-£»r ts.s&zzii.'zisxz'z Middelburgse 'sJSteÊ.*'.'! Tm°: sf.fv.7s - ,e"8,i• VKmi° - at,le"! No. 41. Ao. 177 y; COURANT, Donderdag, den 6. April. E N- E G Y P "^Tn,tcV'rU"Uary- V?,0Sa' **r °P 0Cfj' Van S I L E S I E Nv. B a s sl A vden 15. Maart. Tbar s vet fehynd almer ir. Druk een Konirslyk Reglement voor enze Hooge ^cnoot eo de Ca'boijkeCollegien in dit H<ftogaom. He! zel^a he ft betrtkking rot de Staat en Zedekonde en bedeeld, om nuttige Büreers te foimeeren. De Inhcud van dt Suk is te gewichtig, dan dat wy 'er den Lezer niet een i£ nader Denkbeeld van. geven zouden. •angza DUITSCHLAND. tf JZl 7VL° Utt Ca"° Mecca, >n '/aars Mannd Dsctmber des voorleden Pt" 24 december vergaderden alle de Beys, de volo-. Ifr sdeo der Rle,,rg benevens de Hio'o'e-. na\ *'0!!p'n °P *e P'aöf« genaamd Cara- AféijJ#-* h g legen beneden het Kistee! *rn dez» Stad, ten ein eren fcy de Jaarlykfche Plechtigheid vrn on/iur Pelgrims naar Mccca. DeBacba onfi der r daar 108 0P£ella?e Tenten den Bweifar-bbet M„i a'8ta,,e» en overrefcte hem den Standaard tan p )iet de Arii!/ery de Leeftochten de B ga- R®» Welke de Porto gewoon is tot deze Reis te ;e»e mD' VeM8,«eDS wietdeu de Officiers, die de Ca^avane d°nfn Re'e|deo met den Caftan omhangen, wanneet "p.® Optocht op de volgende wyze een begin nam: I "Uend Kameelen beladen met de Bagaee van den e*elbebber en van zyn Hu s gedekt met 'PtLnkklee- ?aH van geborduurd Laken. II. Agr Resbaareobe. féted Oiet Tapyten van Fiuweel en Goude Franjes ge- kt *00f desieifs Vrouwen. IJl. Zeveo Detache. IV r»°' 'eder van 2DO Man, met hunne Officeren. n der Z? der yan*tzaaren en de Commandant en hna^s' vootgegaan door Saratcbers te voer, "uUne vooreaamfie Ofllc eren te Paard, de'weder. *1 om door derzelv r Bedienden, ren getale van 50, om. r!'~gd waren. V. De £eysiweo aan twee «olgens h hun Race, flecbts verzeld door hunne vrygeroaakte te Pf,o-d, en huare Saratcbers en Bedend?n te Voet. s VJ De Hsnd Paarden van deuCo idufteur der Cata- 1 van*., welke in die Waardigheid den rang boven een "an twee Simtenhtefi. VIJ. De Hand Paarden Atide t-:ffici"5 *ïn fcei Hu,s van den Bac«a. VIII. £!,a °PP 'boofdro der.Mwqtveo van Cairo, Pro. S wyze voorgegaan door hVane Sroedofc&appen, elk vyf en twin;g Banieren droegen, welke Dra Iers door de Godvrucbiigft# van buone Wykeodie deze Banieten omringdenonder de At men gefiut wier. dan fcy iet zingen vapvrtfcbtidr've.aen ut.den^ fan. Gaouureoda denOptccht r,aderden gebeele froupeD van Santans of Heilige, voornemer,1 om de Caravatie ,ot «ac Mecca, te volgen, makend» eene menigte vac vfeemde Gebaarden t»e e'e tvete«nften)den mei Cadans der Zangeren. JA Iwee Deurwaarders en he lman> geleidende de Kameel metce kostbaate Ta ^PVitn tct dekkrg der Tempel van irabam 'e Alecta, welke lapyten w een Kist gefloten waren, ö'e weflerom overdekt was met een Kleed van Groen X A n,eLGo0d fn 2 l»er. Herep volgden Ï.Kf' 'f,e r Ka«n, mede gedekt met Scha-, b.akketi van F.Dweel ,endezediensn tot referven, wan- neer de eeiSie kwim te fneuveien weike ^meelen - «Re omringd warep door een menigte aervifen0f ^ooï>»kkeo j en Heilige, óie den T^aicfloieo. Voor ,eri Kimeel, welke met dit Gtfcheck beiaden >s, wor(j ^^«rigemeen zorg gedraeen, en rust r^afBeda«e Reis pemkf, en de Rutfr.n daar uit gentaycheerd eri over d^ Nièster getrokken, be,y'ndende dezelve Z'C ru op den Pooltchen grond en bodem. Zoo dm óeTurken in het eerust bezf dier Ptaais warenb>ar.den ay BUn G febut los eo de Oostettrykers b>elder. z:g, gehee, fttl. De Tuf" laren, die in Poolen gezertr vyo» hebben abprfiU^nem Goflr puteerdeo' oen OverCe Korynski ae D legatie l-"*eo verzoeken hun in bet (oekciruice .-.saneert' JDisfident- febe Edellieden te behandelen en hun ut- v>e cffintuf ,an huccen Godsdienst te vergunt,e... Het ptojWft, om Buitenlanders, vsc wat flard of ReJ'gie zy zyn10 perm,tieten om ic het Land Goeder<n rats te koopea ia aan te bouwen, tsook weder in vcoiflsg gebragt. Na de fchikking gemaakt te hebben rakende de by- zondere Clasfen der Studiën en opklimmende Weren- febeppen, oidor-ceetd zyne "Majt.dat 'er Üoog-Lee- raars in de H flor en, de Otcooomie en Wysbegeette tyn zullen. Vervolgens zyn de Borken opgegeven» die in etke Gas gtbruifcr moeten wórden, en ledet Ctas zal deo Ntam cndeecen vac de W terfc^sppen die men m'dezeive verhandeld; maar voer nW.fchtdw Kociiig, dat de byzondere Leermeesters Luiden vaa btp'oefae bekwaamheid zyn, Omal,'« iattgwyügheJd ia de Studieo voor te komeo, zal men de Nasuuriykfte,dat ,s de eenvoudigfte w.g hotjdea en id e ke Trap van Onderwys, van het mlcfle 10' bet meerdere, opkfira- tnrn, dochzig nde by Weicrfcbsppen toeleggen om bet »errnft fchielyk'er ie veif,aaien reneiede dez&dea van bekwaamheid te rasfer ie doen u'ifpruiten. Het 3 Lidvao dit Reglemept is het gew;cbt;gfte van alle; ia het zelve word de Xvlamer van Ondnwysvoorgefchre* ve° eD wasr it) de mlnfte kleinigheid n et verge» ren is, waar na de Lecrmeeflers zïg met degrooifla ntuwkeutigbeld gedragen moeten dit is de Diaad* n die bun in banden gf ge«en word, welke zy geenzints mogeo laten li ppen, en dezelve geleid bun door alle de byzoodere Takken van Sludien. Men oordteld dit ta nod ger, terwyl de oude Leenrant wel veel tertoorde, 4 itaar weinig tut deed. De yefuiten, als Inftellets, n zul'en dan alleen a s goede Beflnordeis aangemeiki wor> den, wêDceer zy dezegemtake fchikkingmet devrees- achtipfte nauwkeurigheid u tvoeren. Vcons heeft zv- te Msjt. gewild, dat 'et een Due&turuir bucceOrda n zynzel, maarvolftrekt orafhangelyk vauden Provintie- n aal, welke gelast is om opalies Irfpectie te neemeo. n De Regent van 't Hertogdom is Oppet-Befluurder n zoo van de Academie als van de byzocdere Collegiea h daar onder beboorende. Daar ca word gehandeld va® „nrti 'cro,„ '"i" de Grondregels,- her Gedrag en de plicht der Ioftel- bepaald. ^.,rt deze D,e.Jekerl» ,ers' wordende aao bunne Snperieureu bevolen dezel. ik/I- rAAevf* n,«. »cr&woraeoae aao oonne oopericuretï Men deed 'e,8r)ïee,l ve gfeo SDder bezwaar op 10 leggen, einde het G tgeeojft zer moet zoolang by letfd in den eig Ek onder wy. vn ranL VOQr,RaaB» fea eJ"de l,e' 'f EeeoL zer moet zoolang by letfd in den°eigeo Post biyvett •Dieren j.. Z( "'eren werpeoWelke zy dan ais gewyd santnerken dat hu°fd en he' Aaoge*cht daarmedebeftrykec, ec' ,er Kinderen. .'«SSSf-o.. duurde van 9 Uuren 't Morgens bv de»» ^öten des Nademiddags. Mebemet Boy WES Kan» aan rt V8'^aCle C e' ,eeenwoo,d ler^y! den affl«! aandeD Commandant der Caravane bad moeten al da oJor^'ó be'8f z'K den volgende" ds8i beoevens omtrent d^fe ffif'n "*r de verzamelplaats der Pelgrin^ febeide vr?„ lU,Fn Van d"8 S ad om aldaar ver. eer cèeiodiad zvn !Slen bV ,e wooneo welke n iet cembth, Bsa, ue)c *u °p buo veittek, den 31 De Wabscha? L E _N. tooldavieh van dén ,,H0 ar/- Volgens Brieven nit •Morgens omtrent o ünf»»' ïytLdes da#gSJ,e *®'e!> aou men knooen aanme-keo, of de »ootbee4den die tn Dureo ,de Turken in Cboczrn in-|dit werk by gebiagi wotdeo, voldoende zyoen of da BERbïNjöiffl 24 Maart. Onze kandige Geogra- ph cos, de Hter Bafcbing, heeft dezer dagen in zyn WeeklylM Pspter melding gecaan van een Weik dooi den Heer Dainis Barrington onlangs eets: vervasrdigd en io december laats ieoen door den zelvenasc bet Kon» Genootfcbap der Werenfcbappen te London overgegeven» met oogmerk, of reen andeimsal ce Proef mogt willen neme" '«oer doortocht "8 deA'oordfooi, 't zy 1 "Enge. tand of andere Staaten van Eutopa. Io dit Gtfchrift worden verfcheide Zee-Reizen opgegeven, de tot op 80 e" 1 baive Graad Noorderbteedte gezviio zyn 5 ea zelfs v«n een Hollands Kapiren», tor cp 89 Gr. 30 Mi nuten# alles ftrunende op de berichten v&n d»o Heer Grtyt io den jere 1762 tn 1763 medegedeeld. Dtch her teg»,» zou men kuouen aansteriseo, of de vootbeelden dietn

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1