Middelburgse No; 4 i. Ao. C O U R A N T, Saturdag, den 8, April. I T A L I E N- P, OMMEREN' 0«k l.«fl d. Doft» MM,1 b, «icb l,m »r E« »"de'"e'»r™do.»E...« WE E D S' N. POOLEN- D U I T S C H misnoegen, wegens de tegenwoordige Administrat je .hynen te kennen ie gevet», lo dit antwoord ®0f vin' 8"C8n bet *®vfcbtl tusfeben de tegenwoordige Reg0. D ®8»form aangetoond maar te getyk bewezenweike "'xgefcoikktogentot verl chting der Onderdanenreecj eo gemaakt zyo, indien melde Koning, vootom- Ij ot dfie Jaaren, bet Ryk zoo zwaar met Schulden be- 1 gevonden bad welke vooraf aan de Buitenlanders 'sten betaald worden, 0» daardoor bet Paoiek Cre- ,5 16 Jnaimineerengelyk dan ook d« Wisfel Couts Ö!ep 'yd, uoo ongeftadig niet meer geweest is; wareu gewoidw; dit ér migelyks^erdD, door wlo verdjukt co waar vctftiooid, ovctdea 13 omen, den 14 Maart. Men fp'teKi hier veel run J-V. de ontmoet'1!»?die de Paus!yke Noiciosie A1 af eis oolani's aidanr gebed, naamiylc dar tienr, ',oeo tjy aan dat B0f prefeitteerde om zyo Affcheid te neé- d* Dj* AB.^ en,i« geweigerd wierd. Zomroipe W^Jen, V dit pefchied ie, om dei b'er niet terftondop de Ty "8 der gehoarle vpn eeneo Ërfen Kroon print van Na- Vets pa Steilten de gewoone Vreugdebod ry ven geflasn *yn, welke nu echter eyn begonnen en de twee »o|. kende dagen voorrgetet zullen worden. Andere zeggen' vat fiet gemelde Hof niet al te veel genoegen in de ver- Rating ran ons tegenwoordig Opperhoofd beeft gebad. ~~0S andere wederom meiken aanen 't welk ook hei ^•etwaarfchyDlyklleia, te weteo, dat bat Hof van Na- e®r't bet gevoelen van zyne Cetbolyke Maj'. oter d*le Zaak wil vernemen van welk net dog nooit in 'Kelyke Zaken afwvkt. d Hier zwerven oog des nacbts zoo véele Straatfchen- li ,'.s ,en Moordenaars door deze Hoofdlied, endeoovei- Biet 14 **aar d00f 800 8l00t dat mendes. Ntcbisbyoa *we 2yo ^öis <lnrW Eaao' een Avpnd'zel'f aytf WiSSF»* die naar Huis gingen, zonder eenige re dor. - i'ftokec. Daarenboven zyn 'er meer dan eetj een° yk gewondveele Winkels be(looien enz. Met ïn,.f ^°ord, deze Stad is in groote beroering. Onder» <Mcnen ttor<jen de fchuldige niet ontdekt en men .end ook geeue vlyt en moeit» aan om zeie ontdek- £n en aSBr verdienden te Arefioo. biykbsar gezorgd was voor de Arme ia de Hoofd(hd dat de uit en inwendige tust op eenen gelukkigen voert gebrc.cbt wasdat de Zeemacht zederd den toetsten Ryks* dag titel 3 Scbepen ran raog en4k!e nder Vastlopen, ter beveiliging van de Scheren, wet,*enneerddie met piep we Reglementen voorzien waren; dat 'er by voor" beat een Magazyn aangelegd wis, cm«eduureode drla Meenden 50CO Mbo re onderbonden.; der bei aenial der Gfftcerec vermeerderd is; dar bet cod ge E keobooc in voorraad gebonden word, zoo welslseto aantal Mas. ten, die op eigen Gtond gegioeid zyn; dat de.Caleiest met joo Man vermeerderd zyodat veae menigte vaa 'die Vaariuigen gerepareerd worden, eo de Aanbouw der Dokken te Karlskroon raerklyk vorderde; dat de nieu we Vestingbouw gelukkig voortgezet wieid, zonder bet verbeteren der Oude te veraumvu en efndelyk dat men bezig was de Land Mtlliuteu Artilleryio een goe den ftsat te (lellen en de D.sc plite ie verboeten. - S XI AALSUNO, den 34. A/aart. Her geheel* Coips der Edele van Zweeds-Pommeren beeft in de Verga dering V(D de Siaaten der Pioviccie bdlotrn eeoe Ne- gcciatie van 8co,ooo Ryksdailders tegen 5 per Cent to doen, welke Som over ali* de Leden van den Ridder- ftard naar mate van de Landgoederendie «eer vaa bap bezitverdeeld zal worden. Alle de Adelyke Land- goederen de» Provincie In 't algemeen en elk *tn de zelve n »r byroe der zullen ter verzekering van bef ge- De Kardinaal de Struis eo de Portu^eejcbe Mins-, leende Capilaal en dezelfs Ioreresten verbonden worden r u.kh«n larPe en zeef Vriendplvlrp Allflipniia? 7.vft* FiHspAfrl* R/Teïr «te in Ania. D,n \er.> hebben eeoe lange eo zeer vriendelyke Audiëntie K den Psas gebad. Men kan thans met zekerheid mal- |o> der de Paus met de grootfis crozigtigbejd bedacht i cm eene keuze fe doen van die Prelatenwelke 8ie»i» e Kardinaals-Plaat fen lullen vervullen. Men ®aat ®"®en hoopt het ook dor do Promotie vacKtrdi. «Sr11 kort zal Oerer dagen lier zyoe j "'Kheid cea nlcer Zitfceirroeder J^amnceis genoowd y <7/e aÏSa by oVetleéeverBus C/tnMas dco XIV. ge- WeJt „ss; bv tc'fl komer.eo fprvk met hem meer dan •angaande de Ziekte van den over'eden Paus. De Paus heeft de0 Prvs van bet Vleefch omtretrt een ftuiver per p°Bd Verminderd, be: welk groot genoegen sar Volk v®eft r 'e meer, door dien zulks buiten fchade der Slag. Kas gefebied, aan weika de Paus het uit zyne eigen cbi tegoed. De Heilige Vsder beeft aan den Heea'2fo kengege*eU O® binnen een bepaalden tyd, re. öp 'd6 ie doen van zyne beltuuriug te jrfttnona wor- £de hem berekend meer d#U200,000 Siqu'neo tekort 'B komen. Venetikw, den n. Maart. Op order van onze ®gering heeft men eenige Kavallery naar d* Grenzen j. *itt marcheren jeu eicde aan zomnnge ,??l,Zerfeb$ t* rU,on* 'oornémeus zyn inden Nfitlllcic*&least fisanden doortocht te beletten. Zyne Zweedfcle Majt. heeft als Souveteio in deze Pto^. viccle niet alleen zyne goedkeuring tot dit btfluir ge geten, maar sig ook lot Borg voorde Qiivoeting dezer veibioteoisfen gefield. Eenige Agenten ic Bolland zyn nu belastom 'er die Scm te cegocieeten. t? E JE N N E tVT A R K E N- Koppenhagen, den 19. Maart. Ic Jutland, rus. feben Marineer en Kadersheeft men oolargs oePos- tiyon op zyo tetug komst van de; isciste Ptan,aan de c Landweg dood gevonden dog het Paard en Vale», tot bier toe, riet ontdekt. Wasschaü, den 19. Maart. Men wil verzekerec dat veele onzer Landgenooten, die tot de Cotfoedera» tie van Bar behcord hebbenen z g thans buiten faec Ryk ophouden, eerlang ie rug zullen komen. De Vorst Pooinski heeft bet Brubljcle Paleis gekogt *oor bel zyno eo daar by 350CC Ducsaten, te weten 15CCO, zoo dra by 'er na Paacfchea intrekt eo het overige een Jaar daar na te bemalen. W hemen, den ao. Maart L A N D- Dv bewegingeowel ke men zederd eeaigen Tyd ten Hove befpeutd, en du meer dan gtwoore efgsande en eackomende Ccuriets van ukere Mogendheden, bonden de inbeelding van zommige fpecu ativeGeesten in de gedurigeopfeboddiog, dewelke z>g fchynen te verliezen in gcbeutteo.tfco» die T. ~Hiarnti„- 1 nog builen het geacht zyn; hei groot traofport Arrillery Maart. Te MfMurg r mI M,t Bobemet,, ffipn 1 n puttn E n Ir—- - in ff wAitn—a I ep bet Leger ven fo.cco.Men by Pest en de over- Doch dit is ze- flr orrhlup ippHe ior tiea ZJÏh' '0t fi'e®®'Og der Bednegeryen en «Uwnn./tiBB *r 7 e-'-'-v.c L,anoicn*^^u 10 oa te. ^'ddfclen vomvbin y 0 mef B'ood eoeudere Levens, «atien ïpottJvn waren eeon,,... ;-.».i-t.. wei eigeetlyk zal de tyd best ontdekken. Behlyn, dena6. Maart, HetverfcbAtusfchecden Koning »ao Sardinien en de Republiek van yenetien in op be{ punö van gefebikt te wordenonder M«diaiie» van Engelandtn welin dezen voege, dat de Repobliet beboorlyk twee AmbasfadcureD benoemen zal om d'? Koning wegens deSzelfa komst tot den Troon te feli citerenwanneer Zyne Sardinifebe Mejt. dezeiva vso deau Compusfib excafeerao zal. Uit betBt-A ndenbüICSche den 05. Maart, Zyne Koninglyke Hoogheid de Prins van Prnis/tn neeft Hoogfdfszeifs geheel". Ooder-Hofasai afgedankt'es ac- dyre Officianten daar regen aanpenomen. HAMfluac, den 04- Maart. Mer een paniculieren Brief van Londen word gemeld, nat onlangs aaneen pu blick Lecraar in de dfngelitaan/cbe Kerk verzegt werd voorzien viia eene Vooibidding te doen voer bet Oeboud hunner &o«-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1