembertMarecbalde Camp en Luitenant der iigte Paarden vao 'sKonings Gardes, kopt eeoipe Jared geledetj van 2eker Edelman (Graaf a van Reuffignac gebeten} eemge Bosfcben; oan nadien by bet hcut daar van 101 den dienst des Konings ro- n dlg bad, Heltie hy de OernJire vao ryd rot tyd uit, oodo1, voorwendfel, dat by zelfdoor|het Gouvernement pi Diei beizsld w erd. Midlerwyl overleed de Graaf van H Roujpenacweinig nalatende, dewytde «etkoop vao zyce Besfen hejn van bet beste zyner Goederen be« ioofd bad. Zvn oudfteZooo 30 JatfB <;ud en Capte'u r> 01 der de Kavallery zyr de, was opgevoed >n het c»nk- a beelddat de Heer de Montaltmbert de oor«»ak »an a deo ondersang zyner Familtie wssdus be»af hy z« n va zyns Vaders dood naar Parys, om by den H«er a Mtnt^bemiertbetabngte retkrygea ;dog dievap'ydtot n Tyd u tftellende,fcbreef by heroeiodlyk. dat by foiu ftond betalen moest of met ben vegten. De Hee-r de Mo»' B taleidbert, nog her een nog het ander in den z neb- bende, bragt deze zaak by er Maifcba ken »an Frank- a ryk. 4,6 0tro Heer de Roufiignactw eene Gevangenis a van J'teo en een dag vcwezen, en h m dervo„ gelts n8ar bet Kasteel »8° Pierree» Site e en b<en- gen; dnn de Koning d'e Geraegeo s rot 6 Jaren ver- a minderd hebbende werd by *oor et-oiee oagto ve. flaak'. Koneos, te FerfailUi eynde by den evwivu» j tndien nret e?D PeiRcttemetsi <m fchatie 4» Muyt onimoeuo c> op dc Tt^ cea he«| j den 30. Maart. Uil vt>or«oigedat hooi- de inkomfteó die de Officieren van ^ti:kelanbïoed».er> iiïfckeo, nier veronpcbrzaarod moge rn> *n, ten eit óe die erdunaenrien na den leuer li o t. a. -4 i. ï-boudeD. P - R biebftein >n Oech.'enis gesj: is, en meo oog 1750 Dueatea vu. «ten (jcroofdeo fchat Oy hem gevoodeo. betfr. en meester eamanlr. net oaar *,7uuc*"u:n IIIIO' «vurrens, re rcr/awt* .jwv vy uou ivib

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1