Middelburgse R N0- 33. Ao. 1 77j» COURANT, Saturdag 'iir den 18. Maart» bBndtasielyk bewyzen. M R V s L A N D. duitschland. "«Kmde.ea, ?e"ouwd'docbh?eft 2juen Oom, deo Heer Randt ,'«i« volgd; FR A N K R y K. NEDERLANDS N* .WA X T A L J T£ N- .Bisfchop »sn Jmolatoegedaancm derwaards re ka* omën, den 20. February. Vervolg der *órteBedroec fcn ie logeeren in bei Pale'S, da'by als Kardinaal fqheyvioe Van 't Concave, en de plechtigheden by bewoonde. Zyne H bei fr bevolen, dat er in: zyn Vader- u hi»*:cfta(J Ce/eria, ter uelegeobeid van zyn veihtfli' ge, geene de Per kiezing en Kr ooning van een J-aus gebruiklyk. IJe Kardinaal Dfkcn s oe eeistt; cie ftetr.d her ioe m neemd by een gedrukt diefje uit een der fcboieiswaar 1 10 by deo naam van hem, dien hy verkiesd invuid, «1 vervolgens verzegeld en aan alle de aacwezende ver ,00nd; bier op begeefd hy zig raar be' AHaar, doed t'er' kort Gebed en leesd als dan het Formulier «ai den Eed voor, nsmeotlyk, dat hy zyn Stem gege *en neeft aan hem, die hy volgeoszyn gsweeten voo' en deugdzaamsten kenrd waar op by zyn gezegeld in deu Beker werpt. Op deze wyze handtier 3'le de overige Kardinalen en op 't laatst wo'deo de n Stemmen der zieke Kardmalen tnede ib den Beker ge- fchud. Vervolgens word de eer Stem na de andere D|t oenzelven genomen en geopend wanneer de jongste der Scrutatoren de Namen overluid leesden opfchiyfd. - Zoo a7a een der Kardinalen twee derde van de Slem Sieo bref-, word hy Paus. Evenwel, wanneer de v,Kemde Kardnalec merken, dat demeesie Stemmen 2nUaen overhalen t«n voordeele van eeo Kardinaal, We ke aan bunne Hoven niet zeer aangenaam is, moe 'en zy.daar regen proiefleeren dan de Stemim n vol ,edig Zyode, beef, geen uitflu> tng meer plaats, waar t0e de KeizerFrankrykt n Spanjen&Aeen rechtheft bec. D»ze Stemming werdalie Morgen herhaald 10: - do, J oieHiiniiJB cpgeOoien leven moede, ddt de Kardinaien door K uoslftreken aan den een eüa,j'iïn'*kacr overgehaald zyn, eo dus deVeikte- n of onderen mnrA n gicü tot Band gebracht word. Welke heilzame fcbtkksngen m't vieugdé zoude"bedreven woröeo, maar dat'er tn vao dezelve 70 jonge Dogtets moeten ut'gihuweiykt worden. V<oi het ovcige is deo euw vtikuoren PaUS ven een aaozieclyk Geflicht en onder zyne Naasthe- (laande zyn 'er die deo Eernaam "van Maiquis dragen. (3y kwam in zyn Jeugd te RomencmzigndeR cbts- geleetdheid te oeffenen, wanneer by kon daar ca 10c Auditeur van der, Kardlnaa. Kamerling Co/onna benoemd werd, welke post by naderhand by desielfs Opvolger Rezzorico insgelyks eekleed beeft, en dier hem met de bediening van eerste Tötfaurier van de Aposto' fche Ka mer begiftigde waar door hy techt kreeg tot de Vv'aar» dtgheid van Kardinaal. M:dde!eiwyl heeft men groote verwachting van deszelfs Pufoooeele verdiensten en ta lenten, en nien boud hem van een ftaodvastig Katac- ter <n volfirekt in zyn btfluit. Ras zal men zien ofbet Népoiistnusoï Neeffchcp, onder zjoe Regeertagde o- verftand zal hebben, dan of hy het voorbeeld van zyn Voorzaat volgen zat, die de Wysheid en Befcheicenhetd bezat vau niemand zyDer Verwaotente verbtffen ofte verryken. Met; verhaald dattoen hy geijktydg mee den Kaïdiraa: Delci, wylen zyn H. voor deszelfs Pro motie bedanktedeze bun beice vry koelijes geantwoord bad dor zy hunne bevordering n etaaabem, maar aaa hunne Waardigheden re danken hadden. Denieuwsge- righ eid is oodertusfeheo ftuirsneemeen groot, wat Party zyn tegenwoordige H. in de Zaak der Jeluiten kiezen, zal. Zomimge meeoeo reeds te dootgtondeo, dat by Conclave ook ge jfie'k zal ovei hellen voor de vernietigde Sociëteit, te meec v maakt zyu, neemd zulks oiet weg, dat 'er zomiyds üsat m.eB ,weeIdoot de Rezzomco d veel oneecigheden plaats grypen,' en menigvuldigeüsctnj 'Ftrregiatti en bUDnen aanhang 101 den Stoet vau Fe RebrU'kt... WordeDo e fterk doen iwyffelen, of men 'l'OOS de Verkiez ng van eenett Peus wel 10e kan fehry ven aBO de'medewerking van den fl. Geest ;ien hi nsteo zyn 'er voorbeelden genoegdie bet tegendeel Zoo tas nu de VetkiezinE gefeb^d is, word de Klok - geluid, en de jongste Kardinaal Diaken doed oeCe remor,L..„.. 0n Secretaris ia t Conclave binnen tre- retnoofemëesWen Secretaris lo 't Conclave binnen tre ^en- Als dan vervoegd ziR de Kardinaal Diaken, be heveos eenige andere> ae"i nieuw verkoren Paus en vraagd hem of by de Verkiezing aanneemd en *uiks met Ja beantwoord heoberde moei hy opgeven w*t Naam by voeren zalwaar van de Ceremonfemees- 1 ter een beboorlyk Gelcnrift maakt. Dir verricht n zyode begeefd fig de Paus order net geleide van w de twee oudste Katdinaien Diakereo, raar het Ou M (er 6d na een kort Gebed achier het ze've tt ora het Pausfelyk gewsad aan IC trekken; dan ftygcj n hy op een zoort van T'aonen geeft de vergaderde n Kardmaleu den eersten Zegen. D-ee kasfen hem hier t> op de hand en by omarmd bnn. De Kardinaal Kamer 'ing fteekt hem de Visfeis-Rlng aar. den Vinger, die - de psus wederom aan den Ceiemon>e-Meester geefd °n'r<,fiar °P ®vn aaogenomer Naam ,e doart lnydec, De oudlie Kardinaal Diaken, gevolgd van den Ce fethon.e Me ster, maalct »an bet Balen boven de Hoofd. n inganc der St. Pielers Kerk den Naam van dennieuw 0 „n ..n ka r> verkooren Paus aan het volk bekend, en °P hei ze|fd" deiegeeroen vau prutsjen eu van Mcntz cinaelyk ge trus verheven is; dog men cei ki dal mcgelyk de ver- anaerirg van Siaar, en zekere nieowe verpt cbiingeK Dgteyk een'ge verander ng in zyi e Gevoelets zuJIea te wieg bienten, waar coor Pius de VI. niet zal kun nen denken en hanneteu ais de Kardinaal Rrajcbi aoeu zou. Moscow, den 2. February Na dat de teaeeliers der L ghasmen oer grëx.cuieerde RebelleD Pfgatjcbevr en Patililew eenigen ïyd ten toon gefteld warto ge weest nteft men ze door Ëeulsbanden doen tetbianoen. De beide Vtcuweo van Pugat/cbew entwee zyner Kn- deren zyn voo; haar levtn t eat Kcxbeltn n Finland g«* bannen, eu elk van hen is 15 Kopeken Daags toegelegd. Regensbubg, den 4. Maart. De vc 01 been Ncu* renbergjeben Raacs Heer weke, inde Maand Lecetti ber laatsileuen, zyh Vrouw coor een Glas Wyn iractua te veigeven zie onze Courant No. 155.) s to'eenreu- wige Gevangenis ip ot' Fott Lichten au Dy Neurenberg verwezen, vermitszyo Gemalin z g tegenwoora g ou tea gevaar bevind, nietiegetiflaaiide meo vretsd dat zy ia eer kwynende Z'ekte haar dagen eindigeD zal. Fkawkfoht aan aen M a 1 m, den 22. February Met veiicheidB Brieven uit FFetz\ar verceemo men.üac t l8ig gewenfebte Accommodement tusfeheu deGefub- op Englenberg Reioï een Salvo u" hunne Mus- tt oogenbiik word bet Gefcbut terwyl de paradeereude Wt'Cht een Boetten doed en alle de Klokken lU'deo lyj Het Vervolg tn de naaste Courant. Paus d Nden '9 February. De ieg"nwoordiKe eelvk oor de VI*' neef' het zeldzaam geluk eehad anders voo'heen de beroemde Paus Pius de jl laar zvner veas Wv'u* genoemd, dat byir' bet tweede - Waardigheid tot den PflU8Jy ken Sioel uaa'r^K aa,c,u^niïgDe!CJt eo vc^fluuerev kiemug .oe3P*". hebben hei merft 'ot zyne ver- cp bet punr gtftaM'n 27- Otcembef betfi hy reeds dewylhy toen cë,e'Paus vet koten te worden met tioffvn is. Parïs, den 4* February. Gedurende en loop van bet vorige Jaar zyn 'n deze Stao geboten 9895Jongens en 9461 Mesjes, tefatnen i9363 K!n<!erSi tlsl psiai öec Éefto-vene is 8470 Maas er 76yl Vtouwen, te Lmea löcói Perzoonet. In hel Hosp u,bl £jer Vondelingen beefc mergebtagt 3153 Jongens et 3181 Meisjeste fsmen 6333 K,etteren, r-et getal deiHuwc,>ktD beltopl 5114. 'iti r A vejnHage, den aart. De Schutters van Bó' Oranje blattihe hku\-r8, oc.eee'd »ordeDde door d'u Hetre Ktp 'ein sip,ubamLouis Rtcbardon der net Rot van den L tmeDBni beocaraus zwanenburg, ftean op bunne beurt dezen J-.arc almcr ce Meibolmsn te planten, en doeD itn dien e nde reeds het nooige vet. vaardigen Zullende «te Kinnebee/dcn ea isyjpreukeniyc,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1