Middelburgse No; COURANT, deennemarken- 44. 5"vtS7c;C'f Jhoi'"»1» Donderdag, Ao. i77jr. den 13. April. -ft I T A L I E N L# <>m_en, den aa. Maart. Na eeneZirkte van flegts JLV. dtie dagen overleed bier gillet en Morgen zyn E. Kardinaal Je Solit. Over het verlui van jjjf .w^ardigeD Kard naai is geheel dess Stad aangedaan, '0 1 óyzonder treft hei den Spaanfc ben Minmer, _nfl- *e,'f(?en 'i, hoe aan aya Hof, by weik hy in r-rootr Koeji was,en d*r zyne. terug komst rerwjchto,keiinis d|ar ac te geven. Ten aaozieo vanctéZïken der verriei gdi- sociëteit der Jetuiteo aai ie het toekomende de Kardt- »ael Giovannt Baitiua Rezzonico het Opperhoofd zyr, '0 plaats var den Kardinaal Corfinse0 den Prelaat stlfani, »n «elke zoiks voorheen afh ng. Zyn H. heeft aan det: *-Qeneraal Ricci doen bevalen van een Lyst te for- èn?r? T?D a"e de KfSbaar heden r welke in de Huizen es K ®n W' Ofder' fcD voomamsntlyk in zyn ei- 'ekï pmif' *ewe<r '7" oin'dien aangaande de nodige tne'H P !e linflnen eisfeben. Menzegd, dat de ge- *ïn ^pénaal hoop zou hebben, om het, door middel per®' Vrinden by bet Sacro Collegio zoo ver te bren- beid ^*t ocfcnulaig ZOU verklaard worden endeiry- Ce6 ®r.'a,,Ben» om zy"? orefigedagen te Florencezyn o|,p °0r,epTaais, te eindigen. In 't algemeen word bier Gent dat <5e Spaanfcèe Minister op aller, wat dies w;i, Cra' Hêtrefcten uiterften opmerkzaamfs en d k- .''tiers naar zyn Hof depecheerd. De Bisfchop van Nooit heeft een Paos den Vreemdelingenvan wa<- gezindheid zy ook waren meer boogegtmg voor zya Perzoon inprboezemd, den hy. Toen hy verrem, dat men te LotiJon zyn Borst beeld onder die vso andere groots Manntn geplaa'St had, zeide by: De Hemel gave, dat men voor den Godsdienst deed wat m«n voo» roy öoed." Hy was zeer gebettnhowderd zeker Kardicnat antweore'e aan een Datre, d e vat hem wilde weten bos 't dog met de yefui/emcu iflocpen. De Rereenng vso» B Gangatiel/i s niet dieoftg toor de Neuwigierige.'» Zyn H. biiiyktedeae Staatkunde,zeggende,dat tetsSou- verein, die vee) Vertrouwelingen beeft, venaden moet worden en dat 't geep niet gezegd is., ook niet gefchre- ven woid- Hy bt fteede vjelmaals eea gedee!te van den Nagt om de Keikiyke Zsaken van de een of anders (laar te bezorgen De Orde is, zeide by by die gele- genheid de Leidread der Geestiyke, maai de beboefia der Vokeren is bet Uutwetk der Souveremeo; op wat tyd zy ons nodig hebben, moeien wy voor hun geteed zyn." Ieder, dien hy audiëntie verleende moest zïg over bent ve'wonderen de Commandeur ^iimoda, Minister tan Portugal, voor de eerstt maal geboor by hem hebbende, wierd zoo veriukt over zytte man er van fpreken dat by daar ra zeide: het is meer dan een Jdenfch die met my gefproben heeft." By deze ftaai van betovering, dooc ryne uitmuntendebeedaoigbeden kan men die van eelt Lord voegen deze Heer in gefptek met zyn H. geweest ifêh i, Ofteonpaslyk zynde, beeft zyn Vicsrs aan vtnrhr^o,vt0°ntir«r/,i!f'V^Sl "Pctf 'ao,hBBr Reest ingeiomen." ZyceH. zeide veel fchenfehar- E oprechtheid als hebbende door geene ryen en zoogenaamde iotis Motsdoe zotder itmBnt k, ®'8)0*«o oog eelofte kunnen bewogen worden om Woorden in te trekken. Ml. 'n dè bekende Pater Bm*m&-%•**»* Biecht- u dtr »ac wvlén Paus Clement AiV., refidtetd,om ,cni 'aa daar naar Bei Ho-'el vnüt-D gemelden Mmis- *öc wylcn rte balen. Zoo ras P)"£r Svontempt van den Pater bvBe'aal ryo" or<5e. verlof .dea, toe üektegBc bad, ging fch,'" de K0®'1» e" Zm' Qaar naar hetvoor- w re»*u HoteJ. De H ef Mtn>tt^f oötvioB hem io de «e0r van de tweede Aotichambrè ftaaude, en zeide hem ftw den erootften *rns< Pater Buontempi tVna Mait i 1K>0 Scud', veH «I«neme W Lieolo-ant gafc Leef nu vootiaana's «en vroom w a. 00.';terbro^dcr behoord te-doen en neém cu wel n ^«Cbt watgy fpreefc< and eik D t «eeegd neb le keerde de M'nia'rurzooder enrwoord "ftéwech >e Bent deo fiig toe, en liet den pater to de u teifte van a'riop. Der* zooder I«t uit dé »n,'®hembre m de ,ispp«" nutr buiten gegaanvond 'er <jB K0»ts n UJeei, 'O welke by derwaards gekotneo wa,. n" Jhoest de arme ftwt'te V«« naar tyn Klootte, keerer-en kon v.'cb Men tjlider weg 'erinneren, dBt L au niet pieer Buontempimaar integendeel MaltefJlei ®at is„net «oefpelln® op zyne nfilfm, niet meer paff' J»«ar wel deeglyk flegt Weer was. Reeds zederd eBni»«n bter als leis gè&etinS verhaald dat B.1 'ekere Republyk een Pmfotm van W"« op Ve7 Ti?!? e,en V00,Daamé Mogenbeidgearresteerd *«P» heeft meo met de itotste Post B* Briev*n V?* Zrr™a ea Ptacema t,e,a aan, dat bet gemelde Hof da, hoIyl"n. lening, »n de geartes'eerde een MeSt ilnrekH™* der «rote.M® Soc etet, def Ai*i als on/erh"'Gem/l8Z?;tifpelen^Wel,ODder den iveeft op do veriopenj V v0 k vet boden hebbende, ttn. antwoord Bêee^n* h®m deswegens gedaac zyn, Daadjylc frteen zVn 8 C'emeflS X1V' te fcheiden en voispnfüan «eworden D ghaum ven een tyen en zoogenaamde iotis Mots; dog zotéer kmand te beledigen. Ik bet. niet vet wontietdzeide by eent» t. d«t de JfardinasJwtv Sarmts vetJsngd bevft om my tot e ;*BS verhaven te ziet: de zulke, die oe Ochikuo- de oefleoecmaken veel werks van beifcheppijigec. Aan bet einde dezer Levensbefcbryving zyn eeciga door hem gefchrevetsgevoegd, wear in veel rinn, ftoe^k dootfirBalo". Eenige Wetkeo, dlo opdea naam van Bt«eJt£f«s XIV. bekend 2ynworden ookaaa b«m oegefchreven. Dewy) hy ovettn gd wesdu'er to veel AuibuiJten zyn, wilde hy derzelver getal met ver meerderen. 9 Wie weet, zeideby cetislecotnde, ofBtoe- der Trancois(zyn oude Klooster-Broeder, en eeniga Kok,) niet den een of andere») tyd Autbeur zal wor- n den; dog by zal zekerlyk de Historie myner Gerech- 'en niet fchryven cf het Boek zoude wel klein zjm« By dit sliet voegd de Schryver 3 dat her zoogenaamde Nepotismus geen plaats by zyne H. had en dat «yna Naiatecfchap zeer gering geweest is. Toen men bem ft«rfc aanraade om zyu Testament temakenantwoorde hy: Dat zyne eatelatene Goedeten wel aan de régte Erf* «enaemen zouden komen. MO SC OVIEN. M oicoo, deng,Maart. Het HofneeftoooreenCoUv r'er, uit de Atmee herwaards gezonden tydiog oot- fangen dat do Vesting Kinlurn door de 7taken ge^ tu md eo san onze Tronpen overgegeven ft, dte'er ver volgens met de.gewoone Plechtigheden bezit vdn geno men hebben. Do Prins van Refnin zal nu eerstdaags» 200 men verneemd, naar Conflaminopolen Vertrekken» Kopr bnhobnden 35. Maart. DeKotinig beeft ^,eD..„^ -11®1 'oorledsn Maand eirculaire Brieven aan de MunfterdórfSegersbergRtedsburg, MtldorJ Pioen, Pinneberg, KielNeufiad en in Noord- rjitpmarjen doen afzendenbehelzende: Datdaar zyne Majt- bereids io bet jaar 1771 beeft goedgevonden dat by Ecbtfcbeidiogen dén Schuldigen geen Pasna Ccclibatii.Straf vso ofgehottwd te blyren) zoude opg&egd wordenea het de beide van elkander gefcheidece Perfoonen geoor loofd zoude zyn wed«r»yds wederom een ander Hu» tveiyk aan to gaaa f t00 heeft zyne dewyl 't eeoig- ziO!» aanftpotlyk k dat fcbuidig gevondene Petfoonen dafldlyk wederom io deo Echt treden, om der goede or de W'Ho 'hstgefteld: Dat een o fcbuld g bevonden Man een bsl» Jaar, tn «ene oofonndtga Vrouw eeo geheel Jaar, na de Ecntfcaetding zal moeten Wagtrn, alvorehs een nieuw Huwrlyz saa te gaan. a. Eeo fcbuidig be- voodaa Man of Vtouw zal met dao oa retloup voq dne e!j ,Ut 8«°ndeo, om he» reonderr.'gten aaogaande oet| f!?ra8 »an de berugte Prophetesfe wolke naar het ge_* zynde, het wig aao verfcbeide «yner Lsndgenoolen ia J"gen f, »an dien B sfcbop voorzegd beeft Jat zy dcor{dezer voegen uu: Gy weet mvneBezitr neen en keDd p?** GanganeIJi gevangen gezetjnaar jatr da«K myne ewlgfte Dogter ik zon ze de» H. Vader pe- WW Btafchi virbet zoude worden Wydets geefd j^ ,en indien by „ouwen kon zoo heeft hymydoot 1 c H. deed VOOr d»üoo den Pater Jiucnttrxpi, Jf^Orpeén Secretarlb en Bi**t»0(ter »an dan overii'dt.ie »00r de tweede keer by zicb komen ec was met Vem meet dm drie kwartier ums RerPrek. v Korts 'lavonos 'OBt zond de ^uide Mogmno Spaan- tóf Minister alhier.» «e» nsst het K.ootter, V?I - - -1-- O,.ro» ffMiSMa.ra.4L* -- 'w «v d&flr Pl»w» -- n W. Kiu lUUJ lof" w ,,UWII Leven va„ wyien l "rJ' Vervolg enjlot van fa

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1