;i Sas: courant, MIDDELBURGSE No. 30. Saturdag, Ao. 1777. den ix. Maart, PORTUGAL- T C T A L i K N TuL E M O N T. D R u S L A N D P'ofesfor Pal/as retourneerde ln den Zomer van he, ia,r 1774, zonder eenige wezertlyke legerbeden "0,moer t.£bben van Zyn geda8°e reis, behouden 'e F etersburg, en deze kan op een grootmoedige be- DEENNEMARKEN. Koppenhagen, ^«18. February. Zederd men E N. P O O L E N. ook de zulke, die in de Aloin werken arbeidende Tien» I'sabon Jen 28. Januari. De Koning Heeft pen den (die sy !'an d* Kroon moeien cpbrerger) r zy ia JL-r Wet aangaande de Cbofiscaiie var de Goederen der W sfels of in Bank Brieven volgens de Cents betalen rao- u ie uwe Christenende door de I qr> fit ie wordeB ean.peo. De O. I. Cojmpagnie been dezer, dagen eer.lgeKolt 'geus welke die Con-tbatte Gefcbenken geklaagd, bekend 'doen maken, vo'gens welke die Con-{batte Gefcbenkenio Zyde Stoffen en andere Waren fiscnie toorraan geen plaats zal hebben a's aile-n.by de beftaande, aan Hunne Majt.en aan den HertogCarel p en deste'fs Gemalinvereerd. Men beeft bier dezer da gen 37 Boeren binnen gebragt d'e befcboldigd worden deel gehad te h. bben aan den onlangs mishandelden ea vervolgens cm 'r leven gebragten Oprienderwegens bet Verbod »an Brandewyn-ftolten. Uit veifcheide Diftric- !e„ (jes Ryks, eo byzonder nu ^imalin West-Cotb' land, word gemeld, dat men 'er der 2 dezer eene Aaid- \jeviog gevoeld heefi. Iu Bolus Ltln hebben Z'g, ge au'ke, d e ter dood veroordeeld moeten worden. Livoeno, den 26. Jat.uary De Groot Hertog van Tescaanen beefr den lytel vso Ma'qu'S aan den Heer yean Phlip Berte gefchonkeo w ens Familie zederd meer dan een Eeuw alhier Koophandel dryfd. TTii» en ls- Februari. G steren oglend ren 4 eo gevoelde men alhier eene vry fte'ke Aatdbee- *lf!g d e egter zeer kort duurde eu geen de minste fcha- de veroorzaakte. "STersbüro, den lö. February. Vervolgen Slot van bet Nauwkeurig bericht wegens d.e Leden van het bekende Rus[t[cb Reis-Gezelfchsp. P'0fesfor Gmelitt ftorfin Jïtly laaistleeden, in zyne trennge Gevangenis, welk oDgeluk by aan zlgztlven 1,10651 toefcbryveo, van wegers zynen al té grooteo 'ever, om tot nut der Wetenfchsppen mede te werken, - eD waa' door by alle gevaren verechte; middelèrwyl "°rd zin verlies, daarhy, in zyne mét ver gevorderde «1 Ja"0reed3 alle hoop gaf, om den grootften Man r» VSO zyn tyd te worden, zeer betreurd. Zy,diepoed- - *>^6P de Peterebur%'e lan n bévrydrng «yn of Dlet wel ""derrigtof bande. len" kwaedaarrigdao zyne nagebleeve Weduwe>s door v te Grotmoedige Catbarina een dubbel Jaargeld ge. »fcbo: ken. '0,,iot bopenV Het Plati, 'tgeen bero was opgedragen, heeft hy geheel uitgevoerd, en isttonsbez'g. om de cntdekkiugen door bero gedaan, ,r'el »?ide* P'ofeslor Lowitz ftrekt ten bewys, ™e0 *'d D - 2y» Noouiot ontwyken kan- werd» benevens de ®ndere reizende L-dso der Academieie den voortyd van bet Jaar J774 te rng beroepen. Doch hy vetzogi drie Maanden n tftel, 001 zy" P'an betrekkelyk de T°°'ïefteide vercemging» doormiddel van een Canaal, 'UJfchen den Don en FFo/gaten einde te kunnen bre"gen. In dien tusfehemyd Hok de zwervende troop w der bekende Reb lier door deze Landfireek, wier' *°edehe''>be' Leven, met door een Strop, maar met Zyrr Dood ft'ekt tor een wezen,lyk inrft h kk We,ecfcl PPer. Zyn Zoon eo zyn Ad- u r n 60 Z'E ®e! vee' «evsar gered. "tofesfor Cudenftadt is, oa men'g«uidige doorge n»06 gevaren, langs het Caucafifcbe Gebergte et) £orcitn eiodel'yk laatstleden December gelukkig le ZoZlC0" BBne®komen, van waar de Academie hem niet PpD ?rmen verwacht. gemaak/he^'"''**die in her J8?/. '773 660 bec'r' l r««, bv ,er,i °m dé Natuorlyke Histone v8n n toeftémminndt® ïDren' °P helderen, verkreeg de Muntfcb kkinoé 8de,nie wegens eene voorge(ie|de ™DDUCD Kktngeeen re S naar Jasfy le doeov dcch P0t?e m yt,Zyn- J8arwedde van de Academie behield l H°wt y,2,e verPl ebt om tevens de Natun,),^ n "e opniork^r ^teti gade tnflaan, en zV°e geda. gekkï u„ „u?"11 Ö8ar 03 mede te deeien. Hy jS ,ns verwacht s deze re s te rug gekomen ,t n ibans den r« e U'1 de P00 van dien gr°r,dlefn Geleer - eCs genoegzaam door zyn Siben/cbe Br;e»ei) 1 to.ie»'. 6e,""chi!ge Byvoegzels tot de Natuuriyke His- °it is StokhOIMiA#EIs Ffbruar^ duurende dezen Winter, veel Woiven zomtydst wintig en meer te gelyk doeD zien en grooie febadebyde Landlieden gedaan. De Re zigers worden op d< wegea door die Dieren vervolgd. Men zegd dat ze door de menigvuldige Jagten in Noorwegen berwaatds gerfre— ven zyn. Onoer de KoopledeD alhier is etcemetklyke' beweging ontflaatiop het veroemeD dat een zeker voornaam Katrnorber welk z'ch termoedelyk mee ver- febeide andere in Hollanden Engeland vetboi,den beeft^ in bet be meiyk aan oen Kotiing e«n Frojedt heeft doen overgeveD cm een U'tflUHend Privilegie te verkrygenof een Monopolium te maken op den invoer van alle. lei foonen van Speceryec, de ruwe Suiker daar onder be grepen waar voor het aan de Kroon, beba'ven de gewone belastingen Jaariyks 90COOO DaaldtiS Zlvere Mum zonde betaleo doe- dit ontdekt zynde, hebben, de andere Kooplieden gelegenheid gemaakt om den Konihg de nadelige gevolgen van eene dergelyke inrichiicgonder bet oog te brengen. de ware Befchryrng van die groote Mannen gevgreo nog rampen ontzien hebben, omaaD 2 el ^^nottig te zyn. ibet Konirgiyk bevel, om de zieke Beesten in de Stal len, daar z g de Ziekie openbaard tedaodeo, beeft be. gonnen ter u 'voer re brengen, is de Veeziekte, welke in drie Dorpen van bet Ampt Steiniurg fterk in zwang ging, aldaar ren eeremaal opgehouden. Nsdethandzya 'er nog wel io «eo Stalin bet Vlek FF edel, twee Koey en zoo men nteecd, aan die Ziekte geftorven doch na dat men de derdewelke in dien Stal overgebleven was, ook gedood badheeft men die befmetting daar niet meer befpeurd» Volgers berichlen uit ZieteJen heeft eene Koe van den Boer OlufOlufjen, ïd bei Dorp Nor- land binnen twee Jauren ,elfKalveien gtwotpeü ,na&m- (yk eens 2, eens 4 en eens 5 Kalveren ter eener dtagr. De Egenear was overdeze zeldzame vtuchibaarbeid zy« ner Koe zoo te onvreden, dat hy ze fl gte. Warschau, den 33- February. Vermits by de re« genwoord'ge Carnaval, te Lembefgde Hazan-Speletz verbocec zyn, vonden oo'atgs eenige Liefhebbers dier nsdtelige Tydkorting goed, om het Toneel van bun ge- roegen in een afgelegen Plaatsje van Poolen over te bren gen ea zig aldear met het Pbaro Spel te verlustigen maar onte rp'ettende Monarch, bier van verwittigd zynde, deed len eersten scoMan derwaardsmarebeeren, en de op gerichte Banken wegnemen met verzekering aan de Bas- k'e s, warneer zy beter gebruik van bur geld zouder. we ten te msrker dat zy bet ais tan terug bekomen zouden. OUITSCHLAND. Weenen, den 31. Februa/y. Vso Koniggratz ia Bobernen, beef men Tyd rgdat door oeovettuoomm- gen van de Elve ende *4dier aldaar groote fchade ver oorzaakt is. De Voorftao Praag is ten eenemaal order water gezet. Eenige Huizen zyn door net geweld v»n het water omver gefpoeld gelyk ook m de Silefeicba Voorftad gefebied rs, waar öcor een ge Inwoooers ir. het grooisie gevaar geraskt zyn. By de laatste Redoute, d;e zeer ta'ryk was, vond men, 11a dat alle de Mstques reeds vertrokken waren, nog een Dame aan '1 el.70 van de Kamer zitten, «elke febeen te fisper; na eenige ter zet) geroepen te bebbenzonder Antwoord te Icygeo ftieieu zy dezelve aan zoodanig, dar zy van den Stoel op den Grond nedetviel. Eik fpoede zie» 0,n b8afdie men dsebt flsow te zyn te hulp te komen, dcch rcrea haar net Masqué afgenomen werd, »ond nteD deze ge- meenoe Joffer een opgevu d Breidfcet geen de een of andere vrolyke Kwam wsarfcbynlyk om een grap te het», oenbeimlyk in de Zaal beeft weeien te breoaen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1