gaheelen Aardbodem. De Learaar deedechfervo.gen» d'f verzoek eeoe roepasf lyka Redevoerin? o»er de "B {wderlyke Liefde, waar fn by aantoonde de CbriStfffke pKchtom openbaars eo byzosdere beledigingen van wat oamuf ook, te vergeven, naar den Inhoud »ao de Wei eo bet^jjangeliunj maar hun Git^e vervolgen met Hongerjoood'#n bei Zwaatd. Hy beskees vervolgens dat ,fcoooo yo gevoelen tegen desaogenome Denkbeel den ftteed, net nogtaas de plicht was van de Kin deren des L'cbts hunne Vyjjn^snte vergeven, en etg niet te wrekea. Oie Sc'aryvêr van dien Brief voegd er by indien bet M'nistrry onder syn gehoor was had bet zelve vau zyoe Lesten gebruik kuncen maken. GROOT-BRITTAN NI EN- L o n d.o n den 22. Maart. De betuchteu Heer Biirke De overweging, voorn8mentlyk van de laatlle PljnS®11 hield de Kamer tot dirp in de Nscht «ergadvfd. D®j, Compagn'e beeft bericht gekregen, dat'er i uefoben Basfa van Bagdat en de Per [en vyandelyknedeabe* gonnen waren. N E D E R L A N D EN. Rottrröam, i. yipril. Dena4 laatftusalhier, na een langdaurendo Z'ekieinden ouderdom van ruim 64 Jarea overleden de zeer vermaarde Genees -Heerea Wysgeer de Heer Dr. L. Stnckthebbenda zig door zyne wyduiigeftrekte Kennis in alle deelen der Wysbe- geerte byzonder doen* O tmunten zoo door zyne uit- gegevene Werken ais door het geven van lesten tedetd een reeks van Jaren, bedoelende alleen het bevordere# tan het Mer.fcbelyk geluk zonder eenlgeigenbelang 01 ïeeft kon ip eéb discours van ruim 3 10 vor- niterlyfcts groDineid. Zyn Ei. wa« de aerfte, diedo, fchillende prcpofitien ren voordeel* der Colonlen aan Wysgee.'e van de Hooge-Scboolen >n Zee.andsHoofè- de Gemëepie voor gefield. 1. Dat a»0 hun, die uit 14 Stad overbragt, met aan een aanzienlyk Gezelfabapal- Gouvernementen befiaan, enomirénttweemflioeo vrye IswooodersbezfAbrtot hier toenooit eeO'g Reprefen- taot u't den bunren *t Parlement 's toegedaan". Doch dir voordel werd, by meerde-heid verworpen m 3 Dat zy door bet Parlement met verfcheide t«x;n &c. bezwaard waren geworden, zonder iefoand eebebben, - die hunne belanpens voorfteide«aar door zy zeer v benadeeld w'rerden". Da Deliberntie bier van werd, tot aan het'eind der ptopofi'ien u^tgefteld. 3- Dat door hunne afgelegenheid zy van de mogeiykheid ver- llokeo waren hun belzugt in 't Parlement voor te dragen. 4 Dat zy in den hunne fteeds de nodig*Lasten geheven hadden, voor den aigemeenea dienft. sDatzy altoos vry en ru min deSudfil endoor der Koning ge- daar Lesten te geven, in de geerden der Wytbegeerta en befpiegelende ontleedkunde gelyk hy ookde eerfte wej, die alhier ter Stede opaanzoeic vao veels voorna me Perfoonen een geoootfchap oprlchie en daar otl- derwys gaf, inde proefdoende NaiBUtkuode en andere deelen der Wysbegeertehebbende zoo io deze. als la andere zaaken overvloedige beWyzen gegeeven dat zyo fchrander Vernuft hem het hoogfte regt verfcbafie, ota in den rang der grooifle Wysgeeren gefteld te worden. Dii verlies word van alte die'sMaos grootheid kenden, en prys op waare gelebrdhard Reilen, zeer ter barton genomen. OuDEwaTEtt, dea 30. Maart. Na da? alvorenn Dum. y}. van de KopPredikant te Ouderkerktta altoos vry en ru m m deSudtH endoor d*r Koning ge- Uu«. y. vau *0 nvy, rrcuiaom eiftsfttbewdligd hadden, Vnhet ge*n door 'i ParlementIdcu Hmftelbedankt heeft voor ons geroeide Drie-lal, - ook meer a's eepserkend was. 6 Dai'tveel aaneenaamertis in dezeive plaats.gefteid Dom. Tsbrandvan Hamels- 'i.. d^.'ve(jy Tb Doft. en Predikaat te Durgendam; en isoit d.t Drie-Taimet eenparigheid van (temmen, beroepen Dom. Jêtob van Nuys KlmienbtrbgTa. DoQ. en Predikant te Overfcbie, en is ookganftig door Haar Ed. Groot-Achtbaaren geaprobeerd. Middswuig, den 7. yipril. De Ptyien der Graaneo zynalhiw, als voigd 't Last Tarwe 478 48* Rogge 38 k 39. öC Gertt i9i 4 ao. S Paar de-B men 15* 4 lóf. oC Haver 11 13 14 V LISSING RN, dtn 7. Mf/ril. Gisteren zyh *nn de* ze Stad in Zee gezeild de Schepen de T»se Gezusters y Capt. F*ans Reiciertde Janen Jacoi, Cap. Cbristi- aan Kelner, beide ob GuiniomSlaoven, eo de Cii«* loep den Handelaar Capt, Jan Bohemer oa Gutnif n was voorde Jnwoocdetsen vOórdteliger voot den Ssot m wanneer deColonien door hbnr,eG«ne»aale vergader.ngin deiasten toeftemdea. Datbe. besizobdeeyudeAfle Van m het 7 Jaar der teeenwoord ge Regèer ng teherfofpeo, be- m trekfyk de Taxatiën der Coltm er alsmede eenige andere w en van bet 14 Jaar .8 D=< bet voeglyk>yn zoude de Wet n van bet 35 Jas» der Regeer-nge vnrr Hendrik, de Vill M wegens de misdaden bohen óe Domeinen begaan,Op re heldere;!. 9 Dat de Öfficidtèo der gériehtshovetr door de Generaaie Vergadering eeoer Colonie aange- m fte'd, als zoodanig sullen èrkend en niet dan byWao H gearag van die Waardigneid tjnibiöor wórden. 10 Da: M het billyk zyn zou, dat bet Admirdliieitc Gerlchthóf, ceveft cd volgens een Aöe v«n bet 14 Jaar van Ga- VuTeenfee zaten voor het zelve badde. heaün der Aöa van Autborifttiegeftreta by den E«w: Geregte *an Sermkerke» in den tuando «<t I J $LbLnn dato 18 Maaft 1775zoo werdêoby.aezeten Verzoeke mjotanm Holle, gefteld# SequeS" Boedel vau ABRAHAM LOUWERSE BALJE, ?oor intweede Maai,**< UT tn den den 1 Atril 1775. des «*deMidda«s >ena Uureo, eU- dei-'—- die tor ic den Inlolventenen geooanuunucoiucu j MdeMiddaes ten3 Uureo, e' detreono, die dagvaard tegeos ta«Hd>|.,J» fa{g&Zl!ï21«ker Huis en Erve, zouden wileo fust'"® vfo Seroosketke voornoemd teneinde zy Luiden dezelve bun AöieeD Preten- rBn^f k&PÉèe?e^e0^ «h «easde n/u Comparauteo, geprocedeerd zal «or* deo, by DefiUit,,aïs Donderdag, d:e zyu zal den 13 Hpril aanftaande, da» na de Middag» te# sdverteerd, 6 Leeuw, gelegen in de langen Delftbinnen Middelburg in Zeeland, publyk en ms{ iYV vUta,eD.l. '™vfemear«n Te^rkoon.oeen Koppd ZWARTE KOETS PAARDEN, twee KOETZEN, twee FaYFTONS vor drie Banken, twee DITO van twee Baeten, wyders een Patty PAARDE TUIGEN eu STA^ nRPFROSCHAPPEN, zynde alles des voor de Middags, ten Dage en Plaatze voornoemd, i« wo, TArnRTT^RROEKHOVEN woonende ih de Graveftraat, b.acea deze Stad Middelburg, adverteerd, dat by Tte?Xyïïe huur ZVO allerlei Zoott vau BEDDEN, by welke oek, t« eeo mtle Prrys, koop zyu allerfel Zoortenv.uBEDDE^ VEE t „de 8is ONOERMEESTBR tefnugeereo op zeer I^gfV;^ 3^Fran.-Kost-School-Houder te Middelburg in de lance Nooidftrgai. .iir ruhiuik te komen, een plaifantSPEELHOFlS UUofTHUlNTJE°0Rèle°eIenlnbu^n .usfcCn de Koe en Noord-Poort dezer S'ad Middelburgnw de buneo voorzien met fint Vruchtdragende Boomenen Somtr-Huis aan deCingelBDI)oeeenHutztnge, Loge A*\t«er Zvde, zyn Unzigt nehbende over de Weeagierde na Dorfl eo daar teven leggende Weifcudeo OoderrigSg, dien aangaat; deis fé bekomeo by den Ui, ge ver dezer Courantwoooeude op den langen Burgt E°.m de Wal. ZETTERS KNEGT, van de Gereformeerde Godsdienst eo vee een Jetzoenlyk Ge' ri men vryêlyUnfomeer en tan,.^yn Werk wel ver (laaide, genegen zynde opeen Winkel t. dSrz TÜS Vwerkv, °P eeo "•iknlelyk Dag-Loon er. advd V/eri.die kan Z'g addresfetre* D Wfl', teMiddelburg, aangeboden het extraw«' (telykenda AFBEELDZEL geJeerden Hear GE- waRDUS pë WIND, io Leven Medicina DeëUro* aar der Doopsgezinde u Middelburg in Zeeland, voord« Prvr van i ouart Rzksdaaider. in Plaats van 6_. i00 8isde Prys voorbeen geweest .s, zoo lang be} Vg Jhfe, Getalytfdrukzelsdal 'er maar meer van voor Handen isftrekkea kanzynde getukt cp fraay Papier en wel 'ngevoetd door de keurige in 't Koper gefoede» P!»»f *an den bereemdan Graveur P. Tanjivolgeus deTekeamï TT^verde Wa'» zyngedrulct en re bekomen JnvertdtisfeNi ,D blanco,van alla de Goederen, behoorende tot de q JrBe vaneen Zee-Scèip, zyade dezelve zoo gedrukt, dat voor ieder Regel Klaargezet moet wordenhet Getalge^ m word-mede üeeeavenen agter aan wat van het zelve nieuw of oud is en door het zelve word te rug» braeTgelyk ook watop ^Reys gebruykt^s,1n fol^ k 15-Stuivers. Alsmede/;'rÖ»n/i(«-Z.yr/»«|in c.°' behoorende tot Equipagte van een ZeeSchip, eynde dezelve ook zoo gedrukt, dat voor töder Regel aa g jg y^rdrahot GetaUt geen aanzoo een Schip wordmede gegeevenen agter aan de Naaraender ^«tanc^FV STsS&Zook u^maUsaleaJprJPdaém en Oytindfoe Obliratien plano vel, U MIDDELBURG gedirtt by J, j. CALLENf ELS* A, L. 2.Q0N» Stadt-Dw 1. 1"7..C J A r% aorla A1 HA - M- u. IkA I 11 I O. P U n /I M L.M U m t i\ J M 1% n n r.'^ M f ton Handel. trrre de Hl. tneer gefcbilct wieid tot peibBk nn hun

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2