GROOT -BRlf TAN N I E N- NEDERLANDEN- ftruraen: worden de Walvisfchen opeen sfftaud van vyf [lag, Pred. te Abkoudp; en van MoutenPred. op don Te MIDDE f. BURG gedtukt by J. J, CALLENFELS, a. L. ZOON, tiaéeDn***'* 35"tt^^e^^!^^^eetsupen^e,^f: turn dezer St&d, ter vervulling van rende Predikants Plaats't volgende 12 Ta! van' kanten geformeerd: Cbrist: Henricus Didericus Ballot, Pred. te Sluit in VlaanderenJacobus de Ryk, P/od. t« Colinsplaat Carel Boers, Pred. te Muidenyoh. KneppelboutPred. te A'aarden Znt DryjboutPred. te TsfelmondeJ, H. ContadiPred. te Driewegen Martinus TelcbuysPred. te Poortvliet j P. L. Boer' ma, Pred. te ScbelluynenJ. A. Toelaar Pred. re Lillo; Batduinus Hanké, Pred. te Oud VosmeerfV> G. scbadde Pred. te Nispen en Abm, RutgersPred. m de Oude Tonge. Eb is daar uit aanftoods, met Eenpa- t'B&e d van Siemmen beroepen den wel Eerw. zeer Ge- morden Heer C. H.D. Ballot, Pred. ie Sluis in Vlaatt deren. Middel borg, den 10. MaartDe Pryzen der GraaneD zyn aihier, aisvoigd, 't Last Tarwe45 48. Rogge .20 4 28Gerst 19 i 20. Paarde-Boe' Beiun, den ar. February. De Koning heef beve' geveo Loode dekzels voor de (looien der Snaphaane.- voor bet GnarniZoeo van Potsdam te maakeo zynde dit een uitviodlng van den Kapneo Dietiscbom de (lo ten tegen het rotsten te bewaaretr. H a n 0 v b R den 24. February. Men zegtdat de Regeering voornemens zonde zyo ten einde de 0»er ftroomiog der Leine te verhoeden, na by de Stad eer Canaal te doen gravenhetgeen omtrent 60,000 Ryks daalders kosten zal. Neder-Elve, den 24. February. N mmer zag men too veel Cooriers pasfeereo tusfchen [Feenon eo Ber- lindan zederd dat de Baron van Zwisten aan betlaas»- gemelde Hof te rog gekomen is. Men neuf opgemerkt dat,zoo dikwerfdees Minister zig naar Potsdam b'geeh om mer den Koning tebefoigneeren hy, naargeëindtg de conferentie, telkens een Konrier naar zyr. H. f de pecbeerd. Zeker Ciasfe van Pohtiefcedie vo.ftreki<ej Oorlogmeenen te voorz<enonderfielleo dat, d gebeu- rende, Zweeden geen ledig tanfcbouwei d«ar vao zyn calboewei het zeer tnoeijalyjc ig om de de ware oog merken te bepalen. Ook (preekt men fterk vaneen Al liantie tusfchen FranktykSpanjen en Sardinienen hoe. wel dit Traflaat maar oy wenig Stsatkundge b kandis, wil men nochthans dar het zelf.' ao Artikels zou behelzen. London, den 28 February. De Maatfcbappy ter aanmoed ging van Konsien neefrin een Vergaderingop Woensdag in de stdolpbi Gebouwen gehouden, m o«er- weging genomen de aanbieding van verdere Piaemien »an die gene, dra «ebruik maken van bet Musket-Har- foen wanneer 'erbefioten werd,dat meoeeo Guirés zou icbenfcen voor yder tValvifcbdoordat nieuwe Wapen tuig gedood, tien Gnines r.ao den Harponer, dte'erde meeste doode, en eene Zilveren Penn ngmet ber af- 'er z'cb her beste omtrent kwyfen. Dit voorde! nogf8M werd o»erllemd en in plaatze van het ee've bied man tien Garés aan hem, die het grootte eeial Walv ifchen zal doud n. Da pogingen der Maatfcbappy in deze zaak ?n len «ekerlyk, over hst geheel, veel toebrengen teil voordeeie var» <ieze gew grige Vsfchery, 's Gravenhagc, den 2. Maart. Gillerenzynde DANK-,VAST-en BEDEN DAG, isindeNedc-rduitfcne Gereformeerde K>rken dezer Plaatfr gecoilecieerd eene Somma van 4685: 4 0. Zyne Doori. Hoogheid, de Heer Prins Erfftadhonder, heef aangedsld eo gecommitteerd tot Gouveroeur van de (Fillemfiad en de Clundtrtin plaaize van den o- verleeden Luitenant-Generaal van de Cavallery Bigot, den Gei eraa.-VIaj r ven de Cavallery Carl August van (Vulcknits Utrecht, den 2. Maart. Gisteren is in da Ne- dsrdnnfcbe Gerefirmeerde Kerken alhier ter gelegen- 0-id van dn dank, vast, en bedendag, door de Digco- nen grcoileöserd oe Somma van f6572-15, zynde dBS ƒ384-1 meer dan in hei voorge Jaar. Amsterdam, den 3 Maart. Eergifleren eyoda n deo algemeeoe OaNK, VAST- en BEDEN DAG,ie n door de Broederen D iconen >d de Nederduit.fcheGe- n reformeerde Kerken dezer Stad (uitgezonderd deVroeg* en Namiddags Predikatiën in het GaRhu'S, en des Voor en Namiddags in de Oude en N euwe Kerken,) gecolltQeerd eane Somma van ƒ20057 IO- Doao r ech T.dem Atodrf.Giitereo.zyndeDANK-, VAST- eo BEDEN-DAG, is alhier in de publieks Ker ken, voor de Nederóuitfcne Gereformeerde Diaconie Arme,gecolleftierd de Somma van 8283. Oudewatbr, den i. Maart- Eergisteren zyn door de Eerw. Kerkenraad alhier, wegens het verkiezen vaa beeldfel van het Musket-Harpoen op derelve aan elfcieenen Predkaot, pp bel Zestal gebragtt Do. Nuysvan der vier^ Scheepshoofden van de Gtoeniands»earders, die KlinkenbergPreo'. te Over leb tevan MarltPred. to Cbaarloisvan der Kop Pred. re Ouwerk aan den Zmftelvan der GrypPred, te Heukeiom i Hamels Veld, Pred. te Burgerdam, eo Bacbine Pred. te Jut- pbaas. G o ei, den 9 Maart. Alhier is, in Plaats van Do. de Ftemsri, vertrokken t,a 's Solcidit 3 Tal gemaakt: Do. Nuys variKlinkenberg Pred. te Over/die s Door> de oogmerken der Ma$tfcbappye het fterkfte voortgezet hadden. Her fcheen da Maaifchsppy toe, dat d t Konst» tuig vu» groot out zou zyn in de V sfebery vao Straat JDavids t &C. Dit Harpoen, io ptauze van op de gemene wyze door de band geworpen te worden op zeer korte afftanden, word gefchoteo met een halve onoe buskruii Uit eenDraai-Mnsket, van een (lot voorzien: me: dit In- tot tien vademen en zomtyds veel verder getroifrnen dit word niet alleeo bewezen door redenering, maardoot de daad zelve; want zeker Kapteio verhaald dat by door m'dde, van dit Tlarpoea oen Wolvivch eedood beeft welke hem zekerlyk om raapt zoade hebben was het niet geweestdat by zig bediend had van dit Wapeaiuig de afftsod veels te groot zynde voor bet Haodharpoen. Da eenigste tegenwerpingen,tot hier toe tegen bet Musket. Harpoen ingebrggt,zyn,voor eerst de hoogeZeeof 'tStorm- agtig Weerwant iq ftii Water is bet' gebtuik voldoende betoogd', ten anderen dat de Harpocicrs 'er tegen in. genomeo zyn en nauwelyks gedwongen kunnen werden van de oude manier af ie gaan. Maar bet gebro k van éi< Harpoen word door de Maatfcbappy niet gevorderd, dat de plaats inneme of zelfs gelyk gefield worde met bet band Harpoen; men wil eeiiglyk, dat hei gebrokt worde op verreafftanden, daar bet Haodberpoeo nte'by kan. Wanneer eeo Waiv fch den geroeneo eanvel oct- fnapt, of op eeoen te vet ren afftand gezien word, om door de haod getroffen te worden, als dan kom> het g« hrQ'k *an bet Musketbarpoen byzondwjyk tepasfe: En ore het volk aan te moedigen zica daarvan teoeder.eo, is 'er, door de gecommitteerde der Konsiwerk ugkun de, voorgefteid een Zilveren Harpoen te febenkeo mei etn - Lintom aan dep hals ie hangen aan d'e gene, die nen 15b *0'__ek* "aver n. j 14. By JaN van der WÖOR.ÖT, Makelaar ie Vlisfingenword geneaotieerd opeen POLDER mei Ö&rooy, by de Heereo Staaten »an Zeeland vetieendten Imreste van 3i per Cento in 't Jaar. Iemandnaar io wil' lende Deei Deernen addresfeere zig by dsnzelven Makelaar. By Corel Martin Hentze, woooende in 'j Scbutters~Hof in 't Straatjeis te bekomen beste blanke OOST' INDISCHE GEMBER, zot 30 Sluws 't ffi. "I^vIRK van NIEKBRK, Stal-Meester ie Middelburg, maakt bekend, dat by de Stallingen irijde Goude LeeutV J bj0oen gemeldeStad heeft getnu'den Voornemc s isom aldaar, zoo wei als aan zyo Stallingen by 's Landt j uir[enaal, KOETSEN eo attdere RYTUIGEN ie verbuur enprefenterende ook zyo Dienst tot bet f allen vaö veemde PAARDEN. NATHAN BOLLAERT, Beekverkooper woonende iD de korte Noordflraat ov.r hat Oude Marmen enFrou' I wen Huiszal op Maandag den 12 Juny \yiS ep volgende Dagen", in '1 Schutters Hofarex de LangevtP le veikoopsn een kleinedog nette Verzameling Nederdutt/cbe BOEKFN waaronder zeer jraaye en kost' baare (Perkenals roedeeemge PRENTK.ONSI'Kopere, Tinneet) A/«Ziw/dMEDAlL!ES. SCHIlDERYEN, I proot Zant al van INSECTEN op Li^uor e 0 ANDERE, fcé< extra Verzameling tan HOORENS eo SCHULPEN» S s mede eer zeldzaame Verzameling van zeer raare FR AAYHEDEN vat? diverje Natuur en eindelyk eeidt GOUD en ZILVER, waai onder ook Zilvere MEÖAILJES, alles nagelaten door d'Heet CORNELISde CLIEX VER, Leven woogagiig buiten Middelburg. E° alzoo men tank oezigis om vootnoemde Catalogus te druk' ken, za! dezelve zoo dra mogelykèet Ligt zten.r zullende die by voornoemde Boekverkoopsr N. Botlaert t» tC .komen zyn e<P agstevan een Ryks-Daalder. NB. dfe V&V dezelve geliefd gediend te zyn. we'd verzogt zig vroegtyd'g ten Huize van voornoemde iv. W' loert te addresfeercodie, by't uit komen, dezelve aan ieder zal laien geworden. m,. Middelburg by P. GILLISSEN is op de Pers en zal Eerstdaags wordec uitgegeven A. KLUIT de 70 V 1 ken van Daniël verklaardmet de daar agter gevoegde Bylagen over 't Jubeljaar eo Christus le*a Paascb-Maallyd, Uit 't Lstyn vertaaldin gr. OÉlavo. Vao her zelve Waifcja zyo nog eenige Excmplare0 bar Latyn te bdkomenzinnelyk io gf. Oélavo gedrukt, a 24. S'uivers. Helder. Thoien, den 6. Maart. Den we! Eerw. zeer Ge leerden Heer Joacbim Liens, op.deszelfs verzoek, doof Hun Edele Mog: de Haeren Slaaf en vao Zeelandyet"

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2