No. 36. MIDDELBURGSE Saturdags Ao. 1775, COURANT, den 25. Maart, IN AMERICA. 1 u R K V v N- R U S L A N D. 2S- November. Zeöetd.eeuigr cagen a:r',ve7(fle Havin van een Koning. 'Z Cne ^L !k d' n '3 ^laatstleden uit de Ha- Bezeild wae ZVnde V°°r ee0 ^aar gePro»!aDc;eerd 7- as* oogmerk dezer beftonö, om op de icaanjcbe Kosten de hooes'o graad »an breid e, ie mogeljk is, teontdekken. DitF<egbt, tot op gógra. rW* .00'.der*>fe6,dte gekomen zynde vervorderde zyn t'raden°ctdek'.e kusten tot op de hoogte van 55 KusT k0'""wanneer de Kspitein en Equ page ter on fV- ke Indianen ontdekteo die metmeerdan vat) ee °°S. ^Ct fregat omringden. Deze W.lden verre "n,êe bevreesdheid te vertoonen nodigden in tegen» 1 de Spanjaardendoor verfcheide vrendelyke ge. ^aarden 0m aan Land te komen. Middelerwyl roilqen Ich'- 028 *aD '"ln'eg6o eenige Matrozen k'eoeren ver'i Jud zo°yen van gebieide dekkleden, Waar mede deze de'ai*J»en omhangen waren. Drie van dezelve zyn aan (jecs^oaing gezonden. De bewetk/ng is zeer geestig en Eend een IOOTI van ^ne ^en 's Zeer ver'an- Nst e weten of dit zoort vandekzelhuD door andere J 'eD word toegevoerd dan of zy 'er zelfs de Fabri. 2 Urs van Zyn, en of de Wol, waar pit bet weefzelhe- fcha''ee" voortbreDgze' Tan hun Land is> vermits de pe® die kwattieren van de Indien niet bekend zyn, minsten niet in die, welke, rot bier toe, ontdekt *yn. Met het vallen van den Avond begaven zig deze Indianen wederom Landwaarts, rerwyl het Fregat op dezelfde boogie bteef laveren, mei oogmerk om den vol. (enden dag verdere onidekkineen langs de Kost, te loen; tnaar door een hevigen Wind overvallen worden - was bet Schip genoodzaqjct iie te verwyderec. Deze vtst is dezelfde, welke Kapitein Ticltvikoviin zyoeets Mocht ?tar Kawptfciatkaoctttckte. Het Fregatna- ®r«e vervolgens aodeimaal de Kust, op dehoogie van j® Vraden- Albier rrsden zy op nieuws in ondcrbendu- 6 met de Indianen die oldaar ceheei na»kr waren ,«Q insgelyks iu Canoos afrakten. De Kapitein deed het Atik.r oiiwetpenvooroeemens om met ce Cbalonp aan Wate m»d eu de Kust wat meer van nabyïe leren kennen dog een vej&ffiog noodzaakte fcem van «f te zien. «y ontdekte voor de derde Reize bet Land, tusfchen de 39enJ? Ê'®deD, maar helgroot Se'8l zieke onder zyn Vok deed htm beïluiteo naar *dantery te rug te zeilen, en zig ygn' nieuw Voik en »5j|Sbe Mondkost t_e voorzien. Deze Expeditie is de hr„ we,ke sPaniecn "k ,fiU e» 101 die 'tap van nedte, gedaan beeft. Dez .ve opecd den weg lot -er. Caeide andere, waar door het mogelyk kan gemaakt worden, cm verdere gewichtige or,tdekkipgen te doen. C ON STA NT INO POLEN, den 6. februari. De Oepecnes door den Rusfi/cben Mt r Bockals Expresf» jan den Generaal Veldmaifchalk Graaf van Romatizow fps ^ezer hier aangebragt hebben gelegenheid i0r ver. e'de Cooferentieo 1 nsfchen de Porie en de Cbargéd' xn'SJs V8D Rus/and gegeven. Ven derzelver inhoud weet "tju ritI_j mppnpn a tü,r "'e,s met zekerbe'd; dogzommiee meenen dat 'er chen u.. beide Mogendheden verfeh I over het ruimen 0 *enige Plaaif n on'ftaan 2y; ncdere zyn V8n CaSten dat de gemelde Depeches betteklyk zyn faftr re>nonieei, het werk men jegens de wéderzydfche Amb- Ldèuts oblcrveeteo zal, en tot nogtoe niet getejju;,.^^ Cm deze reden vs, 088? de pvfingder.laafige,,^. her vertrek van ^bdoel Kerim tot r,n tóevenraagd'_ Jor"i'J dfZer W8S de &faê6man der Porie met de Col.' Cok /l<"! 6 uuren ag'er een in gsfpnk. weet m»I\NTlN0P0LEN> I™ 8' February. Tans rifeben c onderwerp der .Confttentien var. den RUt ,,„„CZanim8! de Mmsters van pe Porie: dezelve Groottr" dtKtim eo de wyze op weike de kern en V *aDdal Schier-E land zoufle er- )aB6 om den Vredee h° dSzezaalc ,liü 'E 16r°olcp öe" tyk«' volkomen ge!èéelti M,lgen V°°r V d'J Ar* cindlyk op de voltrLl wa'' "a lange debatien is me0 preuwe Kdnii\ Aal V" overeengekomen: w De land en oe Porie k t,l£ 7,n!Jaac he! vacAtrj- n making zal'den GVo/ir ,®d thakenna deze bekend- waardigheid te erk/n erBehouden zyo hem md.e ecu aodere eer(efkeneen tn h«mdenSabel, Tulband «rijkenen te Zenö(.D Men zalm deMos- quetb van dat Eland voftr den Groofen Heer b'yve^ bidden en het geld, da» 'et omgaat, zal op zvn »aam gtflagen worden. Di Kadis of R chiers zo en door n de Cadeleskets a'hier grkoren worden dan door dit alles zal oe Porie geen gezag in de Retenrg van de B Krim verkrygen of iets mogen ondernemen ,dat ft'vdig is met deszelfs onsfh8Cgly theid; maar alles, wat de Groo te llèer zal verrigten zet alleen.'yk erfcb eder. ir. zjiib boedanigheid van Opvolger der Calijes eu Beiyder van het Geloof der Mufuitnanren; desdai alles, wa' tover ge., meld i.s, alleenlyk dtszelf» ceirekkirg heeft to: Geesilyk en geenzirs tot het «Vaereldlyk, biftier van dat Eiiand. Petersbubg, den 22 Febraary. Wei s wBardar de Keizerin onze Souvereine aan denGiaaf bPlodimir van Orlovo ter oorzake van den zwakken toeftand zyr.er ge. zondhe d en mt hoofde van deszeifs hethaalde irRantien zyn d'misfie verleend heeft alsdirtéteur en ptefident der /?»j-Keizeriyke Academie alhier; oog haar i?»j-Keizer- lyk Msjt. heeft echter niet konnen goedvinden aan een dfergelyk verzoek om ontflsg van weger s den Gratf7^«- dor van Or/ow't oor leeneD maar. in tegendeel heeft die alleenheerfcheresfe denzelven door blyken van orge- meene Genade trachteo aan geiten tot vetdereD getrou. wen dienst als Opper-Procntenr by den Senaat. Ook heeft haar ^««-Keizerlyke Mijt. den Voist Gre- gorius vanOr/ow, Ditefteur Generaal vangebeelCorps Ingenieurs, <n Ridder van verfcheide Riddetorders, ceen mindere gunstcewyzen aangedaan, >en einde der.zeiven .daar door des te vaster aan haren dienst te «erninden hebbende de Keizerin met cat oogmerk ean gemelde Vorst verlof verleend, om met behoud van allezyrEm- piooyen en Jaargelden twee Jaten langafweezig >e mogen zyn, en in dien tusfchen Tydaan zyu vetlangentevol- doett tot hetbezigügwn vso vieetudeLanden-, wtshalven Zyn Doorlr. voor zyn vertrrk van h er reet fcew.lhgiog »ao basr Üas-Keizerlyke Mij'" tnec C.neraalsper?nnen benoemd heefrom geduureDde deszelfs afwezen ne. Com mando ad interim te voeren. Een alhier woneno En- geljehman drukt z>gdienaangaande op de voiger-de wyze uu[by zyncn Brief,voor wemige dagen gefchreven aan een zytier Correfpondeoten In Duitfcbland. Myn Heer Betreur roet my het veriieg vaD eenea n waareo Menfcöenvriend wien Rusland zederd veele n Jasten vereetd en geiefd heeft, wien by zyn veitrek: n van hier niet cngeveirSde Tranen van Vriendfchap en liefde wierd uitgeleide gedaan en aan w eD men een dackbren eetb ed voor zyr.e bewezene dietsten en weidaden tracht te betonen door eecen nieuwen ze» ft gen van den Hemel over btm in te roepen. Zyt ge n verlangende den naam van den beziti*r van een zoo zeldzaam kaufter te lezen zoo zal ik hem co. m<n. n Wetet can, o'at het is zyn Doorlugt gheid de Vo.st Gregoriusvan Or/ow commandeerend Generea'-Veiq- ruigmeesurDiriatut-Generaal van '1 gehteie Co-ps Ingenieurs, en Ridder var. verfchedeR'dderoideis, ami wien de a.'leenbeeifcheresfe van Rusland op zyn aan houdend 'verzoek ingewilligd heef: twee Jearen ie mogen btfletden ter voidoening aan zyn lat gouurig verlangen, om een reize door vreemde Landen te ooep, blyVence by desnieiregenliaande alle zyce 'egenwoor. (jige Emplooyec en Revenuen behoudeD offchoon des zelfs vertrek buitenslands ten onrechte o!s <:en zoort van ongenade word aangtmetkt en zynde de iWee Generaals, die m dtzec imfcbentyd in deszelfs paais fnngeeieo zuüen gelast hem by zyBe terngkomsc wedfcr in bezit van zyae Empooyeo te ftelteo. Oprechtheid, Medelyden, Vryge¥jph(;jd Godvmgt en met ee« wootd de In stevrykflto Otugdtn zya oe onalfcbeidbreeiger fchsppen zynet Z,e|e t 0 zul en coor ons zyne dankbre V/jaiden, al.oos met veiwnno«j- ring geroemd worden. Aan uitmsod werd ooit de toegang tot zyn Deoilugtighe'ds perfooo gtweigeia; deszelfs met öe tedetfie Metfctenti'.fpe «trvuid Herte was voor de roodlydenden eeq b/fteodige en zekete toevlugi plaats; de Atme behoifde nlei vefgevfs ;e zucbitn 's Votsien milcadige Hard dpet ae cere d- w illg'yk bauje Schatten voo; oenzelven; Weduwen cn Weezen zagen mei dankbaarheid m zyn Krfoou hu.'r.en ft Vooifpreker en b.eip-' (dewe.ke zig van. dien waten Chr s enp'igt op eeu Edele-ea aliec eigen loera Daten* de wyze w;St té kwytcp.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1