i«Tt, t..ï «rnsjffi 2TCT s' ^IÖDÊLBÜRGSE C 0 U R. A N T, 2,5®awPm» «H No; 4f- ao daj ij. Aprfl; t ME N N E.M Al Kif Sarurdag, ^ITALIË N. I> »M8n) rfe» 25. Maart. Men verftaat dat de t-.S 8i>owet de sroote Verandeéiogenwelke in tjet Huis Maria Maggiore (dat voorheen pao dï thans ver f-it-:;. Ie Soceteu der 'fa(uiten behoorde, maar nu door oe enediayner Nonnen van Genua gekocht s, om 'er B komeo woonen). gemaaki werden en reeds vry .etr® 3^*0»derd moren, geftaakttyn. Men meentf, dai sMediUyner Nonnen *an bier veel deel daar 10 ge. Vd Mbbèo óm die opfchottiug te veroorzaken, e« «aar 'door 'elegenheid te geven dat zy bier door d e •edeiende Zas ert nïet geftoord worden. Dog het ooi- weekt Wer ook geen zins aan do zuike, die geiooveo, vat de Ex-Je [uiten zelve de band daar in gehad hebbenin dv *<»0P t on» Zelve nog een» weder bezitters vac 6 - t® worden. De PlUl behoud zederd zynever- zy/te vonga leverawva, flspende dtsNachts. I tin eer dan 4 Daten en bekledende niet meer dan n>0ï «y° Mddagmaal; wyders geefd by des Mor- btt, Ts® io M?t I O oren én des Nademiddais van 6 dbr'D '®l des Avond» «en 10 noren gehoor aio een ie* lei* ZVm H. heeft een by zonderen Raad in zyn Pa. »oe.*??8elegd» befteaode uit twee der beroemdfte Ad- v0„ »M» de Rot», gelyfc ook v«o twee andere Ad- iir"'aa fl'e lD de Criminele zaken dieoen; deze doen »ao aiies vtiflag en worden door hem uit tyne '5 pSÜ£™ .Gelden betaald. De Kardinaal Giraud is onder Én ffu k..r-" «vi'C «ter» die, ®et welke by de gewxbtigfte .J c" géheimfle zaken verhandeld. Zyn H. heeft alle de band te (lellen. Dies Abt, die gedurende het levec vac cyw Oom a'tyd van hem was afgehouden, heeft onder dac Zelfde PausfcbfP in gtoote armoede geleefddoch ftaat nu, indien anders de thans regeerenaePnusde gswooote «o'gd 1 eerlang met deo Kardmaals Hoed vereerd tt wot- dêo. De Paus heeft Mo den Gouverneur alhier mon deling bevel gegeven om alle vlyt aan te wenden, ten einde de Strnntfcheoders en booswicn.'eo d.e dezu Stad by oacbMyd zoo onveilig maken ra oD'dt-kker. em in hechten s te Brengen t waarop dan door den j ver vajs d?n Gouverneur reeds twee dier moordepiats zy gevat welke de Rechter» tot deGateyec w Idéo verwyzer;mmd« Paus, negerende zulke euveldaden op bet kracbtigfte ic keec te paan heeft last gegeven ben met de cood te ft'atfeu, V encticN' den 36. Maart. Ii d laatste N-etrwaw :ydingen uit Confiantinepolen wvrd g. «ogdd :t hei m j. opegeo tusfeoeo Kerim Cban d bou'-f «ar» Bagdad gl den aandacht v nat Ottuinamijcèe Mi nisterie nasr gig trekt. Twee afgegeti» Muftisvjt eyoa op een zelfdeoogenbl-k begravei kou uadei dood van Durizadedie eelyke Waardipheid oekieede: dit zeid- zaamjggval geefd aanleiding tot veel naderkeu n ueza Hoofdfted fchoon men de oo>zaak dezer-drie S eif^e- vallen met aodersdan aan deftre- gheid vac dec te;, stta Winter kan loefebryveo. Genua, den 35. Maart. Men zet alhier Sneven van Venetitn waar ia gemeld word, dat die Republyic voornemens zoude zy» om met bet Rusfi/cie Hof et Koophandel door de Zwarte Zee re (luiten. Z W U E JD E N' Vuiér%d J»'1 f?' J?eier Bentempr ze voor bemfrigt van het 'Kontoglyke Kamei-CoMegie ror welzyn dar Wekend hetfi. De M msier dei Komngs van Sardf-iLandbouw de voigéode Ordonnantie uitgevaardigd, .«e aioier heerr vao Tunn Dep-xbei ontfaogenvol- I. Datleiwyl oteis zoo zeer tlyd tn naarftigbeld ft» föi wdke W Sardintfcie Mtjt.f op 'g Pauzen ver. eeBf zaak «anuoedigd, ali haare zekerew ougeftoovtte ie oan den Kerclcaal Lelie Lahze vergund Rib er begiiüng de oudfie Zoon een onöryd.g recni ui heb inoger, blyven en den Post in dep eo hem zytje dÖnkzfc£giog rè bem ^n aeger* be- j». Piomo*- kift fne'n Óóg nier» nét /ekerbeid r°l Scï™.MB. <ovt»»r««' 8'oóieo «nb.ed ^eeft daar Ter bandeldo OnzeP'8'naten zyn bieigrootJ ï>ks 'D hu>- feb k» doordien zy daiglykl hoorandat de O ,s'hunoeb-vordering, meer op de verdiemféo van On g<) en Getoetdhed, dan op «upet tauubeb zal Zien. k-. 4':ga heeft de Paus, ">en l,e®'«tkdaanzoekin^eu rtr. h<> »e van eenige waardige Prelaaten gedaan w«;dep '0(10 wif geaniwoord, dat htgeeogeoeaPteiaat fir/st- turn x in tnuer fproDg wilde bevorderen maat oat zy cft de» ie bekwamer fc Wordenlangs negewoocerrhp. »en roudea moetec opklimmen. Nsdieo d« kosier der °»;ie voor her Aartfbis iom van Mentz en bet Bisdom donrgeans 40,000 Roomfcba Krooosn be|0pen jjl^heeft zyne H. cekeivé om zekere wuetec rot fP° Krooneo verminderderd. dat er nu een nieuwe Üe^rtitie z«i nnnWIci il\ de Vrooodlenllen in her Vervolg zonder eebiza H** ?e,foow 2lllten "fdeeld worden en dat T ®T,n «nde'« e»l wogen overlaten. jP Lapdman tege; woord'i Tomt^d* - 1 béteren wörfleóVólgen» wélke Iéder Boer aiieeo' dié flr ek°vka dén Weg tSidefhóbdén «1, dtehef ditbisiby aycfiuisrtgt. Koppbnhagen, den 28. Maart. Onht«gs is al- toiéf, inet approbwe «c bót Koo ingiyk Admfralitfeits Coliégie, door dén Comtn^edeór eu Loois-Cnpiipin bót vólgoudé berichty lendierfijaeiZeornréndc, ixkenogó- maak't M dat allé die Sch'ppertWeiki- van de Drdgoe*. Löötfea gébrok tflWéfc wrllen bet eeiifc voor 61 nósba- paaide teken geven móeten, rémeotlyk door één V(fe m de gtoote top te dofen «aaijén waar éfntrtét hWo tot War roe Zet! onachtzaam geWeést iayéh fvaardoor verfchetde wWórdera veroortaBkt eyn. Dat de Seb-p- 2KÏeVft «oor zf0 vertrvt P*,s "bn kélVeh voortaan de fcbMè zBhén inofetJa aeu den gedbureuoci zyh tzyn genoegen maar dat de Scbeept-Capiteioen dibh feaugobndè een Bpparc Conrraft tnet de LootTen«Htóa rnoeten treffen, zoo éla bier omtreol iö het Jaar l^öa, ié Beft to«n Uircegfveo eo. doortf» Coutamèo bekgd gemaakt bericht, bepaald ia. f Van de Wamt, dtn is^Maart^ Men^il vór- zekeien dat de Hoar Tbugut I c'erounuc.ns van bek Hof v»° Weenen te Cenftatuwapoicndié eerlang dodlr den Heer Binder móet opgevuigd wordeb, ordrfr vak gyo Hof ontfaogeo hééft, om nog voóf zyft vértrékvkA utWvs van «vne Edslmn^T -"«>7- «u ortr kénriiis aan dé Pórte té gir*t>bit éyo Hóf eet» Ran den Abt Patri liJr^ en etkeoionta gege«en Rok van Motéavien heeft doen betefeo; met byvoegmgdtfr Me»» de XlV han '*n.de<> *!f! Clt' 'gógroode praieofi n die tv» Hoif daarloeöéwógea hsi« Utenfcbap vkt zy| oJ' dèna. dtn, b« welk zi'g nu viedde, dit d© *ooléig gedéartl beiwiste» Oedifeb bvzo^?' 5? lsoc°o ScUoli ^ftMtjtle, neboeode verfchtiien overÜeGrensftbeidr'géo tutfebéti dieri voigeEs deze nalsi r k *®-eAt oW, édea WM' én wedertyafche Mogtadéédéh, door de gettalde bézHoè- 'Worgt var vallen _en'c"ép aan de gemelde Kamer mingtén eeoma»l opnoudén. msheg van den Kamerdienaar gtfebrnd, 4dre;iop;afi. »e« Prmfes di Si. Crece otegendeel de Prinfes bau verftamt. Op e^o morgen is, 0p *'»8is van. éet Beivedirè Vib M t VaUtaaalete p41eil «°or den Heer Boccatyaduti, uit PausftBhMln, iaB een atme ieder een link Geld, Giu/iogeoaamd. tezir daÉac «étfttt)» 'een SlIERM j0LR EEK' m a^i Maart,, lu a«u oauelc dispeofntic» primo graém welke zyn «oor in de dr a laaift» dagen »ao zyn ever, verleend hart,5 - ip oeor-« -Mn..-aTOKHOtiii sf- Maan. Zync Muit berft op bS1- lltiD Rond »»D t» ucmeo. ~BUd »»o nemen. ü^ineq«:e beg.ui ijsar op DlHRr den P*U.«r om «m k.vnniïdavr ?an te ben «1» jo alle Goederen der Kroon rya Vader op r» volgen indien deze dezelve op aeoe Oeboorlyke rntninr heeft saneeboawd. ]Zi" ZZ„„n inii.t a|ül' ie getyzor lyu :s oblc bikevd gemaakt Uat het Tkenrer ée».^dOOth.. nee<ï*(j :*mlÉ 06 °P«eleE«e ï-t lCQt dfet liUÓlfón h 0È1 de V»b een ongemeen fraaije GoUde Doos, met Ède, fteeoten beze?. Ook beeft, de Prinfet, tyne Gem«i- Oostihdifti PorceleiB Tafél Serviti uit uath, »'L' *Vue Eminentie, Prefect gekteegen, doch a»iks dü0f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1