Middelburgse rv..™:ïï,.5j;.°»,J°h« No. - Ao: Ï77j; COURANT, den 4» April. 2*!yf ,3«p .f' rt«ÏÏ,S;: 40, Pingsdag, C T u R k y E N- ON STa nïnnpole n, dtn 1o. Fehruary. Ze- I«nrfatwft880^ y't,'bte,iï'n deze Si ad een zoon diuoi-panr w^ke de daar door naneeia&ie Lyders S cs,n Dagen inGraf fléépi. Voosde ver» IA van Geneesheereo is 'teen-zoon van Belroos, ce« Van Zü 'e bev,6®Koortzeo dat bIIs de daane ^o-d °ÖCBeWeDde Geneesmiddelen vrocht'oos bevonden 80 eaal b* zommige Lyc'ers gepaaid met een dierHlvke -0!Ve,ayv ng der LedeD 8"welieo dewélke t,' 8men vleid z g me: de hope, dar die kwaal, omtrent en a«o de ongemeen geftrenge Koude zedeid Koud lR,ee baanden toefchryfd, by't afnemen van die °o mede allengskens zal opaouden, Blr TALIËN. 11 o m e n den 11. Maart. De Paus houd nog zyr, in het Vatikaaofche Paleis. De Kardinalen en op den Throoo klimt, alwaar hero de eerste Kardinaal Diaken, onder het U Ifpreken van eenigewoorden, d« dr edubbelde Kroon rptet. Deze pltciv'gbeid eicdigd mei eenen dubbelden Pauslyken Zegen. Eiodelykdtaagd men hem in 't Vat'tkaan ieiug, alwaar by ZM>e ge« woone Kleding wederom aacnetmd, en van den Da ken vsn bet Kardinaa s-Collegie de complimenten van gelukwenfcbing air aller Naam ontfungd. B 0 10 c n a den 8. Maart. Aan' den Pater BuonXtm pi is gelasi.ryn Equipage af tefebaffen, terwyl bet voor heb A<Je'dlep h*' {f!s'ie derwaard lebegeven galles in 't werk gefield, om hem zullrs leontraden: S011J ïerê?e,8> want de P4U( zeBd s dat zydie bnnne ge .'ejn wjlifjDof moeten fpreken, eo dieneo, over p. ""geroak* moesten klagen. eryolg van't Slap der korte Be/ctryving van'tCon c/avs en de plechtigheden iy de verkiezing enKroo *'ttg van eenen Paus geiruiklyk. "7 l de maaliyd vertoefd ce Paus in zyr Cel W8ar «j ea ny gekltedin een langen Rok en mei deBisfcbop- iyke My ier op bet hoofd, in de Kapel van Aixlut %e- aaogezicbi. Vervolgens word by, grzeien op een met goua aeboiduurden Leuoftoel, door twiDtig Bedien den QPalajrtnierï) op de fchoudeis io de Keik var» Mf. Petrus gebragt. Vooraf gaat' het'Mufek, aan ttieers zydeo üeZwitzerjche Guarde, en gevolgd vao «i de Kardioalec. Na zyj\ gebed »n de Ktpel van 't SfiCraDieat co by her Graf van deo Apostel JPetfus 11 tfedaaP ,e hebben plaatst men hem op bet boog Ou- fflar ortfaoad wederom de adoratie der Kardinalen, wen l a\e hieron raar Vatikean\e tug. Dien avond Crat e ec Kroonioe ven ebt de Paus „leu inpublyk e° fchoon by dadeiyk legeerdwoiden geen Bullen 'bet bèt iooden Zegel oiigevaardtgd fnafir lleChtS Bre- Ve,teo met de Visfers-Ring bezegeld. -öe Pausfélyka Krofioiotf 's e®ne aanziecly k,«» en voor Vffieadelingen zeer merkwaardige plechtigheid. DePsus •t.begeefd zij; mei een etn miryk gevolg, en erder bei Tn't naru!lede ^a,dlDalei)) waar van deBufcbop. Biafcboplyke Kleding«n deardese 0 prschtige A-isgewoden Uirgedost zyr,naar de St. Piet er s Keik. ?D<^r de Gaandery plaatst by zig op eeo Tbroon om de Dom-Hcereo dezer Kerke tot de veeikus ioe ,e Daar oa werd hy gelyk de eeffteir^alij> «■apel vao h«t H. Sscrsmeni, in die van bregorjns, 1 tolEens wederom op het hoog Outaar gearageD> hen einde nu den Paos by deze plvcbiig® gebturte()js 'vergankelyke der Wereld te berrinneren »erfcbyfl/j .°°r bem een Ceremonie-Meester met «eo 2'lvreu Sieni? 'O de band, waer aan eemg vlas beven op, j, m gemaaktknield driemaal voor den Paus en zioCH middelerwyldat een der Priefteren dit vlas mer een b'andende kaars aaefteekthei otiweenorpelyk Vonnis f'fTf"fit gloriarnundi Dat is; Dus gaat de Hegr - n» "VL Gereld voor hy. om aKardinaal Disken bangd den Paus de stoel zinbeeld 6 k'u"fen vaD 'wart tsfoelegd, eCeen m is. AP°® e!-ampt en de Paudelyke macht oc ^ardl®alen ea Bufcnoppen kusfen b.em andermaal - h., u Ds8r op *e,r,coi de PausdenGodsdiersion ^eo .a^^'VTrleec 8"«n »00' bcm ,0t he' 'e- I' by op BieLMlelLCb kt is- Voor af «nier omfangd angelte eo d <!ef Kardinalen. Het Eu Oriekfii eu lu y" u'or<1«:n 'e 6e|yker 't m de vereenigina d«J a'yn gezongen °m <Jaar door m De Paus gebru ki a Kerkep san te duiden. Throon gebracht Wo,fl I?,0nic wclke be» °P den m?n bem io de erooiBïn Lgee!Dd'e u ^'s rd,aaed d« Ketke wanne-, w1'®68. b°veD den Hoofd-Ingang nDM« iy in 'taaazlea van al bsi Vo k een Bedel-Monnik niet past Ie ryden maar wel omi« Voet re gaar. De meefte vani'a Pausfen verwanten»ver mits zy wem g vei mogen bezitten zyn in d'ensi vao den Heiligen Siotl genomen. Zoo groot de blydfchnj» by alle welgezinde Inwooners van Romen over de verkiezing vaa ons tegenwoordig nieuw Opperhoofd is, zoo groot is het vergenoegen deswege ook in alle de Provinciën en S:e» den vsn den Ktrklyken Staat. Inzonderheid heeft het Sacro Collegia reden om blyde te eyn dew'yl de Paus, byzyneeerste AarfpraBkaao hetzelve ,ierfiond verklaard heeft, dat by het gemelde Collegie in zaken van gewigt altyd zal raadplegen. Van zoodsnge veriroowlyke raad. plrglrg was bet zelve onder Klunensden XIV. teo eene* maal verftekeo. Dog de laaisrgenoemde Paus had zeer goede gronden voor zyn gedrag want ioen de Kard'« naaien in den Jaare 1769 daar ovei klaagden, en hem zeiden, dat een Paus, volgens gewoonte Congrega- 1, 'ien moest nender., en by gewichtige voorvallen eerst P8. do raadpleging *8» bei Sacro Co/legionisryneoge- heimeo Raad, een befiuu ceemenantwoorde hy x 9 Dat by ook ais Kardinaal tot geene buiiengewoona Congregatie geroepen was, en by wist bet nu de cn- dervindrng, dat, boe ook dkwils deboognoodige ge- heiróhouding door zyaen voorganger nog zoo flteDg n was aaobevoJea, de inhoud van de raadplegingen der n Coogiegatien ecbler, teiftocd na bei febeideo derzel- J ,a B"e boeken der Stad Bomen en baare Voor» fteden, rot ieder» kemiiw was Etkomen. R U S L A N D P kt a R s b u R c den 6. Maart. Ingevolge ne'. P'an der Natuur onderroekende Reizen door d t niieefir-kr» Ryk, welk de Keizerlyke Akadcmie der Weierfebifén beeft gemaskt, Is, m den Jaare 1773, een Siierier. met raame Zntipinvan Bot/chereizkoi Ojlrogin Komt. IchatkanaBr de Kuriljche Eilanden gezonden, om al daar vtifcheidene merk waardigheden voor het Keizerlyfc Naiuralien - Kabinet alhier ie verzamelen. Dezelv* ig ook niet alleen behouden re rug gekomenmaar betft pok zyne Cornro sfie gelukk g volbragr. Docr zyre be zorging beef de Academie onlangs uit dsi allerverst ge_ legen Gtwest van Zfia een menigte Zeldzatmaeden eo Meikwsardigbeden onifangeo, befiaar.de in Kutil[cbe Wapenen en Werktuigen, d<e meestal, zoo bei fchynd, var jfepanfch werk zyn tok in een tansnenelyk ge- <al Dieren Vogels, Visfchen enZeegewasfchec. On der dezelve verdieoeo de Zeebagediesfeude gebeelo Kopen verfebeidene Deelen vao Zeeleeuwen, eo het wilde Steen fcheep vao Kamtfeiatiaalle teer wel be waard, in '1 byzonder penoraid te wo/den. DEENNEMARKEN. Jdppinhscsn, eten j8. Maart. Volgens Blieven vs0 Bergen in Neorve&m zyn 10 dat Stift, iD bei ,oor- leeden Jaar, getooren 3681 Kinderen, casmlyk i8c« Jongen» en 1824Mesjes. Daarentegen zyn 'erdientvd overleeden 2683Pe'f®«"en leweten |3U" n b!'Zl P O O L p m. Warschau, den 12. Maart. Mer «erzrkeid, dat volgens het nituwe Reglement zyne Mait. de Koning alleen het recht over leereo en dood zal verkvygea welk voorheen alle Grot S'arosieneo ieder Boeman over zyne OaderdautD gehad heeft. De Pms Mathals- kiB'sfcbop van Wilna, eo Pitfideot van de Ccmm». fiedet N8,lc"iale cpvoefliog.is, benevens de Heer Turs- kiBsfcbop tac gucco10 beze hoofdftad ie tug ge komen. N etiegenfiaando de menigvuldige hinderniafen welke deze Comnusfie, in de uitvoering van bpo Oog, metk, ontmoet, gaai dezelvenccoihsts mei alle opler- tMöeid tooit in net bun ast,vertrouwde werken beeft #8SaS£ dragen en door de Kardinalen geadcreero word dal S is zy kUJfen btm de bard, de voer, detotsienber y*hei4 Oer .,nn. de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1