- .--a 70m MIDDELBURGSE Ao; 177J. COURANT, A.£ ^:0le. Hr de !air>ke rBe\de 7r"- No. 31,; Dingsdag den 14» Maart. ComJ u r k y e n. Do81' oiet te m'n word deze door vier oodei fcbeide - He,bcWSard' eodeHdT^fe1,00r8f' 0111 d« Dlee jonge Luideo dezer i Z£?ry' camen ee- DUITSCHLAnD. NEDERLANDEN. Ts ntinop 0l e n den 4. tebruary. Het ts Oneenjfi! dePMtyk, dat o»*e Kegeejmg Z'e ,D nieuwe andere den iB' ,n'8,eD !en WE8,e dezelve van eenec f®edj kant ge««°dzaakt wierd sommige mogeljk 'en '«Skte. eisfeheo door dadelykbeden te moe. Ge,0fl Inderdaad tegen woordig verfpreid iig een Comc dat wl efl,laog een aanzen'yk ObfervatioBi keiL 8H«r d^" pf>nau z'en zullen, en men wil verze. >n den laalften n f3oofdllad 8an deD EuPèff"(üfc boden, en Ho, 0(loK nie' «ebru kt zyn, neeft opont- in öewepin gefteei Turcomanien wegens burne Marfcb man 'ien 6 Zyn Zou moeiende een gedeelte naar /?o- »eo een ander gedee tenaar Ssr/gwrv'stfmatcbeerfcn Rn. T A L I E N. r N' February. Korte Befchryvioe van concla»e, en de plechtigheden by de Verkiezing (X" ^roon'ig van een Paus geirutklyk. nieuw mnenenby gelegenheid Cer Vetkiezing; van een neer w u het pUbiiek «ee «"dienst te doen wan. zienlvicl 2e've eece korte Befcbryviog vbd d>e Ban kend n Vergadering van Kardinalen mededeeleobe deden ld6' de° Daam *6D Cocc,a,e> eD welke P'eclvtig- derfteii 'n 8Ch' genomen worden, lerwyl wy on« <j80 j en dat de meeste Lezers daar van weinig anders T en" 11 der woordeo weten.) n Dagen na het overiyden van eeo Paus begeven 'g de Kardmaleo in '1 Conclave, alwaar zy, volgens Qö Inftellini' «ao Gregorius den X-, fin bc! Jaar 1371 l°0 lanc O/yveo moeren, tol dat er een nieuw Op Perhoofdl !ef Kerke verkoren is. De plaats, gefcbikt s tot dó oogmerk, of het Conclave, is zeer uitgelirektj gaai zelfs door de eerste verdieping vaa het Vati- 1'van. Iedér der Kardinalen wora by loting een Cel '°®gewezeu, welke zeventig in getal zyn, fchoon 'er be'iV1 -QO veel Kardinalen komendu* door bonte m non,:011? Van elkander afgezonderd «D vao buiiep ge. "«Hlttierd worden. Elke Cel is oml'*"1 8es ellen dltP ©n vyf ellen breed en vao binnen tneI be' «ogen, doch de Meubelen moeten de Kardinalen oaar '0, naar goedviodeo bezorgeo. By ieder C?l benoren twee vertrekken lot Huisvesting voor de Dieostoodeo buoner Eminentien. Alle da r'oegaogen en deuren to deze vergadering leidende, worden roegemetreid, be- tgl ven de deur van de hoofdtrap naar de Koningl\ke zien "nciave is met agt draailaden, Ruotevoor zat *aar door bet eeten, en andere noodzakeiyke >r°u.a* ©ionen de vergaderplaats gebrast word, docb corrumpeeren hn« 01?,.d00r heiraelyke verzoeken te gebeurd rL-In oe! echter meer dan ie vee, fta wlu, Bze Dtaailaden worden door de voornaam, eh 0 6ewaakt'1 geen volgens tourbeurten ge- 'edJ bebalven deze agt laden is >n de groote deur dier,y,e°efter waardoor de vreemde Ambasfadeurs au- *e.«,?.feeven word, d<e ecbter niets zier kunneD> Zoo drandeo'dy« achter den Kardinaal gefcboveo is. n Gouverneur a,c-inalen in't Concave zyn doet (jB vi Pen is, de wü"\.hei telve t wiens kan,er ^'ap- Conclave, wïk ien «'"zetten. De Maatfcbalk ,Bn,, blyff, bepft pt 10 de Fi"n|elje »ao Cbsgt trflyij ,errenr 2y° verirtk Dletver van dat vao den Qütt. »er ifehr' "Hop®"d wanneer de roodzasklykheid |,et derp!aa.s' 7 "/'«mand in of u t moet, de vepga, n en de oJpti„yi'r.^'acb, flast onder aan de TrappeiJ dere toeren PaD«fe'yke Gaarders bezetten de en- tangen tor het p-aticaan. R U ^VOlg ds naaste Courant. teden Ta8lcV"" "G' den 12. Febnsary. In h«' voorle- eo 2598 r\l er *>437 K'nderen f naani'yk 2^39 Zoons gebeet o ^'ers gebooren. Daartegen ZVn 'er in *t Manlyk t., j-e_''00Del1 «verleden, te weten 2899 van het 979 Kindereq m*8.11 be.1 Vr°«w!yk gedag' i Zu0 dat 'er overledene bedraaoa *o°°0ren zyndan her getal der H O N Gef Au\d '572 Paar. .»mMio(2.,YAR YEN. ezer Lsodftfeek ö8, Yermaak van de lachten hadden «ig ten dien einde in bet Bofcb verdeeld. Een van dezelve, meenende achter een'ge Struiken Wild ie ontdekken, dog vreezende, door dichter te naderen, zyn Ptooy te m sfenwaar van by ecbter niets anders ontwaar werd, dan de beweging, legt op bet gemeeude Dier aan, en ziet het vallen, waar op by len eersten toe loopt Maar oordeel van zyn verwondenog en verbafiag, 'oen by genoegzaam genaderd zynde, ontdekte van geen. Bresr maar een van zyn Gezelfchspdocdelyk gekwetst te bebbem, die nog even zoo veel vermogen bad «an bem te zeggen s Wy hebben ocs beide bedrogen raya ynerd!; gy naamd my vooreenig Wild, en zoo deed ik o msgelyks; bad gy niet eerst op my losgebrand, hei zou u zekerlyk bet leeven gekost hebben, want ilc was reeds bez g, om opu aan te leggen. Ik dank den Hemeldat gy zoo gelukkig zytvry gekomen. Laat myn Dood u geen fchtlk aarjageD". Eo weinig 00- gecfilkken dsar na florf dees ongelukk'ge Jtger, Ween en den 23. February. By gelegenheid van de zwaare Ovetöroomirg, die men te Presburg gehad beeft, en waar door onnoemlykeSchade veroorzaakt is inzonderheid aan den Wynflok,zyn door verfebeide mildda- dige Perfooneo aldaar asnzienlyke Giften den Noodlyden- de gedaan waar in vootnamentiyk de Aaïts-Biifcbop htefc uitgemunt. De gewoone Tonneelfpeeltfers dier Stad hebben icsgelyks een roemryk bewys van bun medely- den aan den dag gelegd, niet al'een door bet vertooneu van een op deze omftsDdigheld 'oepaifelyk S'Ukge naamd de Men/cieiykteid of~de Scèi/dery der Nooddruft maar ook door bun gebeelen onifaogsi vao dien dag, tot verdeeling onder de Armet0 banden van den MagistraaC over te leveren. Men heeft alhier echte Betichien vao Conftantinopolea ontfangen wegens de ratificatie vanbec Vredes-Trg&aat tnsfehen Ruslanden de Porieen dat de Ottomanfcbe Gezant, den 23 Januaiy, van daarop re s gegaan was. Van de Duitschg Giiszek, den 35. February. Het gerucht verbreid zig meer en meer van eenen op handen zynden Oorlog met de Pófte. Zeker ocdenus- fcheo is het, dat onze Regimenten in hetZevenbergfcba bevel 00tfangen hebben zig van a/les te voortien, 'igeea 'ot een Csroparje nodig is. A ito na, den 3. Maart. Den 20 ptsfaio werdal. hier, op bevel der Regeenng, zeker Baron, of die zig als zoodtn g u igsf, gearresteerd. Hy was onlangs u t Berlyn aangekomen, alwaar hy zegt, als Officier onder de Konioglyke Ttoupen gediend te hebbenen nu voor- r.eméns wts om zig in deze Stad neer zetten; voigers de echte Berichtenwegersiyn Perfoon ,'zou hy bet Hoofd van een becde Ganwdieven zyn en nog kort geledeo een voornaam Heer van eeo groote Som Gelds, Ju wee- len rn Kosi baai beden beroefd hebben. Lbsuwaakden, den 2. Maart. Gisteren ,zyndt den algemeenen dank-, vast cd bededag, is albief ge collecteerd de Som van f 2565-7-8. Groningen den a. Maart. Gisteren, zynde de algeraeece dank-, vast en bededag, 1 s alhier gecollec teerd de Scm van f 3474-18-3. Middelburg, den i$.'Maart. De Wel Ede.'o Heeren Bewindhebberen *an de Oostindifcbe Comp. heb-, ben met het in Portsmauib gearriveerde Engel/cb Oor- logfcbip JntrepidC'apt. Cranflonu t de Oostind'ien Brieven van de Caap degoede Hoop, in dato 3 eo loden, December laa'stleden, waar in gemeld word, dat bet Sch p Stavenis/e, Schipper GerritEverts Pupke, den 13 November aldaar aangekomen in Baai gebragt zou wor den, om den 5 December ca Batavia te verrrekkeo; en den 20 dito aldaar nog tanyekomen is hei Scoip de Bart ba PetronellaSch pper Justinusvan Gennipvam de Kamer Zeeland na Batavia, als mede den 10 De- cember de Herfietder Sch pper fan Petri»ao de Ka mer Delft i deze iaaifte heeft den 8 Hugustus gepraaid het Scb'pde Jonge Samutl, Schipper Jucobde Vosvan •-o Kamer Rotterdam naar Batavia. Zaaken welke de goeden Smaak eener Natie aan— toooen winden altoos een zekere Aanmoediging by m het Publiek. Van dien Aan Is net Oniwrp, welk: n men 8'bie» uude Boekwickelvan Wed. LOVËfLNCH n eoALLART, te yimfterdstm, beeft'onffangence- n welke, (ot een dankbaar Gedeak.eeken aan 'f Laods

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1