M No. 3?. MIDDELBURGSE! a« ."siSSi waf*» O,,, R Taliën. s ante n. fchen Mariftittierder en Motwc zyn *3 Huizen, ges allaoaden 2. Maart. Deo ia l»bisileeden,dee!telyk met Meufcben en Vee, weggefpoeld; geen Saturdagi hebben ie Mooren het b«i«Egeflagei) voor he? Kas- ïett Penon de Velezea tot deo 17;n cli» P/aats 23a Bom en geworpen waar door egter maar een Man gedood en liyge gekwetst zyn geworden. Dé KoJone. f)on Ffo- *yns fMoretiodie aldaar bet beval voerd, van onzen v-ap'oin Gao.eiaal onderftana gevraagd bebbaode heeft ay een Detachement tan 3CO Mannen bevel gegeven om angiot de lsfcbep^g gereed 's msk*nteoeirdemet deo «erftec gnnfligen wind derwaard onder ze4 te gaan. deo 8. Maart. Korts deed de Paus dep EabbiNeef vao den laatst overleeden Paus, roe- en fptak meer dan een uur lang met hem. Schoon ■K-'cment d? XIV, bem niet geacht of op eenigerhande _y*e begunfligd heeft, meeudtnenechter, dat by, als D Man dis waarlyc veele verdienfien heeftdoor den ^Vnweordigen Paus tot bet Purper cal verheven worden. e rïrie geweezene Jefuiten Cecchinidndreozzi en 1- f,die op bet Kasteel St. j4ng6/oge\w%et\ zitten, en vol- fe°seeu onzer voorgaande hunon'flag meeDdeu te ver- *„y8eu, zyn in bonne ir.eening bedrogen uitgekomen; »ant dé dreetti reu. dat .onzer oudfle Luiden geheugd ooit een d'ërgelyke ver woesting door bet water ge'reden te hebben. In Datit- zig word de febade op zeven M'Uioener. Pcoljche Gul dens gerekend. Dezer dsgen is alhier een Heet van we gens den Koning van Pruisfen aangekomendiezoo rr,ea verzekerd, in ber byzonder belast is om deZuken vao den Koophandel lusfcheD deStaten van zyne Pruit~ fifebe Majt. en oe rtpubl.k op een gefcbikie voettebren- geo, waaromtrent de Voorflagen Diet onaangenaam voor onze Nat'e wezen zouden. D U I T S C HL A N D. 1 Wenen, den 11. Maart. Uit Zevenbergen bedt men dat men aldacr met aller ernft bedacht is om da zoodanige, die zich van de dominerende Kerk gfge- fcheider, hebben, weder met dezelve te vereenigen; dat de Wallacbifcht Bischop Majer om die teden zyne ba- filiieo of geestlyke als mifionansfen' na alle kanten beeft, afgezonden; en dat bet Keizerlyk Matkveld KI ai da Hun- nad en 5 daaromheen leggende Dorpen zich dan ook: reeds aan het Kerklyk gezageer geünieerdeBisfcboppea. onderworpen hebben, terwyl men z.ch met de hope *>eid, dat de overige dat voorbeeld eerlang volgen zullen. Men verftaatdat ons Hof bevel gegeven hebt* tot bet re pareren en vernieuwen van alle de landwegen io geheel Silefien en wel van de Moravijcbe Grenzen af over Trop- pau en Tefeben benen tot aan Bielitzen men is vatt gedachten, dat die gewichtige arbeid binnen twee adr'te jaren tyds zal fconnen worden ten einde gebragt. Ook wotd verzekerd, dat de nieuwe regeering van 't Ko- ningryk Galitien een diergelyk bevel hebbe gegeven ter herfteiiinge vau de wegen vetder van E'ulitz af tot aaa Cracau, Hamburg, den 17. Maart. Uit Uantzig word betrekke,ytc de Watervloed, die men aldaar gehad beeft- nog gemelddat oiet alleen Stallen eo §Cjbprep mer een menigte vopriaed en levensmiddelen gelyk pok >eac veel Vee, maar zelfs een groot aantBl Mgnfchei: do«c deo vloed zya mede en naar Zet> geflyeptzonder' W hun mooglyk wij ziCa te kbtioeo redden. Hat getal der verdronkene is nog niet bekend eu het vei- lies aan de Atfcha alleen is zeer grpot. Brieven van Kippythagtn meidendat deKoniDglyke» Kapel-Meester Sortiic opgenade gevallen, gevangen gezet eu van zyn post verjatep was; niet te min b|e?f,toc hi«r toe, bet waarom oog eeagebeiro. Ook zou een ze ker Officier geBpprefcendeerd en icsgeiyksoggefloien zyn. Men verzekerd dal het Hof van Deennemarken voor nemens is, om bmoeu kort de belf( $f te losfen vpc bet Cap.taal van MU kfltllfoén Daalders, dat voor eenigo Jfla- jeo, door den Baron Scbitnmehuan, voor rekeoing »aa dat Hof, in deze Stad genegoUeerd is, Gisieren raekta een onzer Koorumolens In den Brand t die zp? 'chielyk 4e overhand namdat de Molen pinnen weinig tyds ge heel getdiueerd was- FR A N KR YK> ,L Paivs, deo ap. Maart. Alle de nuddoleo, weike da Regering rot fluiting vao de Sterfte onder nar Ruodvpa ,n de Landen van Bearn, Ntder-Mavarr* egz. heeft wetfeftellig gemaaktzyn tot nu toe van weipigofin't geheel ge*® gewanfcbte uitwerking geweest; zelfs heeft mee «>t nog 'oe de waare oorzaak van die Siaifte niet kunnen ontdekken: men is in de gtoolfle verlegenheid, boe man de Rampen zalvoagoedeo de door deze Sterfte, als waar door de Landeryou onbebouwd moeten blvvea leggen, oatftaenzyo. GROOT 1B RIT TANNlEIf, L O NP ON, den aa. Maart. Per wig e3 Slotf-r He- devaeringe door d«n Lord-Major (filket, «egpn hes Adres ?aa Psrl^roent, i, JJet Adres, Myn Heer!, fpreektvsn de byzondere n Pfovlncie van Mas[atbafe(t Baay, els of dezelva dp- delyk wederfpacaig eo oproerig ware en de andere Prp- «ipceo woroeo aangemerkt gij dezelve brlpsnde en aan- w moedigeode. Vf»l is 'er door verfcheide geleerde Heg- ren ge. egd om die Koeaiea te wikkel" 'P alle de ge- volgen van eepe openbare wedeifpannigheid en otn ,Qtize Troupen so OffiuiprM teggn hap gis teRen Ré- m bellen aan te moedigen en op terzetten. Of tmnoo tegenwoordige Smac dia van wede.fpannigheid zy of o van eeu gefcöikten eu beteamiyken icgenftacd tegen Paus beeft aan den Luitenant-Crimineel Mn- dat by lpp'ni T eeoen anderen ryd wel eeas zoo onibieoen; al- ceaiyk; heaft de meergemelde 4ngela Netidoor wien ®et Drama UCokcUvi seiftuexl .dit Refcrip^ van den aUS aekreees» Interim non mohjlar»dctnle firovt- debitur - en isnvWda.'erwylQUIfteciV van dteo tot nader Verordening ontflagep- Men kandebtJitenfpoonge vreug, le weike de geweezene jefuiten, die nog door deze W zwerven, geftadig bedtyven, aan niets anders toe. Vy ven, dao aan de menigvuldige blyken van zacht ^dod'^heidwelke de Paus dagelyks geeft. ^«.AAN, den f. Maart. Mep verwacht io't kort •f 0s K'.emns den XI V. wegens vweietigiep der JTe* ftttiui maar OPkdu UitflprekiDg »»C dep, Ban tegen alje \,7l vcrnietiedoSocietieit, welke nog in Pruis in eerjiop Piaatfcn van t>^blani.t dooreen Bolle *;>U 4etize!*!0 Kltrneat M7'of l6n mms e doo^ «yne ftilïwveendetoeftemtft'ïÊJ^M Ioe.gewe:t;«dwaren, l^'foilyk vordweoen zen- D« A(ts faliceti heeft io ten ^:cit zoeken 16 ^bemens de XIV. w„ t!9!UurljkendOOd6,e"'OIven 'H maar men verneem?, by pyp [egenpariy daar vao niei heeft kunnen over- Wigep. Maart. Mep zogd met ze. kerheid dat, om bet Soivonnis over de g^ezene,ya. Men ©,p het Kasteel St.Mngtlo te vellen, bydeee,fte ^«gtegatie van Kaïdinaien, door PaosX^^ deXlv. ?**T loe aangefteld, de vplgeode *yf Kafdl'l,dleP naam. c'd* dolisde LuioesMigazziDeha Lar>zs ea li,i ®°8 gevoegd zyn, Doch de naroep der zeS pre tJas° 5 ^le jo ptea'e dor Heeren Macidetao eo ^iifaoi tlan- legeBwooidig zulten zynwee' 'J[,en n<>Cb Biel p "^Iceurirr. Men verzekerd dat de !a»(ï,geooeuide 8'aat jtlfani rekeafebap zal maeteu geven van de Ad '"'Oiftrane weifee by nopets de Goederen van jje f Uiatigde Socjaieit der Jefuiten gehouden heeft. D E E N N E M A R'K E N. ttöppBNHAGEN, der, 15. Maart. By bei KonjD ren £ioorweeg[cbe Genoeifehap der WeteoftheppeD l- wa- ook bbvb.!!'®B degewooae Prysvrageo, ie het vo»lge Jatr> «ifgsn h Premien gefield voor fiuo, d>e m Noor. hei 1 .me0steRoofdierenaoudeBopbrecgeu, teneinde ren u, [*0° *e®' mogefyk van dit ongedierte tezuive. welke aitnod'gm'g van zoo veel vocht 11 geweest, reeds vier Pereoonan met beboorlyka Aiteflatien P.,m, by bo' 0eDO<>'ft:hïp tor bet outfangen der 37 W^»eP*yD a8n^Seven. Zy hebben ntw eikanderen ooda eo tweeToneen 5 30,180 Rei0"J'' 8ls. tncdetwre beid de ErfJrrn, SÜfcl?0, Zy°8 Kdo^f'yke Hoog. noorfebap, beeft aan Btfeb8imbe®r ven dit G* dailders doen uskeerep buo ,en 66, 0 ao t'^bieh mH d^i 4en M*a"- CebVe! Wtf 'Pruh- laetf^e Watetaood zwaar geleden ius T, de Pavslyke B«v. aiie,uK «mi het Bieve «n t*i w "•-ö'-tJ'V vuu ui» O wutfC*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1